4.7.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/45


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/1084,

18. veebruar 2015,

millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks Euroopa Ühenduse ja Uus-Meremaa vahelise, elusloomade ja loomsete saadustega kauplemise suhtes kohaldatavaid sanitaarmeetmeid käsitleva kokkuleppe II, V, VII ja VIII lisa teatavad muudatused

(teatavaks tehtud numbri C(2015) 797 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1996. aasta otsust 97/132/EÜ Euroopa Ühenduse ja Uus-Meremaa vahelise, elusloomade ja loomsete saadustega kauplemise suhtes kohaldatavaid sanitaarmeetmeid käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta, (1) eriti selle artikli 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ühenduse ja Uus-Meremaa valitsuse vahel sõlmitud elusloomade ja loomsete saadustega kauplemise suhtes kohaldatavaid sanitaarmeetmeid käsitleva kokkuleppega (edaspidi „kokkulepe”) on ette nähtud võimalus sanitaarmeetmete võrdväärsuse tunnistamiseks pärast seda, kui eksportiv kokkuleppeosaline on objektiivselt tõendanud, et tema meetmed on samal tasemel importiva kokkuleppeosalise asjakohase kaitsetasemega (edaspidi „kokkuleppeosalised”).

(2)

Kokkulepe on nõuetekohaselt heaks kiidetud otsusega 97/132/EÜ, milles on sätestatud, et kokkuleppe lisade muudatused, mis tehakse ühise korralduskomitee soovituste kohaselt, tuleks vastu võtta kooskõlas nõukogu direktiivis 72/462/EMÜ (2) osutatud menetlusega. Direktiiv 72/462/EMÜ tunnistati nõukogu direktiiviga 2004/68/EÜ (3) kehtetuks. Direktiivi 2004/68/EÜ põhjenduses 10 on märgitud, et direktiivis 72/462/EMÜ liha ja lihatoodete suhtes kehtestatud tervishoiu- ja ametliku kontrolli nõuded on asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 854/2004 (4) nõuetega. Selles põhjenduses on ka märgitud, et direktiivi 72/462/EMÜ muud sätted on asendatud direktiivi 2002/99/EÜ (5) ja direktiivi 2004/68/EÜ sätetega.

(3)

Uus-Meremaa restruktureeris oma pädevad asutused 2010. aastal ja uus pädev asutus on nüüd esmaste majandussektorite ministeerium (Ministry for Primary Industries). Liit tegi ettepaneku teha väiksed muudatused liikmesriikide ja komisjoni ülesannete määratlustes. Kokkuleppeosalised soovitasid nende muudatuste arvesse võtmiseks ajakohastada kokkuleppe II lisa.

(4)

Kokkuleppeosalised soovitasid muuta võrdväärsusstaatuste määratlusi, eelkõige kokkuleppe V lisa sõnastikus esitatud staatuse „Jah (1)” määratlust, milles on link sertifitseerimist käsitleva VII lisa 1. jao punktis a esitatud näidiskinnitustele. Kokkuleppeosalised soovisid ka kindlaks määrata õigusliku aluse, mille kohaselt saaks liit kasutada komisjoni otsusega 2003/24/EÜ (6) ette nähtud integreeritud elektroonilist süsteemi (edaspidi „TRACES”), et kehtestada Uus-Meremaalt pärit staatusega „Jah (1)” toodete impordisertifikaadid. Selle süsteemi abil on võimalik sertifikaate kiiremini ajakohastada ning kasutada elektroonilisi sertifikaate laialdasemalt. Kokkuleppeosalised soovitasid veel lisada TRACESi ja Uus-Meremaa elektroonilise süsteemi (E-cert) määratlused ning ajakohastada teatavaid kokkuleppe V lisa sõnastikus esitatud loomataudide nimetusi.

(5)

Uus-Meremaa tegi veisesperma ja -embrüote importimise jaoks uue riskihindamise. Selle tulemusel ei peeta episootilist hemorraagiat veisesperma puhul enam oluliseks haiguseks ning Uus-Meremaa on välja jätnud selle suhtes kehtivad imporditingimused. Lisaks muutis Uus-Meremaa Q-palaviku ja veiste viirusdiarröa (II tüüp) suhtes kehtivaid tingimusi. Seepärast soovitasid kokkuleppeosalised muuta kokkuleppe V lisa 1. jao 1. jaotist „Sperma” ja 2. jaotist „Embrüod” ja 5. jao 28. jaotist „Mitmesugused sertifitseerimist käsitlevad sätted”. Peale selle soovitasid kokkuleppeosalised jätta 1. jao 1. jaotisest „Sperma” välja Uus-Meremaalt liitu eksportimisel nõutava tegevuse ja lisada uus tegevus, mille kohaselt peaks liit kaaluma sperma täiendavat uurimist veiste nakkava rinotrahheiidi suhtes, kasutades Maailma Loomatervise Organisatsioon (OIE) heakskiidetud uuringumeetodit polümeraasi ahelreaktsiooni, mis annab nakkava rinotrahheiidi puudumise kohta võrdväärse kinnituse. Seepärast on asjakohane muuta kokkuleppe V lisa 1. jao 1. ja 2. jaotise eritingimusi ja 5. jao 28. jaotise asjakohaseid sertifitseerimist käsitlevaid sätteid.

(6)

Seoses elusmesilastega on liit vastu võtnud uued õigusaktid, mis käsitlevad varroosivabade ja kaubanduspiirangutega liikmesriikide ja piirkondade loetlemist. Kõnealused piirangud kehtivad ka Uus-Meremaalt pärit impordi suhtes, kuna seal esineb kõnealust haigust. Kokkuleppeosalised soovitasid lisada kokkuleppe V lisa 1. jao 3. jaotisesse „Elusloomad” elusmesilasi, -kimalasi, sealhulgas mesilaste/kimalaste iduplasmat käsitleva kande eritingimuste alla komisjoni rakendusotsuse 2013/503/EL (7) lisas loetletud liikmesriikide või nende piirkondade suhtes kehtiva ekspordipiirangu. Liit muutis ka komisjoni otsusega 2010/270/EL (8) Ameerika haudmemädaniku suhtes kehtivaid imporditingimusi. Seepärast soovitasid kokkuleppeosalised muuta ka kokkuleppe V lisa 5. jao 28. jaotist „Mitmesugused sertifitseerimist käsitlevad sätted”.

(7)

Selleks et tagada kooskõla kokkuleppe V lisa 2. jao 4.B jaotisega „Värske kodulinnuliha” otsustasid kokkuleppeosalised muuta V lisa 2. jao pealkirja, lisades enne sõna „kodulinnuliha” sõna „värske”.

(8)

Uus-Meremaa tegi riskihindamise seoses sigade respiratoor-reproduktiivse sündroomiga ja muutis sealiha puhul kehtivaid imporditingimusi. Seepärast soovitasid kokkuleppeosalised lisada kokkuleppe V lisa 2. jao 4.A jaotise „Värske liha” kande „Loomatervis” eritingimuste alla liidust Uus-Meremaale eksporditavate sigade puhul sigade respiratoor-reproduktiivse sündroomi (PRRS) ja sätestada V lisa 5. jao 28. jaotises asjaomased kinnitused.

(9)

Uus-Meremaa muutis 2010. aastal eeskirju kartongpakendite käsitlemise kohta seoses lihaga. Liit hindas neid uusi eeskirju ja otsustas, et need on liidu eeskirjadega võrdväärsed. Kokkuleppeosalised otsustasid seepärast võrdväärsuse säilitada ning kokkuleppe V lisa ei ole vaja muuta.

(10)

Uus-Meremaa muutis 2012. aastal veise-, lamba- ja kitseliha kontrollisüsteemi. Peamine muudatus oli liha kvaliteedi kontrollimisega seotud ülesannete üleandmine toidukäitlejale, samas kui üldine järelevalve jäi pädeva asutuse vastutusalasse. Liit hindas neid uusi eeskirju ja otsustas, et need on liidu eeskirjadega võrdväärsed. Kokkuleppeosalised otsustasid seepärast võrdväärsuse säilitada ning kokkuleppe V lisa ei ole vaja muuta.

(11)

Uus-Meremaa tegi toorpiimatoodete teadusliku riskihindamise ja kehtestas impordinõuded ja õiguslikud vahendid pastöriseerimata piimatoodete puhul (v.a toorpiim) võrdväärsuse tunnustamiseks. Liit vaatas kõnealuse hindamise läbi ja 2010. aastal soovitasid kokkuleppeosalised vastastikku tunnustada kõnealuste toodete võrdväärsust. Järjepidevuse ja lihtsustamise huvides soovitasid kokkuleppeosalised asendada kokkuleppe V lisa 3. jao 8. jaotises „Inimtoiduks ettenähtud piim ja piimatooted” alajaotised „Pehmed toorpiimajuustud” ja „Kõvad toorpiimajuustud (parmesani tüüpi juustud)” uue alajaotisega „Pastöriseerimata piimatooted (välja arvatud toorpiim)” ning määrata nende staatuseks „Jah (1)” ilma eritingimusteta.

(12)

Liit muutis komisjoni määrusega (EL) nr 15/2011 (9) elusate kahepoolmeliste molluskite puhul mereliste biotoksiinide määramiseks kasutatavaid uuringumeetodeid käsitlevaid eeskirju. Uus-Meremaa esitas liidule 2003., 2006. ja 2010. aastal võrdväärsust käsitlevad toimikud seoses biotoksiinide uuringumeetoditega ja heakskiitmiskriteeriumidega. Pärast hindamist otsustasid kokkuleppeosalised, et nende süsteemid on võrdväärsed, ja et kokkuleppe V lisa ei ole vaja muuta.

(13)

Liit vaatas põhjalikult läbi loomseid kõrvalsaadusi käsitlevad õigusaktid. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1774/2002 (10) tunnistati kehtetuks ja see asendati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1069/2009 (11) ja komisjoni määrusega (EL) nr 142/2011 (12). Võrdväärsuse säilitamise hindamise alusel järeldasid kokkuleppeosalised, et kokkuleppe alusel Uus-Meremaalt liitu ja liidust Uus-Meremaale eksporditavate loomsete kõrvalsaaduste võrdväärsust liidu uued õigusaktid ei mõjuta ning V lisa ei ole vaja muuta.

(14)

Seoses sellega, et määrust (EÜ) nr 1774/2002 muudeti komisjoni määrusega (EÜ) nr 668/2004 (13) ning lisati lõhna- ja maitsetugevdajad ja rasva derivaadid eraldi kaubana, soovitasid kokkuleppeosalised lisada lõhna- ja maitsetugevdajad kaubana kokkuleppe V lisa 4. jao 21. jaotisesse „Lemmikloomatoit (sealhulgas töödeldud), mis sisaldab üksnes 3. kategooria materjali”. Kokkuleppeosalised soovitasid märkida jaotistesse „Loomatervis” ja „Rahvatervis” Uus-Meremaalt liitu tulevale ekspordile staatus „Jah (3)” ja liidust Uus-Meremaale tulevale ekspordile staatus „NE”.

(15)

Kokkuleppeosalised soovitasid asendada kokkuleppe V lisa 5. jao 27. jaotise pealkiri „Määratlused” pealkirjaga „Horisontaalsed küsimused” ning jätta välja kõik selle jaotise alajaotised.

(16)

Kokkuleppe V lisa 5. jao 27. jaotise alajaotises „Sertifitseerimissüsteemid” on täpsustatud kaubad, mille suhtes kohaldatakse sertifitseerimissüsteemide võrdväärsuse staatust. Kokkuleppeosalised soovitasid viia see kaubaliike käsitlev täpsustus veerust „Eritingimused” selle alajaotise veergu „Võrdväärsus” ilma muudatusi tegemata.

(17)

Kokkuleppeosalised soovitasid lisada kokkuleppe V lisa 5. jao 27. jaotisesse alajaotise, mis käsitleb imporditud saaduste uuesti eksportimist, kui saadus on pärit kolmandast riigist ja ettevõttest (ettevõtetest), millel on luba saadust eksportida nii liitu kui ka Uus-Meremaale. See säte on praegu komisjoni otsuse 2003/56/EÜ (14) VII lisas.

(18)

Hindamise alusel järeldasid kokkuleppeosalised, et võrdväärsusstaatusega „Jah (1)” toodete puhul on kokkuleppeosaliste kalandus- ja piimatoodete mikrobioloogilise seire ja testimise süsteemid võrdväärsed, kuigi nõustusid, et mikrobioloogilised kriteeriumid võivad erineda. Importiva kokkuleppeosalise konkreetsete toiduohutuskriteeriumide järgimine on eksportivate ettevõtjate ülesanne. Kokkuleppeosalised soovitasid lisada kokkuleppe V lisa 5. jao 27. jaotisesse alajaotis, mis sisaldab sätteid mikrobioloogilise seire ja testimissüsteemi kohta. Kõnealuseid sätteid kohaldatakse ka lihasektori suhtes kokkuleppeosaliste vahel varem kokku lepitud võrdväärsusstaatuse alusel.

(19)

Hindamise alusel järeldasid kokkuleppeosalised, et kokkuleppeosaliste süsteemid ettevõtete loetlemiseks on võrdväärsed. Seepärast soovitasid kokkuleppeosalised lisada V lisa 5. jao 27. jaotisesse alajaotise, mis käsitleb lihtsustatud loetlemismenetluse kasutamist Uus-Meremaa ettevõtete puhul, mis toodavad liitu eksportimiseks loomseid saaduseid. Seda kohaldatakse toodete suhtes, mille puhul on rahvatervise osas võrdväärsus kindlaks määratud.

(20)

Liit muutis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 999/2001 (15) veiste spongioosse entsefalopaatiaga seotud imporditingimusi. Nende muudatuste kajastamiseks soovitasid kokkuleppeosalised ajakohastada kokkuleppe V lisa 5. jao 28. jaotist „Mitmesugused sertifitseerimist käsitlevad sätted”.

(21)

Selle asemel, et loetleda kokkuleppe V lisa 5. jao 28. jaotises IBRist vabad liikmesriigid ja piirkonnad, millel on tunnustatud kontrolliprogrammid, soovitasid kokkuleppeosalised, et V lisa 5. jao 28. jaotises osutatakse komisjoni otsusele 2004/558/EÜ, (16) milles kõnealuseid liikmesriike ja piirkondi tunnustatakse ja need loetletakse.

(22)

Selle asemel, et loetleda kokkuleppe V lisa 5. jao 28. jaotises Aujeszky haigusest vabad liikmesriigid ja piirkonnad, millel on tunnustatud kontrolliprogrammid, soovitasid kokkuleppeosalised, et V lisa 5. jao 28. jaotises osutatakse komisjoni otsusele 2008/185/EÜ, (17) milles kõnealuseid liikmesriike ja piirkondi tunnustatakse ja need loetletakse.

(23)

Kokkuleppeosalised soovitasid lisada kokkuleppe V lisa 5. jao 28. jaotisesse sigade klassikalise katkuga seotud kinnitus uluksigadelt saadud toodete liidust Uus-Meremaale eksportimise jaoks.

(24)

Selleks et tagada kooskõla kokkuleppe V lisa 5. jao 28. jaotisega, soovitasid kokkuleppeosalised kasutada kogu 29. jaotises esitatud tabelis „Vastastikused kokkulepped tauditõrjemeetmete kohta” terminit „kinnitus”.

(25)

Kokkuleppeosalised soovitasid jagada kokkuleppe V lisa 5. jao 29. jaotise kaheks alajaotiseks „29.A. Vastastikused kokkulepped konkreetsete haiguste haigusalase staatuse kohta” ja uueks alajaotiseks „29.B. Vastastikused kokkulepped tauditõrjemeetmete kohta konkreetse haiguse ilmnemisel”.

(26)

Seoses kokkuleppe artikliga 6 „Piirkondlike tingimustega kohandumine” soovitasid kokkuleppeosalised lisada kokkuleppe V lisa 5. jao 29.B jaotisesse ühised kaubandustingimused, mida kohaldatakse teatavate loomsete saaduste puhul juhul, kui kokkuleppeosalise territooriumil ilmneb teatav haigus.

(27)

Selleks et lihtsustada kokkuleppe VII lisas esitatud sertifitseerimismenetlusi ja hõlbustada üleminekut elektroonilistele sertifikaatidele, soovitasid kokkuleppeosalised muuta VII lisa 1. jagu, et näha ette võimalus vähendada veterinaarsertifikaatide näidiste arvu nõutavate kinnituste arvu vähendamise abil. Peale selle soovitasid kokkuleppeosalised, et vajaduse üle lisada viited eksportiva kokkuleppeosalise õigusaktidele, nagu on ette nähtud kokkuleppe V lisaga, otsustab importiv kokkuleppeosaline.

(28)

Kokkuleppeosalised täpsustasid, et kokkulepe VII lisa 1. jaos esitatud tervisealaste kinnituste näidiseid võib kasutada ainult siis, kui eluslooma või toote võrdväärsusstaatus on jaotises „Loomatervis” või „Rahvatervis”„Jah (1)”; sel juhul pole sertifitseerimise võrdväärsus vajalik. Seepärast soovitasid kokkuleppeosalised muuta VII lisa 1. jagu, sealhulgas sätet, mis käsitleb pärast saadetise lahkumist väljastatud sertifikaadis kasutatava kinnituse näidist, nii, et seda võib kasutada ainult elusloomade ja toodete jaoks, mille puhul sertifitseerimissüsteemide võrdväärsus on V lisa 5. jao 27. jaotises kindlaks määratud.

(29)

Kokkuleppeosalised soovitasid VII lisa 1. jaos sätestada õiguslik alus kokkuleppe V lisas sätestatud teatavatele vabatahtlikele lisasätetele, mis tuleb sertifikaati lisada. See muudatus on seotud V lisa 5. jao 28. jaotises kirjeldatud lisakinnitustega ning liidust Uus-Meremaale eksportimise puhul lisakinnitusega „Loomne saadus on kõlblik liidusiseseks kaubanduseks ilma piiranguteta”.

(30)

Selleks et lihtsustada kokkuleppe VII lisa 2. jao sertifitseerimismenetlust ja hõlbustada üleminekut elektroonilistele sertifikaatidele, soovitavad kokkuleppeosalised jätta välja tingimuse, mille kohaselt peavad sertifikaadid sisaldama selgitavaid märkusi, milles esitatakse nende täitmise juhised, ning tingimuse, et tuleb lisada kinnitused, mis on saadetise puhul ebaolulised. Peale selle soovitasid kokkuleppeosalised lubada teha näidissertifikaatides väikseid muudatusi.

(31)

Kokkuleppeosalised on välja töötanud elektroonilised sertifitseerimissüsteemid ning liidese, mis võimaldab andmeid vahetada Uus-Meremaa süsteemi E-cert ja liidu süsteemi TRACES vahel ning liitu eksporditavate Uus-Meremaa toodete kohta sertifikaate esitada elektrooniliselt. Kuna elektrooniline sertifitseerimine annab pabersertifikaatidega võrdväärsed tagatised, soovitasid kokkuleppeosalised muuta kokkulette VII lisa, et näha ette õiguslik vahend, mille alusel võimaldada ainult elektrooniliste sertifikaatide kasutamine.

(32)

Kokkuleppeosalised hindasid uuesti elusloomade ja loomsete saaduste piirikontrolle, mis on sätestatud kokkuleppe VIII lisa A osas. Kokkuleppeosalised soovitasid määrata identsuskontrollide määraks 100 %, mida kokkuleppeosalised võivad kohaldada oma äranägemisel. Peale selle soovitasid kokkuleppeosalised sätestada õigusliku aluse piirikontrolliga seotud ülesannete delegeerimiseks vastutavale isikule või asutusele. Võttes aluseks kahepoolsete kaubandussuhete väga head tulemused ja usaldusväärsuse, soovitasid kokkuleppeosalised inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste puhul vähendada füüsiliste kontrollide sagedust 2 protsendilt 1 protsendile. Kokkuleppeosalised selgitasid veel, et seoses füüsilise kontrolli jaoks tehtavate uuringute sagedusega kuuluvad inimtoiduks ettenähtud elusloomad samasse kategooriasse kui inimtoiduks ettenähtud loomsed saadused, ning seepärast soovitasid nad lisada VIII lisa A osa 2. jaotisse „Füüsiline kontrollimine”, mille nimetus peale käesolevaga muutmist on „Füüsiline kontroll (nii juhuslik kui ka sihipärane)”, enne kannet „Inimtoiduks ette nähtud loomsed tooted” kande „Elusloomad”.

(33)

Pärast piirikontrollide kontrollilõivude läbivaatamist soovitasid kokkuleppeosalised ajakohastada neid lõive kokkuleppe VIII lisa B osas. Liitu eksporditavate Uus-Meremaa toodete puhul soovitasid kokkuleppeosalised kontrollilõive kohaldada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 (18) V lisaga ning vähendada neid 22,5 %. Vähendamise määra arvutamise aluseks võeti eeldus, et Uus-Meremaa impordi füüsiliste kontrollide määr on ainult 10 % tavapärastest füüsilistest kontrollidest, mida kohaldatakse kolmandate riikide puhul, ning et füüsiliste kontrollide kulud moodustavad 25 % kogulõivudest. Uus-Meremaale eksporditavate liidu toodete puhul erinevad saadetised, mille puhul tehakse dokumentide ja identsuskontrolli, ja saadetised, mille puhul tehakse neile lisaks ka füüsilist kontrolli. Lisaks on sätestatud Uus-Meremaa kontrollilõivude kohandamine vastavalt inflatsioonile.

(34)

Kokkuleppeosaliste seadustes tehtud muudatuste tõttu ei ole kokkuleppe lisades esitatud viited õigusaktidele ajakohased. Kokkuleppeosalised soovitavad seega ajakohastada lisades esitatud viited liidu ja Uus-Meremaa õigusaktidele.

(35)

Oma koosolekutel ja konverentsidel, mis toimusid 30.–31. märtsil 2009, 24. juunil 2010, 24. märtsil 2011, 29.–30. mail 2012 ja 12. detsembril 2013, osutas ühine korralduskomitee kõnealustele II, V, VII ja VIII lisas tehtavatele muudatustele ning soovitas need teha.

(36)

Kõnealuste soovituste tulemusel on asjakohane muuta kokkuleppe II, V, VII ja VIII lisa vastavaid sätteid.

(37)

Kokkuleppe artikli 16 kohaselt lisadesse tehtavates muudatustes lepivad lepinguosalised kokku ühiselt kirjavahetuse teel.

(38)

Vastavalt sellele tuleks kokkuleppe II, V, VII ja VIII lisa soovitatud muudatused liidu nimel heaks kiita.

(39)

Kokkuleppe artikli 18 lõike 3 kohaselt peaksid kokkuleppe lisades kokkulepitud muudatused jõustuma alates järgmise kuu esimesest päevast pärast seda, kui kokkuleppeosalised on teineteisele kirjalikult teatanud muudatuste heakskiitmiseks vajalike sisemenetluste lõpuleviimisest.

(40)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Vastavalt Euroopa Ühenduse ja Uus-Meremaa vahelise, elusloomade ja loomsete saadustega kauplemise sanitaarmeetmeid käsitleva kokkuleppe artikli 16 alusel loodud ühise korralduskomitee soovitustele kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks muudatused kõnealuse kokkuleppe II, V, VII ja VIII lisas.

Kirjavahetuse tekst, mis moodustab kokkuleppe Uus-Meremaaga, sealhulgas kokkuleppe II, V, VII ja VIII lisa muudatused, lisatakse käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi peadirektor on volitatud Euroopa Liidu nimel kirjale alla kirjutama, et muuta see Euroopa Liidu jaoks siduvaks.

Artikkel 3

Kirjavahetuse vormis muutev kokkulepe, sealhulgas selle jõustumiskuupäev avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. veebruar 2015

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis Andriukaitis


(1)  (EÜT L 57, 26.2.1997, lk 4.

(2)  Nõukogu direktiiv 72/462/EMÜ, 12. detsember 1972, tervishoiu- ja veterinaarinspektsiooni probleemide kohta veiste ja sigade ning värske liha impordil kolmandatest riikidest (EÜT L 302, 31.12.1972, lk 28).

(3)  Nõukogu direktiiv 2004/68/EÜ, 26. aprill 2004, millega kehtestatakse loomatervishoiu eeskirjad teatavate elusate kabiloomade impordile ühendusse ja transiidile ühenduse kaudu, muudetakse direktiive 90/426/EMÜ ja 92/65/EMÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 72/462/EMÜ (ELT L 139, 30.4.2004, lk 321).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 854/2004, 29. aprill 2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks (ELT L 139, 30.4.2004, lk 206).

(5)  Nõukogu direktiiv 2002/99/EÜ, 16. detsember 2002, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad (EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11).

(6)  Komisjoni otsus 2003/24/EÜ, 30. detsember 2002, ühtse veterinaariaalase elektroonilise süsteemi väljatöötamise kohta (EÜT L 8, 14.1.2003, lk 44).

(7)  Komisjoni rakendusotsus 2013/503/EL, 11. oktoober 2013, millega tunnistatakse teatavad liidu piirkonnad varroosivabaks ning kehtestatakse lisatagatised, mis on vajalikud liidusiseses kaubanduses ja impordis, et kaitsta nende varroosivaba olukorda (ELT L 273, 15.10.2013, lk 38).

(8)  Komisjoni otsus 2010/270/EL, 6. mai 2010, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ E lisa 1. ja 2. osa seoses veterinaarsertifikaatide näidistega põllumajandusettevõtetest pärit loomade ning mesilaste ja kimalaste jaoks (ELT L 118, 12.5.2010, lk 56).

(9)  Komisjoni määrus (EL) nr 15/2011, 10. jaanuar 2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2074/2005 elusate kahepoolmeliste molluskite puhul mereliste biotoksiinide määramiseks kasutatavate tunnustatud kontrollimeetodite osas (ELT L 6, 11.1.2011, lk 3).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1774/2002, 3. oktoober 2002, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad (EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1).

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1069/2009, 21. oktoober 2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (loomsete kõrvalsaaduste määrus) (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1).

(12)  Komisjoni määrus (EL) nr 142/2011, 25. veebruar 2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi alusel piiril toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide ja näidistega (ELT L 54, 26.2.2011, lk 1).

(13)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 668/2004, 10. märts 2004, millega muudetakse teatavaid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1774/2002 lisasid seoses kolmandatest riikidest pärit teatavate loomsete kõrvalsaaduste impordiga (ELT L 112, 19.4.2004, lk 1).

(14)  Komisjoni otsus 2003/56/EÜ, 24. jaanuar 2003, veterinaarsertifikaatide kohta elusloomade ja loomsete saaduste impordiks Uus-Meremaalt (EÜT L 22, 25.1.2003, lk 38).

(15)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 999/2001, 22. mai 2001, millega kehtestatakse teatavate transmissiivse spongioosse entsefalopaatia vältimise, kontrolli ja likvideerimise üksikasjalikud eeskirjad (EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1).

(16)  Komisjoni otsus 2004/558/EÜ, 15. juuli 2004, millega rakendatakse nõukogu direktiiv 64/432/EMÜ, mis käsitleb veiste infektsioosse rinotrahheiidiga seotud täiendavaid tagatisi ühendusesiseseks kaubanduseks veistega ja teatavate liikmesriikide esitatud tõrjeprogrammide heakskiitmist (ELT L 249, 23.7.2004, lk 20).

(17)  Komisjoni otsus 2008/185/EÜ, 21. veebruar 2008, Aujeszky haigusega seotud lisatagatiste kohta ühendusesiseses sigadega kauplemises ja Aujeszky haigust käsitleva teabe esitamise kriteeriumide kohta (ELT L 59, 4.3.2008, lk 19).

(18)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 882/2004, 29. aprill 2004, ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.4.2004, lk 1).


LISA

KIRJAVAHETUSE VORMIS LEPING,

mis moodustab kokkuleppe Uus-Meremaaga Euroopa Ühenduse ja Uus-Meremaa vahelise, elusloomade ja loomsete saadustega kauplemise suhtes kohaldatavaid sanitaarmeetmeid käsitleva 17. detsembri 1996. aasta kokkuleppe II, V, VII ja VIII lisa muutmise kohta

23. märts 2015

Lugupeetud pr Roche

Viidates Euroopa Ühenduse ja Uus-Meremaa vahelise, elusloomade ja loomsete saadustega kauplemise suhtes kohaldatavaid sanitaarmeetmeid käsitleva 17. detsembri 1996. aasta kokkuleppe artikli 16 lõikele 2, teen ettepaneku muuta nimetatud kokkuleppe II, V, VII ja VIII lisa järgmiselt.

Vastavalt kõnealuse kokkuleppe artikli 16 lõike 1 alusel moodustatud ühise korralduskomitee soovitustele asendatakse II, V, VII ja VIII lisa käesolevale kirjale lisatud II, V, VII ja VIII lisaga.

Oleksin tänulik, kui Te kinnitaksite, et Uus-Meremaa nõustub kokkuleppe lisade kõnealuste muudatustega.

Viidates kokkuleppe artikli 18 lõikele 3, on mul hea meel Teile teatada, et Euroopa Liidu sisemenetlus muudatuste heakskiitmiseks on lõpetatud.

Lugupidamisega

Euroopa Liidu nimel

Ladislav MIKO

31. märts 2015

Austatud härra Miko

Viitan Teie kirjale, mis sisaldab Euroopa Ühenduse ja Uus-Meremaa vahelise, elusloomade ja loomsete saadustega kauplemise suhtes kohaldatavaid sanitaarmeetmeid käsitleva 17. detsembri 1996. aasta kokkuleppe II, V, VII ja VIII lisa kavandatud muudatuste üksikasju.

Mul on hea meel kinnitada, et Uus-Meremaa on nõus kavandatud muudatustega, mida on soovitanud kokkuleppe artikli 16 lõike 1 alusel moodustatud ühine korralduskomitee ja mille tekst on lisatud käesolevale kirjale.

Viidates kokkuleppe artikli 18 lõikele 3, on mul rõõm Teile teatada, et Uus-Meremaa sisemenetlus muudatuste heakskiitmiseks on lõpetatud.

Lugupidamisega

Uus-Meremaa pädeva asutuse nimel

Poliitika- ja Kaubandusministeeriumi asepeadirektor

Debora ROCHE

II LISA

VASTUTAVAD AMETIASUTUSED

A OSA

Uus-Meremaa

Sanitaar- ja veterinaariaküsimuste kontroll kuulub esmaste majandussektorite ministeeriumi (Ministry for Primary Industries) haldusalasse.

Euroopa Liitu importimise puhul vastutab esmaste majandussektorite ministeerium sanitaarstandardite ja -nõuete (toiduhügieen) ja loomatervishoiu standardite ja nõuete (loomatervis) ning kokkulepitud sanitaar- ja loomatervishoiustandarditele ja nõuetele vastavust kinnitavate veterinaarsertifikaatide kehtestamise eest.

Uus-Meremaale importimise puhul vastutab esmaste majandussektorite ministeerium sanitaarstandardite ja -nõuete (toiduhügieen) ja loomatervishoiu standardite ja nõuete (loomatervis) kehtestamise eest.

B OSA

Euroopa Liit

Kontroll on jagatud liikmesriikide riiklike asutuste ja Euroopa Komisjoni vahel. Seoses sellega kohaldatakse järgmisi sätteid.

Uus-Meremaale eksportimisel vastutab liikmesriik tootmistingimuste ja -nõuete kontrolli eest, sealhulgas kohustuslike kontrollide/auditite ja kokkulepitud standarditele ja nõuetele vastavust kinnitavate sanitaarsertifikaatide väljastamise eest.

Euroopa Liitu importimisel vastutab Euroopa Komisjon üldise koordineerimise, kontrollisüsteemide kontrollimise/auditite ja vajalike õiguslike meetmete eest, et tagada standardite ja nõuete ühetaoline kohaldamine siseturul.

V LISA

SANITAARMEETMETE TUNNUSTAMINE

Sõnastik

Jah (1)

Kokkulepitud võrdväärsus. Kasutada tuleb VII lisa 1. jao punktis a esitatud tervisealaste kinnituste näidiseid. EL võib sätestada kokkuleppeosaliste vahel kokkulepitud näidise kohased impordisertifikaadid Uus-Meremaalt pärit elusloomade ja loomsete saaduste jaoks, mille staatus on TRACESis „Jah (1)”.

Jah (2)

Võrdväärsuses on põhimõtteliselt kokku lepitud. Lahendada on vaja mõni konkreetne küsimus. Kasutada tuleb importiva kokkuleppeosalise veterinaarsertifikaadi näidist või veterinaardokumente.

Jah (3)

Võrdväärsus tagatakse importiva kokkuleppeosalise nõuete järgimisega. Kasutada tuleb importiva kokkuleppeosalise veterinaarsertifikaadi näidist või veterinaardokumente.

NE

Ei ole hinnatud. Kasutada tuleb importiva kokkuleppeosalise veterinaarsertifikaadi näidist või veterinaardokumente.

E

Hindamisel – läbivaatamisel. Kasutada tuleb importiva kokkuleppeosalise veterinaarsertifikaadi näidist või veterinaardokumente.

[]

Küsimus tuleb kiiresti lahendada.

Ei

Ei ole võrdväärne ja/või on vaja täiendavat hindamist. Kauplemine on lubatud, kui eksportiv kokkuleppeosaline järgib importiva kokkuleppeosalise nõudeid.

N.A.

Ei kohaldata

ASF

Sigade Aafrika katk

BSE

Veiste spongioosne entsefalopaatia

BT

Lammaste katarraalne palavik

C

Celsius

CBPP

Veiste nakkav pleuropneumoonia

CSF

Sigade klassikaline katk

EL/NZ

Euroopa Liit/Uus-Meremaa

E-Cert

Uus-Meremaa ekspordi veterinaarsertifikaatide jaoks kasutatav elektrooniline andmeedastussüsteem

EIA

Hobuste nakkav kehvveresus

FMD

Suu- ja sõrataud

gst

Kaupade ja teenuste maks

HPNAI

Teatamiskohustusega kõrge patogeensusega linnugripp

HTST

Kõrge temperatuur/lühike aeg

IBR

Veiste infektsioosne rinotrahheiit

LPNAI

Teatamiskohustusega madala patogeensusega linnugripp

LSD

Nodulaarne dermatiit

min

minut(it)

ND

Newcastle'i haigus

Puuduvad

Eritingimusi ei ole

OIE

Maailma Loomatervishoiu Organisatsioon

PAP

Töödeldud loomsed valgud

PPR

Väikemäletsejaliste katk

PRRS

Sigade respiratoor-reproduktiivne sündroom

RND

Veiste katk

SVD

Sigade vesikulaarhaigus

TRACES

Euroopa Liidu (ekspordi) veterinaarsertifikaatide jaoks kasutatav elektrooniline andmeedastussüsteem

TSE

Tansmissiivne spongioosne entsefalopaatia

UHT

Kõrgkuumutamine

VS

Vesikulaarne stomatiit


1. jagu

Iduplasma ja elusloomad

Kaup

Euroopa Liidu eksport Uus-Meremaale (1)

Uus-Meremaa eksport Euroopa Liitu

Kaubandustingimused

Võrdväärsus

Eritingimused

Tegevus

Kaubandustingimused

Võrdväärsus

Eritingimused

Tegevus

Euroopa Liidu standardid

Uus-Meremaa standardid

Uus-Meremaa standardid

Euroopa Liidu standardid

 

1.   Sperma

Veised

88/407/EMÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

Vt 28. jaotis:

Q-palavik

Lammaste katarraalne palavik

 

Loomsete saaduste seadus 1999

88/407/EMÜ

2011/630/EL

E

IBR

vt 28. jaotis

EL peab kaaluma, kas sperma testimine IBRi tuvastamiseks, kasutades OIE poolt heakskiidetud PCR-meetodit, tagab võrdväärse vabaduse IBRist.

Lambad/kitsed

92/65/EMÜ

2010/470/EL

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Ei

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/65/EMÜ

2010/472/EL

NE

 

 

Sead

90/429/EMÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

90/429/EMÜ

2012/137/EL

NE

 

 

Hirved

92/65/EMÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Ei

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/65/EMÜ

Ei

 

 

Hobused

92/65/EMÜ

2010/470/EL

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (3)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/65/EMÜ

2004/211/EÜ

2010/471/EL

Jah (3)

 

 

Koerad

92/65/EMÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/65/EMÜ

NE

 

 

2.   Embrüod (välja arvatud embrüod, mille läbipaistev vööde läbistatakse)

Veised

in vivo saadud embrüod

89/556/EMÜ

Bioohutuse seadus 1993

Jah (1)

Vt 28. jaotis:

Q-palavik

Veiste viirusdiarröa (II tüüp)

 

Loomsete saaduste seadus 1999

89/556/EMÜ

2006/168/EÜ

Jah (1)

 

 

in vitro saadud embrüod

89/556/EMÜ

Bioohutuse seadus 1993

Jah (1)

Vt 28. jaotis:

Q-palavik

Veiste viirusdiarröa (II tüüp)

 

Loomsete saaduste seadus 1999

 

Jah (3)

 

 

Lambad/kitsed

92/65/EMÜ

2010/470/EL

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Ei

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/65/EMÜ

2010/472/EL

NE

 

 

Sead

92/65/EMÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/65/EMÜ

NE

 

 

Hirved

92/65/EMÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Ei

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/65/EMÜ

Ei

 

 

Hobused

92/65/EMÜ

2010/470/EL

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/65/EMÜ

2004/211/EÜ

2010/471/EL

Jah (3)

 

 

Kodulindude haudemunad

2009/158/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Ei

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2009/158/EÜ

Määrus (EÜ) nr 798/2008

Jah (3)

Salmonelloos

vt 28. jaotis

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

3.   Elusloomad

Veised

64/432/EMÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Ei

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EL) nr 206/2010

Jah (3)

IBR

vt 28. jaotis

 

Lambad/kitsed

91/68/EMÜ

Määrus (EÜ) nr 999/2001

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Ei

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2004/212/EÜ

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EL) nr 206/2010

Jah (3)

 

EL peab kaaluma Uus-Meremaa skreipist vabaks tunnistamist.

Sead

64/432/EMÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrus (EL) nr 206/2010

Jah (3)

Aujeszky haigus – vt 28. jaotis

 

Hirved

2004/68/EÜ

92/65/EMÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2004/68/EÜ

Määrus (EL) nr 206/2010

Jah (3)

 

 

Hobuslased

2009/156/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (3)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/260/EMÜ:

93/195/EMÜ

93/196/EMÜ

93/197/EMÜ

2004/211/EÜ

2009/156/EÜ

2010/57/EL

Jah (3)

EIA

vt 28. jaotis

 

Koerad, kassid ja valgetuhkrud

Kaubanduslik:

 

92/65/EMÜ

 

2013/519/EL

Mittekaubanduslik:

2003/803/EÜ

Määrused

 

(EÜ) nr 998/2003

 

(EL) nr 576/2013

 

(EL) nr 577/2013

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (3)

Marutaud – vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Kaubanduslik import:

 

92/65/EMÜ

 

2011/874/EL

 

2013/519/EL

Mittekaubanduslik:

 

2011/874/EL

 

2013/519/EL

 

2013/520/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 998/2003

 

(EL) nr 576/2013

 

(EL) nr 577/2013

Jah (3)

Marutaud

Vt 28. jaotis

 

Eluskodulinnud

2009/158/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Ei

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2009/159/EÜ

Määrus (EÜ) nr 798/2008

Jah (3)

Salmonelloos

vt 28. jaotis

 

Silerinnalised linnud

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

Elusmesilased, -kimalased, sealhulgas mesilaste/kimalaste iduplasma

92/65/EMÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/65/EMÜ

2013/503/EL

Määrus (EL) nr 206/2010

Jah (1)

Mesilased/kimalased

vt 28. jaotis

Ei kaubelda komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 503/2013 lisas loetletud liikmesriikide ja piirkondadega.

 


2. jagu

Inimtoiduks ettenähtud liha (sealhulgas värske liha ja värske kodulinnuliha, tehistingimustes peetavate ja looduslike ulukite liha), hakkliha, lihavalmistised ja lihatooted

Kaup

Euroopa Liidu eksport Uus-Meremaale

Uus-Meremaa eksport Euroopa Liitu

Kaubandustingimused

Võrdväärsus

Eritingimused

Tegevus

Kaubandustingimused

Võrdväärsus

Eritingimused

Tegevus

Euroopa Liidu standardid

Uus-Meremaa standardid

Uus-Meremaa standardid

Euroopa Liidu standardid

4.   Liha

4.A.   

Värske liha vastavalt määruse (EÜ) nr 853/2004 määratlusele. Sealhulgas hakkliha ja inimtoiduks ettenähtud töötlemata (värske) veri/kondid/rasv.

Loomatervis

Mäletsejad

Hobuslased

2002/99/EÜ Määrus

(EÜ) nr 999/2001

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2002/99/EÜ

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EL) nr 206/2010

Jah (1)

 

 

Sead

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

PRRS

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2002/99/EÜ

Määrus (EL) nr 206/2010

Jah (1)

 

 

Rahvatervis

Määrused

 

(EÜ) (2) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) (2) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EL) nr 206/2010

Jah (1)

Salmonelloos ja BSE

vt 28. jaotis

Hakkliha peab olema külmutatud

 

4.B.   Värske kodulinnuliha

Loomatervis

Kodulinnud

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Ei

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2002/99/EÜ

Määrus (EÜ) nr 798/2008

Jah (3)

 

 

Kalkunid

 

 

Jah (3)

 

 

 

 

NE

 

 

Rahvatervis

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EÜ) nr 798/2008

NE

 

 

4.C.   Tehistingimustes peetavate ulukite liha

Loomatervis

Hirved

Sead

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

PRRS

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2002/99/EÜ

Määrus (EL) nr 206/2010

Jah (1)

 

 

Küülikud

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2002/99/EÜ

Määrus (EÜ) nr 119/2009

Jah (1)

 

 

Muud maismaaimetajad

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2002/99/EÜ

Määrus (EÜ) nr 119/2009

Jah (1)

 

 

Jahilinnud

(sealhulgas silerinnalised linnud)

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Ei

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2002/99/EÜ

Määrus (EÜ) nr 798/2008

Jah (3)

 

 

Rahvatervis

Maismaaimetajad

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EÜ) nr 119/2009

Jah (1)

 

 

Jahilinnud

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2011/163/EL

Määrus

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EÜ) nr 798/2008

Jah (3)

 

 

Silerinnalised linnud

 

 

Jah (1)

 

 

 

 

Jah (1)

 

 

4.D.   Looduslike ulukite liha

Loomatervis

Hirved

Küülikud

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2002/99/EÜ

Määrused

 

(EÜ) nr 119/2009

 

(EL) nr 206/2010

Jah (1)

 

 

Sead

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

CSF ja PRRS

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2002/99/EÜ

Määrused

 

(EÜ) nr 119/2009

 

(EL) nr 206/2010

Jah (1)

 

 

Muud looduslikud maismaaimetajad

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2002/99/EÜ

Määrus (EÜ) nr 119/2009

NE

 

 

Jahilinnud

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2002/99/EÜ

Määrus (EÜ) nr 798/2008

Jah (3)

 

 

Rahvatervis

Looduslikes tingimustes elavad maismaaimetajad

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EÜ) nr 119/2009

Jah (1)

Nülgimata ja siseelunditest puhastamata looduslikud jäneslased tuleb jahutada temperatuurini + 4 °C maksimaalselt 15 päeva enne selle liha kavandatavat importimise aega.

 

Jahilinnud

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EÜ) nr 798/2008

NE

 

 

5.   Lihavalmistised

5.A.   Värskest lihast lihavalmistised

Loomatervis

Mäletsejad

Sead

2002/99/EÜ Määrus

(EÜ) nr 999/2001

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

PRRS

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2000/572/EÜ

2002/99/EÜ

Määrus (EÜ) nr 999/2001

Jah (1)

 

 

Rahvatervis

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2000/572/EÜ

2011/163/EL

Määrus

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Jah (1)

Ainult külmutatud

BSE

vt 28. jaotis

 

5.B.   Värskest kodulinnulihast saadud lihavalmistised

Loomatervis

Kodulinnud

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Ei

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2000/572/EÜ 2002/99/EÜ

Määrus

(EÜ) nr 798/2008

Jah (3)

 

 

Kalkunid

 

 

Jah (3)

 

 

 

 

NE

 

 

Rahvatervis

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Loomsete saaduste seadus 1999

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2000/572/EÜ

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

NE

Ainult külmutatud

 

5.C.   Tehistingimustes peetavate ulukite lihast saadud lihavalmistised

Loomatervis

Hirved

Sead

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

Määrus (EL) nr 206/2010

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

PRRS

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EMÜ

2000/572/EÜ

2002/99/EÜ

Määrus (EL) nr 206/2010

Jah (1)

 

 

Küülikud

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EMÜ

2000/572/EÜ

2002/99/EÜ

Jah (1)

 

 

Silerinnalised linnud

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Ei

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2000/572/EÜ

2002/99/EÜ

Määrus (EÜ) nr 798/2008

Jah (3)

 

 

Jahilinnud

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Ei

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2000/572/EÜ

2002/99/EÜ

Määrus (EÜ) nr 798/2008

Jah (3)

 

 

Rahvatervis

Hirved

Sead

Küülikud

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2000/572/EÜ

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Jah (1)

Ainult külmutatud

 

Jahilinnud

Silerinnalised linnud

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

Jah (1)

 

 

 

2000/572/EÜ

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EÜ) nr 798/2008

NE

Jah (1)

 

 

5.D.   Looduslike ulukite lihast saadud lihavalmistised

Loomatervis

Hirved

Küülikud

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2000/572/EÜ

2002/99/EÜ

Jah (1)

 

 

Sead

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

CSF ja PRRS

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2000/572/EÜ

2002/99/EÜ

Jah (1)

 

 

Jahilinnud

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Ei

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2000/572/EÜ

2002/99/EÜ

Määrus (EÜ) nr 798/2008

Jah (3)

 

 

Rahvatervis

Looduslikes tingimustes elavad maismaaimetajad

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2000/572/EÜ

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Jah (1)

Ainult külmutatud

 

Jahilinnud

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

Jah (1)

 

 

 

2000/572/EÜ

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EÜ) nr 798/2008

NE

 

 

6.   Lihatooted

6.A.   Värskest lihast saadud lihatooted

Loomatervis

Mäletsejad

Hobused

Sead

2002/99/EÜ Määrus

(EÜ) nr 999/2001

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

PRRS

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ

Määrus (EÜ) nr 999/2001

Jah (1)

 

 

Rahvatervis

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2007/777/EÜ

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

 

6.B.   Värskest kodulinnulihast saadud lihatooted

Loomatervis

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

Kuumtöödeldud

Pika säilimisajaga

F03 töötlus

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ

Määrus (EÜ) nr 798/2008

Jah (3)

 

 

Rahvatervis

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2007/777/EÜ

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EÜ) nr 798/2008

NE

 

 

6.C.   Tehistingimustes peetavate ulukite lihast saadud lihatooted

Loomatervis

Sead

Hirved

Küülikud

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

Määrus (EÜ) nr 999/2001

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

PRRS

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ

Jah (1)

 

 

Silerinnalised linnud

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

Kuumtöödeldud

Pika säilimisajaga

F03 töötlus

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ

Määrus (EÜ) nr 798/2008

Jah (3)

 

 

Muud jahilinnud

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

Kuumtöödeldud

Pika säilimisajaga

F03 töötlus

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ

Jah (3)

 

 

Rahvatervis

Sead

Hirved

Küülikud

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2007/777/EÜ

2011/163/EL

Määrused (EÜ)

 

nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EÜ) nr 999/2001

Jah (1)

 

 

Jahilinnud

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2007/777/EÜ

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EÜ) nr 798/2008

Jah (3)

 

 

Silerinnalised linnud

 

 

Jah (1)

 

 

 

 

Jah (1)

 

 

6.D.   Looduslike ulukite lihast saadud lihatooted

Loomatervis

Looduslikud ulukid

Sead

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

CSF ja PRRS

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ

Jah (1)

 

 

Hirved

Küülikud

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ

Jah (1)

 

 

Jahilinnud

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

Kuumtöödeldud

Pika säilimisajaga

F03 töötlus

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ

Määrus (EÜ) nr 798/2008

Jah (3)

 

 

Rahvatervis

Looduslikud ulukid

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2007/777/EÜ

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Jah (1)

 

 

Jahilinnud

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2007/777/EÜ

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EÜ) nr 798/2008

NE

 

 


3. jagu

Muud inimtoiduks ettenähtud tooted

Kaup

Euroopa Liidu eksport Uus-Meremaale1

Uus-Meremaa eksport Euroopa Liitu

Kaubandustingimused

Võrdväärsus

Eritingimused

Tegevus

Kaubandustingimused

Võrdväärsus

Eritingimused

Tegevus

Euroopa Liidu standardid

Uus-Meremaa standardid

Uus-Meremaa standardid

Euroopa Liidu standardid

7.   Inimtoiduks ettenähtud tooted

7.A.   Loomasooled

Loomatervis

Veised

Lambad

Kitsed

Sead

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

Määrus (EÜ) nr 999/2001

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EMÜ

2003/779/EÜ

2007/777/EÜ

477/2010/EL

Määrus (EÜ) nr 999/2001

Jah (1)

 

 

Rahvatervis

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

 

7.B.   Inimtoiduks ettenähtud töödeldud kondid ja konditooted

Loomatervis

Värske liha:

Mäletsejad

Hobused

Sead

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

Määrus (EÜ) nr 999/2001

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

PRRS

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ Määrus

(EÜ) nr 999/2001

Jah (1)

 

 

Kodulinnud

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

Kuumtöödeldud

Pika säilimisajaga

F03 töötlus

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ

Jah (3)

 

 

Tehistingimustes peetavad ulukid

Sead

Hirved

92/118/EÜ

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

PRRS

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ

Jah (1)

 

 

Jahilinnud

92/118//EMÜ

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

Kuumtöödeldud

Pika säilimisajaga

F03 töötlus

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ

Jah (3)

 

 

Looduslikud ulukid

Hirved

Sead

92/118/EÜ

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

CSF ja PRRS

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EÜ

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ

Jah (1)

 

 

Jahilinnud

 

 

Jah (1)

Kuumtöödeldud

Pika säilimisajaga

F03 töötlus

 

 

 

Jah (3)

 

 

Rahvatervis

Värske liha:

Mäletsejad

Hobused

Sead

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2007/777/EÜ

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

 

Kodulinnud

Värske liha

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

2007/777/EÜ

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

NE

 

 

Tehistingimustes peetavad ulukid

Imetajad

92/118/EMÜ

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

2007/777/EÜ

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Jah (1)

 

 

Jahilinnud

 

 

Jah (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Looduslikud ulukid

Imetajad

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

2007/777/EÜ

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Jah (1)

 

 

Jahilinnud

 

 

Jah (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7.C.   Inimtoiduks ettenähtud töödeldud loomne valk

Loomatervis

Töödeldud loomne valk, mis on saadud värskest lihast

Mäletsejad

Hobused

Sead

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

Määrus (EÜ) nr 999/2001

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

PRRS

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ

477/2010/EL Määrus

(EÜ) nr 999/2001

Jah (1)

 

 

Kodulinnud

Töödeldud loomne valk, mis on saadud värskest lihast

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

Kuumtöödeldud

Pika säilimisajaga

F03 töötlus

 

Loomsete saaduste seadus 1999

94/438/EÜ

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ

Jah (3)

 

 

Tehistingimustes peetavad ulukid

Sead

Hirved

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

Määrus (EÜ) nr 999/2001

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

PRRS

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ

477/2010/EL Määrus

(EÜ) nr 999/2001

Jah (1)

 

 

Jahilinnud

 

 

Jah (1)

Kuumtöödeldud

Pika säilimisajaga

F03 töötlus

 

 

 

Jah (3)

 

 

Looduslikud ulukid

Sead

Hirved

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

Määrus (EÜ) nr 999/2001

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

CSF ja PRRS

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ

477/2010/EL Määrus

(EÜ) nr 999/2001

Jah (1)

 

 

Jahilinnud

 

 

Jah (1)

Kuumtöödeldud

Pika säilimisajaga

F03 töötlus

 

 

 

Jah (3)

 

 

Rahvatervis

Töödeldud loomne valk, mis on saadud värskest lihast

Mäletsejad

Hobused

Sead

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EÜ) nr 999/2001

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EÜ) nr 999/2001

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

 

Kodulinnud

Töödeldud loomne valk, mis on saadud värskest lihast

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2007/777/EÜ

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

NE

 

 

Tehistingimustes peetavad ulukid

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EMÜ

2007/777/EÜ

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EL) nr 854/2004

Jah (1)

 

 

Jahilinnud

 

 

Jah (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Looduslikud ulukid

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2007/777/EÜ

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Jah (1)

 

 

Jahilinnud

 

 

Jah (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7.D.   Inimtoiduks ettenähtud veri ja veretooted

Loomatervis

Värskest lihast saadud veri ja veretooted

Mäletsejad

Hobused

Sead

92/118/EMÜ 2002/99/EÜ

Määrus

(EÜ) nr 999/2001

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

PRRS

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EL) nr 206/2010

Jah (1)

 

 

Kodulinnud

Veri ja veretooted värskest kodulinnulihast

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

Kuumtöödeldud

Pika säilimisajaga

F03 töötlus

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ Määrus

(EÜ) nr 798/2008

Jah (3)

 

 

Tehistingimustes peetavad ulukid

Sead

Hirved

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

Määrus (EÜ) nr 999/2001

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

PRRS

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ Määrus

(EÜ) nr 999/2001

Jah (1)

 

 

Jahilinnud

 

 

Jah (1)

Kuumtöödeldud

Pika säilimisajaga

F03 töötlus

 

 

 

Jah (3)

 

 

Looduslikud ulukid

Sead

Hirved

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

Määrus (EÜ) nr 999/2001

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

CSF ja PRRS

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ

Määrus (EÜ) nr 999/2001

Jah (1)

 

 

Jahilinnud

 

 

Jah (1)

Kuumtöödeldud

Pika säilimisajaga

F03 töötlus

 

 

 

Jah (3)

 

 

Rahvatervis

Mäletsejad

Hobused

Sead

Värske liha

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2007/777/EÜ

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

 

Kodulinnud

Värske liha

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2007/777/EÜ

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

NE

 

 

Tehistingimustes peetavad ulukid

Imetajad

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2007/777/EÜ

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Jah (1)

 

 

Jahilinnud

 

 

Jah (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Looduslikud ulukid

Imetajad

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2007/777/EÜ

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Jah (1)

 

 

Jahilinnud

 

 

Jah (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7.E.   Inimtoiduks ettenähtud pekk ja sulatatud rasv

Loomatervis

Koduloomad (imetajad)

Värskest lihast saadud tooted

Mäletsejad

Hobused

Sead

92/118/EMÜ 2002/99/EÜ

Määrus

(EÜ) nr 999/2001

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ

Määrus (EÜ) nr 999/2001

Jah (1)

 

 

Kodulinnud

Värskest lihast saadud tooted

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

Kuumtöödeldud

Pika säilimisajaga

F03 töötlus

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ

Määrus (EÜ) nr 798/2008

Jah (3)

 

 

Tehistingimustes peetavad ulukid

Sead

Hirved

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

Määrus (EÜ) nr 999/2001

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ

Määrus (EÜ) nr 999/2001

Jah (1)

 

 

Jahilinnud

 

 

Jah (1)

Kuumtöödeldud

Pika säilimisajaga

F03 töötlus

 

 

 

Jah (3)

 

 

Looduslikud ulukid

Sead

Hirved

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

Määrus (EÜ) nr 999/2001

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

CSF – vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ

Määrus (EÜ) nr 999/2001

Jah (1)

 

 

Jahilinnud

 

 

Jah (1)

Kuumtöödeldud

Pika säilimisajaga

F03 töötlus

 

 

 

Jah (3)

 

 

Rahvatervis

Mäletsejad

Hobused

Sead

Värske liha

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2007/777/EÜ

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

 

Kodulinnud

Värske liha

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2007/777/EÜ

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

NE

 

 

Tehistingimustes peetavad ulukid

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2007/777/EÜ

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Jah (1)

 

 

Jahilinnud

 

 

Jah (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Looduslikud ulukid

92/118/EMÜ

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EMÜ

2007/777/EÜ

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Jah (1)

 

 

Jahilinnud

 

 

Jah (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7.F.   Inimtoiduks ettenähtud želatiinid

Loomatervis

2002/99/EÜ

Määrus (EÜ) nr 999/2001

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2002/99/EÜ

Määrus (EÜ) nr 999/2001

NE

 

 

Rahvatervis

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

NE

BSE

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EÜ) nr 2074/2005

NE

BSE

vt 28. jaotis

 

7.G.   Inimtoiduks ettenähtud kollageen

Loomatervis

Määrus (EÜ) nr 999/2001

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrus (EÜ) nr 999/2001

NE

 

 

Rahvatervis

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

NE

BSE

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

NE

BSE

vt 28. jaotis

 

7.H.   Maod ja põied (soolatud, kuivatatud või kuumutatud, ning muud tooted)

Loomatervis

Veised

Lambad

Kitsed

Sead

2002/99/EÜ

Määrus (EÜ) nr 999/2001

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (3)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2002/99/EÜ

2007/777/EÜ

Määrus (EÜ) nr 999/2001

Jah (1)

 

 

Rahvatervis

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Jah (1)

 

 

8.   

Inimtoiduks ettenähtud piim ja piimatooted Sealhulgas inimtoiduks ettenähtud ternespiim ja ternespiimapõhised tooted.

Loomatervis

Koduloomad (imetajad), sealhulgas

Veised

Pühvlid

Lambad

Kitsed

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2002/99/EÜ

Määrus (EL) nr 605/2010

Jah (1)

 

 

Rahvatervis

Pastöriseeritud

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EL) nr 605/2010

Jah (1)

 

 

Pastöriseerimata, termiseeritud juustud

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Toiduseadus 1981

Uus–Meremaa toidustandardid 2002 (piima ja piimatoodete töötlemine)

Jah (1)

Termiseeritud juustud

vt 28. jaotis

 

Toiduseadus 1981 Loomsete saaduste seadus (1999)

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EL) nr 605/2010

Jah (1)

 

 

Pastöriseerimata piimatooted (välja arvatud toorpiim)

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Toiduseadus 1981

Loomsete saaduste seadus (1999)

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EL) nr 605/2010

Jah (1)

 

 

9.   Inimtoiduks ettenähtud kalandustooted (välja arvatud eluskalad)

Loomatervishoid

Looduslikes tingimustes elavad mereloomad

Merikogerlased

Munad/kalamari

Limused

Okasnahksed

Mantelloomad, kõhtjalgsed ja koorikloomad

2002/99/EÜ Määrus

(EÜ) nr 1251/2008

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

Lõhelased

vt 28. jaotis

Munad/kalamari

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrus (EÜ) nr 1251/2008

Jah (1)

 

 

Looduslik magevesi

Lõhelased

Munad/kalamari

Vähid

2002/99/EÜ Määrus

(EÜ) nr 1251/2008

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

Lõhelased

vt 28. jaotis

Munad/kalamari

vt 28. jaotis

Vähid (külmutatud või töödeldud)

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrus (EÜ) nr 1251/2008

Jah (1)

Vähid (külmutatud või töödeldud)

 

Merikogerlased (mitte lõhelased)

Limused

Koorikloomad

2002/99/EÜ Määrus

(EÜ) nr 1251/2008

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrus (EÜ) nr 1251/2008

Jah (1)

 

 

Vesiviljelustooted (kasvatatud mere- ja magedas vees)

Lõhelased

Munad/kalamari

2002/99/EÜ Määrus

(EÜ) nr 1251/2008

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

Lõhelased

vt 28. jaotis

Munad/kalamari

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrus (EÜ) nr 1251/2008

Jah (1)

Lõhelased (ilma sisikonnata)

 

Limused, okasnahksed,

Mantelloomad, kõhtjalgsed ja koorikloomad

2002/99/EÜ Määrus

(EÜ) nr 1251/2008

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

Külmutatud või töödeldud

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrus (EÜ) nr 1251/2008

Jah (1)

Külmutatud või töödeldud

 

Merikogerlased (mitte lõhelased)

2002/99/EÜ Määrus

(EÜ) nr 1251/2008

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrus (EÜ) nr 1251/2008

Jah (1)

 

 

Rahvatervis

Merikogerlased

Munad/kalamari

Karbid, okasnahksed Mantelloomad, kõhtjalgsed ja koorikloomad

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2011/163/EL

(vesiviljelus)

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EÜ) nr 2074/2005

Jah (1)

 

 

10.   Elusad kalad, limused, koorikloomad, sealhulgas munad ja sugurakud

Loomatervis

Inimtoiduks

elusad limused, okasnahksed, mantelloomad, kõhtjalgsed

elusad koorikloomad

elusad merikogerlased

muud veeloomad

93/53//EMÜ

95/70/EÜ

2002/99/EÜ Määrus

(EÜ) nr 1251/2008

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrus (EÜ) nr 1251/2008

Jah (1)

 

 

Aretamiseks, kasvatamiseks, pidamiseks, ülekandmiseks

elusad limused ja kalad

93/53/EMÜ

95/70/EÜ

Määrus (EÜ) nr 1251/2008

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrus (EÜ) nr 1251/2008

Jah (3)

 

 

Rahvatervis

elusad merikogerlased

elusad limused, okasnahksed, mantelloomad, kõhtjalgsed

elusad koorikloomad

Muud kalad

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2011/163/EL

(inimtoiduks ettenähtud vesiviljelustooted)

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EÜ) nr 2074/2005

Jah (1)

 

 

11.   Mitmesugused inimtoiduks ettenähtud tooted

11.A.   Mesi

Loomatervis

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EMÜ

2002/99/EÜ

Jah (3)

 

 

Rahvatervis

2001/110/EÜ

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2001/110/EÜ

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EÜ) nr 2074/2005

Jah (3)

 

 

11.B.   Konnakoivad

Loomatervis

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2002/99/EÜ

NE

 

 

Rahvatervis

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EÜ) nr 2074/2005

NE

 

 

11.C.   Inimtoiduks ettenähtud teod

Loomatervis

2002/99/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2002/99/EÜ

NE

 

 

Rahvatervis

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EÜ) nr 2074/2005

NE

 

 

11.D.   Munatooted

Loomatervis

2002/99/EÜ

2009/158/EÜ

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2002/99/EÜ

2009/158/EÜ

NE

 

 

Rahvatervis

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Toiduseadus 1981

Tervishoiuseadus 1956

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2011/163/EL

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EÜ) nr 798/2008

NE

 

 


4. jagu

Muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud tooted

Kaup

Euroopa Liidu eksport Uus-Meremaale1

Uus-Meremaa eksport Euroopa Liitu

Kaubandustingimused

Võrdväärsus

Eritingimused

Tegevus

Kaubandustingimused

Võrdväärsus

Eritingimused

Tegevus

Euroopa Liidu standardid

Uus-Meremaa standardid

Uus-Meremaa standardid

Euroopa Liidu standardid

12.   Lemmikloomatoidu tootmise või tehnilise otstarbega loomasooled

Loomatervis

Veised

Lambad

Kitsed

Sead

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (2)

Kohaldatakse TSEga seotud piiranguid

 

Loomsete saaduste seadus 1999

2003/779/EÜ

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

 

Rahvatervis

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Tervishoiuseadus 1956

Põllumajanduses kasutatavate ainete ja veterinaarias kasutatavate ravimite seadus 1997

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

 

 

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

 

13.   Muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud piim, piimatooted ja ternespiim

Loomatervis

Veised

Lambad

Kitsed

Pastöriseeritud, kõrgkuumutatud või steriliseeritud

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Jah (1)

 

 

Pastöriseerimata ternespiim ja piim kasutamiseks väljaspool söödaahelat

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (3)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Jah (3)

 

 

Rahvatervis

 

 

Ei kohaldata

 

 

 

 

Ei kohaldata

 

 

14.   Kondid, sarved, sõrad ja kabjad ning nendest valmistatud tooted (v.a kondi-, sarve-, sõra- ja kabjajahu), mis ei ole mõeldud söödamaterjaliks, orgaaniliseks väetiseks või mullaparandusaineks

Loomatervis

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

 

Rahvatervis

 

 

Ei kohaldata

 

 

 

 

Ei kohaldata

 

 

15.   Loomasööda valmistamiseks ettenähtud töödeldud (sulatatud) loomne valk

Loomatervis

Töödeldud loomne valk, mis on ettenähtud lemmikloomatoidu valmistamiseks

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

 

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

 

Töödeldud loomne valk, mis ei pärine imetajatelt, vaid

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Bioohutuse seadus 1993 S 22

 

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

 

 

 

kaladelt

 

 

Jah (1)

 

 

 

 

Jah (1)

 

 

lindudelt

 

 

Jah (2)

70 °C/50 min

80 °C/9 min või 100 °C/1 min

või võrdväärne

 

 

 

Jah (1)

 

 

Rahvatervis

 

 

Ei kohaldata

 

 

 

 

Ei kohaldata

 

 

16.   Töödeldud veri ja veretooted (v.a hobuslaste seerum) kasutamiseks väljaspool söödaahelat

Loomatervis

Veised, lambad, kitsed, sead

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

 

Hobuslased

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

NE

 

 

Linnud

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

NE

 

 

Rahvatervis

 

 

Ei kohaldata

 

 

 

 

Ei kohaldata

 

 

17.   Inimtoiduks kõlbmatu pekk ja sulatatud rasv, sealhulgas kalaõlid

Loomatervis

Sulatatud rasvad ja õlid

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

Kohaldatakse BSEga seotud täiendavaid märgistamisnõudeid

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

 

Pekk (sea)

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

Värskest sealihast ja tehistingimustes peetavate ning looduslike ulukite lihast saadud tooted, millele on loomade tervishoiu osas antud eespool esitatud märge „Jah” (1)

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Jah (1)

 

 

 

 

 

 

CSF

vt 28. jaotis

 

 

 

 

 

 

Kalaõli

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Jah (1)

 

 

Määruse (EÜ) 1069/2009 kohaselt 2. või 3. kategooria materjalidest valmistatud rasvaderivaadid

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

E

 

 

Rahvatervis

 

 

Ei kohaldata

 

 

 

 

Ei kohaldata

 

 

18. A.   Želatiinid kasutamiseks söödaks või söödaahelast väljaspool

Loomatervis

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

NE

 

 

Rahvatervis

 

 

Ei kohaldata

 

 

 

 

Ei kohaldata

 

 

18. B.   Hüdrolüüsitud valk, kollageen, di- ja trikaltsiumfosfaat

Loomatervis

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

NE

 

 

Rahvatervis

 

 

Ei kohaldata

 

 

 

 

Ei kohaldata

 

 

19.   Toornahad

Loomatervis

Kabiloomad, välja arvatud hobuslased

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Jah (1)

 

 

Hobuslased

Muud imetajad

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009.

 

(EL) nr 142/2011

 

NE

 

 

 

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Jah (1)

 

 

Silerinnalised linnud (jaanalinnud, emud, nandud)

Määrus (EÜ) nr 1069/2009

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

 

Määrus (EÜ) nr 1069/2009

Jah (1)

 

 

Rahvatervis

 

 

Ei kohaldata

 

 

 

 

Ei kohaldata

 

 

20.   Vill ja kiud/karvad

Loomatervis

Lambad, kitsed, kaamellased

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

Ainult keedetud vill

Puhas ja pestud temperatuuril 75 °C või võrdväärne

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Jah (1)

 

 

Muud mäletsejad ja sead

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

 

NE

 

 

 

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Jah (1)

 

 

Muu

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

 

NE

 

 

 

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Jah (1)

 

 

Rahvatervis

 

 

Ei kohaldata

 

 

 

 

Ei kohaldata

 

 

21.   Lemmikloomatoit (sealhulgas töödeldud), mis sisaldab üksnes 3. kategooria materjali

Loomatervis

Töödeldud lemmikloomatoit (pärit imetajatelt)

 

Hermeetiliselt suletud mahutid

 

Poolniiske ja kuivatatud lemmikloomatoit

 

Kabiloomadest (välja arvatud hobuslased) valmistatud koerte närimiskondid

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

 

Lõhna- ja maitsetugevdajaid

 

 

NE

 

 

 

 

Jah (3)

 

 

Töödeldud lemmikloomatoit (tooraine ei pärine imetajatelt)

Hermeetiliselt suletud mahutid

Poolniiske ja kuivatatud lemmikloomatoit

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

 

Jah (1)

 

 

 

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Jah (1)

 

 

kaladelt

 

 

Jah (1)

 

 

 

 

Jah (1)

 

 

lindudelt

 

 

Jah (2)

70 °C/50 min,

80 °C/9 min,

100 °C/1 min või võrdväärne

 

 

 

Jah (1)

 

 

Lõhna- ja maitsetugevdajad

 

 

NE

 

 

 

 

Jah (3)

 

 

Toores lemmikloomatoit

Koheseks tarbimiseks

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

NE

BSE

vt 28. jaotis

 

Rahvatervis

 

 

Ei kohaldata

 

 

 

 

Ei kohaldata

 

 

22.   Hobuslaste seerum

Loomatervis

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

NE

 

 

Rahvatervis

 

 

Ei kohaldata

 

 

 

 

Ei kohaldata

 

 

23.   Muud loomsed kõrvalsaadused loomasööda, sealhulgas lemmikloomatoidu valmistamiseks ja muuks otstarbeks väljaspool söödaahelat

Loomatervis

Värske liha

Veised

Lambad

Kitsed

Sead

Hobuslased

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

Tehistingimustes peetavate ning looduslike ulukite värskest lihast saadud tooted, millele on loomade tervishoiu osas antud eespool esitatud märge „Jah” (1).

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 999/2001

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Jah (1)

BSE

vt 28. jaotis

 

Tehistingimustes peetavad ulukid

Sead

Hirved

Looduslikud ulukid

Sead

Hirved

 

 

 

BSE

vt 28. jaotis

Kohaldatakse BSEga seotud täiendavaid märgistamisnõudeid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSF – vt 28. jaotis

 

 

 

 

 

 

Värske liha

Kodulinnud

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

NE

 

 

Tehistingimustes peetavad ja looduslikud ulukid

Jahilinnud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud liigid

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

E

 

 

Rahvatervis

 

 

Ei kohaldata

 

 

 

 

Ei kohaldata

 

 

24.   Mesindustooted, mis on ettenähtud muuks otstarbeks kui inimtoiduks

Loomatervis

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

NE

 

 

Rahvatervis

 

 

Ei kohaldata

 

 

 

 

Ei kohaldata

 

 

25.   Ulukitrofeed

Loomatervis

Imetajad

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Bioohutuse seadus 1993 S 22

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Jah (1)

 

 

Linnud

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

Rahvatervis

 

 

Ei kohaldata

 

 

 

 

Ei kohaldata

 

 

26.   Töödeldud sõnnik

Loomatervis

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Bioohutuse seadus 1993 S 22

NE

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

NE

 

 

Rahvatervis

 

 

Ei kohaldata

 

 

 

 

Ei kohaldata

 

 


5. jagu

Üldised horisontaalküsimused

 

Euroopa Liidu eksport Uus-Meremaale1

Uus-Meremaa eksport Euroopa Liitu

Kaubandustingimused

Võrdväärsus

Eritingimused

Tegevus

Kaubandustingimused

Võrdväärsus

Eritingimused

Tegevus

Euroopa Liidu standardid

Uus-Meremaa standardid

Uus-Meremaa standardid

Euroopa Liidu standardid

27.   Horisontaalsed küsimused

Vesi

98/83/EÜ

Loomsete saaduste seadus 1999

Tervishoiuseadus 1956

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

98/83/EÜ

Jah (1)

 

 

Jäägid

Jääkide seire

Punase liha liigid

96/22/EÜ

96/23/EÜ

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

96/22/EÜ

96/23/EÜ

Jah (1)

 

 

Muude toodete muud liigid

 

 

Jah (3)

 

 

 

 

Jah (3)

 

 

Sertifitseerimissüsteemid

96/93/EÜ

Loomsete saaduste seadus 1999

Jah (1)

Võrdväärsusstaatust kohaldatakse kõikide loomade ja loomsetest saadustest saadud kaupade suhtes, millele on nii loomade kui inimeste tervise osas antud võrdväärne staatus „Jah” (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

92/118/EMÜ

96/93/EÜ

2002/99/EÜ

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EÜ) nr 2074/2005

 

(EÜ) nr 1251/2008

 

(EÜ) nr 1069/2009

 

(EL) nr 142/2011

Jah (1)

Võrdväärsusstaatust kohaldatakse loomadele ja loomsetest saadustest saadud kaupadele, millele on antud võrdväärsuse staatus „Jah” (1) ja mis kuuluvad järgmiste koodide alla: 3, 4 A, 4C, 4D, 5 A, 5C, 5D, 6 A, 6C, 6D, 7 A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7H, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21 ja 23.

Kui ametlik veterinaarsertifikaat väljastatakse pärast saadetise lahkumist, peab see sisaldama nõuetele vastavust kinnitava dokumendi (ED) viitenumbrit, selle dokumendi väljastamise kuupäeva, mis kinnitab ametlikku veterinaarsertifikaati, saadetise lahkumise kuupäeva ja ametliku veterinaarsertifikaadi allkirjastamise kuupäeva. Uus-Meremaa teavitab saabumise piiripunkti sertifitseerimisprobleemidest, mis on ilmnenud pärast Uus-Meremaalt lahkumist.

 

Imporditud loomsete saaduste uuesti eksportimine

96/93/EÜ

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Bioohutuse seadus 1993

Jah (1)

Loomsed saadused võivad olla saadud või olla osaliselt saadud nõuetele vastava(te)st loomse(te)st saadus(t)est, mis on pärit kolmandast riigist/kolmandatest riikidest ja ettevõttest/ettevõtetest, kes võivad kaubelda ELi ja Uus-Meremaaga.

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Toiduseadus 1981

Bioohutuse seadus 1993

96/93/EÜ

Jah (1)

Loomsed saadused võivad olla saadud või olla osaliselt saadud nõuetele vastava(te)st loomse(te)st saadus(t)est, mis on pärit kolmandast riigist/kolmandatest riikidest ja ettevõttest/ettevõtetest, kes võivad kaubelda ELi ja Uus-Meremaaga.

 

Mikrobioloogiline seire/testimissüsteem  (3)  (4),

sealhulgas: testimeetodid, proovide võtmise ja ettevalmistamise standardid ja reguleerivad meetmed

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EÜ) nr 2073/2005

Loomsete saaduste seadus 1999

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 853/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

 

(EÜ) nr 2073/2005

Jah (1)

 

 

Ettevõtete loetlemise süsteemid  (5)

Määrused

 

(EÜ) nr 178/2002

 

(EÜ) nr 882/2004

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Loomsete saaduste seadus 1999

Jah (1)

 

 

Loomsete saaduste seadus 1999

Määrused

 

(EÜ) nr 178/2002

 

(EÜ) nr 882/2004

 

(EÜ) nr 852/2004

 

(EÜ) nr 854/2004

Jah (1)

Võrdväärsusstaatust kohaldatakse kõikide loomsetest saadustest saadud kaupade suhtes, millel käesolevas lisas on rahvatervise osas antud võrdväärusstaatus „Jah” (1).

Protseduurid, mis käsitlevad ettevõtete loetlemist muu kui staatusega Jah (1) kaupade osas, tuleb läbi vaadata.

28.   Mitmesugused sertifitseerimist käsitlevad sätted: Kinnitused peavad olema märgitud terviseohutus- või veterinaarsertifikaadile.

Teema

Sertifitseerimist käsitlevad sätted

Q-palavik

Uus-Meremaa on tunnistatud Q-palavikust vabaks.

Kauplemisel veisesperma ja -embrüotega suunal Euroopa Liidust Uus-Meremaale peab liikmesriigi pädev asutus kinnitama järgmist:

mulle teadaolevalt ja niivõrd, kui mul on võimalik ülevaadet saada, ei ole doonorloomade Q-palaviku test olnud kunagi positiivne;

JA veisesperma puhul

KAS

Doonorloomadele on tehtud Q-palaviku suhtes negatiivsete tulemustega kas komplemendi sidumise test (CFT) (negatiivne, komplemendi sidumist lahjendusel 1/10 (või kõrgem) ei toimunud) või ELISA-test proovidest, mis on võetud 21–120 päeva jooksul pärast iga Uus-Meremaale eksportimiseks ette nähtud sperma kogumise perioodi (perioodi kestus 60 päeva või vähem).

VÕI

Iga Uus-Meremaale eksporditava spermasaadetise uuritavat kogust analüüsiti labori poolt valideeritud Q-palaviku PCR-testi abil, mis vastab OIE maismaaloomade diagnostiliste testide ja vaktsiinide käsiraamatu Q-palavikku käsitleva peatüki meetoditele.

JA veiseembrüote puhul

KAS

Doonorloomadele on tehtud Q-palaviku suhtes negatiivsete tulemustega kas komplemendi sidumise test (CFT) (negatiivne, komplemendi sidumist lahjendusel 1/10 (või kõrgem) ei toimunud) või ELISA-test proovist, mis on võetud 21–120 päeva jooksul pärast iga Uus-Meremaale eksportimiseks ette nähtud embrüote kogumise perioodi.

VÕI

Iga Uus-Meremaale eksporditava saadetise embrüote/ootsüütide proovi ja saadetise ja/või pesemisvedeliku proovi analüüsiti labori poolt valideeritud Q-palaviku PCR-testi abil, mis vastab OIE maismaaloomade diagnostiliste testide ja vaktsiinide käsiraamatu Q-palavikku käsitleva peatüki meetoditele.

BVD (veiste viirusdiarröa) II tüüp

Uus-Meremaa on tunnistatud veiste II tüübi viirusdiarröast (BVDV) vabaks.

Kauplemisel veiseembrüotega suunal EList Uus-Meremaale peab liikmesriigi pädev asutus kinnitama järgmist:

KAS

Kolmekümne (30) päeva jooksul enne päritolukarja saabumist on doonorloomale tehtud negatiivse tulemusega kas ELISA antigeeni test või BVD-viiruse isolatsioonitest ning doonorloom on olnud päritolukarjas rohkem kui kuus (6) kuud enne embrüote kogumist käesoleva saadetise jaoks ning on olnud eraldatud teistest loomadest, kelle kohta negatiivsed testitulemused puuduvad.

VÕI

Käesoleva saadetise jaoks esimesel embrüote kogumisel doonorloomalt võetud mitteelujõuliste ootsüütide/embrüote ja pesemisvedeliku (nagu OIE standardi liites in vivo saadud embrüote kohta on sätestatud) liitproovi testimisel või embrüo testimisel BVD-viiruse suhtes viiruse isolatsioonitestiga või PCR-testiga on saadud negatiivsed tulemused.

Lammaste katarraalne palavik

Uus-Meremaa on tunnistatud lammaste katarraalsest palavikust ja epizootilisest hemorraagiast vabaks.

Kauplemisel veisespermaga suunal Euroopa Liidust Uus-Meremaale peab liikmesriigi pädev asutus kinnitama järgmist:

Veisesperma vastab OIE standardi lammaste katarraalset palavikku käsitleva peatüki sätetele mutatis mutandis.

IBR

Kauplemisel elusveistega suunal Uus-Meremaalt liikmesriikidesse või nende piirkondadesse, mis on loetletud otsuse (EÜ) 558/2004 I lisas, sertifitseerib Uus-Meremaa kooskõlas komisjoni otsuse 2004/558/EÜ artikliga 2 ja liikmesriikidesse või nende piirkondadesse, mis on loetletud otsuse 2004/558/EÜ II lisas kooskõlas otsuse 2004/558/EÜ artikliga 3. Kinnitus sertifitseerimise kohta märgitakse veterinaarsertifikaadile komisjoni määruse (EL) nr 206/2010 kohaselt.

BSE

Veistelt, lammastelt või kitsedelt pärit materjali sisaldavate toodete eksport Euroopa Liidust Uus-Meremaale (lisaks kõikide asjakohaste ELi standardite täielikule järgmisele)

Kõnealune toode ei sisalda ega ole saadud muust veistelt, lammastelt või kitsedelt pärit materjalist kui see, mis on saadud loomadelt, kes on sündinud, keda on püsivalt kasvatatud ja kes on tapetud Euroopa Liidus, ja see on toodetud täielikus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EÜ) nr 999/2001 ja (EÜ) nr 1069/2009 kohaldatavate sätetega.

Märkus: Toodete puhul, mis sisaldavad muud veistelt, lammastelt või kitsedelt pärit materjali kui see, mis on saadud loomadelt, kes on sündinud, keda on püsivalt kasvatatud ja kes on tapetud Euroopa Liidus, peab see materjal olema sertifitseeritud kohaldatavas Uus-Meremaa sertifitseerimisotsuses asjakohast kolmandat riiki hõlmavate lisasätete alusel.

BSE

Veistelt, lammastelt või kitsedelt pärit materjali sisaldavate toodete eksport Uus-Meremaalt Euroopa Liitu

Inimtoiduks ettenähtud värske liha, hakkliha ja lihavalmistised, lihatooted, töödeldud sooled, sulatatud loomarasvad, kõrned ja želatiin:

a)

riik või piirkond on vastavalt määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 5 lõikele 2 liigitatud väheolulise BSE riskiga riikide või piirkondade hulka;

b)

veised, lambad ja kitsed, kellelt saadused pärinevad, on sündinud, neid on püsivalt kasvatatud ja nad tapetud väheolulise BSE riskiga riigis.

Kõrvalsaadused – sulatatud rasvad, lemmikloomatoit, veretooted, töödeldud loomne valk, kondid ja nendest valmistatud tooted, 3. kategooria materjal ja želatiin:

Loomne kõrvalsaadus ei sisalda ega ole saadud muust veistelt, lammastelt või kitsedelt pärinevast materjalist kui see, mis on saadud loomadelt, kes on sündinud, keda on püsivalt kasvatatud ja kes on tapetud riigis või piirkonnas, mis on vastavalt määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 5 lõikele 2 liigitatud väheolulise BSE riskiga riikide või piirkondade hulka.

PRRS

Kauplemisel sealihaga suunal Euroopa Liidust Uus-Meremaale peab liikmesriigi pädev asutus kinnitama järgmist:

 

KAS

i)

sealiha pärineb loomadelt, kes on sündimisest peale püsivalt viibinud Soomes või Rootsis, mis on PRRSist vabad;

 

VÕI

ii)

sealiha on kuumtöödeldud üheni järgmistest sisetemperatuuridest üheks järgmise pikkusega ajavahemikuks:

 

56 °C-ni 60 minutiks;

 

57 °C-ni 55 minutiks;

 

58 °C-ni 50 minutiks;

 

59 °C-ni 45 minutiks;

 

60 °C-ni 40 minutiks;

 

61 °C-ni 35 minutiks;

 

62 °C-ni 30 minutiks;

 

63 °C-ni 25 minutiks;

 

64 °C-ni 22 minutiks;

 

65 °C-ni 20 minutiks;

 

66 °C-ni 17 minutiks;

 

67 °C-ni 15 minutiks;

 

68 °C-ni 13 minutiks;

 

69 °C-ni 12 minutiks; VÕI

 

70 °C-ni 11 minutiks;

 

VÕI

iii)

töödeldud nii, et toode on läbinud protsessi, mis tagab, et liha vastab ühele järgmistest nõuetest:

 

selle pH on 5 või madalam; VÕI

 

fermenteeritud (lactic curing) nii, et selle pH on 6,0 või madalam ja

 

laagerdatud/lastud valmida vähemalt 21 päeva; VÕI

 

sobiv ametlikuks sertifitseerimiseks kui „Prosciutto di Parma” või

 

kui võrdväärse 12-kuulise kuivatamisprotsessi läbinud liha;

 

VÕI

iv)

valmistatud kui tarbimisvalmis tükid, mis on pakendatud otseseks jaemüügiks, v.a hakkliha ning pea- ja kaelaliha, ning mis ei ületa 3 kg-i pakendi kohta ja millest on eemaldatud järgmised koed: kaenla-, mediaalsed ja lateraalsed niude-, ristluu-, niudealused- (kubeme süva), piimanäärme- (kubeme pindmine), pindmised ja süva põlveõndla-, dorsaalsed pindmised kaela-, ventraalsed pindmised kaela-, mediaalsed pindmised kaela-, tuhara-, istmikulümfisõlmed; ja muu töötlemisel ilmnenud makroskoopiliselt nähtav lümfikude (st lümfisõlmed ja lümfisooned);

 

VÕI

v)

mitte ükski eespool nimetatutest (Märkus: neid tooteid on vaja enne bioturvalisuse loa andmist Uus-Meremaal töödelda.)

Aujeszky haigus

Kauplemisel elussigadega suunal Uus-Meremaalt liikmesriikidesse või nende piirkondadesse, mis on loetletud otsuse 2008/185/EÜ lisades I ja II, sertifitseerib Uus-Meremaa kooskõlas otsusega 2008/185/EÜ. Kinnitus sertifitseerimise kohta märgitakse veterinaarsertifikaadile komisjoni määruse (EL) 206/2010 kohaselt.

CSF

ainult metssigade puhul

Kui kaubeldakse suunal EList Uus-Meremaale kinnitavad liikmesriigi pädevad asutused, et tooted on saadud piirkondadest, mille metsseapopulatsioonil ei esinenud eelneva 60 päeva jooksul CSFi. Veterinaarsertifikaadile märgitakse järgmine kinnitus:

„Käesolevaga kirjeldatud toode, mis on saadud metssealihast, on saadud piirkondadest, mille metsseapopulatsioonil ei esinenud eelneva 60 päeva jooksul CSFi.”

Elusmesilased/-kimalased:

Kui kaubeldakse suunal Uus-Meremaalt Euroopa Liitu peab elusmesilaste/-kimalaste veterinaarsertifikaadil olema järgmine kinnitus:

Käesolevaga kirjeldatud mesilased/kimalased (1):

a)

on pärit aretusmesilast, mille üle teostab järelevalvet ja mida kontrollib pädev asutus;

b)

mesilased on pärit piirkonnast, mille suhtes ei kohaldata keeldu seoses Ameerika haudemädaniku esinemisega (keeluaeg on kestnud vähemalt 30 päeva pärast viimast registreeritud juhtumit ja pärast kuupäeva, mil pädev asutus kontrollis kõiki tarusid kolme kilomeetri raadiuses, ning kõik nakatunud tarud on põletatud või ravitud ning kontrollitud pädevat asutust rahuldaval viisil);

c)

pärinevad või on toodud (kimalaste puhul) tarudest või peredest, mida on vahetult enne lähetamist kontrollitud (tavaliselt 24 tunni jooksul) ja mis on vabad kliinilistest haigustunnustest ja haiguskahtlusest, kaasa arvatud mesilasi kahjustavatest nakkustest.

Pakkematerjal, emade puurid, kaasas olevad tooted ja sööt on uued ega ole kokku puutunud haigestunud mesilaste või haudmekärgedega ning võetud on kõik meetmed, et vältida saastumist mesilaste haiguste või infestatsioonide tekitajatega.

(1)

Mittevajalik välja jätta.

Sanitaartemplite värvid

Sanitaartemplite värvid on sätestatud määruses (EÜ) nr 1333/2008.

Salmonelloos

Kui kaubeldakse suunal Uus-Meremaalt Rootsi ja Soome

Kui allpool loetletud elusloomade ja loomsete saaduste saadetisi imporditakse Soome või Rootsi, märgitakse nende veterinaarsertifikaatidele vastavates õigusaktides sätestatud asjakohane kinnitus:

 

Uus-Meremaa sertifitseerib inimtoiduks ettenähtud toidumunasid komisjoni määruse (EÜ) nr 1688/2005 kohaselt.

 

Uus-Meremaa sertifitseerib tapmiseks ettenähtud kodulinde nõukogu otsuse 95/410/EÜ A lisa kohaselt.

 

Uus-Meremaa sertifitseerib aretuseks ettenähtud kodulinde komisjoni otsuse 2003/644/EÜ II lisa kohaselt.

 

Uus-Meremaa sertifitseerib ühepäevaseid tibusid komisjoni otsuse 2003/644/EÜ III lisa kohaselt.

 

Uus-Meremaa sertifitseerib munakanasid komisjoni otsuse 2004/235/EÜ II lisa kohaselt.

 

Määrusega (EÜ) nr 1688/2005 hõlmatud värskele lihale tuleb lisada järgmine kinnitus: „Värske liha on läbinud salmonelloosi suhtes mikrobioloogilise testi liha päritoluastutustest võetud proovide alusel vastavalt määrusele (EÜ) nr 1688/2005.”

Lõhelased

Kui kaubeldakse suunal Euroopa Liidust Uus-Meremaale

Saadetis sisaldab ainult eemaldatud peadega, ilma lõpuste ja sisikonnata ning suguliselt ebaküpseid lõhelasi sugukondadest Onchorhynchus, Salmo või Salvelinus.

Munad/kalamari

Kui kaubeldakse suunal Euroopa Liidust Uus-Meremaale

Munad/kalamari peavad olema töödeldud, et need oleksid mitte-elujõulised, kaubanduslikult pakendatud ja pika säilimisajaga.

Termiseeritud juustud

Kui kaubeldakse suunal Euroopa Liidust Uus-Meremaale

Termiseeritud juustude niiskusesisaldus on vähem kui 39 % ja pH on alla 5,6. Selle juustu valmistamiseks kasutatud piim on kiiresti kuumutatud vähemalt temperatuurini 64,5 °C 16 sekundiks. Juustu on säilitatud 90 päeva temperatuuril mitte alla 7 °C.

29.   Vastastikused kokkulepped tauditõrjemeetmete kohta

29.A.   Vastastikused kokkulepped konkreetsete haiguste haigusalase staatuse kohta

Marutaud

Uus-Meremaa, Ühendkuningriik, Malta, Iirimaa ja Rootsi on tunnistatud marutaudist vabaks.

Hobuste nakkav kehvveresus

Uus-Meremaa on tunnistatud EIAst vabaks.

Brutselloos

Uus-Meremaa on tunnistatud Bruccella abortus'est ja Bruccella mellitensis'est vabaks.

Q-palavik

Uus-Meremaa on tunnistatud Q-palavikust vabaks.

BVD II tüüp

Uus-Meremaa on tunnistatud II tüübi BVDst vabaks.

Lammaste katarraalne palavik ja EHD

Uus-Meremaa on tunnistatud lammaste katarraalsest palavikust ja EHDst vabaks.

EL teeb Uus-Meremaale ettepaneku EHDst vabaks tunnistamise kohta.

Väike tarumardikas

Uus-Meremaa ja EL on tunnistatud vabaks väikesest tarumardikast

Lest liigist Tropilaelaps

Uus-Meremaa ja EL on tunnistatud vabaks lestast Tropilaelaps.

Nr 29.B.

Vastastikused kokkulepped tauditõrjemeetmete kohta konkreetse haiguse ilmnemisel

Ametlikud veterinaarsertifikaadid, kooskõlas lepingu VII lisa 1. jao punktiga b, sisaldavad asjakohast (asjakohaseid) lisakinnitust (lisakinnitusi), mis on loetletud käesoleva lisa 29. jaos.

Üldine kinnitus kõikidele kaupadele:

Käesolevaga kirjeldatud kaupa on hoitud eraldi kõikidest teistest kaupadest, mis ei vastanud nõuetele kõikide tootmise, hoiustamise ja transpordi etappides, ning võeti kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud, et vältida toote saastumist potentsiaalse [märkida asjakohane taud allpool märgitud veerust] viirusallikaga.

Haiguspõhine kinnitus:

Kõik kaubad, mis on loetletud 29. jaotise punktides i–xxx, peavad lisaks (eespool märgitud) üldisele kinnitusele kandma alljärgnevat asjakohast haiguspõhist kinnitust või kinnitusi:

Kaup

Haigus

Haigust käsitlev kinnitus

Number*) Vabatahtlikud kinnitused peab sertifikaadile lisama ainult vajaduse korral.

i)

Piim ja piimatooted

8.0 13.0

FMD

Käesolevaga kirjeldatud piim/piimatooted:

 

KAS

1*)

on läbinud steriliseerimise vähemalt väärtusel F03.

 

VÕI

2*)

on läbinud kõrgkuumutamise (UHT) temperatuuril 132 °C vähemalt 1 sekundi jooksul.