6.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 2/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/1,

30. september 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolse pideva järelevalve tegemiseks esitatavaid perioodilisi aruandeid reitinguagentuuride võetud tasude kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta, (1) eriti artikli 21 lõike 4a kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 11 lõikega 3 ja I lisa E jao II osa punktiga 2 on nõutud, et reitinguagentuur esitab ESMA-le kord aastas igalt kliendilt individuaalsete krediidireitingute ja mis tahes kõrvalteenuste eest võetud tasude loetelu, samuti oma hinnapoliitika, sealhulgas tasude struktuur ja hinnakriteeriumid seoses eri varaklasside krediidireitingutega. Oluline on kehtestada tehnilised üksikasjad seoses aruannetes reitinguagentuuride esitatava sisu ja kasutatava vormiga, et nad saaksid täita oma kohustusi ja ESMA saaks täita pideva järelevalve tegemise ülesannet.

(2)

Et leevendada huvide konflikte ja toetada ausat konkurentsi krediidireitingute turul, peaks ESMA tagama, et hinnapoliitika, hinnakujundussüsteemid ja lõpptulemusena reitinguagentuuride poolt klientidelt võetavad tasud ei oleks diskrimineerivad. Sama liiki teenuse eest võetavate tasude erinevused peaksid olema põhjendatud eri klientidele selle teenuse osutamise tegelike kulude erinevustega. Lisaks ei tohiks emitendilt krediidireitingu teenuste eest võetud tasud sõltuda tehtud töö tulemusest.

(3)

Registreeritud reitinguagentuuride esitatav teave tasude kohta peaks võimaldama ESMA-l tuvastada krediidireitingud, mis võiksid vajada sügavamat uurimist ja võimalikke täiendavaid järelevalve järelmeetmeid. Sarnaste tunnustega krediidireitingute ja kõrvalteenuste eest tuleks võtta sarnaseid tasusid ning eri suurusega tasud peaksid olema põhjendatud kulude erinevustega. Kogutud teave peaks võimaldama ESMA-l tuvastada iga registreeritud reitinguagentuuri puhul võrreldavad teenused ja nende vastavad tasud ja seega avastada kõik olulised hälbed võetud tasudes. Seejärel saab ESMA teostada uurimisi, et kontrollida, kas mis tahes sellised tasud on määratud vastavalt seadusjärgsele hinnapoliitikale ja hinnakujundussüsteemidele ning kulude erinevustest tingitud erinevused tasude suuruses vastavad ausa konkurentsi põhimõtetele, need ei ole tingitud huvide konfliktidest ega sõltu tehtud töö tulemustest.

(4)

Hinnapoliitika ja hinnakujundussüsteemid tuleks esitada iga reitinguliigi kohta. Aruandluse eesmärgil ja et selgelt eristada iga hinnapoliitikat ja hinnakujundussüsteemi ning nende versioone, peaks hinnapoliitika igal versioonil ja selle vastavatel tasugraafikutel, tasuprogrammidel ja hinnakujundussüsteemidel olema tunnuskood. Kõigil muudel juhtudel peaks hinnapoliitika sisaldama tasustruktuure või tasugraafikuid, samuti hinnakriteeriume, mida saavad kohaldada isikud, kes peavad läbirääkimisi individuaalse krediidireitingu eest võetavate tasude üle. Hinnapoliitika peaks samuti hõlmama kasutussageduse või muid tasuprogramme, mille tõttu on hinnatava ettevõtte või tellija individuaalse krediidireitingu või krediidireitingute kogumi eest võetavad tasud väiksemad. Reitinguagentuurid peaksid registreerima kõik juhtumid, mil hinnapoliitikat, tasugraafikuid, tasuprogramme ega hinnakujundussüsteeme ei ole kohaldatud, ja kõik hinnapoliitikast kõrvalekaldumise juhtumid seoses individuaalsete krediidireitingutega, märkides selgelt asjaomase krediidireitingu.

(5)

Reitinguagentuuride gruppi kuuluvatel registreeritud reitinguagentuuridel peaks olema võimalik kas esitada oma reitinguandmeid ESMA-le eraldi või volitada teist samasse gruppi kuuluvat agentuuri esitama andmeid grupi kõigi aruandekohustuslastest liikmete nimel.

(6)

Käesoleva määruse kohaldamisel peaksid „võlakirjade emissiooni struktureerimine” ja „võlakirjade emissioon” hõlmama finantsinstrumente või muid varasid, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõikes 61 osutatud väärtpaberistamise tehingust või skeemist (2).

(7)

Selleks et registreeritud reitinguagentuuridel oleks võimalik ESMA kehtestatud tehniliste juhiste alusel töötada välja sobivad süsteemid ja menetlused ning tagada tasusid käsitlevate andmete täielik ja nõuetekohane aruandlus, peaksid reitinguagentuurid esimest korda esitama aruanded individuaalsete tasude andmetega üheksa kuud pärast käesoleva määruse jõustumist. Esmane aruanne peaks hõlmama tasusid käsitlevaid andmeid käesoleva määruse jõustumisel alanud ajavahemiku kohta. Seda kohustust ei tuleks tõlgendada kui registreeritud reitinguagentuuride vabastamist kohustusest esitada vahepealsel ajal perioodilist teavet tasude kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 11 lõikele 3.

(8)

Hinnapoliitika ja hinnakujundussüsteemid tuleks esitada jooksvalt, nii et kõigist olulistest muutustest teatataks pärast nende vastuvõtmist põhjendamatult viivitamata ja hiljemalt 30 päeva pärast nende rakendamist. Esitatav teave tuleks koguda standardvormingus, et ESMA saaks neid andmeid oma sisesüsteemides automaatselt vastu võtta ja töödelda. Tehniliste probleemide ja aja jooksul aset leidva tehnilise progressi tõttu võib ESMA-l tekkida vajadus mitmeid tehnilisi aruandlusjuhiseid registreeritud reitinguagentuuride poolt esitatavate failide edastamise või vormingu osas uuendada ja teavitada neist muudatustest spetsiaalsete teadete või suunistega.

(9)

Kui reitinguagentuur ei täida aruandlusnõudeid, peaks ESMA-l olema õigus nõuda teavet määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 23b lõike 3 alusel tehtud otsusega või võtta muid uurimismeetmeid.

(10)

Käesolev määrus tugineb ESMA poolt kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (3) artikliga 10 komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõule.

(11)

ESMA on korraldanud avalikud konsultatsioonid käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt moodustatud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Üldpõhimõtted

1.   Registreeritud reitinguagentuurid esitavad ESMA-le järgmist liiki aruanded:

a)

artiklis 2 sätestatud hinnapoliitika ja hinnakujundussüsteemid;

b)

andmed tasude kohta artikli 3 lõikes 1 sätestatud „emitent maksab mudeli” alusel sooritatud krediidireitingutega seotud tegevuse eest;

c)

andmed tasude kohta artikli 3 lõikes 2 sätestatud „tellija või investor maksab mudeli” alusel sooritatud krediidireitingutega seotud tegevuse eest.

2.   Registreeritud reitinguagentuurid tagavad ESMA-le esitatud teabe ja andmete täpsuse ja terviklikkuse.

3.   Reitinguagentuuride gruppide puhul võivad iga grupi liikmed volitada ühe liikme esitama nende nimel käesoleva määruse alusel nõutud aruandeid. Kõik reitinguagentuurid, kelle nimel aruanne esitatakse, peavad olema ESMA-le esitatud andmetes märgitud.

Artikkel 2

Hinnapoliitika ja hinnakujundussüsteemid

1.   Registreeritud reitinguagentuurid esitavad ESMA-le hinnapoliitika, tasustruktuuri või -graafikud ja hinnakriteeriumid seoses selliste hinnatavate ettevõtete või finantsinstrumentidega, kellele või millele nad annavad krediidireitinguid, ning asjakohasel juhul kõrvalteenuseid käsitleva hinnapoliitika.

2.   Registreeritud reitinguagentuurid tagavad, et kõigi antud krediidireitingute liikide puhul sisaldab hinnapoliitika järgmisi punkte või on need lisatud:

a)

hinnapoliitika, tasugraafikute ja/või tasuprogrammide heakskiitmise ja ajakohastamise eest vastutavate isikute nimed, sealhulgas nende isikute nimed, kes vastutavad tasude kehtestamise eest, sisemised tunnuskoodid, ülesanded ja osakonnad, kus nad töötavad;

b)

hinnapoliitika, tasugraafikute ja/või tasuprogrammide hinnakriteeriumide kohaldamise mis tahes ettevõttesisesed suunised seoses individuaalsete tasude määramisega;

c)

tasude ulatuse või tasugraafiku üksikasjalik kirjeldus ja tasu eri liikide suhtes kohaldatavad kriteeriumid, sealhulgas need, mis on kehtestatud tasugraafikutega;

d)

mis tahes tasuprogrammi – sealhulgas kliendiprogramm, kasutussageduse programm, lojaalsusprogramm või muu programm – üksikasjalik kirjeldus ja muu hulgas ka selle kohaldamise kriteeriumid ja tasude ulatus, mille tõttu võivad individuaalsete krediidireitingute või reitingute kogumite tasud olla väiksemad;

e)

asjakohasel juhul hinnapõhimõtted ja -eeskirjad, mida peab reitinguagentuur ja/või reitinguagentuuri gruppi kuuluv mis tahes üksus nõukogu direktiivi 83/349/EMÜ artiklite 1 ja 2 tähenduses, samuti reitinguagentuuri või reitinguagentuuri gruppi kuuluva muu ettevõttega direktiivi 83/349/EMÜ (4) artikli 12 lõike 1 kohase suhte kaudu seotud mis tahes üksus kasutama alati, kui määruse (EÜ) nt 1060/2009 I lisa E jao II osa punkti 2 teise lõigu kohasele kliendile (klient) osutatud krediidireitingu teenuste ja kõrvalteenuste või mis tahes teiste teenuste eest nõutud tasude vahel on suhe või seos;

f)

hinnapoliitika, tasugraafiku või tasuprogrammi kohaldamise geograafiline ulatus seoses klientide ning hinnapoliitikat, tasugraafikut või tasuprogrammi kohaldava reitinguagentuuri või -agentuuride asukohaga;

g)

vastava hinnapoliitika, tasugraafiku või tasuprogrammi alusel hinna ja muude tasude kehtestamiseks volitatud isikute nimed, sealhulgas nende isikute nimed, kes vastutavad tasude kehtestamise eest, sisemised tunnuskoodid, ülesanded ja osakonnad, kus nad töötavad.

3.   Registreeritud reitinguagentuurid tagavad, et hinnakujundussüsteemid sisaldavad järgmisi punkte või on need lisatud:

a)

hinnapoliitika rakendamise menetluste heakskiitmise ja ajakohastamise eest vastutavate isikute nimed, sealhulgas nende isikute nimed, kes vastutavad tasude kehtestamise eest, sisemised tunnuskoodid, ülesanded ja osakonnad, kus nad töötavad;

b)

hinnapoliitika range järgimise tagamiseks ja jälgimiseks kehtestatud menetluste ja kontrollimeetmete üksikasjalik kirjeldus;

c)

tasude alandamiseks või muul viisil tasugraafikust või tasuprogrammidest kõrvalekaldumiseks kehtestatud menetluste üksikasjalik kirjeldus;

d)

individuaalsete tasude suhtes hinnapoliitika kohaldamise jälgimise eest otse vastutavate isikute nimed, sealhulgas sisemised tunnuskoodid, ülesanded ja osakonnad, kus nad töötavad;

e)

individuaalsete tasude hinnapoliitikale vastavuse tagamise eest otse vastutavate isikute nimed, sealhulgas sisemised tunnuskoodid, ülesanded ja osakonnad, kus nad töötavad;

f)

hinnapoliitika, tasugraafikute, tasuprogrammide ja hinnakujundussüsteemide rikkumise korral vastu võetavate meetmete üksikasjalik kirjeldus;

g)

selle menetluse üksikasjalik kirjeldus, mille alusel teatatakse ESMA-le hinnapoliitika mis tahes olulisest rikkumisest, mis võib põhjustada määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa B jao punkti 3c rikkumise.

Artikkel 3

Igalt kliendilt võetud tasude loetelu

1.   Registreeritud reitinguagentuurid, kes annavad krediidireitinguid „emitent maksab mudeli” alusel, esitavad ESMA-le igalt kliendilt individuaalsete krediidireitingute ja kõigi kõrvalteenuste eest võetud tasud juriidiliste üksuste lõikes, samuti agregeeritult äriühingute grupi kohta.

2.   Registreeritud reitinguagentuurid, kes annavad krediidireitinguid „tellija või investor maksab mudeli” alusel, esitavad ESMA-le klientide lõikes selliste teenuste ja osutatud kõrvalteenuste eest võetud kogutasud.

3.   Registreeritud reitinguagentuur registreerib kõik kõrvalekaldumised hinnapoliitikast või hinnakujundussüsteemist või hinnapoliitika, tasugraafiku, tasuprogrammi või hinnakujundussüsteemi kohaldamata jätmise reitingu suhtes, märkides selgelt kõrvalekaldumise peamised selgitused ja asjaomase individuaalse reitingu II lisa tabelis 1 sätestatud vormis. Need andmed tuleb ESMA-le teha taotluse korral kohe kättesaadavaks.

Artikkel 4

Krediidireitingute liigid

Registreeritud reitinguagentuurid liigitavad esitatavad reitingud vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2 (5) artiklis 3 määratletud liikidele.

Artikkel 5

Esitamisele kuuluvad andmed

1.   Registreeritud reitinguagentuurid esitavad ESMA-le artikli 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud punktid ning I lisa tabelites 1–4 sätestatud andmed, samuti eraldi failidena hinnapoliitika, tasugraafikud, tasuprogrammid ja hinnakujundussüsteemid.

2.   Registreeritud reitinguagentuurid esitavad ESMA-le II lisa tabelites 1 ja 2 sätestatud andmed tasude kohta iga antud individuaalse krediidireitingu puhul ja krediidireitingute ja kõigi kõrvalteenuste eest võetud tasud klientide lõikes vastavalt artikli 3 lõikele 1.

3.   Registreeritud reitinguagentuurid, kes on andnud krediidireitinguid „tellija või investor maksab mudeli” alusel, esitavad ESMA-le III lisa tabelis 1 sätestatud andmed iga kliendi kohta, kellele krediidireitingute teenuseid osutati, vastavalt artikli 3 lõikele 2.

4.   I lisa tabelites 1–4, II lisa tabelites 1 ja 2 ning III lisa tabelis 1 täpsustatud andmed tuleb ESMA-le esitada eraldi failides.

Artikkel 6

Aruannete esmaesitamine

1.   Iga registreeritud reitinguagentuur esitab vastavalt artikli 5 lõikele 1 ESMA-le andmed, täites I lisa tabelid 1–4, ja eraldi failid hinnapoliitika, tasugraafikute, tasuprogrammide ja hinnakujundussüsteemide kohta, mida ta kohaldab iga krediidireitingu liigi puhul, millega ta tegeleb, 30 päeva jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

2.   Esmased aruanded artikli 5 lõigetes 2 ja 3 osutatud tasude kohta esitatakse ESMA-le üheksa kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva ja need sisaldavad käesoleva määruse jõustumisest kuni 30. juunini 2015 kogunenud andmeid.

3.   Teine aruanne artikli 5 lõigetes 2 ja 3 osutatud tasude kohta esitatakse ESMA-le 31. märtsiks 2016 ja see sisaldab 1. juulist 2015 kuni 31. detsembrini 2015 kogunenud andmeid.

Artikkel 7

Jooksev aruandlus

1.   Ilma et see piiraks artiklis 6 sätestatud aruande esmaesitamise nõudeid, esitatakse artikli 5 kohane teave igal aastal 31. märtsiks ja aruanne sisaldab andmeid ja hinnapoliitikat, tasugraafikuid, tasuprogramme ja hinnakujundussüsteeme seoses eelneva kalendriaastaga.

2.   Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, esitatakse aruanded muutuste kohta hinnapoliitikas, tasugraafikutes, tasuprogrammides ja hinnakujundussüsteemides ESMA-le jooksvalt pärast nende vastuvõtmist põhjendamatult viivitamata ja hiljemalt 30 päeva pärast nende rakendamist.

3.   Erandlike asjaolude korral, mille tõttu reitinguagentuur ei pruugi ajutiselt või tähtaegselt oma aruannet käesoleva määruse kohaselt saada esitada, teavitab ta ESMAt sellest viivitamata.

Artikkel 8

Aruandlusmenetlus

1.   Registreeritud reitinguagentuurid esitavad andmefailid ESMA koostatud tehniliste juhiste kohaselt ning kasutavad ESMA aruandlussüsteemi.

2.   Registreeritud reitinguagentuurid säilitavad vastavalt artiklile 5 ESMA-le saadetud ja ESMA saadud andmefaile, samuti artikli 3 lõikes 3 osutatud kõrvalekaldumisi elektrooniliselt vähemalt viis aastat. Need failid tuleb teha ESMA-le taotluse korral kättesaadavaks.

3.   Kui registreeritud reitinguagentuur avastab aruannetes esitatud andmetes faktilised vead, teavitab ta sellest ESMAt viivitamata ja parandab asjaomased andmed vastavalt ESMA tehnilistele juhistele.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. september 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 302, 17.11.2009, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1095/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

(4)  Seitsmes nõukogu direktiiv 83/349/EMÜ, 13. juuni 1983, mis põhineb asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil g ja käsitleb konsolideeritud aastaaruandeid (EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1).

(5)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2, 30. september 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad reitinguagentuuride poolt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele kättesaadavaks tehtava teabe esitusviisi (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 24).


I LISA

Tabel 1

Aruanne reitinguklasside lõikes kehtiva hinnapoliitika ja edasiste oluliste ajakohastuste kohta

Nr

Andmevälja nimi

Kirjeldus

Liik

Standard

1

Reitinguagentuuri tunnuskood

Aruannet esitava reitinguagentuuri identifitseerimiseks kasutatav kood. Selle annab ESMA registreerimisel.

Kohustuslik

 

2

Kohaldamisala seoses reitinguagentuuridega

Märkida hinnapoliitikat kohaldavad reitinguagentuurid.

Kohustuslik

ISO 17442

3

Hinnapoliitika tunnuskood

Hinnapoliitika unikaalne tunnuskood, mida ei muudeta. Kõigil muudatustel peale hinnapoliitikaga hõlmatud reitinguliikide kohaldamisala muudatuste peaks olema sama unikaalne tunnuskood. Kohaldamisala muutumise korral on hinnapoliitika jaoks vaja uut tunnuskoodi.

Kohustuslik

Hinnapoliitika tunnuskood kujul „PP_[sisemine hinnapoliitika tunnuskood]”

4

Hinnapoliitika kehtivuse alguskuupäev

Kuupäev, millest alates hinnapoliitika kehtib.

Kohustuslik

ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP)

5

Hinnapoliitika kehtivuse lõppkuupäev

Kuupäev, milleni hinnapoliitika kehtib.

Kohustuslik

ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP) või 9999-01-01

6

Teave mudeli kohta

Märkida, kas hinnapoliitika on seotud mudeliga, mille puhul maksab reitingute eest emitent, või mudeliga, mille puhul maksab investor või tellija. ESMA mõistab, et reitinguagentuurid võivad teenuste osutamisel kasutada rohkem kui üht mudelit ja et seetõttu on võimalik, et hinnapoliitikat kasutatakse mõlemat liiki mudelite puhul. Sellisel juhul on võimalik valida nii I kui ka S.

Kohustuslik

I – emitent-maksab-mudel ja/või

S – investor-maksab-mudel või tellija-maksab-mudel

7

Hinnapoliitika kohaldamisala

Hinnapoliitikas sisalduva või sellega hõlmatud reitinguliigi või kõrvalteenuste liigi kirjeldus.

Kohustuslik

Märkida, kas hinnapoliitikat kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:

„All” – kõik

C – ettevõtete reitingud (v.a pandikirjad)

S – riigireitingud ja riigivõlakirjade reitingud

T – struktureeritud finantsinstrumentide reitingud

B – pandikirjade reitingud

O – muud reitinguliigid

A – kõrvalteenused

8

Hinnapoliitikaga seotud segment

Ettevõtete reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas hinnapoliitikat kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) finantssektori äriühingud, ii) kindlustussektori äriühingud, iii) muud äriühingud.

Kohustuslik.

Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 7 „Hinnapoliitika kohaldamisala” on märgitud C

Märkida, kas hinnapoliitikat kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:

„All” – kõik

FI – finantsasutused, sealhulgas pangad, maaklerid ja diilerid

IN – kindlustussektori äriühingute reitingud

CO – äriühingust emitendid, kes ei kuulu FI või IN alla

9

Hinnapoliitikaga seotud varaklass

Struktureeritud finantsinstrumentide reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas hinnapoliitikat kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) eluasemehüpoteekväärtpaberid, ii) varaga tagatud väärtpaberid, iii) ärihüpoteekväärtpaberid, iv) kollateraliseeritud võlakohustused, v) varaga tagatud kommertsväärtpaberid, vi) muud.

Kohustuslik.

Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 7 „Hinnapoliitika kohaldamisala” on märgitud T

Märkida, kas hinnapoliitikat kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:

„All” – kõik

RMBS – eluasemehüpoteekväärtpaberite (residential mortgage-backed securities) reitingud

ABS – varaga tagatud väärtpaberite (asset-backed securities) reitingud

CMBS – ärihüpoteekväärtpaberite (commercial mortgage-backed securities) reitingud

CDO – kollateraliseeritud võlakohustuste (collateralised debt obligations) reitingud

ABCP – varaga tagatud kommertsväärtpaberite (asset-backed commercial papers) reitingud

OTH – muud

10

Sektor

Riigireitingute ja riigivõlakirjade reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas hinnapoliitikat kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) riigireitingud, ii) piirkondliku või kohaliku omavalitsuse reitingud, iii) rahvusülesed organisatsioonid (v.a rahvusvahelised finantsasutused), iv) avaliku sektori asutused, v) rahvusvahelised finantsasutused.

Kohustuslik.

Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 7 „Hinnapoliitika kohaldamisala” on märgitud S

Märkida, kas hinnapoliitikat kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:

„All” – kõik

SV – riigireitingud

SM – piirkondliku või kohaliku omavalitsuse reitingud

SO – rahvusüleste organisatsioonide reitingud, v.a IF

PE – avaliku sektori asutuste reitingud

IF – rahvusvahelised finantsasutused

11

Varasem hinnapoliitika

Märkida varasem hinnapoliitika, mida kehtiv poliitika asendab.

Kohustuslik.

Kohaldatav, kui kehtiv hinnapoliitika muudab varasema hinnapoliitika kohaldamisala

Hinnapoliitika tunnuskood kujul „PP_[sisemine hinnapoliitika tunnuskood]”

12

Hinnapoliitika faili nimi

Hinnapoliitika faili nimi. Esitatakse zip-vormingus.

Kohustuslik

 


Tabel 2

Aruanne reitinguklasside lõikes kehtivate tasugraafikute ja edasiste oluliste ajakohastuste kohta

Nr

Andmevälja nimi

Kirjeldus

Liik

Standard

1

Reitinguagentuuri tunnuskood

Aruannet esitava reitinguagentuuri identifitseerimiseks kasutatav kood. Selle annab ESMA registreerimisel.

Kohustuslik

 

2

Kohaldamisala seoses reitinguagentuuridega

Märkida tasugraafikuid kohaldavad reitinguagentuurid.

Kohustuslik

ISO 17442

3

Tasugraafiku tunnuskood

Tasugraafiku unikaalne tunnuskood, mida aja jooksul ei muudeta. Kõigil muudatustel peale tasugraafikuga hõlmatud reitinguliikide kohaldamisala muudatuste peaks olema sama unikaalne tunnuskood. Kohaldamisala muutumise korral on tasugraafiku jaoks vaja uut tunnuskoodi.

Kohustuslik

Tasugraafiku tunnuskood kujul „FS_[sisemine tasugraafiku tunnuskood]”

4

Hinnapoliitika tunnuskood

Märkida hinnapoliitika, mida tasugraafikuga rakendatakse. Hinnapoliitika tunnuskood peab vastama I lisa tabeli 1 kohas(t)ele tunnuskoodi(de)le.

Kohustuslik

Hinnapoliitika tunnuskood kujul „PP_[sisemine hinnapoliitika tunnuskood]”

5

Tasugraafiku kehtivuse alguskuupäev

Kuupäev, millest alates tasugraafik kehtib.

Kohustuslik

ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP)

6

Tasugraafiku kehtivuse lõppkuupäev

Kuupäev, milleni tasugraafik kehtib.

Kohustuslik

ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP) või 9999-01-01

7

Teave mudeli kohta

Märkida, kas tasugraafik on seotud mudeliga, mille puhul maksab reitingute eest emitent, või mudeliga, mille puhul maksab investor.

Kohustuslik

I – emitent-maksab-mudel

S – investor-maksab-mudel või tellija-maksab-mudel

8

Tasugraafiku kohaldamisala seoses reitinguliikidega

Tasugraafikuga hõlmatud reitingute või kõrvalteenuste liigi kirjeldus.

Kohustuslik

Märkida, kas tasugraafikut kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:

„All” – kõik

C – ettevõtete reitingud (v.a pandikirjad)

S – riigireitingud ja riigivõlakirjade reitingud

T – struktureeritud finantsinstrumentide reitingud

B – pandikirjade reitingud

O – muud reitinguliigid

A – kõrvalteenused

9

Tasugraafikuga seotud segment

Ettevõtete reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas tasugraafikut kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) finantssektori äriühingud, ii) kindlustussektori äriühingud, iii) muud äriühingud.

Kohustuslik.

Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 8 „Tasugraafiku kohaldamisala seoses reitinguliikidega” on märgitud C

Märkida, kas tasugraafikut kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:

„All” – kõik

FI – finantsasutused, sealhulgas pangad, maaklerid ja diilerid

IN – kindlustussektori äriühingute reitingud

CO – äriühingust emitendid, kes ei kuulu FI või IN alla

10

Tasugraafikuga seotud varaklass

Struktureeritud finantsinstrumentide reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas tasugraafikut kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) eluasemehüpoteekväärtpaberid, ii) varaga tagatud väärtpaberid, iii) ärihüpoteekväärtpaberid, iv) kollateraliseeritud võlakohustused, v) varaga tagatud kommertsväärtpaberid, vi) muud.

Kohustuslik.

Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 8 „Tasugraafiku kohaldamisala seoses reitinguliikidega” on märgitud T

Märkida, kas tasugraafikut kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:

„All” – kõik

RMBS – eluasemehüpoteekväärtpaberite reitingud

ABS – varaga tagatud väärtpaberite reitingud

CMBS – ärihüpoteekväärtpaberite reitingud

CDO – kollateraliseeritud võlakohustuste reitingud

ABCP – varaga tagatud kommertsväärtpaberite reitingud

OTH – muud

11

Tasugraafikuga seotud sektor

Riigireitingute ja riigivõlakirjade reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas tasugraafikut kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) riigireitingud, ii) piirkondliku või kohaliku omavalitsuse reitingud, iii) rahvusülesed organisatsioonid (v.a rahvusvahelised finantsasutused), iv) avaliku sektori asutused, v) rahvusvahelised finantsasutused.

Kohustuslik.

Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 8 „Tasugraafiku kohaldamisala seoses reitinguliikidega” on märgitud S

Märkida, kas tasugraafikut kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:

„All” – kõik

SV – riigireitingud

SM – piirkondliku või kohaliku omavalitsuse reitingud

SO – rahvusüleste organisatsioonide reitingud, v.a IF

PE – avaliku sektori asutuste reitingud

IF – rahvusvahelised finantsasutused

12

Tasugraafikuga seotud alamvaraklass

Alamvaraklassid struktureeritud finantsinstrumentide reitingute puhul.

Kohustuslik.

Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 8 on märgitud T ja varaklass = ABS või RMBS või CDO või OTH

Märkida, kas tasugraafikut kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:

„All” – kõik

CCS – kui ABS: krediitkaartide nõuetega tagatud väärtpaberid

ALB – kui ABS: autolaenudega tagatud väärtpaberid

CNS – kui ABS: tarbimislaenudega tagatud väärtpaberid

SME – kui ABS: väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele antud laenudega tagatud väärtpaberid

LES – kui ABS: üksikisikutele või ettevõtetele antud liisinguga tagatud väärtpaberid

HEL – kui RMBS: kodukapitalilaenud

PRR – kui RMBS: madala riskisusega RMBS

NPR – kui RMBS: madalast erineva riskisusega RMBS

CFH – kui CDO: rahavoo ja hübriidsed CDOd/CLOd (collateralised loan obligations)

SDO – kui CDO: sünteetilised CDOd/CLOd

MVO – kui CDO: turuväärtuse CDOd

SIV – kui OTH: struktureeritud investeerimisvahendid

ILS – kui OTH: kindlustusega seotud väärtpaberid

DPC – kui OTH: tuletistoodete ettevõtted

SCB – kui OTH: struktureeritud pandikirjad

OTH – muud

13

Varasem tasugraafik

Märkida varasem tasugraafik, mida kehtiv tasugraafik asendab.

Kohaldatav, kui kehtiv tasugraafik muudab varasema tasugraafiku kohaldamisala

Tasugraafiku tunnuskood kujul „FS_[sisemine tasugraafiku tunnuskood]”

14

Tasugraafiku faili nimi

Tasugraafiku faili nimi. Esitatakse zip-vormingus.

Kohustuslik

 


Tabel 3

Aruanne reitinguklasside lõikes kehtivate tasuprogrammide ja edasiste oluliste ajakohastuste kohta

Nr

Andmevälja nimi

Kirjeldus

Liik

Standard

1

Reitinguagentuuri tunnuskood

Aruannet esitava reitinguagentuuri identifitseerimiseks kasutatav kood. Selle annab ESMA registreerimisel.

Kohustuslik

 

2

Kohaldamisala seoses reitinguagentuuridega

Märkida tasuprogrammi kohaldavad reitinguagentuurid.

Kohustuslik

ISO 17442

3

Tasuprogrammi tunnuskood

Tasuprogrammi unikaalne tunnuskood, mida aja jooksul ei muudeta. Kõigil muudatustel peale tasuprogrammiga hõlmatud reitinguliikide kohaldamisala või programmi liigi muudatuste peaks olema sama unikaalne tunnuskood. Kohaldamisala muutumise korral on tasuprogrammi jaoks vaja uut tunnuskoodi.

Kohustuslik

Tasuprogrammi tunnuskood kujul „FP_[sisemine tasuprogrammi tunnuskood]”

4

Hinnapoliitika tunnuskood

Märkida hinnapoliitika, mida tasuprogrammiga rakendatakse. Hinnapoliitika tunnuskood peab vastama I lisa tabeli 1 kohas(t)ele tunnuskoodi(de)le.

Kohustuslik

Hinnapoliitika tunnuskood kujul „PP_[sisemine hinnapoliitika tunnuskood]”

5

Tasuprogrammi kehtivuse alguskuupäev

Kuupäev, millest alates tasuprogramm kehtib.

Kohustuslik

ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP)

6

Tasuprogrammi kehtivuse lõppkuupäev

Kuupäev, milleni tasuprogramm kehtib.

Kohustuslik

ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP) või 9999-01-01

7

Teave mudeli kohta

Märkida, kas tasuprogramm on seotud mudeliga, mille puhul maksab reitingute eest emitent, või mudeliga, mille puhul maksab investor või tellija.

Kohustuslik

I – emitent-maksab-mudel ja/või

S – investor-maksab-mudel või tellija-maksab-mudel

8

Tasuprogrammi kohaldamisala seoses reitinguliikidega

Tasuprogrammiga hõlmatud reitingute või kõrvalteenuste liigi kirjeldus.

Kohustuslik

Märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:

„All” – kõik

C – ettevõtete reitingud (v.a pandikirjad)

S – riigireitingud ja riigivõlakirjade reitingud

T – struktureeritud finantsinstrumentide reitingud

B – pandikirjade reitingud

O – muud reitinguliigid

A – kõrvalteenused

9

Tasuprogrammiga seotud segment

Ettevõtete reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) finantssektori äriühingud, ii) kindlustussektori äriühingud, iii) muud äriühingud.

Kohustuslik.

Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 8 „Tasuprogrammi kohaldamisala” on märgitud C

Märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:

„All” – kõik

FI – finantsasutused, sealhulgas pangad, maaklerid ja diilerid

IN – kindlustussektori äriühingute reitingud

CO – äriühingust emitendid, kes ei kuulu FI või IN alla

10

Tasuprogrammiga seotud varaklass

Struktureeritud finantsinstrumentide reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) eluasemehüpoteekväärtpaberid, ii) varaga tagatud väärtpaberid, iii) ärihüpoteekväärtpaberid, iv) kollateraliseeritud võlakohustused, v) varaga tagatud kommertsväärtpaberid, vi) muud.

Kohustuslik.

Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 8 „Tasuprogrammi kohaldamisala seoses reitinguliikidega” on märgitud T

Märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:

„All” – kõik

RMBS – eluasemehüpoteekväärtpaberite reitingud

ABS – varaga tagatud väärtpaberite reitingud

CMBS – ärihüpoteekväärtpaberite reitingud

CDO – kollateraliseeritud võlakohustuste reitingud

ABCP – varaga tagatud kommertsväärtpaberite reitingud

OTH – muud

11

Tasuprogrammiga seotud sektor

Riigireitingute ja riigivõlakirjade reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) riigireitingud, ii) piirkondliku või kohaliku omavalitsuse reitingud, iii) rahvusülesed organisatsioonid (v.a rahvusvahelised finantsasutused), iv) avaliku sektori asutused, v) rahvusvahelised finantsasutused.

Kohustuslik.

Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 8 „Tasuprogrammi kohaldamisala seoses reitinguliikidega” on märgitud S

Märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:

„All” – kõik

SV – riigireitingud

SM – piirkondliku või kohaliku omavalitsuse reitingud

SO – rahvusüleste organisatsioonide reitingud, v.a IF

PE – avaliku sektori asutuste reitingud

IF – rahvusvahelised finantsasutused

12

Tasuprogrammiga seotud alamvaraklass

Alamvaraklassid struktureeritud finantsinstrumentide reitingute puhul.

Kohustuslik.

Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 8 on märgitud T ja varaklass = ABS või RMBS või CDO või OTH

Märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:

„All” – kõik

CCS – kui ABS: krediitkaartide nõuetega tagatud väärtpaberid

ALB – kui ABS: autolaenudega tagatud väärtpaberid

CNS – kui ABS: tarbimislaenudega tagatud väärtpaberid

SME – kui ABS: väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele antud laenudega tagatud väärtpaberid

LES – kui ABS: üksikisikutele või ettevõtetele antud liisinguga tagatud väärtpaberid

HEL – kui RMBS: kodukapitalilaenud

PRR – kui RMBS: madala riskisusega RMBS

NPR – kui RMBS: madalast erineva riskisusega RMBS

CFH – kui CDO: rahavoo ja hübriidsed CDOd/CLOd

SDO – kui CDO: sünteetilised CDOd/CLOd

MVO – kui CDO: turuväärtuse CDOd

SIV – kui OTH: struktureeritud investeerimisvahendid

ILS – kui OTH: kindlustusega seotud väärtpaberid

DPC – kui OTH: tuletistoodete ettevõtted

SCB – kui OTH: struktureeritud pandikirjad

OTH – muud

13

Hõlmatud programmi liik

Tasuprogrammis sisalduva programmi liigi kirjeldus, näiteks see, kas programm on seotud kasutussageduse programmiga, lojaalsusprogrammiga, mitmekordse väljastamise programmiga, reitingute paketi ostmisega või muud liiki programmidega ja/või sisaldab neid.

 

Märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:

„All” – kõik

F – kasutussagedus

L – lojaalsusprogramm

M – mitmekordse väljastamise programmid

B – eelnevalt kindlaksmääratud arvu krediidireitingute ostmine paketina

OTH – muud liiki tasuprogrammid

14

Varasem tasuprogramm

Märkida varasem tasuprogramm, mida kehtiv tasuprogramm asendab.

Kohustuslik.

Kohaldatav, kui kehtiv tasuprogramm muudab varasema tasuprogrammi kohaldamisala

Tasuprogrammi tunnuskood kujul „FP_[sisemine tasuprogrammi tunnuskood]”

15

Tasugraafik(ud)

Tasuprogrammi suhtes kohaldatava(te) või sellega seotud tasugraafiku(te) unikaalne tunnuskood. Tasugraafiku tunnuskood peab vastama I lisa tabeli 2 kohas(t)ele tunnuskoodi(de)le.

Kohustuslik,

kui see on asjakohane

Tasugraafiku tunnuskood kujul „FS_[sisemine tasugraafiku tunnuskood]”

16

Tasuprogrammi faili nimi

Tasuprogrammi faili nimi. Esitatakse zip-vormingus.

Kohustuslik

 


Tabel 4

Aruanne kehtivate hinnakujundussüsteemide ja edasiste oluliste ajakohastuste kohta

Nr

Andmevälja nimi

Kirjeldus

Liik

Standard

1

Reitinguagentuuri tunnuskood

Aruannet esitava reitinguagentuuri identifitseerimiseks kasutatav kood. Selle annab ESMA registreerimisel.

Kohustuslik

 

2

Kohaldamisala seoses reitinguagentuuridega

Märkida hinnakujundussüsteemi kasutavad reitinguagentuurid.

Kohustuslik

ISO 17442

3

Süsteemi tunnuskood

Hinnakujundussüsteemi unikaalne tunnuskood, mida aja jooksul ei muudeta.

Kohustuslik

 

4

Hinnapoliitika tunnuskood

Märkida hinnapoliitika(d), mida hinnakujundussüsteemiga rakendatakse. Hinnapoliitika tunnuskood peab vastama I lisa tabeli 2 kohas(t)ele tunnuskoodi(de)le.

Kohustuslik

Hinnapoliitika tunnuskood kujul „PP_[sisemine hinnapoliitika tunnuskood]”

5

Tasugraafiku tunnuskood

Märkida graafik(ud), mida hinnakujundussüsteemiga rakendatakse. Tasugraafiku tunnuskood peab vastama I lisa tabeli 2 kohas(t)ele tunnuskoodi(de)le.

Kohustuslik.

Kui see on asjakohane

Tasugraafiku tunnuskood kujul „FS_[sisemine tasugraafiku tunnuskood]”

6

Tasuprogrammi tunnuskood

Märkida tasuprogramm(id), mida hinnakujundussüsteemiga rakendatakse. Tasuprogrammi tunnuskood peab vastama I lisa tabeli 3 kohas(t)ele tunnuskoodi(de)le.

Kohustuslik.

Kui see on asjakohane

Tasuprogrammi tunnuskood kujul „FP_[sisemine tasuprogrammi tunnuskood]”

7

Hinnakujundussüsteemi kehtivuse alguskuupäev

Kuupäev, millest alates hinnakujundussüsteem kehtib.

Kohustuslik

ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP)

8

Hinnakujundussüsteemi kehtivuse lõppkuupäev

Kuupäev, milleni hinnakujundussüsteem kehtib.

Kohustuslik

ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP) või 9999-01-01

9

Hinnakujundussüsteemi faili nimi

Hinnakujundussüsteemi faili nimi. Esitatakse zip-vormingus.

Kohustuslik

 


II LISA

Tabel 1

Emitent-maksab-mudeli raames väljastatud iga üksiku krediidireitingu kohta ESMA-le esitatavad andmed

Nr

Andmevälja nimi

Kirjeldus

Liik

Standard

1

Reitinguagentuuri tunnuskood

Aruannet esitava reitinguagentuuri identifitseerimiseks kasutatav kood. Selle annab ESMA registreerimisel.

Kohustuslik

 

2

Aruandeaasta

Aruandeperioodile vastav kalendriaasta.

Kohustuslik

Vorming: AAAA

3

Reitingu tunnuskood

Reitingu unikaalne tunnuskood. Seda aja jooksul ei muudeta ja see vastab tunnuskoodile, mis on esitatud vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2015/2.

Kohustuslik

4

Reitinguteenuse lepingu kehtivuse alguskuupäev

Reitinguteenuse algse lepingu kuupäev. Vastab harilikult kuupäevale, mil kehtestatakse tasud krediidireitingu teenuse eest.

Kohustuslik

ISO 8601 laiendatud kuupäeva ja kellaaja vorming: AAAA-KK-PP

5

Kasutatav tasugraafik

Selle tasugraafiku unikaalne tunnuskood, mille kohaselt tasud kehtestati. Tasugraafiku tunnuskood peab vastama I lisa tabeli 2 kohas(t)ele tunnuskoodi(de)le. Kui hinnakujunduses ei ole tasugraafikut kasutatud, tuleb kasutada hinnapoliitika tunnuskoodi. Hinnapoliitika tunnuskood peab vastama I lisa tabeli 1 kohas(t)ele tunnuskoodi(de)le.

Kui kohaldatud ei ole ei hinnapoliitikat ega tasugraafikut, tuleks märkida N.

Kohustuslik

Tasugraafiku tunnuskood kujul „FS_[sisemine tasugraafiku tunnuskood]” või hinnapoliitika tunnuskood kujul „PP_[sisemine hinnapoliitika tunnuskood]”

N – ei kohaldatud

6

Hinnakujunduse eest vastutav(ad) isik(ud)

Sisemine tunnuskood, mille reitinguagentuur on andnud isiku(te)le, kes on vastutav(ad) reitinguga seotud tasude kehtestamise eest, kohaldades sobivat tasugraafikut ja/või tasuprogrammi, või isikule, kes kiidab heaks tasugraafiku ja/või tasuprogrammiga seotud erandid või allahindlused.

Kohustuslik

Vastutava isiku sisemine tunnuskood

7

Kliendi tunnuskood

Unikaalne kood, mille reitinguagentuur on määranud kliendi identifitseerimiseks. See peaks tavaliselt vastama instrumendi emitendile või üksusele, kuid mitte kunagi eriotstarbelisele ettevõtjale. Struktureeritud finantsinstrumentide puhul peaks unikaalne kood identifitseerima väärtpaberistamise tehingu algataja või muu üksuse, kes majanduslikust vaatepunktist (nt korraldaja) peab reitinguagentuuriga otseselt või kaudselt (eriotstarbelise ettevõtja või struktureeritud investeerimisvahendi kaudu) tasude üle tulemuslikke läbirääkimisi. See vastab ühele kliendi tunnuskoodile II lisa tabelis 2.

Kohustuslik

 

8

Teave selle kohta, kas konkreetse reitingu puhul on tasu suhtes tehtud erandeid või tasu vähendatud

Mõne krediidireitingu puhul ei maksta eraldi otsest tasu või tasu vähendatakse, kuna klient võib olla tasunud reitingute kogumi eest, maksnud nominaalse summa aasta (või muu kindlaksmääratud ajavahemiku) emissioonide eest või fikseeritud tasu või kuna krediidireiting kuulub reitingute paketti (grupi tasu). Siia märgitakse, kas konkreetne reiting on hõlmatud sellise kliendiga sõlmitud kokkuleppega.

Kohustuslik

C – hõlmatud grupi tasu kokkuleppega

N – ei ole hõlmatud grupi tasu kokkuleppega

9

Võetud tasud kokku

Märgitakse reitingu eest eelmisel aruandeaastal (kalendriaasta) võetud tasud kokku. Kui konkreetse krediidireitingu eest tasu ei makstud, peaks reitingute puhul, millega seoses kasutatakse grupi tasu, märkima kõigile reitingutele peale ühe summaks 0.

Kohustuslik

Summa eurodes

10

Algselt makstud tasude suurus

Märgitakse eelmisel aruandeaastal (kalendriaasta) võetud ettemaksmisele kuulunud/algsed tasud kokku.

Kohustuslik

Summa eurodes

11

Tasutud järelevalvetasud

Märgitakse eelmisel kalendriaastal võetud aastased järelevalve-/jälgimise tasud.

Kohustuslik

Summa eurodes

12

Muud reitinguteenuse eest võetud tasud

Märgitakse eelmisel kalendriaastal võetud muud tasud või hüvitised kokku.

Kui see on asjakohane

Summa eurodes

13

Muude tasude kirjeldus

Märkida, kas võetud tasud hõlmasid tasusid või makseid, mis tulenesid kliendi nõudest, et reitinguteenust osutataks tavapärasest kiiremini.

Kohustuslik.

Kohaldatav, kui seoses andmeväljaga „Muud reitinguteenuse eest võetud tasud” (andmeväli 12) märgiti muud võetud tasud

Y – kui kohaldati tasu kiiruse eest

N – kui tasu kiiruse eest ei kohaldatud

14

Läbirääkimiste seosed muude reitingutega

Märgitakse, kas läbirääkimistel reitingutasude üle oli selliseid seoseid kliendi muude olemasolevate reitingutega, mis mõjutas kliendi suhtes kohaldatud ja tema tasutud lõplikke tasusid. See hõlmab reitinguteenuseid, mis osutati seoses emiteerimise hõlbustamiseks kasutusele võetud vahenditega, näiteks keskmise tähtajaga võlakirjade programmiga.

Kohustuslik

Y – jah

N – ei

15

Seotud reiting(ud)

Esitatava reitinguga seotud reitingu(te) unikaalne tunnuskood (nt struktureeritud finantseerimise korral väärtpaberistamise ühisusaldusfondi struktuur ja seeriad).

Kohustuslik.

Kohaldatav, kui andmeväljas 14 märgiti Y

Tunnuskoodide loetelu

16

Tasuprogramm

Märkida, kas kliendi makstavad tasud on kasutussageduse või muu tasuprogrammi tõttu väiksemad.

Kohustuslik

Y – jah

N – ei

17

Tasuprogrammi tunnuskood

Märkida tasuprogramm, millel reitingu hind põhineb. Tuleks märkida tasuprogramm, mis vastab I lisa tabeli 3 kohases kohaldatavas tasuprogrammis määratud tunnuskoodile.

Kohustuslik, kui andmeväljas 16 märgiti Y

Tasuprogrammi tunnuskood kujul „FP_[sisemine tasuprogrammi tunnuskood]”


Tabel 2

Reitinguteenuste ja kõrvalteenuste eest saadud tasude kohta klientide lõikes ESMA-le esitatavad andmed

Nr

Andmevälja nimi

Kirjeldus

Liik

Standard

1

Reitinguagentuuri tunnuskood

Aruannet esitava reitinguagentuuri identifitseerimiseks kasutatav kood. Selle annab ESMA registreerimisel.

Kohustuslik

 

2

Kliendi tunnuskood

Unikaalne kood, mille reitinguagentuur on määranud kliendi identifitseerimiseks. Klientideks võivad olla emitendid, reitingu saanud üksused ja/või väärtpaberistamise tehingu algatajad, sealhulgas üksused, kes peavad krediidireitinguid käsitlevate kokkulepetega seoses reitinguagentuuriga majanduslikust vaatepunktist otseselt või kaudselt (eriotstarbelise ettevõtja või struktureeritud investeerimisvahendi kaudu) tasude üle läbirääkimisi. Selguse huvides tuleb märkida, et kliendiks ei või ühelgi juhul olla eriotstarbeline ettevõtja või struktureeritud investeerimisvahend. Kliendi unikaalne tunnuskood jääb kõigil neil juhtudel samaks.

Kohustuslik

 

3

Juriidilised isikud

Andmeväljas „Kliendi tunnuskood” kajastatud juriidiliste isikute loetelu.

Kohustuslik

Juriidiliste isikute nimede loetelu

4

Võetud üldtasud kokku

Need tasud kokku, mis võeti kliendilt eelmisel kalendriaastal seoses reitinguteenustega, mille eest tasub emitent.

Kohustuslik

Summa eurodes

5

Kliendi reitingud

Märgitakse kliendile reitinguagentuuri poolt väljastatud krediidireitingute arv eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga.

Kohustuslik

Reitingute arv

6

Tasud programmide eest kokku

Need reitinguteenustega seotud tasud kokku, mis võeti kliendilt eelmisel kalendriaastal ning mis ei tulenenud üksikust reitingust, vaid kasutussageduse või kliendiprogrammist või muud laadi kindlasummalise tasuga programmist, lisaks ülemäärase väljastamise tasud, mis võivad katta ühe või mitu reitingut.

Kohustuslik

Summa eurodes

7

Reitingud

Märkida eelmisel kalendriaastal tasuprogrammidega hõlmatud või nende raames väljastatud reitingud.

Kohustuslik

Reitingute tunnuskoodide loetelu

8

Kõrvalteenuste eest saadud tasud

Need tasud kokku, mis reitinguagentuuride grupp võttis kliendilt eelmisel kalendriaastal kõrvalteenuste eest.

Kohustuslik

Summa eurodes

9

Peamised kõrvalteenused

Märkida saadud tulu seisukohast kolm põhilist reitinguagentuuride grupi poolt kliendile osutatud teenust eelmisel kalendriaastal.

Kohustuslik. Kui andmeväljas 8 „Kõrvalteenuste eest saadud tasud” märgiti suurem arv kui 0

Kõrvalteenuste loetelu

10

Kõrvalteenuste järjestus

Järjestada kõrvalteenused kolme kõige olulisema peamise teenuse puhul, mis on märgitud andmeväljas 9 („Peamised kõrvalteenused”), lähtudes neist saadud tulust.

Kohustuslik. Kui andmeväljas 8 „Kõrvalteenuste eest saadud tasud” märgiti suurem arv kui 0

Kõrvalteenuste järjestus

11

Muud teenused

Märkida, kas kliendile osutatud reitinguteenuste eest võetavate tasude kehtestamisel võeti arvesse mis tahes teenuseid, mille osutasid mis tahes üksused, kes kuuluvad direktiivi 83/349/EMÜ artiklite 1 ja 2 kohasesse reitinguagentuuride gruppi, samuti mis tahes üksused, kes on direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 kohase suhte kaudu reitinguagentuuriga või reitinguagentuuride gruppi kuuluva muu ettevõttega seotud.

Kohustuslik

Y – jah

N – ei


III LISA

Tabel 1

Selliste reitinguteenuste eest, mille eest tasub tellija või investor, saadud tasude kohta ESMA-le esitatavad andmed

Need andmed esitatakse klientide lõikes järgneva kohta:

i)

kõnealuse reitinguteenuse liigi puhul saadud tulu seisukohast 100 olulisimat klienti,

ii)

kõik muud kliendid, kes on tellijad või maksavad reitingute eest investoritena ja kellele reitinguagentuuride grupp on andnud reitingu.

Nr

Andmevälja nimi

Kirjeldus

Liik

Standard

1

Reitinguagentuuri tunnuskood

Aruannet esitava reitinguagentuuri identifitseerimiseks kasutatav kood. Selle annab ESMA registreerimisel.

Kohustuslik

 

2

Kliendi tunnuskood

Kood, mida kasutatakse süsteemi sees, et identifitseerida klient, kes maksab tasud, kellele esitatakse arve või kes peab tasude üle reitinguagentuuriga läbirääkimisi eesmärgiga kasutada reitinguteenust.

Kohustuslik

 

3

Tasud kliendi kohta

Kliendilt eelmisel kalendriaastal osutatud ja tellija-maksab-mudelil põhinevate reitinguteenuste eest võetud tasud kokku.

Kohustuslik

Summa eurodes

4

Hinnapoliitika

Märkida hinnapoliitika, millest lähtuvalt määras reitinguagentuur kliendile hinna. Hinnapoliitika tunnuskood peab vastama käesoleva regulatiivse tehnilise standardi I lisa tabeli 1 kohase kohaldatava hinnapoliitika kohasele tunnuskoodile.

Kohustuslik.

Kui see on asjakohane

Hinnapoliitika tunnuskood kujul „PP_[sisemine hinnapoliitika tunnuskood]”

5

Tasugraafik

Märkida kolm peamist tasugraafikut, millest lähtuvalt määras reitinguagentuur kliendile hinna. Tasugraafiku tunnuskood peab vastama käesoleva regulatiivse tehnilise standardi I lisa tabeli 3 kohase hinnapoliitika alla kuuluva kohaldatava tasugraafiku kohasele tunnuskoodile.

Kohustuslik.

Kui see on asjakohane

Tasugraafiku tunnuskood kujul „FS_[sisemine tasugraafiku tunnuskood]”

6

Tasuprogramm

Märkida kolm peamist tasuprogrammi, millest lähtuvalt määras reitinguagentuur kliendile hinna. Tasuprogrammi tunnuskood peab vastama käesoleva regulatiivse tehnilise standardi I lisa tabeli 4 kohase hinnapoliitika alla kuuluva kohaldatava tasuprogrammi kohasele tunnuskoodile.

Kohustuslik.

Kui see on asjakohane

Tasuprogrammi tunnuskood kujul „FP_[sisemine tasuprogrammi tunnuskood]”

7

Emitent või reitingu saanud üksus

Märkida, kas klient on ka emitent, reitingu saanud üksus või muu II lisa tabeli 2 kohane klient.

Kohustuslik

Y – jah

N – ei

8

Kliendi olulisus

Märkida, kas klient oli eelmisel kalendriaastal saadud tulu seisukohast üks 100st kõige olulisemast tellijast-kliendist.

Kohustuslik.

Y – jah

N – ei

9

Kõrvalteenuste eest saadud tasud

Need tasud kokku, mis reitinguagentuuride grupp võttis kliendilt eelmisel kalendriaastal kõrvalteenuste eest.

Kohustuslik

Summa eurodes