22.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 334/15


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/2429,

10. detsember 2015,

mille kohaselt lubatakse Lätil kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ning artiklitest 168 ja 168a

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 291 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, (1) eriti selle artikli 395 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjonis 8. aprillil 2015 ja 30. juulil 2015 registreeritud kirjades taotles Läti luba jätkata teatavate muudatustega sellise meetme kohaldamist, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ artikli 26 lõike 1 punktist a ning artiklitest 168 ja 168a, et piirata mahaarvamise õigust selliste sõiduautodega seotud kulude suhtes, mida ei kasutata üksnes ettevõtluse eesmärgil.

(2)

Kooskõlas direktiivi 2006/112/EÜ artikli 395 lõike 2 teise lõiguga teavitas komisjon 21. ja 24. augusti 2015. aasta kirjadega teisi liikmesriike Läti esitatud taotlusest. Komisjon teatas 24. augusti 2015. aasta kirjaga Lätile, et tal on taotluse hindamiseks kogu vajalik teave.

(3)

Direktiivi 2006/112/EÜ artiklitega 168 ja 168a on ette nähtud, et maksukohustuslasel on õigus arvata maha selliste kaupade ja teenuste eest tasutud käibemaks, mida ta kasutab maksustatavate tehingute tarbeks. Kõnealuse direktiivi artikli 26 lõike 1 punktis a nõutakse maksukohustuslasel käibemaksu arvestamist, kui ettevõtte vara kasutatakse muuks kui ettevõtluse tarbeks.

(4)

Nõukogu rakendusotsusega 2013/191/EL (2) anti Lätile luba kohaldada meedet, millega tehakse vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artikli 395 lõikele 1 erand, et piirata sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus 80 %-le, kui tegemist on selliste ostetud, liisitud, ühendusesiseselt soetatud või imporditud teatavate sõiduautodega ning nendega seotud kütusekuludega, sealhulgas kütusekuludega, mida ei kasutata üksnes ettevõtluse eesmärgil. Kõnealuse rakendusotsuse kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2015.

(5)

Läti esitas rakendusotsuse 2013/191/EL artikli 6 kohaselt ka aruande, mis sisaldab käibemaksu mahaarvamise õiguse piirangu protsendimäära läbivaatamist. Läbivaatamisest nähtub, et toetudes statistilistele andmetele sellise erimaksu kohta, mida kohaldatakse ettevõtjate omanduses või valduses olevate ning isiklikuks ja ettevõtluse tarbeks kasutatavate kergeveokite suhtes, tuleks 80 % mahaarvamise määra vähendada 50 %-le.

(6)

Meetme kohast mahaarvamisõiguse piirangut tuleks kohaldada sellise käibemaksu suhtes, mida on makstud ostetud, liisitud, ühendusesiseselt omandatud või imporditud konkreetsetelt sõiduautodelt ja nendega seotud kuludelt, sealhulgas ostetud kütuselt.

(7)

Kõnealust meedet tuleks kohaldada üksnes selliste sõiduautode suhtes, mille suurim lubatud mass ei ületa 3 500 kilogrammi ning milles ei ole lisaks juhi istekohale rohkem kui kaheksa istekohta. Kõikide selliste sõiduautode, mille mass ületab 3 500 kilogrammi, ning milles on lisaks juhi istekohale rohkem kui kaheksa istekohta, muuks kui ettevõtluse eesmärgil kasutamine on ettevõtluse liigist või laadist olenevalt ebaoluline. Tuleks esitada selliste sõiduautode üksikasjalik loetelu, mis nende autode konkreetsest kasutusest tulenevalt on kõnealuse loa reguleerimisalast välja jäetud.

(8)

Seepärast tuleks Lätile anda luba kohaldada kõnealust meedet piiratud ajavahemikul kuni 31. detsembrini 2018.

(9)

Kui Läti arvates on vaja erandmeedet pikendada ka pärast 2018. aastat, peaks ta 31. märtsiks 2018 esitama komisjonile aruande koos ülevaatega kohaldatud protsendimäära kohta ja loa pikendamise taotluse.

(10)

Erandi kohaldamine ei mõjuta oluliselt lõpptarbimise etapis kogutava maksutulu summat ning see ei mõjuta negatiivselt käibemaksust tulenevaid liidu omavahendeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Erandina direktiivi 2006/112/EÜ artiklitest 168 ja 168a lubatakse Lätil piirata 50 % määraga õigust arvata maha käibemaks selliste sõiduautodega seotud kuludelt, mida ei kasutata üksnes ettevõtluse eesmärgil.

Artikkel 2

Erandina direktiivi 2006/112/EÜ artikli 26 lõike 1 punktist a ei tohi Läti käsitada maksukohustuslase ettevõtte varade hulka kuuluvate sõiduautode kasutamist isiklikuks tarbeks tasu eest teenuste osutamisena, kui kõnealuse sõiduki suhtes kohaldatakse käesoleva otsuse artikli 1 kohaselt käibemaksu mahaarvamise õiguse piirangut.

Artikkel 3

Artiklis 1 osutatud kulud hõlmavad selliste autode ostmist, liisimist, ühendusesiseselt omandamist ja importimist ning kõnealuste autode hooldus-, remondi- ja kütusekulusid.

Artikkel 4

Käesolevat otsust kohaldatakse üksnes selliste sõiduautode suhtes, mille suurim lubatud mass ei ületa 3 500 kilogrammi ning milles ei ole lisaks juhi istekohale rohkem kui kaheksa istekohta.

Artikkel 5

Artikleid 1 ja 2 ei kohaldata järgmiste sõiduautokategooriate suhtes:

a)

edasimüümiseks, rentimiseks või liisimiseks ostetavad sõidukid;

b)

tasu eest reisijateveoks, sh taksoteenuseks, kasutatavad sõidukid;

c)

kaubaveoteenuseks kasutatavad sõidukid;

d)

õppesõiduteenuseks kasutatavad sõidukid;

e)

valveteenuseks kasutatavad sõidukid;

f)

hädaabiteenuseks kasutatavad sõidukid;

g)

autode müügiesitluseks kasutatavad sõidukid.

Artikkel 6

1.   Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2016. Otsus kaotab kehtivuse 31. detsembril 2018.

2.   Käesolevas otsuses sätestatud loa pikendamise taotlus tuleb esitada komisjonile 31. märtsiks 2018. Taotlusele tuleb lisada artiklis 1 sätestatud protsendimäära läbivaatamise aruanne.

Artikkel 7

Käesolev otsus on adresseeritud Läti Vabariigile.

Brüssel, 10. detsember 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

F. BAUSCH


(1)  ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.

(2)  Nõukogu 22. aprilli 2013. aasta rakendusotsus 2013/191/EL, mille kohaselt lubatakse Lätil kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ning artiklitest 168 ja 168a (ELT L 113, 25.4.2013, lk 11).