8.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 211/34


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/1372,

7. august 2015,

millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa Eestit, Lätit ja Leedut käsitlevate kannete osas

(teatavaks tehtud numbri C(2015) 5715 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (3) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusotsuses 2014/709/EL (4) on sätestatud loomatervishoiualased tõrjemeetmed seoses sigade Aafrika katku esinemisega teatavates liikmesriikides. Kõnealuse otsuse lisas on piiritletud ja loetletud selliste liikmesriikide teatavad alad, mis on epidemioloogilist olukorda arvesse võttes eristatud vastavalt riski tasemele. Loetelu sisaldab Eesti, Itaalia, Läti, Leedu ja Poola teatavaid alasid.

(2)

Juulis ja augustis 2015 teatas Eesti ühest sigade Aafrika katku juhtumist metssigadel ja kolmest haiguspuhangust kodusigadel Eesti piirkondades, mis on loetletud rakendusotsuse 2014/709/EL lisas. Juhtum metsseaga leidis aset alal, mis on loetletud osutatud lisa I osas. Kaks puhangut kodusigadel leidsid aset aladel, mis on loetletud osutatud lisa II osas, ja üks puhang alal, mis on loetletud kõnealuse lisa III osas.

(3)

Juulis ja augustis 2015 teatas Läti sigade Aafrika katku juhtumitest metssigadel piirkondades, mis on loetletud rakendusotsuse 2014/709/EL lisas. Juhtumid metssigadega leidsid aset aladel, mis on loetletud lisa I osas.

(4)

Juulis 2015 teatas Leedu sigade Aafrika katku puhangust kodusigadel piirkondades, mis on loetletud rakendusotsuse 2014/709/EL lisas. See puhang leidis aset alal, mis on loetletud lisa II osas.

(5)

Kui hinnatakse Eestis, Lätis ja Leedus sigade Aafrika katku tõttu valitsevat loomaterviseolukorda, tuleks arvesse võtta kõnealusest haigusest tingitud epidemioloogilise olukorra muutumist liidus. Selleks et loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid sihipäraselt rakendada ja takistada sigade Aafrika katku edasist levikut, samuti selleks, et vältida tarbetuid häireid liidusiseses kaubanduses ning seda, et kolmandad riigid kehtestaksid põhjendamatuid kaubandustõkkeid, tuleks muuta rakendusotsuse 2014/709/EL lisas esitatud liidu loetelu aladest, mille suhtes kohaldatakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid, ja võtta arvesse kõnealusest haigusest tingitud loomaterviseolukorda nimetatud liikmesriikides.

(6)

Seepärast tuleks rakendusotsust 2014/709/EL muuta, et ajakohastada I, II ja III osa loetelu Eesti, Läti ja Leedu aladest.

(7)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse 2014/709/EL lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. august 2015

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(4)  Komisjoni rakendusotsus 2014/709/EL, 9. oktoober 2014, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/178/EL (ELT L 295, 11.10.2014, lk 63).


LISA

„LISA

I OSA

1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Kallaste linn;

Kunda linn;

Mustvee linn;

Pärnu linn;

Rakvere linn;

Tartu linn;

Harju maakond;

Lääne maakond;

Alatskivi vald;

Are vald;

Audru vald;

Haaslava vald;

Halinga vald;

Haljala vald;

Kadrina vald;

Kambja vald;

Kasepää vald;

Koonga vald;

Laekvere vald;

Lavassaare vald;

Luunja vald;

Mäksa vald;

Meeksi vald;

Paikuse vald;

Pala vald;

Palamuse vald;

Peipsiääre vald;

Piirissaare vald;

Rägavere vald;

Rakvere vald;

Saare vald;

Sauga vald;

Sindi vald;

Sõmeru vald;

Surju vald;

Tabivere vald;

Tahkuranna vald;

Tapa vald;

Tartu vald;

Tootsi vald;

Tori vald;

Tõstamaa vald;

Vara vald;

Varbla vald;

Vihula vald;

Vinni vald;

Viru-Nigula vald;

Võnnu vald.

2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Krimuldas novads: Krimuldas pagasts;

Priekuļu novads: Priekuļu ja Veselavas pagasts;

Amatas novads;

Cēsu novads;

Ikšķiles novads;

Inčukalna novads;

Jaunjelgavas novads;

Ķeguma novads;

Lielvārdes novads;

Līgatnes novads;

Mālpils novads;

Neretas novads;

Ogres novads: Lauberes, Suntažu, Keipenes, Taurupes ja Mazozolu pagasts;

Ropažu novads;

Salas novads;

Sējas novads;

Siguldas novads;

Vecumnieku novads;

Viesītes novads.

3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus ja Juodaičių seniūnija;

Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ja Pakruojo seniūnija;

Panevežys rajono savivaldybė: Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio ja Smilgių seniūnija;

Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų ja Šiluvos seniūnija;

Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų ja Šakių seniūnija;

Pasvalys rajono savivaldybė;

Vilkaviškis rajono savivaldybė;

Radviliškis rajono savivaldybė;

Kalvarija savivaldybė;

Kazlų Rūda savivaldybė;

Marijampolė savivaldybė.

4.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

województwo podlaskie:

powiat augustowski: gminy Augustów (sh Augustówi linn), Nowinka, Sztabin ja Bargłów Kościelny;

powiat białostocki: gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże ja osaliselt Zabłudów (gmina edelaosa, mis on piiratud maanteega nr 19 ja edasi maanteega nr 685);

powiat hajnowski: gminy Czyże, Hajnówka koos Hajnówka linnaga, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele ja Czeremcha;

powiat siemiatycki: gminy Grodzisk, Dziadkowice ja Milejczyce;

powiat wysokomazowiecki: gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie (sh Wysokie Mazowieckie linn), Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo ja Ciechanowiec;

powiat sejneński: gminy Krasnopol ja Puńsk;

powiat suwalski: gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki ja Raczki;

powiat zambrowski: gmina Rutki;

powiat sokólski: gminy Suchowola ja Korycin;

powiat bielski;

powiat M. Białystok;

powiat M. Suwałki;

powiat moniecki.

II OSA

1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Vändra linn;

Viljandi linn;

Võru linn;

Ida-Viru maakond

Põlva maakond;

Rapla maakond;

osa Suure-Jaani vallast, mis asub lääne pool maanteest 49;

osa Viiratsi vallast, mis asub lääne pool joonest, mis on määratletud maantee 92 läänepoolse osaga kuni lõikumiseni maanteega 155, seejärel maanteega 155 kuni lõikumiseni maanteega 24156, seejärel maanteega 24156 kuni lõikumiseni Verilaske jõega, seejärel Verilaske jõega, kuni see jõuab valla lõunapiirini;

Abja vald;

Häädemeeste vald;

Haanja vald;

Halliste vald;

Karksi vald;

Kõpu vald;

Lasva vald;

Meremäe vald;

Misso vald;

Pärsti vald;

Saarde vald;

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinn-Tartu raudteest;

Vändra vald;

Vastseliina vald;

Võru vald.

2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Alūksnes novads;

Apes novads;

Balvi novads;

Krimuldas novads: Lēdurgas pagasts;

Ogres novads: Krapes, Madlienas ja Menģeles pagasts;

Priekuļu novads: Liepas ja Mārsnēnu pagasts;

Smiltenes novads;

Aizkraukles novads;

Aknīstes novads;

Alojas novads;

Baltinavas novads;

Cesvaines novads;

Ērgļu novads;

Gulbenes novads;

Ilūkstes novads;

Jaunpiebalgas novads;

Jēkabpils novads;

Kocēnu novads;

Kokneses novads;

Krustpils novads;

Limbažu novads;

Līvānu novads;

Lubānas novads;

Madonas novads;

Mazsalacas novads;

Pārgaujas novads;

Pļaviņu novads;

Raunas novads;

Rugāju novads;

Salacgrīvas novads;

Skrīveru novads;

Varakļānu novads;

Vecpiebalgas novads;

Viļakas novads: Jēkabpils republikas pilsēta;

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Anykščiai rajono savivaldybė: Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai ja Viešintos seniūnija ning Svėdasai seniūnija see osa, mis jääb maanteest nr 118 lõuna poole;

Kupiškis rajono savivaldybė: Alizava, Kupiškis, Noriūnai ja Subačius seniūnija;

Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių ja Velžio seniūnija;

Alytus apskritis;

Kaunas miesto savivaldybė;

Panevėžys miesto savivaldybė;

Vilnius miesto savivaldybė;

Biržai rajono savivaldybė;

Jonava rajono savivaldybė: Šilų ja Bukonių seniūnija; Žeimių seniūnija: Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai kaimas;

Kaišiadorys miesto savivaldybė;

Kaišiadorys rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės seniūnija, Kruonio, Nemaitonių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės ning Rumšiškių seniūnija see osa, mis jääb maanteest N. A1 lõuna poole;

Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių ja Zapyškio seniūnija;

Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos seniūnija, Kėdainių miesto;

Prienai rajono savivaldybė;

Šalčininkai rajono savivaldybė;

Širvintos rajono savivaldybė;

Trakai rajono savivaldybė;

Ukmergė rajono savivaldybė;

Vilnius rajono savivaldybė;

Birštonas savivaldybė;

Elektrėnai savivaldybė.

4.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

województwo podlaskie:

powiat białostocki: gminy Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków ja osaliselt Zabłudów (gmina kirdeosa, mis on piiratud maanteega nr 19 ja edasi maanteega nr 685);

powiat sokólski: gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór ja Sidra;

powiat sejneński: gminy Giby ja Sejny (sh Sejny linn);

powiat augustowski: gminy Lipsk ja Płaska;

powiat hajnowski: gminy Narew, Narewka ja Białowieża.

III OSA

1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Põltsamaa linn;

Võhma linn;

Jõgeva linn;

Elva linn;

Järva maakond;

Valga maakond;

osa Suure-Jaani vallast, mis asub ida pool maanteest 49;

osa Viiratsi vallast, mis asub ida pool joonest, mis on määratletud maantee 92 läänepoolse osaga kuni lõikumiseni maanteega 155, seejärel maanteega 155 kuni lõikumiseni maanteega 24156, seejärel maanteega 24156 kuni lõikumiseni Verilaske jõega, seejärel Verilaske jõega, kuni see jõuab valla lõunapiirini;

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinn-Tartu raudteest;

Rakke vald;

Väike-Maarja vald;

Jõgeva vald;

Kolga-Jaani vald;

Kõo vald;

Saarepeedi vald;

Paistu vald;

Pajusi vald;

Tarvastu vald;

Torma vald;

Antsla vald;

Konguta vald;

Laeva vald;

Mõniste vald;

Nõo vald;

Põltsamaa vald;

Puhja vald;

Puurmani vald;

Rannu vald;

Rõngu vald;

Rõuge vald;

Sõmerpalu vald;

Tähtvere vald;

Ülenurme vald;

Urvaste vald;

Varstu vald.

2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Aglonas novads;

Beverīinas novads;

Burtnieku novads;

Ciblas novads;

Dagdas novads;

Daugavpils novads;

Kārsavas novads;

Krāslavas novads;

Ludzas novads;

Naukšēnu novads;

Preiļu novads;

Rēzeknes novads;

Riebiņu novads;

Rūjienas novads;

Strenču novads;

Valkas novads;

Vārkavas novads;

Viļānu novads;

Zilupes novads;

Daugavpils republikas pilsēta;

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Anykščiai rajono savivaldybė: Svėdasai seniūnija see osa, mis jääb maanteest nr 118 põhja poole;

Kupiškis rajono savivaldybė: Šimonys ja Skapiškis seniūnija;

Ignalina rajono savivaldybė;

Jonava rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių ja Kulvos seniūnija ning Žeimiai seniūnija's: Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai kaimas ja Žeimių miestelis;

Jonava miesto savivaldybė;

Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos ja Neveronių seniūnija;

Kaišiadorys rajono savivaldybė: Palomenės ja Pravieniškių seniūnija ja Rumšiškių seniūnija see osa, mis jääb maanteest N. A1 põhja poole;

Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija;

Moletai rajono savivaldybė;

Rokiškis rajono savivaldybė;

Švencionys rajono savivaldybė;

Utena rajono savivaldybė;

Zarasai rajono savivaldybė;

Visaginas savivaldybe.

4.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

województwo podlaskie:

powiat białostocki: gminy Gródek ja Michałowo;

powiat sokólski: gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka ja Szudziałowo.

IV OSA

Itaalia

Järgmised piirkonnad Itaalias:

 

kõik Sardiinia piirkonnad.”