30.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 284/184


KOMISJONI DELEGEERITUD OTSUS (EL) 2015/1959,

1. juuli 2015,

mis käsitleb kanalisatsioonitehniliste toodete suhtes kohaldatavaid toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteeme vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 305/2011

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ, (1) eriti selle artikli 60 punkti h,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kanalisatsioonitehniliste toodete vastavustõendamise menetlus ja kohaldatavad tehnilised kirjeldused on sätestatud komisjoni otsuses 97/464/EÜ (2).

(2)

Otsuses 97/464/EÜ ei ole sätestatud üksikasjalikke kriteeriume kanalisatsioonitehniliste toodete, eelkõige vaatlus- ja sadeveekaevude pealisosade tuletundlikkustoimivuse suhtes kohaldatavate toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemide valimiseks.

(3)

Määruse (EL) nr 305/2011 V lisas sätestatud süsteeme tuleks kanalisatsioonitehniliste toodete toimivuse hindamiseks täpsemalt valida. See peaks andma tootjatele tõhusama juurdepääsu siseturule ning suurendama seega kogu ehitustööstuse konkurentsivõimet.

(4)

Otsus 97/464/EÜ tuleks kehtetuks tunnistada ning selguse ja läbipaistvuse huvides asendada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevat otsust kohaldatakse I lisas osutatud kanalisatsioonitehniliste toodete suhtes.

Artikkel 2

Artiklis 1 osutatud kanalisatsioonitehniliste toodete põhiomadustega seotud toimivuse püsivust hinnatakse ja kontrollitakse II lisas sätestatud süsteemide kohaselt.

Artikkel 3

Otsus 97/464/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele käsitatakse viidetena käesolevale otsusele.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 1. juuli 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 88, 4.4.2011, lk 5.

(2)  Komisjoni otsus 97/464/EÜ, 27. juuni 1997, nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta kanalisatsioonitehniliste toodete nõuetele vastavuse tõendamisel (EÜT L 198, 25.7.1997, lk 33).


I LISA

TOOTED

Käesolevat otsust kohaldatakse järgmiste toodete suhtes:

1)

tagasivoolu tõkestavad seadmed: õhutusklapp torude õhutamiseks;

2)

heitvete pumbajaamade ja kanalisatsioonipumplate komplektid;

3)

heitvete puhastusrajatiste ning kohttöötlusseadmete komplektid ja elemendid;

4)

septikud;

5)

monteeritavad äravoolu rennkanalid;

6)

vaatlus- ja kontrollkaevud;

7)

vaatlus- ja kontrollkaevude ronirauad, redelid ja käsipuud;

8)

separaatorid;

9)

vaatlus- ja sadeveekaevude pealisosad.


II LISA

TOIMIVUSE PÜSIVUSE HINDAMISE JA KONTROLLIMISE SÜSTEEMID

Käesoleva otsusega hõlmatud toodete suhtes, võttes arvesse nende põhiomadusi, kohaldatakse järgmisi toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteeme:

Tabel 1

Kõik põhiomadused, v.a tuletundlikkus

Tooted

Põhiomadused

Kohaldatav toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem vastavalt määruse (EL) nr 305/2011V lisale

Tagasivoolu tõkestavad seadmed: õhutusklapp torude õhutamiseks

Kõik põhiomadused, v.a tuletundlikkus

4

Heitvete pumbajaamade ja kanalisatsioonipumplate komplektid

3

Heitvete puhastusrajatiste ning kohttöötlusseadmete komplektid ja elemendid

3

Septikud

3

Monteeritavad äravoolu rennkanalid

3

Vaatlus- ja kontrollkaevud

4

Vaatlus- ja kontrollkaevude ronirauad, redelid ja käsipuud

4

Separaatorid

4

Vaatlus- ja sadeveekaevude pealisosad

1


Tabel 2

Ainult tuletundlikkus

Kõigi tabeli 1 esimeses veerus nimetatud toodete puhul määratakse toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem sõltuvalt alamrühmast kindlaks järgmiselt:


Toote alarühmad

Kohaldatav toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem vastavalt määruse (EL) nr 305/2011 V lisale

Tooted, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkust (nt tuleaeglustite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine).

1

Tooted, mille suhtes kohaldatakse Euroopa õigusakte, mis võimaldavad nende tuletundlikkusklassi määrata ilma katsetamata

4

Tooted, mis ei kuulu ridades 1 ja 2 nimetatud alamrühmadesse

3