14.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 380/2


NÕUKOGU OTSUS,

10. november 2015,

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhatuse Ungari liikme ja asendusliikme ametisse nimetamise kohta

(2015/C 380/02)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2062/94 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri loomise kohta, (1) eriti selle artiklit 8,

võttes arvesse kandidaatide nimekirja, mille liikmesriikide valitsused ning töötajate ja tööandjate organisatsioonid on nõukogule esitanud,

võttes arvesse tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee liikmete ja asendusliikmete nimekirju

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu nimetas 2. detsembri 2013. aasta otsusega (2) ja 12. juuni 2014. aasta otsustega (3) ametisse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhatuse liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks, mis lõpeb 7. novembril 2016, välja arvatud teatud liikmete ja asendusliikmete osas.

(2)

Ungari valitsus on esitanud kandidaadid kahele vabale ametikohale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhatuse liikmeks ja asendusliikmeks 7. novembril 2016 lõppevaks ajavahemikuks nimetatakse järgmised isikud:

I.   VALITSUSTE ESINDAJAD

Riik

Liige

Asendusliige

Ungari

Katalin BALOGH

Gyula MADARÁSZ

Artikkel 2

Nõukogu nimetab veel määramata liikmed ja asendusliikmed ametisse hilisemal kuupäeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 10. november 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

P. GRAMEGNA


(1)  EÜT L 216, 20.8.1994, lk 1.

(2)  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta otsus, millega nimetatakse ametisse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhatuse liikmed ja asendusliikmed (ELT C 360, 10.12.2013, lk 8).

(3)  Nõukogu 12. juuni 2014. aasta otsus, millega nimetatakse ametisse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhatuse Leedu ja Malta liikmed ja asendusliikmed (ELT C 182, 14.6.2014, lk 14); nõukogu 12. juuni 2014. aasta otsus, millega nimetatakse ametisse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhatuse Prantsusmaa liikmed ja asendusliikmed (ELT C 186, 18.6.2014, lk 5).