10.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 144/12


KOMISJONI OTSUS (EL) 2015/886,

8. juuni 2015,

millega muudetakse otsust 2014/312/EL, millega kehtestatakse siseruumi- ning välisvärvidele ja -lakkidele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid

(teatavaks tehtud numbri C(2015) 3782 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

olles nõu pidanud Euroopa Liidu ökomärgise komisjoniga

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 2014/312/EL (2) on ette nähtud üleminekuperiood siseruumi- ja välisvärvide ning -lakkide tootjatele, kelle toodetele on antud ELi ökomärgis, et neil oleks piisavalt aega viia oma tooted vastavusse läbivaadatud kriteeriumide ja nõuetega. Samas on liikmesriigid komisjonile teatanud, et toodete arvukuse ja täiendavate nõuete tõttu ei ole neil võimalik ökomärgisega tooteid selleks ette nähtud 12 kuu jooksul kontrollida. Sujuva ülemineku tagamiseks on vaja täiendavat ajavahemikku.

(2)

Tehnikavaldkonna eksperdid on teatanud komisjonile ja teatavatele liikmesriikidele, et artikli 2 punkti 14 praegune sõnastus ei ole selge. Kõnealune määratlus võimaldab valesti tõlgendada viidet polaarsele süsteemile. Täpsustada tuleb mõistet „polaarne süsteem”, millega on mõeldud analüütilist süsteemi, mitte pinnakattesüsteemi. Lisaks soovitati määratluse raames täpsustada täiendav tehniline näitaja, milleks on aururõhk. Artikli 2 punkti 14 sõnastuses tehtud muudatused peavad järjepidevuse ja selguse huvides kajastuma ka lenduvaid orgaanilisi ühendeid käsitleva artikli 2 punkti 13 sõnastuses.

(3)

2014. aasta novembris Euroopa Liidu ökomärgise komisjoni ja pädevate asutuste foorumi koosolekutel peetud arutelude põhjal on vaja selgitada, et 3. kriteeriumi punkti a ja sellega seotud viidet tabelis 2 kohaldatakse poolläbipaistva kile suhtes, kuid mitte läbipaistvate nakkuvate kruntide ega muude läbipaistvate pindevahendite suhtes.

(4)

Ühtluse huvides tuleks otsuse 2014/312/EL 3. kriteeriumi (kasutustõhusus) puhul asendada tabeli 2 viiendas veeru („Paks dekoratiivne kattekiht sise- ja välistingimustes (l)”) esimesel real (kus osutatakse 3. kriteeriumi kattevõimet käsitlevale punktile a) asuv mõõtühik (1 m2/l) mõõtühikuga „1 m2/kg”.

(5)

Otsuse 2014/312/EL 5. kriteeriumi punkti a alapunktis i on esitatud loetelu ainerühmadest, mille puhul on selgesõnaliselt sätestatud, et nende suhtes kohaldatakse 5. kriteeriumi punkti a kohast hindamist ja kontrolli. Siiski on tõendatud, et kõnealune ainerühmade loetelu ei ole ammendav ning lisada tuleb täiendav ainerühm, nimelt „8) ained sideainetes ja polümeeridispersioonides; 8) a) sideained ja ristsiduvad ained; 8) b) reaktsioonisaadused ja jäägid”. Lisaks tuleks ainerühmade loetelu selguse huvides viia üle kriteeriumi hindamist ja kontrolli käsitleva teksti juurde, sest kõnealust loetelu kasutatakse hindamise ja kontrollimise raames.

(6)

Otsuse 2014/312/EL liite punkti 7 alapunktis a sätestatakse valmistoote formaldehüüdi sisalduse piirnormid, kuid tabelis esitatud sisalduse piirnormid on valesti paigutatud. Tabelis tuleks selgelt ära näidata, et sisalduse piirnorm on kõigi toodete puhul 0,0010 %, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse erandeid.

(7)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on vastavuses määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 16 kohaselt asutatud komitee arvamusega.

(8)

Seepärast tuleks otsust 2014/312/EL vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2014/312/EL muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 2 punkt 13 asendatakse järgmisega:

„13)   „lenduv orgaaniline ühend” (LOÜ)– iga orgaaniline ühend, mille keemine algab temperatuuril kuni 250°C standardrõhul 101,3 kPa, nagu on määratletud direktiivis 2004/42/EÜ, ja mis kapillaarkolonnist elueerub enne n-tetradekaani (C14H30) või koos n-tetradekaaniga;”

.

2)

Artikli 2 punkt 14 asendatakse järgmisega:

„14)   „pooleldi lenduv orgaaniline ühend” (PLOÜ)– iga orgaaniline ühend, mille keemine algab kõrgemal temperatuuril kui 250°C ja madalamal temperatuuril kui 370°C standardrõhul 101,3 kPa, ning mis elueerub kapillaarkolonnist retentsioonivahemikus n-tetradekaan (C14H30) kuni ja kaasa arvatud n-dokosaan (C22H46);”

.

3)

Artikli 7 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   ELi ökomärgise kasutamise lubasid, mis on antud vastavalt otsuses 2009/543/EÜ või 2009/544/EÜ esitatud kriteeriumidele, võib kasutada 21 kuud alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast.”

4)

Lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. juuni 2015

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Karmenu VELLA


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.

(2)  Komisjoni otsus 2014/312/EL, 28. mai 2014, millega kehtestatakse siseruumi- ning välisvärvidele ja -lakkidele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 164, 3.6.2014, lk 45).


LISA

Otsuse 2014/312/EL lisa muudetakse järgmiselt.

1)

3. kriteeriumi (kasutustõhusus) tabelis 2 asendatakse 3. kriteeriumi punkti a nimetus järgmisega: „3a) Kattevõime (ainult valge ja heledatoonilise värvi puhul, sealhulgas toonimissüsteemis kasutatava valge alusvärvi puhul) — ISO 6504/1. Ei kohaldata lakkide, lasuurvärvide, läbipaistvate nakkuvate kruntide ega muude läbipaistvate pindevahendite suhtes.”

2)

3. kriteeriumi (kasutustõhusus) tabelis 2 asendatakse kaheksandas ja üheksandas veerus (vastavalt „Krunt (g)” ja „Alusvärv ja krunt (h)”) tekst „6 m2/l (läbipaistvad)” mõlemal juhul järgmisega: „6 m2/l (läbipaistvad või eriomadustega)”.

3)

3. kriteeriumi punkti a viies lõik asendatakse järgmisega:

„Poolläbipaistval krunt- ja alusvärvil peab kattevõime olema vähemalt 6 m2 ning läbipaistmatul krunt- ja alusvärvil vähemalt 8 m2. Ühe liitri eriliste tõkestavate/tihendavate, immutavate/siduvate omadustega ning spetsiaalse nakkuva läbipaistmatu kruntvärvi kattevõime peab olema vähemalt 6 m2.”

4)

4. kriteeriumit muudetakse järgmiselt:

a)

neljandas lõigus asendatakse lause „Tabelis 4 esitatud märgisaineid kasutatakse alusena PLOÜ gaasikromatograafia tulemuste tõlgendamisel.” lausega „Katsetamisel kasutatakse kriteeriumide kasutusjuhendis kindlaks määratud analüütilist süsteemi.”;

b)

tabel 4 jäetakse välja;

c)

hindamist ja kontrolli käsitlevas osas asendatakse teise lõigu teine lause järgmisega:

„Katsetamisel kasutatakse kriteeriumide kasutusjuhendis esitatud standardi ISO 11890-2 muudatusi.”

5)

5. kriteeriumi punkti a alapunkt i asendatakse järgmisega:

„Käesoleva tooterühma puhul on tehtud erandeid teatavate selliste ainerühmade suhtes, mis võivad olla valmistootes. Kõnealuste eranditega sätestatakse ohuklassid, mille suhtes on tehtud erand iga konkreetse ainerühma puhul, erandiga seotud tingimused ja kohaldatavad kontsentratsiooni piirnormid. Erandid on sätestatud liites.”

6)

5. kriteeriumi punkti a alapunkti ii teise lõigu teine taane asendatakse järgmisega:

„—

värvi- või lakitoote iga koostisaine kohta, mis kuulub allpool loetletud ainerühmadesse:

1)

värvainetele, sideainetele ja valmistootele lisatud säilitusained:

a)

suletud nõudes kasutatavad konservandid,

b)

toonimismasinas kasutatavad säilitusained,

c)

kuiva kihi säilitusained,

d)

säilitusainete stabilisaatorid;

2)

kuivatavad ja „naha” tekkimist takistavad ained:

a)

kuivatavad ained,

b)

„naha” tekkimist takistavad vahendid;

3)

korrosioonitõrjeained:

a)

korrosioonitõrjeained,

b)

paatina teket takistavad ained;

4)

pindaktiivsed ained:

a)

üldotstarbelised pindaktiivsed ained,

b)

alküülfenooletoksülaadid (APEOd),

c)

perfluoritud pindaktiivsed ained;

5)

mitmesugused üldkasutatavad konkreetse funktsiooniga ained:

a)

silikoonvaigu emulsioon valgetes värvides, värvainetes ja toonimisalustes,

b)

metallid ja nende ühendid,

c)

mineraalsed toorained, sealhulgas täiteained,

d)

neutraliseerijad,

e)

optilised valgendid,

f)

pigmendid;

6)

mitmesugused eriotstarbelised ained:

a)

UV-kiirguse eest kaitsvad ja stabiliseerivad ained,

b)

plastifikaatorid;

7)

jääkained, mida võib leiduda valmistootes:

a)

formaldehüüd,

b)

lahustid,

c)

reageerimata monomeerid,

d)

lenduvad aromaatsed ühendid ja halogeenitud ühendid;

8)

ained sideainetes ja polümeeridispersioonides:

a)

sideained ja ristsiduvad ained,

b)

reaktsioonisaadused ja jäägid;

ja mille sisaldus tootes on üle 0,010 %.”

7)

Liites asendatakse formaldehüüdi käsitlev kanne järgmisega:

„7.   Jääkained, mida võib leiduda valmistootes

a.

Formaldehüüd

Kohaldamine:

kõik tooted

Vaba formaldehüüdi ei ole lubatud tahtlikult toodetele lisada. Lõppsaadust tuleb uurida, et määrata selles vaba formaldehüüdi sisaldus. Määramiseks valimi võtmisel tuleb arvestada partii suurust.

Kohaldatakse järgmist üldsisalduse piirnormi:

Esimeses lõigus sätestatud erandist tehakse järgmisi erandeid:

i)

kui teatavat tüüpi värvi või laki kaitsmiseks on vaja suletud nõus kasutada säilitusainet, mis on formaldehüüdi doonor, ja kui säilitusainena kasutatakse isotiasolinooni derivaatide asemel formaldehüüdi doonorit;

ii)

kui polümeeridispersioon (sideaine) sisaldab formaldehüüdijääke ja toimib suletud nõus kasutatava säilitusaine asemel formaldehüüdi doonorina.

Nii punkti i kui ka punkti ii puhul ei tohi üldsisaldus olla suurem järgmisest piirnormist:

 

Kontrollimine:

vaba formaldehüüdi sisaldus määratakse valge või läbipaistva toonimisaluse jaoks, mille teoreetiline formaldehüüdi sisaldus on eeldatavalt suurim. Määratakse ka sisaldus toonimispigmendis, mille teoreetiline formaldehüüdi sisaldus on eeldatavalt suurim.

Katsemeetod:

 

0,0010 % piirnormist:

suletud nõus oleva kontsentratsiooni määramine Merckoquanti meetodiga. Kui kõnealuse meetodiga ei saada selget tulemust, kasutatakse suletud nõus oleva kontsentratsiooni määramiseks kõrgefektiivset vedelikkromatograafiat (HPLC).

 

0,010 % piirnormist:

1)

kõik värvid: suletud nõus olev formaldehüüdi kontsentratsioon määratakse analüüsiga, kasutades meetodit VdL-RL 03 või kõrgefektiivset vedelikkromatograafiat (HPLC)

2)

siseruumide värvid ja lakid: määramine analüüsiga vastavalt standardile ISO 16000-3. Heide ei tohi ületada 0,25 ppm pärast esmakordset pealekandmist ja peab olema alla 0,05 ppm pärast esmakordsest pealekandmisest 24 tunni möödumist.”

0,0010 %

0,010 %