22.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 334/61


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/2434,

18. detsember 2015,

millega muudetakse rakendusotsust 2014/237/EL kahjulike organismide liitu sissetoomise ja seal leviku vastu võetavate meetmete kohta seoses teatavate Indiast pärit puu- ja köögiviljadega

(teatavaks tehtud numbri C(2015) 9178 all)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõike 3 neljandat lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusotsusega 2014/237/EL (2) on keelatud Indiast pärit taimede Colocasia Schott (v.a seemned ja juured) ning Momordica L. (v.a seemned), Solanum melongena L. (v.a seemned) ja Trichosanthes L. (v.a seemned) importimine. Lisaks on rakendusotsuses 2014/237/EL nõutud, et Mangifera L. taimede (v.a seemned) importimisel peavad India pädevad asutused võtma asjakohased meetmed, millega tagatakse kahjulike organismide puudumine saadetistes.

(2)

Rakendusotsus 2014/237/EL on ajaliselt piiratud. Võttes arvesse paljude Indiast pärit taimede ja taimsete saaduste kinnipidamiste suurt arvu kahjulike organismidega nakatumise tõttu, järeldab komisjon, et India taimetervisliku sertifitseerimise süsteemi tuleb veelgi parandada. Seetõttu on asjakohane pikendada rakendusotsuse 2014/237/EL kehtivust kuni 31. detsembrini 2016.

(3)

Seepärast tuleks rakendusotsust 2014/237/EL vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse 2014/237/EL artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Käesolev otsus kehtib 31. detsembrini 2016.”

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. detsember 2015

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.

(2)  Komisjoni rakendusotsus 2014/237/EL, 24. aprill 2014, kahjulike organismide liitu sissetoomise ja seal leviku vastu võetavate meetmete kohta seoses teatavate Indiast pärit puu- ja köögiviljadega (ELT L 125, 26.4.2014, lk 93).