13.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 37/21


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/226,

11. veebruar 2015,

millega muudetakse rakendusotsust 2012/535/EL seoses vastuvõtliku puidu määratluse ja piiritletud aladel võetavate meetmetega

(teatavaks tehtud numbri C(2015) 645 all)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõike 3 neljandat lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusotsuse 2012/535/EL (2) kohaldamisel on jõutud järeldusele, et vastuvõtliku puidu määratlus peaks hõlmama ka okaspuitu (Coniferales), millel ei ole säilinud kumer kuju, ning mesitarusid ja lindude pesakaste, võttes arvesse konkreetseid riske, mis on seotud mesitarude ja pesakastide pideva vedamisega. Peale selle tuleks kõnealusest määratlusest välja jätta puit, mida on töödeldud männi nematoodi riski välistamiseks.

(2)

Kõnealuse vektori laadi arvestades tuleks kõik langetatud vastuvõtlikud taimed ja nende raiejäägid puhvertsoonist ära viia.

(3)

On asjakohane täpsustada, et puitu, millel koor puudub ja mis on läbinud nõuetekohase kuumtöötluse vastavalt rakendusotsusele 2012/535/EL, võib vedada ka vektori lendlusperioodi ajal.

(4)

Seega tuleks rakendusotsust 2012/535/EL vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsust 2012/535/EL muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

„vastuvõtlik puit” – okaspuit (Coniferales), mis kuulub ühte järgmistest punktidest:

i)

puit direktiivi 2000/29/EÜ artikli 2 lõike 2 tähenduses;

ii)

puit, millel ei ole säilinud kumer pind;

iii)

puit mesitarude ja lindude pesakastide kujul.

Vastuvõtlik puit ei tähenda Taxus L. ja Thuja L. saematerjali ja palke ega puitu, mida on töödeldud männi nematoodi riski vältimiseks.”

2)

Artikli 13 lõike 1 punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

asjaomases töötlemisrajatises kooskõlas punktidega a ja c töödeldava puidust pakkematerjali, mesitarude ja lindude pesakastide märgistamine vastavalt ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni rahvusvahelise fütosanitaarmeetmete standardi nr 15 II lisale, nagu on sätestatud käesoleva rakendusotsuse III lisa 1. osa punkti 2 alapunktis b ja punkti 3 alapunktis b ning kõnealuse lisa 2. osa punktis 3.”

3)

Artikli 14 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Liikmesriigid, kelle territooriumil asub piiritletud ala, annavad puidust pakkematerjali, mesitarude ja lindude pesakastide nõuetekohaselt varustatud tootjatele loa märgistada vastavalt ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni rahvusvahelise fütosanitaarmeetmete standardi nr 15 II lisale puidust pakkematerjali, mesitarusid ja lindude pesakaste, mida nad tegevusloaga töötlemisrajatises töödeldud puidust kokku monteerivad ning millega on kaasas direktiivis 92/105/EMÜ osutatud taimepass.

Kõnealuseid tootjaid nimetatakse edaspidi „puidust pakkematerjali tegevusloaga tootjad”.”

4)

I, II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. veebruar 2015

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.

(2)  Komisjoni rakendusotsus 2012/535/EL, 26. september 2012, erakorraliste meetmete võtmise kohta Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (männi nematood) leviku takistamiseks liidus (ELT L 266, 2.10.2012, lk 42).


LISA

Rakendusotsuse 2012/535/EL lisasid muudetakse järgmiselt.

1)

I lisasse lisatakse punkt 9a:

„9a.

Liikmesriigid tuvastavad kogu puhvertsoonis langetatud vastuvõtlikud taimed, mis ei ole hõlmatud punktidega 7, 8 ja 9. Nad eemaldavad langetatud taimed ja nende raiejäägid, rakendades kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid männi nematoodi ja selle vektori leviku vältimiseks.”

2)

II lisasse lisatakse punkt 3a:

„3a.

Liikmesriigid tuvastavad kogu puhvertsoonis langetatud vastuvõtlikud taimed, millele ei ole osutatud punkti 3 alapunktis b. Nad eemaldavad langetatud taimed ja nende raiejäägid, rakendades kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid männi nematoodi ja selle vektori leviku vältimiseks.”

3)

III lisa 1. osa punkti 2 alapunktid b ja c asendatakse järgmisega:

„b)

nendega on kaasas direktiivis 92/105/EMÜ osutatud ja tegevusloaga töötlemisrajatise poolt väljastatud taimepass; mesitarude ja lindude pesakastide kujul oleva vastuvõtliku puidu puhul on sellega kaasas kõnealune taimepass või see on märgistatud vastavalt ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni rahvusvahelise fütosanitaarmeetmete standardi nr 15 II lisale;

c)

kui koor ei ole eemaldatud, veetakse puitu kas väljaspool vektori lendlusperioodi või kaitsekattega, mis tagab, et männi nematoodi või vektoriga saastumine on välistatud.”