21.1.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 14/25


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/64,

18. november 2015,

millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (ülddokumentatsiooni suunis) (EKP/2015/34)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet, artikleid 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 ja artikli 20 esimest taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühtse rahapoliitika saavutamiseks tuleb määratleda vahendid, instrumendid ja menetlused, mida kasutab eurosüsteem, mis koosneb Euroopa Keskpangast (EKP) ja rahaühikuna eurot kasutavate liikmesriikide keskpankadest (edaspidi „RKPd”), et see poliitika rahaühikuna eurot kasutavates liikmesriikides ühetaoliselt rakendada.

(2)

Tulenevalt Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”) artiklist 12.1 on EKP-l pädevus kujundada liidu ühtne rahapoliitika ja vastu võtta selle kohaseks rakendamiseks vajalikud suunised. Tulenevalt EKPSi põhikirja artiklist 14.3 on RKPd kohustatud tegutsema kooskõlas nende suunistega. Seetõttu on käesolev suunis adresseeritud eurosüsteemile. Käesolevas suunises sätestatud reegleid rakendavad RKPd lepingute või õigusaktide kaudu. Osapooled peavad järgima RKPde poolt lepingute või õigusaktide kaudu rakendatud reegleid.

(3)

EKPSi põhikirja artikli 18.1 esimene taane võimaldab eurosüsteemil tegutseda rahaturgudel, müües ja ostes otse (spot- ja forward-tehingud) või tagasiostulepinguga ning laenates nõudeid ja turukõlblikke väärtpabereid kas eurodes või muudes vääringutes, samuti väärismetalle. Artikli 18.1 teine taane võimaldab eurosüsteemil teostada krediiditehinguid krediidiasutustega ja muude turul osalejatega.

(4)

Eurosüsteemi kaitsmiseks osapoole riski eest sätestab EKPSi põhikirja artikkel 18.1, et eurosüsteemi krediiditehingute teostamisel krediidiasutuste ja muude turul osalejatega peab laenuandmine põhinema piisaval tagatisel.

(5)

Eurosüsteemi kaitsmiseks osapoole kohustuste täitmata jätmisest tingitud finantskahju tekkimise riski eest kohaldatakse eurosüsteemi krediidioperatsioonides tagatisena mobiliseeritud kõlblike varade suhtes Euroopa Keskpanga suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) (1) neljanda osa VI jaotises sätestatud riskiohjemeetmeid.

(6)

EKP nõukogu on otsustanud muuta tagatud võlakirjade omakasutuse reegleid täiendavate väärtuskärbete osas.

(7)

EKP nõukogu on otsustanud, et kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatuid võlainstrumente võib kasutada piiriüleselt vastavalt kohaldatavale keskpankadevahelise piiriüleste tagatiste haldamise raamistiku (CCBM) korrale.

(8)

EKP nõukogu on otsustanud sätestada täiendavate väärtuskärbete normid suunisest (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) eraldiseisvas õigusaktis, kuna see võimaldab asjaomase raamistiku muudatusi sujuvalt rakendada kohe pärast vastavate otsuste langetamist [EKP nõukogu poolt].

(9)

Seetõttu tuleb suunist (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) vastavalt muuta,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Muudatused

Suunist (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 2 punkt 16 asendatakse järgmisega:

„16)   „piiriülene kasutamine”– osapool esitab oma asukohariigi keskpangale tagatiseks järgmised varad:

a)

turukõlblik vara, mida hoitakse teistes liikmesriikides, mille rahaühik on euro;

b)

teises liikmesriigis emiteeritud turukõlblik vara, mida hoitakse asukohariigi keskpanga liikmesriigis;

c)

krediidinõuded, kui krediidinõude lepingut reguleerivad mitte asukohariigi keskpanga liikmesriigi, vaid teise eurot rahaühikuna kasutava liikmesriigi seadused;

d)

eluasemehüpoteekväärtpaberid vastavalt kohaldatavale keskpankadevahelise piiriüleste tagatiste haldamise raamistiku korrale;

e)

kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatud võlainstrumendid, mis on emiteeritud ja mida hoitakse mitte asukohariigi keskpanga liikmesriigis, vaid teises eurot rahaühikuna kasutavas liikmesriigis.”;

2)

artikli 2 punkt 49 asendatakse järgmisega:

„49)   „liisingunõuded”– lepinguga ette nähtud kavakohased maksed, mida liisinguvõtja peab tegema liisinguandjale vastavalt liisingulepingu tingimustele. Jääkväärtusi liisingunõueteks ei loeta. Eraisikutele pakutavaid väljaostuvõimalusega kasutusrendilepinguid (Personal Contract Purchase), st lepinguid, mille kohaselt kohustuse võtjal on järgmine valikuvõimalus: a) teha lõplik makse ja saada kaupade omanikuks; või b) tagastada kaubad lepingu tasaarvelduseks, käsitletakse liisingulepinguna.”;

3)

artikkel 128 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 128

Riskiohjemeetmed

1.   Eurosüsteem kohaldab kõlblike varade suhtes järgmisi riskiohjemeetmeid:

a)

Euroopa Keskpanga suunises (EL) 2016/65 (EKP/2015/35) (2) sätestatud väärtuskärped;

b)

kõikumisvahemikud (turuväärtuses kajastamine):

eurosüsteem nõuab, et tema likviidsust lisavates pöördtehingutes kasutatava kõlblike varade väärtuskärpega kohandatud turuväärtus püsiks. Kui kõlblike varade väärtus jääb igapäevasel hindamisel alla teatava taseme, nõuab asukohariigi RKP, et osapool esitaks täiendavaid varasid või sularaha lisatagatise nõude esitamise teel. Samamoodi võib RKP juhul, kui kõlblike varade väärtus ületab pärast ümberhindamist teatava taseme, seda taset ületava vara või sularaha tagastada;

c)

krediidiasutuse või artiklis 138 sätestatud krediidiasutusega märkimisväärselt seotud mis tahes muu üksuse tagamata võlainstrumentide kasutamisega seotud piirangud;

d)

suunises (EL) 2016/65 (EKP/2015/35) sätestatud turuväärtuse vähendamine.

2.   Eurosüsteem võib igal ajal kohaldada järgmisi täiendavaid riskiohjemeetmeid:

a)

esialgsed marginaalid – see tähendab, et osapooled peavad esitama kõlblikud varad, mille väärtus on vähemalt eurosüsteemi pakutav likviidsus pluss esialgne marginaal;

b)

emitentide, krediidisaajate või garantidega seotud piirangud: eurosüsteem võib kehtestada emitentide, krediidisaajate või garantidega seotud täiendavaid piiranguid lisaks lõike 1 punktis c osutatud tagamata võlainstrumentide kasutamisele kehtestatud piirangutele;

c)

täiendavad väärtuskärped;

d)

eurosüsteemi krediidikvaliteedi nõuetele vastavate garantide täiendavad garantiid teatud liiki varade aktsepteeritavaks arvamiseks;

e)

teatavate varade välja jätmine eurosüsteemi krediidioperatsioonidest.

(2)  Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2016/65, 18. november 2015, eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta (EKP/2015/35) (ELT L 14, 21.1.2016, lk 30).”;"

4)

artikkel 148 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 148

Üldpõhimõtted

1.   Osapooled võivad kõlblikke varasid kasutada piiriüleselt kogu euroalal kõigis eurosüsteemi krediidioperatsioonides.

2.   Osapooled võivad mobiliseerida kõlblikke varasid, v.a tähtajalisi hoiuseid, piiriüleselt vastavalt järgmistele tingimustele:

a)

turukõlblikke varasid mobiliseeritakse järgmiselt: i) eurosüsteemi kasutaja hindamise raamistikus positiivse hinnangu saanud EMP väärtpaberiarveldussüsteemide kõlblike ühenduste kaudu; ii) keskpankadevahelise piiriüleste tagatiste haldamise raamistiku asjakohaseid menetlusi rakendades; iii) kõlblike ühenduste kasutamisel koos keskpankadevahelise piiriüleste tagatiste haldamise raamistikuga; ja

b)

krediidinõudeid, kõlblike krediidinõuetega tagatud turukõlbmatuid võlainstrumente ja eluasemehüpoteekväärtpabereid mobiliseeritakse kooskõlas keskpankadevahelise piiriüleste tagatiste haldamise raamistiku asjakohaste menetlustega.

3.   Turukõlblikke varasid võib kasutada RKP konto kaudu sellises väärtpaberiarveldussüsteemis, mis asub väljaspool selle RKP riiki, kui eurosüsteem on andnud loa sellise konto kasutamiseks.

4.   De Nederlandsche Bank on pädev kasutama oma kontot rahvusvahelises väärtpaberite keskdepositooriumis Euroclear (Belgia) tagatistehingute arveldamiseks selle ICSD juures emiteeritud eurovõlakirjades. Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland võib avada sellise konto Euroclearis. Seda kontot võib kasutada kõigi Euroclearis hoitavate kõlblike varade jaoks, kaasa arvatud kõlblike varade jaoks, mis on Eurocleari üle kantud kõlblike ühenduste kaudu.

5.   Osapooled teevad kõlblike varade ülekandeid eurosüsteemi kasutajahindamisraamistikus positiivse hinnangu saanud väärtpaberiarveldussüsteemi väärtpaberiarvelduskontode kaudu.

6.   Osapool, kellel ei ole RKP depookontot või eurosüsteemi kasutajahindamisraamistikus positiivse hinnangu saanud väärtpaberiarveldussüsteemi väärtpaberiarvelduskontot, võib tehinguid arveldada korrespondentkrediidiasutuse väärtpaberiarvelduskonto või depookonto kaudu.”;

5)

XI lisa asendatakse järgmisega:

„XI LISA

VÄÄRTPABERIVORMID

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas 13. juunil 2006 uute üleilmsete võlakirjade (NGN) kriteeriumid rahvusvahelistele esitajavõlakirjadele, mis on eurosüsteemi krediidioperatsioonide kõlblikuks tagatiseks alates 1. jaanuarist 2007. EKP teatas 22. oktoobril 2008, et pärast 30. septembrit 2010 üleilmsete võlakirjadena emiteeritud rahvusvahelised võlakirjad on eurosüsteemi krediidioperatsioonides kõlblikuks tagatiseks, kui kasutatakse rahvusvaheliste võlaväärtpaberite uut turvastruktuuri (NSS).

Järgmises tabelis on kokkuvõte väärtpaberite eri vormide kõlblikkuseeskirjadest koos uute üleilmsete võlakirjade ja uue turvastruktuuri kriteeriumitega.

Tabel 1

Eri väärtpaberivormide kõlblikkuseeskirjad

Üleilmne/individuaalne

Esitaja/registreeritud

NGN/tavaline üleilmne võlakiri (CGN)/NSS

Kas ühine hoiuasutus (CSK) on ICSD (3)?

Kõlblik?

Üleilmne

Esitaja

NGN

Jah

Jah

Ei

Ei

Üleilmne

Esitaja

CGN

Ei kohaldu

Ei, ent enne 1. jaanuari 2007 emiteeritud väärtpaberite suhtes kohaldatakse varasemaid nõudeid, samuti jätkuemissioonide suhtes pärast 1. jaanuarit 2007, kui ISINid on vahetatavad.

Üleilmne

Registreeritud

CGN

Ei kohaldu

Pärast 30. septembrit 2010 selle struktuuri kohaselt emiteeritud võlakirjad ei ole enam kõlblikud.

Üleilmne

Registreeritud

NSS

Jah

Jah

Individuaalne

Esitaja

Ei kohaldu

Ei kohaldu

Pärast 30. septembrit 2010 selle struktuuri kohaselt emiteeritud võlakirjad ei ole enam kõlblikud. Kuni 30. septembrini 2010 k.a emiteeritud individuaalsete esitajavõlakirjade suhtes kohaldatakse varasemaid nõudeid kuni nende tähtpäevani.

Artikkel 2

Kehtetuks tunnistamine

Suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) artiklid 129 kuni 133a ja X lisa tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Jõustumine ja rakendamine

1.   Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest RKPdele teatatakse.

2.   RKPd võtavad meetmed, mis on vajalikud käesoleva suunise järgimiseks, ja rakendavad neid alates 25. jaanuarist 2016. Nad teatavad EKP-le nende meetmetega seotud dokumentidest ja vahenditest hiljemalt 5. jaanuariks 2016.

Artikkel 4

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 18. november 2015

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  Euroopa Keskpanga 19. detsembri 2014. aasta suunis (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (ülddokumentatsiooni suunis) (EKP/2014/60) (ELT L 91, 2.4.2015, lk 3).

(3)  Või kas see muutuks kohalduvaks positiivselt hinnatud väärtpaberite keskdepositooriumi puhul.”