24.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 248/99


KOMISJONI OTSUS (EL) 2015/1603,

13. august 2015,

mis käsitleb Hispaania võetud meedet vastavalt nõukogu direktiivi 89/686/EMÜ artiklile 7 kõrvaldada turult teatavat liiki ujuvvahendid ujumise õpetamiseks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/686/EMÜ isikukaitsevahendeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Hispaania ametiasutused teatasid komisjonile ja teistele liikmesriikidele turult kõrvaldamise meetmest seoses ujuma õpetamiseks ettenähtud ujuvvahenditega Delphin Schwimmscheiben- Typ Super, mida toodab Delphin Vertriebs- und Service GmbH, D-61192 Niddatal, Saksamaa. Tootel oli direktiivi 89/686/EMÜ kohane CE-märgis ning sellega oli teinud katsetusi ja tüübihindamisi kooskõlas ühtlustatud standardiga EN 13138-1:2008 Ujuvvahendid ujumise õpetamiseks. Osa 1: Kantavate ujuvvahendite ohutusnõuded ja katsemeetodid Saksamaa teavitatud asutus TÜV Rheinland LGA Products GmbH (NB 0197). Toode on liigitatud II kategooria isikukaitsevahendiks.

(2)

Teade esitati seoses õnnetusjuhtumiga: pärast ujumistundi, kui lapsevanemad enne kojuminekut isiklikke asju kokku panid, hammustas üks lastest üht ketast, eemaldades ja neelates alla väikese tüki sellest, mis tingis vajaduse arstiabi ja haiglaravi järele.

(3)

Hispaania ametiasutused andsid korralduse toode turult kõrvaldada. Meedet ajendas võtma direktiivi 89/686/EMÜ artiklis 5 osutatud standardite, eelkõige harmoneeritud standardi EN 13138-1:2008 Ujuvvahendid ujumise õpetamiseks. Osa 1: Kantavate ujuvvahendite ohutusnõuded ja katsemeetodid punkti 5.4.2 (Väikesed osad) mitterahuldav rakendamine võrreldes direktiivi 89/686/EMÜ II lisa punkti 1.2.1 (Ohtude ja häirivate omaduste puudumine) tervisekaitse ja ohutuse põhinõudega. Standardi EN 13138-1 punktis 5.4.2 on nõue, et väikesed ühendatud osad peavad taluma tõmmet jõuga 90 ± 2 N kõige tõenäolisemas purunemist põhjustavas suunas, ilma et need seadme küljest eralduksid. Osad, mis võivad eralduda, ei tohiks mahtuda tervenisti väikeste osade mõõtmise silindrisse, mida tuleb katsetada kooskõlas standardiga EN 71–1.

(4)

Hispaania ametiasutused märkisid, et pärast tõmbekatsete tegemist harmoneeritud standardi EN 13138-1:2008 kohaselt selgus, et toote küljest võivad eralduda väikesed osad, mida võivad alla neelata väikesed lapsed, kellele toode on suunatud. Tõmbetugevus, mille juures nimetatud väikesed osad eraldusid, oli iga kord väiksem kui 90 N, ja osad mahtusid tervenisti väikeste osade silindrisse. Hispaania ametiasutused leidsid, et kõnealuse standardi punkt 5.4.2 ei kehti üksnes väikeste ühendatud osade katsetamise suhtes, vaid väikeste osade katsetamise suhtes üldiselt. Nad kasutasid „hammustamise katseseadist” vastavalt katsetele, mis on määratletud standardites EN 12227:2010 Kodused laste mänguaedikud. Ohutusnõuded ja katsemeetodid ning EN 716–2:2008 Mööbel. Kodused lastevoodid ja laste klappvoodid. Osa 2: Katsemeetodid.

(5)

Saksamaa ametiasutused ei nõustunud Hispaania ametiasutuste tehtud riskihindamisega, leides et kasutatud katsemeetod ei olnud vastavuses seadme praktilise kasutusega. Nende arvates hõlmab standardi EN 13138-1 punkt 5.4.2 vaid väikesi ühendatud osi. Saksamaa ametiasutused väitsid, et toode ei kujuta endast tõsist ohtu, kuna see ei ole mänguasi, ja Hispaania ametiasutuste kirjeldatud riskistsenaarium ei ole realistlik.

(6)

Ka tootja seadis Hispaania ametiasutuste kasutatud katsemeetodi kahtluse alla. Toote EÜ tüübihindamisel ei teinud teavitatud asutus katset kooskõlas standardi EN 13138-1 punktiga 5.4.2, märkides et tootel puuduvad väikesed ühendatud osad.

(7)

Pärast teate esitamist palus tootja teavitatud asutusel teha täiendav tõmbekatse kooskõlas standardi EN 1888:2012 Laste hooldamiseks mõeldud tooted. Ratastel lastevankrid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid punktiga 8.5.2.2, kasutades selle standardi punktis 5.7 kirjeldatud „hammustamise katseseadist”, mis on identne standardites EN 716–2 ja EN 12227 kirjeldatud „hammustamise katseseadisega”. Toote põhiosast ei suudetud väikesi osi tekitada. Peale selle tegi teavitatud asutus järelkatse, millest selgus, et seadmest ei eraldunud ühtki osa, kui seadet mõjutati tõmbejõuga 90 N. See katse sarnaneb väikeste osade katsemeetodiga standardis EN 71–1 Mänguasjade ohutus. Osa 1: Mehaanilised ja füüsikalised omadused.

(8)

Komisjon palus tehnilist eksperdiabi, et hinnata peamisi kõnealuse juhtumiga seotud küsimusi. Tehnilised eksperdid tegid välisuuringu, milles jõuti järeldusele, et katse tegemine üksnes väikeste ühendatud osadega on piisav, et demonstreerida vastavust direktiivi 89/686/EMÜ II lisa punktis 1.2.1 sätestatud tervisekaitse ja ohutuse põhinõudele.

(9)

Standardis EN 13138-1 ei ole ette nähtud selget katsemeetodit väikeste ühendatud osade katsetamiseks. Seda vääritimõistmist arvestades tuli teha valik sobivate olemasolevate katsemeetodite vahel, võttes arvesse toote iseloomu. Hispaania ametiasutused rakendasid katsemeetodit, mis oli nende hinnangul kõige sobivam tootega seotud riskide hindamiseks. Tehnilised eksperdid aga jõudsid järeldusele, et Hispaania ametiasutuste rakendatud katsemeetod ei olnud sobiv.

(10)

Saksamaa teavitatud asutuse tehtud tõmbekatset võib selle juhtumi puhul pidada ainsaks asjakohaseks katsemeetodiks. Seega on EÜ tüübihindamise katsemeetod kehtiv ning teavitatud asutuse tehtud EÜ tüübihindamine oli nõuetekohane.

(11)

Olemasolevast statistikast turul saadaolevate ujuvvahendite ja õnnetusjuhtumite kohta võib järeldada, et ujuvmaterjalist valmistatud ujumise abivahendid ei kujuta endast konkreetset lämbumisohtu, kui neid kasutatakse ettenähtud otstarbel ja eeldatavates kasutustingimustes. Kõnealused tooted on ette nähtud kasutamiseks üksnes vees,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Hispaania ametiasutuste võetud meede kõrvaldada turult ujumise õpetamise ujuvvahendid Delphin Schwimmscheiben- Typ Super, mille tootja on Delphin Vertriebs- und Service GmbH, D-61192 Niddatal, Saksamaa, ei ole põhjendatud.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. august 2015

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Elżbieta BIEŃKOWSKA


(1)  EÜT L 399, 30.12.1989, lk 18.