21.1.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 14/30


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/65,

18. november 2015,

eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta (EKP/2015/35)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet, artikleid 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 ja artikli 20 esimest taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”) artikli 18.1 kohaselt võivad Euroopa Keskpank (EKP) ja eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpangad (edaspidi „RKPd”) teha krediiditehinguid krediidiasutustega ja muude turul osalejatega, kui laen on piisavalt tagatud. Üldised tingimused, mille kohaselt EKP ja RKPd on valmis krediiditehinguid sõlmima, sealhulgas kriteeriumid, mis määravad tagatise kõlblikkuse eurosüsteemi krediidioperatsioonide jaoks, on sätestatud Euroopa Keskpanga suunises (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) (1).

(2)

Eurosüsteemi kaitsmiseks finantskahju eest, mis võib tuleneda osapoole kohustuste täitmata jätmisest, kohaldatakse eurosüsteemi krediidioperatsioonides tagatisena mobiliseeritud kõlblike varade suhtes suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) neljanda osa VI jaotises sätestatud riskiohjemeetmeid.

(3)

Läbivaadatud väärtuskärbete rakendamist lihtsustaks asjaomaste normide sätestamine eraldi õigusaktis. See võimaldaks sätestada riskiohje parameetrid kompaktses ja eraldatud vormis ning sujuvalt rakendada asjaomase raamistiku muudatusi kohe pärast vastavate otsuste langetamist EKP nõukogu poolt,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Kõlblike turukõlblike varade suhtes kohaldatavad väärtuskärped

1.   Suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) neljanda osa VI jaotise kohaselt kohaldatakse turukõlblike varade suhtes väärtuskärpeid suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) artikli 2 punktis 97 määratletud tähenduses vastavalt käesoleva suunise lisa tabelis 2 sätestatud tasemetele.

2.   Konkreetse vara väärtuskärbe sõltub järgmistest teguritest:

a)

varale määratud väärtuskärpe liik artiklis 2 määratletud tähenduses;

b)

vara järelejäänud tähtaeg;

c)

vara kupongi struktuur;

d)

varale määratud krediidikvaliteedi aste.

Artikkel 2

Turukõlblike varade väärtuskärpe liigi määramine

Kõlblikud turukõlblikud varad jagatakse viie väärtuskärpe liigi vahel, sõltuvalt emitendi ja/või vara liigist, käesoleva suunise lisa tabeli 1 kohaselt:

a)

keskvalitsuste võlainstrumendid, EKP võlasertifikaadid ja RKPde poolt enne euro kasutusele võtmist asjaomases eurot rahaühikuna kasutavas liikmesriigis emiteeritud võlasertifikaadid kuuluvad I väärtuskärpe liiki;

b)

kohalike omavalitsuste ja regionaalsete valitsuste, eurosüsteemi poolt agentuurideks liigitatud üksuste, mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide emiteeritud võlainstrumendid ning jumbo-tüüpi võlakirjad kuuluvad II väärtuskärpe liiki;

c)

mittefinantsettevõtete emiteeritud traditsioonilised ja muud tagatud võlakirjad ja võlainstrumendid kuuluvad III väärtuskärpe liiki;

d)

krediidiasutuste ja finantsettevõtete, mis ei ole krediidiasutused, emiteeritud tagamata võlainstrumendid kuuluvad IV väärtuskärpe liiki;

e)

varaga tagatud väärtpaberid kuuluvad V väärtuskärpe liiki, sõltumata emitendi liigist.

Artikkel 3

Turukõlblike varade väärtuskärped

1.   Väärtuskärpe liiki I kuni V kuuluvate turukõlblike varade suhtes kohaldatavad väärtuskärped määratakse järgmise põhjal:

a)

konkreetsele varale määratud krediidikvaliteedi aste 1, 2 või 3 vastavalt käesoleva suunise lisa tabelile 2;

b)

vara järelejäänud tähtaeg vastavalt lõigetele 3 ja 4;

c)

vara kupongi struktuur vastavalt lõigetele 3 ja 4.

2.   V liiki kuuluvate turukõlblike varade suhtes kohaldatakse 10 % väärtuskärbet, olenemata tähtajast või kupongi struktuurist.

3.   Nullkupongimääraga või fikseeritud kupongimääraga varade puhul on kohaldatava väärtuskärpe tähtajaks vara järelejäänud tähtaeg.

4.   Ujuva kupongimääraga varade puhul kohaldatakse väärtuskärbet, mis on sama suur kui nullist ühe aastani kestvasse tähtajaklassi kuuluvate fikseeritud kupongimääraga turukõlblike varade puhul, välja arvatud järgmistel juhtudel ning ilma et see piiraks lõiget 2.

a)

Ujuv kupongimäär, mille uuestimääratlemise tähtaeg on pikem kui üks aasta, loetakse fikseeritud kupongimääraks ning kohaldatava väärtuskärpe tähtajaks loetakse vara järelejäänud tähtaeg.

b)

Ujuva kupongimäära, mille baasmääraks on euroala inflatsiooniindeks, suhtes kohaldatava väärtuskärpe tähtajaks loetakse vara järelejäänud tähtaeg.

c)

Mitut liiki kupongistruktuuriga varade suhtes kohaldatav väärtuskärbe sõltub ainult kupongistruktuurist vara järelejäänud tähtajal ning on võrdne sama järelejäänud tähtaja ja krediidikvaliteedi astmega turukõlbliku vara suhtes kohaldatava suurima väärtuskärpega. Arvesse võetakse kõiki vara järelejäänud tähtaja jooksul kasutatavaid kupongistruktuuride liike.

Artikkel 4

Teatud liiki turukõlblike varade suhtes kohaldatavad täiendavad väärtuskärped

Lisaks käesoleva suunise artiklis 3 sätestatud väärtuskärbetele kohaldatakse teatud liiki turukõlblike varade suhtes täiendavaid väärtuskärpeid järgmiselt:

a)

varaga tagatud väärtpaberite, tagatud võlakirjade ja krediidiasutuste emiteeritud tagamata võlakirjade suhtes, mida hinnatakse teoreetiliselt suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) artikli 134 sätete kohaselt, kohaldatakse täiendavat 5 % väärtuskärbet turuväärtuse alandamise vormis;

b)

omakasutuses olevate tagatud võlakirjade suhtes kohaldatakse täiendavat väärtuskärbet järgmiselt: a) 8 % võlainstrumentide väärtusest krediidikvaliteedi astmetel 1 ja 2, ja b) 12 % võlainstrumentide väärtusest krediidikvaliteedi astmel 3;

c)

lõikes b tähendab „omakasutus” osapoole enda või temaga suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) artikli 138 tähenduses märkimisväärselt seotud üksuse emiteeritud või tagatud võlakirjade esitamist või kasutamist osapoole poolt;

d)

kui lõikes b osutatud täiendavat väärtuskärbet ei ole võimalik kohaldada RKP või kolmepoolse agendi tagatiste haldamise süsteemi osas või TARGET2-Securities automaatse tagatise seadmisel, kohaldatakse sellistes süsteemides või platvormil täiendavat väärtuskärbet omakasutuses olevate tagatud võlakirjade emissiooni koguväärtuse suhtes.

Artikkel 5

Kõlblike turukõlbmatute varade suhtes kohaldatavad väärtuskärped

1.   Fikseeritud määraga intressimaksetega individuaalsete krediidinõuete suhtes ja krediidinõuete suhtes, mille intressimaksed on seotud inflatsioonimääraga, kohaldatakse eraldi väärtuskärpeid, mis sõltuvad järelejäänud tähtajast, krediidikvaliteedi astmest ning RKP hindamismeetodist, nagu on sätestatud käesoleva suunise lisa tabelis 3.

2.   Muutuva määraga intressimaksetega individuaalsete krediidinõuete suhtes kohaldatakse väärtuskärbet, mis on sama suur kui nullist ühe aastani kestvasse tähtajaklassi kuuluvate fikseeritud intressimääraga intressimaksetega krediidinõuete puhul, mille krediidikvaliteedi aste on sama ja mille suhtes RKP kohaldab samasugust hindamismetoodikat. Intressimakse loetakse muutuva intressimääraga makseks, kui see on seotud viitintressimääraga ja tema uuestimääratlemise tähtaeg ei ole üle ühe aasta. Intressimakseid, mille uuestimääratlemise tähtaeg on üle ühe aasta, loetakse fikseeritud intressimääraga makseteks ning väärtuskärpe tähtajaks loetakse krediidinõude järelejäänud tähtaeg.

3.   Mitut liiki intressimaksetega krediidinõuete suhtes kohaldatav väärtuskärbe sõltub ainult intressimaksetest krediidinõude järelejäänud tähtajal. Kui krediidinõude järelejäänud tähtajal on mitut liiki intressimakseid, loetakse järelejäänud intressimakseid fikseeritud intressimääraga makseteks, kusjuures väärtuskärpe tähtaeg on sama, mis krediidinõude järelejäänud tähtaeg.

4.   Nullkupongimääraga krediidinõuete suhtes kohaldatakse fikseeritud intressimääraga krediidinõude väärtuskärbet.

5.   Hüpoteegitagatisega turukõlbmatute võlainstrumentide suhtes kohaldatakse 39,5 % väärtuskärbet.

6.   Tähtajaliste hoiuste suhtes väärtuskärpeid ei kohaldata.

7.   Kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatute võlainstrumentide tagatiste kogumisse kaasatud aluskrediidinõuete suhtes kohaldatakse individuaalset väärtuskärbet kooskõlas eespool lõigetes 1 kuni 4 sätestatud eeskirjadega. Tagatiste kogumisse kaasatud aluskrediidinõuete koguväärtus pärast väärtuskärbete kohaldamist peab mis tahes ajahetkel olema võrdne kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatu võlainstrumendi bilansilise jääkväärtusega, või seda ületama. Kui agreeritud väärtus jääb alla eelmises lauses osutatud piirmäära, loetakse kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatute võlainstrumentide väärtus nulliks.

Artikkel 6

Jõustumine ja rakendamine

1.   Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest teatatakse keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

2.   Keskpangad liikmesriikides, mille rahaühik on euro, võtavad meetmed, mis on vajalikud käesoleva suunise järgimiseks, ja kohaldavad neid alates 25. jaanuarist 2016. Nad teatavad EKP-le nende meetmetega seotud dokumentidest ja vahenditest hiljemalt 5. jaanuariks 2016.

Artikkel 7

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

Frankfurt Maini ääres, 18. november 2015

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  Euroopa Keskpanga 19. detsembri 2014. aasta suunis (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (ülddokumentatsiooni suunis) (EKP/2014/60) (ELT L 91, 2.4.2015, lk 3).


LISA

Tabel 1

Kõlblike turukõlblike varade väärtuskärpe liigid sõltuvalt emitendi ja/või vara liigist

I liik

II liik

III liik

IV liik

V klass

Keskvalitsuste emiteeritud võlainstrumendid

EKP võlasertifikaadid

RKPde poolt enne euro kasutusele võtmist asjaomases liikmesriigis emiteeritud võlasertifikaadid

Kohalike omavalitsuste ja regionaalsete valitsuste emiteeritud võlainstrumendid

Eurosüsteemi poolt agentuurideks liigitatud üksuste emiteeritud võlainstrumendid

Mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide emiteeritud võlainstrumendid

Jumbo-tüüpi võlakirjad

Traditsioonilised ja muud tagatud võlakirjad

Mittefinantsettevõtete emiteeritud võlainstrumendid

Krediidiasutuste emiteeritud tagamata võlainstrumendid

Finantsasutuste, mis ei ole krediidiasutused, emiteeritud tagamata võlainstrumendid

Varaga tagatud väärtpaberid


Tabel 2

Kõlblike turukõlblike varade suhtes kohaldatavad väärtuskärpe tasemed

 

Väärtuskärpe liigid

Krediidi-kvaliteet

Järele-jäänud tähtaeg (aastates) (1)

I liik

II liik

III liik

IV liik

V liik

Fiksee-ritud kupongi-määr

Null-kupongi-määr

Fiksee-ritud kupongi-määr

Null-kupongi-määr

Fiksee-ritud kupongi-määr

Null-kupongi-määr

Fiksee-ritud kupongi-määr

Null-kupongi-määr

 

Astmed 1 ja 2

[0–1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

6,5

6,5

10,0

[1–3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

8,5

9,0

[3–5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

11,0

11,5

[5–7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

12,5

13,5

[7–10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

14,0

15,5

[10, ∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

17,0

22,5

 

Väärtuskärpe liigid

Krediidi-kvaliteet

Järele-jäänud tähtaeg (aastates) (1)

I liik

II liik

III liik

IV liik

V liik

Fiksee-ritud kupongi-määr

Null-kupongi-määr

Fiksee-ritud kupongi-määr

Null-kupongi-määr

Fiksee-ritud kupongi-määr

Null-kupongi-määr

Fiksee-ritud kupongi-määr

Null-kupongi-määr

 

Aste 3

[0–1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

Mitte-kõlblikud

[1–3)

7,0

8,0

10,0

14,5

15,0

16,5

24,5

26,5

[3–5)

9,0

10,0

15,5

20,5

22,5

25,0

32,5

36,5

[5–7)

10,0

11,5

16,0

22,0

26,0

30,0

36,0

40,0

[7–10)

11,5

13,0

18,5

27,5

27,0

32,5

37,0

42,5

[10,∞)

13,0

16,0

22,5

33,0

27,5

35,0

37,5

44,0


Tabel 3

Fikseeritud intressimaksetega krediidinõuete suhtes kohaldatavad väärtuskärpe tasemed

 

Hindamismetoodika

Krediidi-kvaliteet

Järele-jäänud tähtaeg (aastates) (2)

Fikseeritud intressimakse ja RKP määratud teoreetilisel summal põhinev hindlus

Fikseeritud intressimakse ja RKP määratud tasumata summal põhinev hindlus

Astmed1 ja 2

[0–1)

10,0

12,0

[1–3)

12,0

16,0

[3–5)

14,0

21,0

[5–7)

17,0

27,0

[7–10)

22,0

35,0

[10, ∞)

30,0

45,0

 

Hindamismetoodika

Krediidi-kvaliteet

Järele-jäänud tähtaeg (aastates) (2)

Fikseeritud intressimakse ja RKP määratud teoreetilisel summal põhinev hindlus

Fikseeritud intressimakse ja RKP määratud tasumata summal põhinev hindlus

Aste 3

[0–1)

17,0

19,0

[1–3)

29,0

34,0

[3–5)

37,0

46,0

[5–7)

39,0

52,0

[7–10)

40,0

58,0

[10, ∞)

42,0

65,0


(1)  [0–1) tähistab järelejäänud tähtaega alla ühe aasta, [1–3) tähistab järelejäänud tähtaega üks aasta või rohkem ning alla kolme aasta jne.

(2)  [0–1) tähistab järelejäänud tähtaega alla ühe aasta, [1–3) tähistab järelejäänud tähtaega üks aasta või rohkem ning alla kolme aasta jne.