22.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 334/46


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/2433,

18. detsember 2015,

millega muudetakse rakendusotsust 2014/709/EL, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides

(teatavaks tehtud numbri C(2015) 9168 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (3) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusotsuses 2014/709/EL (4) on sätestatud loomatervishoiualased tõrjemeetmed seoses sigade Aafrika katkuga liikmesriikides (edaspidi „asjaomased liikmesriigid”) või nende piirkondades, mis on loetletud kõnealuse rakendusotsuse lisas. Kõnealused meetmed hõlmavad asjaomaste liikmesriikide teatavatest piirkondadest pärit elussigade, sigade sperma, munarakkude ja embrüote ning sealiha, sealihavalmististe, sealihatoodete ja muude sealiha sisaldavate toodete ning sigadelt saadud kõrvalsaaduste (edaspidi „tooted”) saadetiste lähetamise keelde. Eespool nimetatud otsuse lisas on piiritletud ja loetletud asjaomased piirkonnad, et võtta arvesse riski taset, mis põhineb asjaomase liikmesriigi epidemioloogilisel olukorral.

(2)

Selleks et kohandada rakendusotsuses 2014/709/EL sätestatud loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid asjaomaste liikmesriikide eri piirkondade epidemioloogilise olukorra arenguga, ning et võtta arvesse toodete liigist sõltuvaid erinevaid riskitasemeid, on asjakohane näha ette teatavad erandid teatavat liiki toodetele, mis on pärit kõnealuse rakendusotsuse lisa eri osades loetletud piirkondadest. Kõnealused erandid peaksid olema kooskõlas ka impordil sigade Aafrika katku suhtes rakendatavate riski vähendamise meetmetega, millele on osutatud Maailma Loomatervise Organisatsiooni maismaaloomade tervise koodeksis (5). Samuti peaksid kõnealuses otsuses olema kirjeldatud selliste erandite puhul kohaldatavad täiendavad kaitsemeetmed ja loomatervishoiunõuded.

(3)

Rakendusotsuse 2014/709/EL lisa III osas loetletud piirkondadest pärit elussigade lähetamise keeld on eriti range ning võib seetõttu tekitada logistika ja loomade heaoluga seotud probleeme juhul, kui sigade tapmine vastavates piirkondades ei ole võimalik, eelkõige seetõttu, et puudub nõuetekohane tapamaja või on tapavõimsus piiratud kõnealuse lisa III osas loetletud sama liikmesriigi asjaomastes piirkondades või mõne muu liikmesriigi kõnealuses lisas loetletud territooriumil.

(4)

Elussigade vedamine nende koheseks tapmiseks on vähem riskantne kui muul eesmärgil elussigade vedamine, tingimusel et kohaldatakse riski vähendamise meetmeid. Seepärast on asjakohane, et põhjenduses 3 kirjeldatud asjaolude ilmnemise korral võivad asjaomased liikmesriigid erandkorras lubada lähetada elussigu nende koheseks tapmiseks lisa III osas loetletud piirkondadest tapamajja, mis asub väljaspool kõnealust piirkonda samas liikmesriigis või muu liikmesriigi lisas loetletud territooriumi, tingimusel et kohaldatakse riski vähendamise meetmeid, et mitte seada ohtu tauditõrjet.

(5)

Mis puutub sigade Aafrika katku levimise riski, siis on riski tase erinevate sigadelt saadud toodete liikumisel erinev. Sigade sperma vedamine piirangutega piirkondadest välja kujutab kokkupuute ja tagajärgedega seoses üldiselt märkimisväärset ohtu. Täiendavate riski vähendamise meetmete (nt laboriuuringud ja suurem bioturvalisus) kohaldamisel võib siiski lubada teha erandeid sellise sperma suhtes, mis on kogutud rakendusotsuse 2014/709/EL lisa II või III osas loetletud piirkondades. Seepärast tuleks muuta kõnealuse rakendusotsuse artiklit 9.

(6)

Rakendusotsuse 2014/709/EL lisa II või III osas loetletud piirkondadest kõnealuse lisa II või III osas loetletud samasuguse haigusstaatusega muu liikmesriigi muudesse piirkondadesse teatavate elussigade lähetamise suhtes tehtavad erandid on õigustatud, tingimusel et kohaldatakse erilisi riski vähendamise meetmeid. Kõnealuste uute meetmete kohane paindlikkus on oluline, et tagada meetmete nõuetekohane rakendamine keskpikas ja pikas perspektiivis. Selleks on vaja transiit- ja sihtliikmesriigi pädevate asutuste range järelevalve all kehtestada ohutu veo kord. Seepärast tuleks muuta eespool nimetatud rakendusotsuse artikleid 3 ja 4.

(7)

Täiendava riski vähendamise meetmena tuleks ohutu veo kord kehtestada selleks, et isoleerida loomad, kes on pärit sigade Aafrika katku suurema riskiga piirkondadest. Sellepärast on vaja selgitada ja täpsustada elussigade lähetamist, transiiti ja tarnimist käsitlevat korda.

(8)

Rakendusotsuses 2014/709/EL sätestatud erandeid sigade Aafrika katku võrreldava riskiga piirkondade vahel elussigade ja nende sperma lähetamise suhtes tuleks kohaldada ainult juhul, kui transiit- ja sihtliikmesriigi pädevad asutused on need enne nimetatud vedamist heaks kiitnud.

(9)

Nõukogu direktiiviga 64/432/EMÜ (6) on ette nähtud, et elusloomade liikumisel peab nendega kaasas olema veterinaarsertifikaat. Kui rakendusotsuse 2014/709/EL lisas loetletud piirkondadest elussigade lähetamise keelust tehtavaid erandeid kohaldatakse elussigadele, kes on ette nähtud liidusiseseks kauplemiseks, peaksid kõnealused veterinaarsertifikaadid sisaldama viidet kõnealusele rakendusotsusele, et tagada piisava ja täpse tervishoiualase teabe esitamine asjaomastes sertifikaatides.

(10)

Rakendusotsuses 2014/709/EL sätestatud loomatervishoiualaste tõrjemeetmete kohaldamise ajavahemiku kehtestamisel tuleks võtta arvesse sigade Aafrika katku epidemioloogiat ja tingimusi taudivaba staatuse taastamiseks seoses sigade Aafrika katkuga kooskõlas Maailma Loomatervise Organisatsiooni maismaaloomade tervise koodeksiga. Seepärast tuleks rakendusotsuse 2014/709/EL kohaldamise ajavahemikku pikendada kuni 31. detsembrini 2019.

(11)

Eestis ja Lätis on mitmed sigade Aafrika katku juhtumid metssigadel tuvastatud piirkondades, mis on loetletud rakendusotsuse 2014/709/EL lisa II või III osas. Kõnealused juhtumid on tuvastatud selliste piirkondade vahetus läheduses, mis on loetletud eespool nimetatud lisa I osas.

(12)

Sigade Aafrika katku esinemisest ei ole kunagi teatatud Poola kõige põhjapoolsemas piirkonnas, mis on praegu loetletud rakendusotsuse 2014/709/EL lisa II osas.

(13)

Kui hinnatakse Eestis, Lätis ja Poolas sigade Aafrika katku tõttu valitsevat loomaterviseolukorda, tuleks võtta arvesse kõnealusest haigusest tingitud epidemioloogilise olukorra muutumist liidus. Selleks et loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid sihipäraselt rakendada ja takistada sigade Aafrika katku edasist levikut, samuti selleks, et vältida tarbetuid häireid liidusiseses kaubanduses ning seda, et kolmandad riigid kehtestaksid põhjendamatuid kaubandustõkkeid, tuleks muuta rakendusotsuse 2014/709/EL lisa I ja II osas esitatud liidu loetelu piirkondadest, mille suhtes kohaldatakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid, ning võtta arvesse kõnealusest haigusest tingitud praegust loomaterviseolukorda nimetatud kolmes liikmesriigis.

(14)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsust 2014/709/EL muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Erandina artikli 2 punktis a sätestatud keelust võivad asjaomased liikmesriigid lubada lähetada lisa II osas loetletud piirkonnas asuvast seakasvatusettevõttest pärit elussigu muudesse piirkondadesse sama liikmesriigi territooriumil või muu liikmesriigi piirkondadesse, mis on loetletud lisa II või III osas, tingimusel et:”;

b)

lisatakse järgmine punkt 4:

„4)

elussigade lähetamisel lisa II või III osas loetletud muu liikmesriigi piirkondadesse kohaldatakse järgmisi täiendavaid nõudeid:

a)

sead vastavad muudele asjakohastele loomatervise tagatistele, mis põhinevad sigade Aafrika katku levikut takistavate meetmete riskihindamise positiivsel tulemusel, mida nõuab päritolukoha liikmesriigi pädev asutus ning mille kiidavad heaks transiitliikmesriigi pädev asutus ja sihtliikmesriigi pädev asutus enne selliste loomade vedamist;

b)

päritoluliikmesriik teavitab viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike punktis a osutatud loomatervise tagatistest ja pädevatelt asutustelt saadud heakskiidust;

c)

vastavalt artiklile 16a kehtestatakse päritolu-, transiit- ja sihtliikmesriigi pädevate asutuste range järelevalve all ohutu veo kord, millega tagatakse, et punktis a sätestatud täiendavate nõuete kohaselt toodavaid loomi transporditakse ohutult ja ei veeta hiljem edasi mõnesse muusse liikmesriiki;

d)

käesoleva artikli punktis 4 kehtestatud täiendavatele nõuetele vastavate elussigade puhul lisatakse direktiivi 64/432/EMÜ artikli 5 lõikes 1 osutatud vastavale sigade veterinaarsertifikaadile järgmine täiendav lause:

„Sead vastavad komisjoni rakendusotsuse 2014/709/EL artikli 3 sätetele.””

2)

Lisatakse artikkel 3a:

„Artikkel 3a

Lisa III osas loetletud piirkondadest pärit elussigade lähetamise keelu erand

Erandina artikli 2 punktis a sätestatud keelust võivad asjaomased liikmesriigid lubada lähetada lisa III osas loetletud piirkondadest pärit elussigu muudesse piirkondadesse sama liikmesriigi territooriumil või muu liikmesriigi piirkondadesse, mis on loetletud lisa II või III osas, tingimusel et:

1)

sead on pärit ettevõttest, kus on tagatud pädeva asutuse heakskiidetud asjakohasel tasemel bioturvalisus, ettevõte on pädeva asutuse järelevalve all ning sead vastavad nõuetele, mis on sätestatud artikli 3 punktis 1 ning kas artikli 3 punktis 2 või 3;

2)

sead asuvad sellise, vähemalt 3 km raadiusega piirkonna keskel, milles kõik loomad ettevõtetes vastavad nõuetele, mis on sätestatud artikli 3 lõikes 1 ning kas artikli 3 lõikes 2 või 3;

3)

lähtekoha ettevõtte pädev asutus peab õigeaegselt teavitama sihtkoha ettevõtte pädevat asutust kavatsusest saata sigu ning sihtkoha ettevõtte pädev asutus peab teavitama lähtekoha ettevõtte pädevat asutust sigade saabumisest;

4)

sigade vedu väljaspool lisa III osas loetletud piirkondi asuvates piirkondades ja nende kaudu peab toimuma eelnevalt kindlaksmääratud veoteid pidi ja sigade vedamiseks kasutatud sõiduvahendid tuleb puhastada ning vajaduse korral desinsekteerida ja desinfitseerida nii kiiresti kui võimalik pärast sigade mahalaadimist;

5)

elussigade lähetamisel muu liikmesriigi piirkondadesse, mis on loetletud lisa II või III osas, kohaldatakse järgmisi täiendavaid nõudeid:

a)

sead vastavad kõikidele muudele asjakohastele loomatervise tagatistele, mis põhinevad sigade Aafrika katku levikut takistavate meetmete riskihindamise positiivsel tulemusel, mida nõuab päritoluliikmesriigi pädev asutus ning mille kiidavad heaks transiitliikmesriigi pädev asutus ja sihtliikmesriigi pädev asutus enne selliste loomade vedamist;

b)

päritolukoha liikmesriik teavitab viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike punktis a osutatud loomatervise tagatistest ja pädevatelt asutustelt saadud heakskiidust ning kinnitab loomatervise tagatistele vastavate ettevõtete loetelu;

c)

vastavalt artiklile 16a kehtestatakse päritolu-, transiit- ja sihtliikmesriigi pädevate asutuste range järelevalve all ohutu veo kord, millega tagatakse, et punktis a sätestatud täiendavate nõuete kohaselt toodavaid loomi transporditakse ohutult ja ei veeta hiljem edasi mõnesse muusse liikmesriiki;

d)

käesolevas artiklis kehtestatud kõigile nõuetele vastavate elussigade puhul lisatakse direktiivi 64/432/EMÜ artikli 5 lõikes 1 osutatud vastavale sigade veterinaarsertifikaadile järgmine täiendav lause:

„Sead vastavad komisjoni rakendusotsuse 2014/709/EL artikli 3a sätetele.””

3)

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Erandina artikli 2 punktides a ja c sätestatud keeldudest võivad asjaomased liikmesriigid lubada lähetada koheseks tapmiseks elussigu lisa III osas loetletud piirkondadest muudesse piirkondadesse sama liikmesriigi territooriumil või muu liikmesriigi piirkondadesse, mis on loetletud lisa II või III osas, kui pädeva asutuse poolt vastavalt artiklile 12 heaks kiidetud ning lisa III osas loetletud piirkondades asuvate tapamajade tapavõimsus on logistiliselt piiratud, tingimusel et:”;

b)

lisatakse järgmine punkt 10:

„10)

elussigade lähetamisel muu liikmesriigi piirkondadesse, mis on loetletud lisa II või III osas, kohaldatakse järgmisi täiendavaid nõudeid:

a)

sead vastavad kõikidele muudele asjakohastele loomatervise tagatistele, mis põhinevad sigade Aafrika katku levikut takistavate meetmete riskihindamise positiivsel tulemusel, mida nõuab päritolukoha liikmesriigi pädev asutus ning mille kiidavad heaks transiitliikmesriigi pädev asutus ja sihtliikmesriigi pädev asutus enne selliste loomade vedamist;

b)

päritolukoha liikmesriik teavitab viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike punktis a osutatud loomatervise tagatistest ja pädevatelt asutustelt saadud heakskiidust ning kinnitab loomatervise tagatistele vastavate ettevõtete loetelu;

c)

vastavalt artiklile 16a kehtestatakse päritolu-, transiit- ja sihtliikmesriigi pädevate asutuste range järelevalve all ohutu veo kord, millega tagatakse, et punktis a sätestatud täiendavate nõuete kohaselt toodavaid loomi transporditakse ohutult ja ei veeta hiljem edasi mõnesse muusse liikmesriiki;

d)

käesolevas artiklis kehtestatud kõigile nõuetele vastavate elussigade puhul lisatakse direktiivi 64/432/EMÜ artikli 5 lõikes 1 osutatud vastavale sigade veterinaarsertifikaadile järgmine täiendav lause:

„Sead vastavad komisjoni rakendusotsuse 2014/709/EL artikli 4 sätetele.””

4)

Artikli 8 lõike 1 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„1.   Ilma et see piiraks artiklite 3, 3a ja 4 kohaldamist, tagab asjaomane liikmesriik, et tema territooriumilt ei lähetata muudesse liikmesriikidesse ega kolmandatesse riikidesse elussigu, välja arvatud juhul, kui kõnealused sead on pärit:”

5)

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Lisas loetletud piirkondadest pärit sigadelt kogutud sperma, munarakkude ja embrüote saadetiste muudesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse lähetamise keeld

1.   Asjaomane liikmesriik tagab, et tema territooriumilt ei lähetata muudesse liikmesriikidesse ega kolmandatesse riikidesse järgmisi kaubasaadetisi:

a)

sigade spermat, välja arvatud juhul, kui sperma on kogutud doonorkultidelt, keda peetakse nõukogu direktiivi 90/429/EMÜ (7) artikli 3 punkti a kohaselt heaks kiidetud seemendusjaamas, mis asub väljaspool käesoleva otsuse lisa II, III ja IV osas loetletud piirkondi;

b)

sigade munarakke ja embrüoid, välja arvatud juhul, kui need munarakud ja embrüod on pärit doonoremistelt, keda peetakse ettevõtetes, mis vastavad artikli 8 lõike 2 nõuetele ja mis asuvad väljaspool II, III ja IV lisas loetletud piirkondi, ning kõnealused embrüod on kunstlikul viljastamisel in vivo saadud embrüod või toodetud katseklaasis viljastamisel spermaga, mis vastab käesoleva lõike punktis a sätestatud tingimustele.

2.   Erandina käesoleva artikli lõike 1 punktis a ja artikli 2 punktis b sätestatud keeldudest, võivad asjaomased liikmesriigid lubada lähetada sigade sperma saadetisi, kui sperma on kogutud doonorkultidelt, keda peetakse nõukogu direktiivi 90/429/EMÜ artikli 3 punkti a kohaselt heaks kiidetud seemendusjaamas, kus sigade Aafrika katku suhtes kohaldatakse kõiki asjakohaseid bioturvalisuse eeskirju, ning mis asuvad käesoleva otsuse lisa II või III osas loetletud piirkondades, lisa II või III osas loetletud piirkondadesse samas liikmesriigis või muus liikmesriigis, tingimusel et:

a)

sigade sperma saadetised vastavad kõikidele muudele asjakohastele loomatervise tagatistele, mis põhinevad sigade Aafrika katku levikut takistavate meetmete riskihindamise positiivsel tulemusel, mida nõuab päritoluliikmesriigi pädev asutus ning mille kiidab heaks sihtliikmesriigi pädev asutus enne selliste spermasaadetiste lähetamist;

b)

päritoluliikmesriik teavitab viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike punktis a osutatud loomatervishoiualastest garantiidest;

c)

doonorkuldid vastavad artikli 3 punktis 1 ja artikli 3 kas punktis 2 või 3 sätestatud nõuetele;

d)

viis päeva enne lähetatava sperma kogumist doonorkultidele tehtud individuaalse haigusetekitaja tuvastamise testi tulemused on negatiivsed ning testi tulemuste koopia on lisatud spermasaadetisega kaasasolevale veterinaarsertifikaadile;

e)

järgmine täiendav kinnitus lisatakse vastavale veterinaarsertifikaadile, millele on osutatud direktiivi 90/429/EMÜ artikli 6 lõikes 1:

„Sigade sperma vastab komisjoni 9. oktoobri 2014. aasta rakendusotsusele 2014/709/EL, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/178/EL.”

(7)  Nõukogu direktiiv 90/429/EMÜ, 26. juuni 1990, millega sätestatakse kodusigade sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 224, 18.8.1990, lk 62).”"

6)

Lisatakse artikkel 16a:

„Artikkel 16a

Ohutu veo kord

Pädev asutus tagab, et ohutu veo kord vastab järgmistele nõuetele:

1)

iga veok ja muu sõiduk, mida kasutatakse elussigade vedamiseks on:

a)

lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt ohutu veo korras eraldi registreeritud elussigade veo eesmärgil;

b)

veterinaarjärelevalve ametniku poolt pitseeritud pärast laadimist; pitseri võib eemaldada ja selle uuega asendada üksnes pädeva asutuse ametnik; igast laadimisest või pitserite asendamisest teatatakse pädevale asutusele;

2)

vedamine toimub:

a)

otse, ilma peatuseta;

b)

veoteedel, mille pädev asutus on heaks kiitnud;

3)

sihtkoha ettevõtte eest vastutav veterinaarjärelevalve ametnik peab iga saadetise saabumist kinnitama lähteriigi pädevale asutusele;

4)

pärast elussigade mahalaadimist puhastatakse ja desinfitseeritakse täielikult veok või sõiduk ja kõik muud seadmed, mida on kõnealuste sigade vedamiseks kasutatud, lähtekoha suletud alal veterinaarjärelevalve ametniku järelevalve all. Kohaldatakse direktiivi 2002/60/EÜ artikli 12 punkti a;

5)

enne esimest lähetamist lisa III osas loetletud piirkondadest tagab lähteriigi pädev asutus vajaliku koostöö asjaomaste ametiasutustega direktiivi 2002/60/EÜ VI lisa punkti c tähenduses, et tagada hädaolukorra lahendamise plaani olemasolu, käsuliin ja talituste täielik koostöö veo ajal toimuvate õnnetuste, veoki või muu sõiduki olulise rikke või käitaja toime pandud pettuse korral. Veoki käitajad teatavad viivitamata pädevale asutusele igast veoki või sõidukiga toimunud õnnetusest või selle olulisest rikkest.”

7)

Artiklis 21 asendatakse kuupäev „31. detsembrini 2018” kuupäevaga „31. detsembrini 2019”.

8)

Lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. detsember 2015

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(4)  Komisjoni rakendusotsus 2014/709/EL, 9. oktoober 2014, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/178/EL (ELT L 295, 11.10.2014, lk 63).

(5)  Maailma Loomatervise Organisatsiooni maismaaloomade tervise koodeks (http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/).

(6)  Nõukogu direktiiv 64/432/EMÜ, 26. juuni 1964, ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta (EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64).


LISA

„LISA

I OSA

1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Keila linn;

Kunda linn;

Loksa linn;

Maardu linn;

Mustvee linn;

Pärnu linn;

Saue linn;

Tallinna linn;

Lääne maakond;

osa Kuusalu vallast, mis asub põhja pool maanteest 1 (E20);

Are vald;

Audru vald;

Halinga vald;

Haljala vald;

Harku vald;

Jõelähtme vald;

Keila vald;

Kernu vald;

Kiili vald;

Koonga vald;

Lavassaare vald;

Nissi vald;

Padise vald;

Paikuse vald,

Raasiku vald;

Rae vald;

Rägavere vald;

Saku vald;

Saue vald;

Sauga vald;

Sindi vald;

Sõmeru vald;

Tootsi vald;

Tori vald;

Tõstamaa vald;

Varbla vald;

Vasalemma vald;

Vihula vald;

Viimsi vald;

Viru-Nigula vald.

2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Ogres novads: Suntažu ja Ogresgala pagasts;

Ādažu novads;

Amatas novads;

Carnikavas novads;

Garkalnes novads;

Ikšķiles novads;

Inčukalna novads;

Jaunjelgavas novads;

Ķeguma novads;

Līgatnes novads;

Mālpils novads;

Neretas novads;

Ropažu novads;

Salas novads;

Siguldas novads;

Vecumnieku novads;

Viesītes novads.

3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus ja Juodaičių seniūnija;

Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ja Pakruojo seniūnija;

Panevežys rajono savivaldybė: Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio ja Smilgių seniūnija;

Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų ja Šiluvos seniūnija;

Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų ja Šakių seniūnija;

Pasvalys rajono savivaldybė;

Vilkaviškis rajono savivaldybė;

Radviliškis rajono savivaldybė;

Kalvarija savivaldybė;

Kazlų Rūda savivaldybė;

Marijampolė savivaldybė.

4.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

województwo podlaskie:

powiat augustowski: gminy Augustów (sh Augustówi linn), Nowinka, Płaska, Sztabin ja Bargłów Kościelny;

powiat białostocki: gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże ja osaliselt Zabłudów (gmina edelaosa, mis on piiratud maanteega nr 19 ja edasi maanteega nr 685);

powiat hajnowski: gminy Czyże, Hajnówka (sh Hajnówka linn), Dubicze Cerkiewne, Kleszczele ja Czeremcha;

powiat siemiatycki: gminy Grodzisk, Dziadkowice ja Milejczyce;

powiat wysokomazowiecki: gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie (sh Wysokie Mazowieckie linn), Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo ja Ciechanowiec;

the powiat sejneński;

powiat suwalski: gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki ja Raczki;

powiat zambrowski: gmina Rutki;

powiat sokólski: gminy Suchowola ja Korycin;

powiat bielski;

powiat M. Białystok;

powiat M. Suwałki;

powiat moniecki.

II OSA

1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Kallaste linn;

Rakvere linn;

Tartu linn;

Vändra linn;

Viljandi linn;

Ida-Viru maakond;

Põlva maakond;

Rapla maakond;

osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest 1 (E20);

osa Palamuse vallast, mis asub ida pool Tallinna-Tartu raudteest;

osa Pärsti vallast, mis asub lääne pool maanteest 24126;

osa Suure-Jaani vallast, mis asub lääne pool maanteest 49;

osa Tabivere vallast, mis asub ida pool Tallinna-Tartu raudteest;

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest;

osa Tartu vallast, mis asub ida pool Tallinna-Tartu raudteest;

osa Viiratsi vallast, mis asub lääne pool joonest, mis kulgeb piki maanteed 92 selle ristumiskohast maanteega 155 lääne pool, seejärel piki 155. maanteed kuni ristumiseni maanteega 24156, seejärel piki 24156. maanteed kuni ristumiseni Verilaske ojaga, seejärel piki Verilaske oja, kuni see jõuab valla lõunapiirini;

Abja vald;

Aegviidu vald;

Alatskivi vald;

Anija vald;

Häädemeeste vald;

Haaslava vald;

Halliste vald;

Kadrina vald;

Kambja vald;

Karksi vald;

Kasepää vald;

Kõpu vald;

Kose vald;

Kõue vald;

Laekvere vald;

Luunja vald;

Mäksa vald;

Meeksi vald;

Pala vald;

Peipsiääre vald;

Piirissaare vald;

Rakvere vald;

Saarde vald;

Saare vald;

Surju vald;

Tahkuranna vald;

Tapa vald;

Vändra vald;

Vara vald;

Vinni vald;

Võnnu vald.

2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Krimuldas novads;

Limbažu novads: Skultes, Vidridžu, Limbažu ja Umurgas pagasts;

Ogres novads: Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Menģeles ja Taurupes pagasts;

Priekuļu novads;

Salacgrīvas novads: Liepupes pagasts;

Aizkraukles novads;

Aknīstes novads;

Alūksnes novads;

Apes novads;

Baltinavas novads;

Balvi novads;

Cēsu novads;

Cesvaines novads;

Ērgļu novads;

Gulbenes novads;

Ilūkstes novads;

Jaunpiebalgas novads;

Jēkabpils novads;

Kocēnu novads;

Kokneses novads;

Krustpils novads;

Lielvārdes novads;

Līvānu novads;

Lubānas novads;

Madonas novads;

Pārgaujas novads;

Pļaviņu novads;

Raunas novads;

Rugāju novads;

Saulkrastu novads;

Sējas novads;

Skrīveru novads;

Smiltenes novads;

Varakļānu novads;

Vecpiebalgas novads;

Viļakas novads;

Jēkabpils republikas pilsēta;

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Anykščiai rajono savivaldybė: Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai seniūnija ja Svėdasai seniūnija see osa, mis jääb maanteest nr 118 lõuna poole;

Jonava rajono savivaldybė: Šilų ja Bukonių seniūnija; Žeimių seniūnija: Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai kaimas;

Kaišiadorys rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės seniūnija ning Rumšiškių seniūnija see osa, mis jääb maanteest N. A1 lõuna poole;

Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių ja Zapyškio seniūnija;

Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos seniūnija, Kėdainių miesto;

Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių ja Velžio seniūnija;

Šalčininkai rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių ja Dieveniškių seniūnija;

Varėna rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių ja Merkinės seniūnija;

Alytus miesto savivaldybė;

Kaišiadorys miesto savivaldybė;

Kaunas miesto savivaldybė;

Panevėžys miesto savivaldybė;

Vilnius miesto savivaldybė;

Alytus rajono savivaldybė;

Biržai rajono savivaldybė;

Druskininkai rajono savivaldybė;

Lazdijai rajono savivaldybė;

Prienai rajono savivaldybė;

Širvintos rajono savivaldybė;

Ukmergė rajono savivaldybė;

Vilnius rajono savivaldybė;

Birštonas savivaldybė;

Elektrėnai savivaldybė.

4.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

województwo podlaskie:

powiat białostocki: gminy Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków ja osaliselt Zabłudów (gmina kirdeosa, mis on piiratud maanteega nr 19 ja edasi maanteega nr 685);

powiat sokólski: gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór ja Sidra;

powiat augustowski: gminy Lipsk;

powiat hajnowski: gminy Narew, Narewka ja Białowieża.

III OSA

1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Elva linn;

Jõgeva linn;

Põltsamaa linn;

Võhma linn;

Järva maakond;

Valga maakond;

Võru maakond;

osa Palamuse vallast, mis asub lääne pool Tallinna-Tartu raudteest;

osa Pärsti vallast, mis asub ida pool maanteest 24126;

osa Suure-Jaani vallast, mis asub ida pool maanteest 49;

osa Tabivere vallast, mis asub lääne pool Tallinna-Tartu raudteest;

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest;

osa Tartu vallast, mis asub lääne pool Tallinna-Tartu raudteest;

osa Viiratsi vallast, mis asub ida pool joonest, mis kulgeb piki maanteed 92 selle ristumiskohast maanteega 155 lääne pool, seejärel piki 155. maanteed kuni ristumiseni maanteega 24156, seejärel piki 24156. maanteed kuni ristumiseni Verilaske ojaga, seejärel piki Verilaske oja, kuni see jõuab valla lõunapiirini;

Jõgeva vald;

Kolga-Jaani vald;

Konguta vald;

Kõo vald;

Laeva vald;

Nõo vald;

Paistu vald;

Pajusi vald;

Põltsamaa vald;

Puhja vald;

Puurmani vald;

Rakke vald;

Rannu vald;

Rõngu vald;

Saarepeedi vald;

Tähtvere vald;

Tarvastu vald;

Torma vald;

Ülenurme vald;

Väike-Maarja vald.

2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Limbažu novads: Viļķenes, Pāles ja Katvaru pagasts;

Salacgrīvas novads: Ainažu ja Salacgrīvas pagasts;

Aglonas novads;

Alojas novads;

Beverīinas novads;

Burtnieku novads;

Ciblas novads;

Dagdas novads;

Daugavpils novads;

Kārsavas novads;

Krāslavas novads;

Ludzas novads;

Mazsalacas novads;

Naukšēnu novads;

Preiļu novads;

Rēzeknes novads;

Riebiņu novads;

Rūjienas novads;

Strenču novads;

Valkas novads;

Vārkavas novads;

Viļānu novads;

Zilupes novads;

Daugavpils republikas pilsēta;

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Anykščiai rajono savivaldybė: Viešintos seniūnija ja Svėdasai seniūnija see osa, mis jääb maanteest nr 118 põhja poole;

Jonava rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių ja Kulvos seniūnija'd ning Žeimiai seniūnija's: Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai kaimas ja Žeimių miestelis;

Kaišiadorys rajono savivaldybė: Palomenės ja Pravieniškių seniūnija ning Rumšiškių seniūnija see osa, mis jääb maanteest N. A1 põhja poole;

Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos ja Neveronių seniūnija;

Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija;

Šalčininkai rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos ja Kalesninkų seniūnija;

Varėna rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos ja Vydenių seniūnija;

Jonava miesto savivaldybė;

Ignalina rajono savivaldybė;

Kupiškis rajono savivaldybė;

Moletai rajono savivaldybė;

Rokiškis rajono savivaldybė;

Švencionys rajono savivaldybė;

Trakai rajono savivaldybė;

Utena rajono savivaldybė;

Zarasai rajono savivaldybė;

Visaginas savivaldybe.

4.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

województwo podlaskie:

powiat białostocki: gminy Gródek ja Michałowo;

powiat sokólski: gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka ja Szudziałowo.

IV OSA

Itaalia

Järgmised piirkonnad Itaalias:

kõik Sardiinia piirkonnad.”