1.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/31


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2015/1332,

31. juuli 2015,

millega rakendatakse otsust 2011/486/ÜVJP, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 1. augusti 2011. aasta otsust 2011/486/ÜVJP, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis, (1) eriti selle artiklit 5 ja artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 1. augustil 2011 vastu otsuse 2011/486/ÜVJP.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1988 (2011) punkti 30 kohaselt loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee muutis 23. septembril 2014 ja 27. märtsil 2015 loetelu isikutest, rühmitustest, ettevõtjatest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Otsuse 2011/486/ÜVJP lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2011/486//ÜVJP lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval.

Brüssel, 31. juuli 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


(1)  ELT L 199, 2.8.2011, lk 57.


LISA

I.

Otsuse 2011/486/ÜVJP lisas esitatud loetellu lisatakse järgmised kanded

A.   Talibaniga seotud isikud

1.

Abdul Basir Noorzai (teise nimega a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir, c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer, e) Abdul Basir).

Tiitel: hadži. Aadress: Chaman, Baluchistani provints, Pakistan. Sünniaeg: a) 1965, b) 1960, c) 1963. Sünnikoht: Baluchistani provints, Pakistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: Pakistani pass nr AA3829182. Riiklik isikukood: Pakistani riiklik isikukood 5420124679187. Muu teave: Piirkonnas Talibanile finantsteenuseid pakkuva ettevõtte Haji Basir and Zarjmil Company Hawala omanik. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:27.3.2015.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest

Abdul Basir Noorzai kanti loetellu 27. märtsil 2015 resolutsiooni 2160 (2014) punkti 2 alusel järgmise tegevuse eest: „osalemine loetellu kantud või muude Talibaniga seostatud ning Afganistani rahu, stabiilsust ja julgeolekut ohustavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste tegude või tegevuse rahastamises, kavandamises, hõlbustamises, ettevalmistamises või elluviimises koos nendega, nende nime all, nende huvides või nende toetuseks” ja „muud neid toetavad teod või tegevus”.

Lisateave

Haji Abdul Basir (Basir) on ettevõtte Haji Basir and Zarjmil Company Hawala omanik ja juht. Basiril oli pädevus jagada Talibanile raha ja viimastel aastatel jagas Basir oma Hawala kaudu piirkonnas asuvatele Talibani liikmetele tuhandeid dollareid. Basir on oma Hawala kaudu rahastanud Talibani tegevust, kandnud üle raha Talibani vanematele ja hõlbustanud Talibani informaatorite reise.

Alates 2012. aastast peetakse Basiri peamiseks Talibani kõrgemate juhtide raha vahetajaks. Lisaks sellele palus Basir 2010. aastal Jaapanis, Araabia Ühendemiraatides ja Singapuris elavatelt Pakistanist ja Afganistanist välja rännanud isikutelt Talibani jaoks annetusi.

B.   Talibaniga seotud üksused ja teised rühmitused ning ettevõtjad

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (teise nimega a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, c) Haji Basir Hawala, d) Haji Baseer Hawala, e) Haji Abdul Basir Exchange Shop, f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Aadress: a) filiaal nr 1: Sanatan (Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, Trench (Tranch) Roadi lähedal, Chaman, Baluchistani provints, Pakistan; b) filiaal nr 2: Quetta, Pakistan; c) filiaal nr 3: Lahore, Pakistan; d) filiaal nr 4: Peshawar, Pakistan; e) filiaal nr 5: Karachi, Pakistan; f) filiaal nr 6: Islamabad, Pakistan; g) filiaal nr 7: Kandahari provints, Afganistan; h) filiaal nr 8: Herati provints, Afganistan; i) filiaal nr 9: Helmandi provints, Afganistan; j) filiaal nr 10: Dubai, Araabia Ühendemiraadid; k) filiaal nr 11: Iraan. Muu teave: a) rahateenuste osutaja, keda Talibani kõrgemad juhid kasutavad piirkonnas asuvatele Talibani komandöridele raha ülekandmiseks; b) omanik: Abdul Basir Noorzai. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 27.3.2015.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala kanti loetellu 27. märtsil 2015 resolutsiooni 2160 (2014) punkti 2 alusel järgmise tegevuse eest: „osalemine loetellu kantud või muude Talibaniga seostatud ning Afganistani rahu, stabiilsust ja julgeolekut ohustavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste tegude või tegevuse rahastamises, kavandamises, hõlbustamises, ettevalmistamises või elluviimises koos nendega, nende nime all, nende huvides või nende toetuseks” ja „muud neid toetavad teod või tegevus”.

Lisateave

Chamanis Baluchistani provintsis Pakistanis asuva ettevõtte Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) omanik on Abdul Basir Noorzai. Ettevõtte kaudu jagatakse raha piirkonnas asuvatele Talibani liikmetele. Piirkonnas asuvad Talibani kõrgemad juhid on eelistanud teha ettevõtete Basir Zarjmil Hawala ja Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange kaudu Talibani komandöride rahaülekandeid.

2013. aastal jagas Basir Zarjmil Hawala piirkonnas asuvatele Talibani komandöridele tuhandeid dollareid, aidates kaasa Talibani operatsioonide rahastamisele. 2012. aastal käitles Basir Zarjmil Hawala tuhandeid dollareid relvadega seotud tehingute ja muude Talibani tegevuskulude osas.

II.

Otsuse 2011/486/ÜVJP lisas esitatud loetelust jäetakse välja järgmine kanne

A.   Talibaniga seotud isikud

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad