29.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/49


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/1735,

24. september 2015,

milles käsitletakse üldhoiatuse ja lisateabe täpset paiknemiskohta isevalmistatavate sigarettide tubaka taskute puhul

(teatavaks tehtud numbri C(2015) 6455 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2014/40/EL on suitsetatavatele tubakatoodetele märgitavate terviseohu hoiatuste, sealhulgas üldhoiatuste ja lisateabe suhtes kehtestatud uued nõuded ning sätestatud eelkõige, et nii üldhoiatused kui ka lisateave peavad katma 50 % pinnast, millele need on trükitud. Tuleks kindlaks määrata nende hoiatuste täpne paiknemiskoht isevalmistatavate sigarettide tubaka taskute puhul. Taskud võivad olla ava katva klapiga ja risttahukakujulised või seisva tasku kujulised.

(2)

Risttahukakujuline tasku võib olla volditava klapiga tasku, mida tavaliselt avatakse kahes etapis, või volditava klapiga lamedapõhjaline tasku, mida tavaliselt avatakse ühes etapis. Paljud kõnealustest taskutest on tehtud läbipaistvast plastmaterjalist ja nendesse on lisatud pakendi infoleht, millele saab trükkida terviseohu hoiatused. Mõnel juhul on volditava klapiga taskud tehtud polüetüleen-, polüpropüleen- või laminaatmaterjalist, mis tootmisharu väitel tuleks ümber kujundada, et trükkida oleks võimalik klapi mõlemale küljele, eriti kui klapp ei ole mitmekihiline.

(3)

Selleks, et terviseohu hoiatuste paiknemiskoht oleks kõikidel risttahukakujulistel taskutel sama ja et üldhoiatus ning lisateave oleksid kergesti nähtavad, tuleks need trükkida pindadele, mis tulevad nähtavale tarbijapakendi täielikul avamisel.

(4)

Seoses selliste polüetüleen-, polüpropüleen- või laminaatmaterjalist pakenditega, mille puhul tekib oht, et volditava klapi sisepinnale trükitud hoiatus põhjustab tindi migreerumise tootesse, tuleks üldhoiatuse ja lisateabe ümberpaigutamiseks ette näha üleminekuperiood, et vältida trükkimist tubakaga otseselt kokkupuutuvatele pindadele. See peaks tootmisharule võimaldama piisavalt aega, et kohandada oma tootmisprotsess vastavalt uutele nõuetele. Sellise kohandamisega seotud kulusid ei peeta ebaproportsionaalseteks, võttes arvesse eeliseid, mis tulenevad hoiatuste paremast nähtavusest, kui pakend on täielikult avatud.

(5)

Üldhoiatusele ja lisateabele kõige sobivam koht seisva tasku puhul on tasku põhjal olevad pinnad, kuna tasku sisu piirab sisepindade nähtavust.

(6)

Hoiatuste mõõtmed tuleb kooskõlas direktiivi 2014/40/EL artikli 8 lõikega 5 arvutada avamata pakendi pindade suhtes.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2014/40/EL artiklis 25 osutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas otsuses on sätestatud täpsed nõuded üldhoiatuste ja lisateabe paiknemise kohta isevalmistatavate sigarettide tubaka taskute puhul.

Artikkel 2

Üldhoiatuse ja lisateabe paiknemine risttahukakujulise tasku puhul

1.   Lisa 1. ja 2. jaotises kirjeldatud risttahukakujulises ja ava katva klapiga taskus oleva isevalmistatavate sigarettide tubaka puhul trükitakse üldhoiatus ja lisateave kahele pinnale, mis tulevad nähtavale, kui tarbijapakend on täielikult avatud.

Üldhoiatus ja lisateave peavad paiknema ülemise serva lähedal ja katma 50 % asjaomasest pinnast, millele need on trükitud, nagu on kirjeldatud lisa 1. ja 2. jaotises.

Üldhoiatus trükitakse ülemisele pinnale.

2.   Erandina lõikest 1 kohaldatakse kuni 20. maini 2018 lisa 3. jaotises kirjeldatud risttahukakujulises volditavas polüetüleen-, polüpropüleen- või laminaatmaterjalist taskus oleva isevalmistatavate sigarettide tubaka puhul järgmisi nõudeid:

a)

lisateave võib paikneda sellel pinnal, mis tuleb nähtavale, kui pakend on osaliselt lahti volditud;

b)

üldhoiatus võib paikneda alumisel pinnal, mis tuleb nähtavale, kui pakend on täielikult avatud;

c)

klapi siseküljele, mis tuleb nähtavale, kui tarbijapakend on täielikult avatud, ei trükita ja seda ei kasutata mingil muul viisil;

d)

üldhoiatus ja lisateave peavad paiknema selle asjaomase pinna ülemise serva ääres, millele need on trükitud.

Artikkel 3

Üldhoiatuse ja lisateabe paiknemine seisva tasku puhul

1.   Seisvas taskus oleva isevalmistatavate sigarettide tubaka puhul peavad üldhoiatus ja lisateave paiknema seisva tasku põhjal asuvatel pindadel, mis tulevad nähtavale, kui tasku on asetatud pikali tagaküljele (tarbijapakendi põhi), nagu on kirjeldatud lisa 4. jaotises.

2.   Üldhoiatus trükitakse tarbijapakendi põhjal olevast voltimisjoonest ülespoole ja lisateave sellest joonest allapoole. Nii üldhoiatus kui ka lisateave peavad katma 50 % asjaomasest pinnast, millele need on trükitud. Pindade suurus arvutatakse kasutades mõõtmeid, mille hulka ei arvestata pressitud servi.

Artikkel 4

Üleminekusäte

Isevalmistatavate sigarettide tubakat, mida turustatakse sellises taskus, mis on toodetud ja lastud vabasse ringlusse enne 20. maid 2018 ja millele on trükitud üldhoiatus ja lisateave kooskõlas artikli 2 lõikega 2, võib turule viia kuni 20. maini 2019.

Artikkel 5

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 24. september 2015

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  ELT L 127, 29.4.2014, lk 1.


LISA

Üldhoiatuse ja lisateabe artiklites 2 ja 3 osutatud täpse paiknemiskoha graafiline esitus

1.   LAMEDAPÕHJALINE TASKU (ARTIKLI 2 LÕIGE 1)

Image Image

2.   VOLDITAV TASKU (ARTIKLI 2 LÕIGE 1)

Image Image

3.   VOLDITAV TASKU (ALTERNATIIVNE PAIKNEMISKOHT, ARTIKLI 2 LÕIGE 2)

Image Image

4.   SEISEV TASKU (ARTIKKEL 3)

Image Image