19.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 365/124


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1362/2014,

18. detsember 2014,

millega kehtestatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist rahastatavates rakenduskavades tehtavate teatavate muudatuste heakskiitmise lihtsustatud menetluse eeskirjad ja nende rakenduskavade rakendamise aastaaruannete vormi ja esitamist käsitlevad eeskirjad

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011, (1) eelkõige selle artikli 22 lõiget 1 ja artikli 114 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 508/2014 artikli 20 kohaselt peab komisjon heaks kiitma Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (EMKF) rahastatava rakenduskava mistahes muudatused.

(2)

Määruse (EL) nr 508/2014 artikli 22 lõikes 2 on sätestatud, et muudatusettepanekute esitamise ja heakskiitmise menetlusi ja ajakavasid lihtsustatakse järgmistel juhtudel: a) rakenduskavade muutmine rahaliste vahendite ülekandmiseks liidu prioriteetide vahel, tingimusel et ülekantud rahalised vahendid ei ületa 10 % asjaomasele liidu prioriteedile eraldatud summast; b) rakenduskavade muutmine meetmete või asjakohaste toiminguliikide ning seonduva teabe ja näitajate kasutuselevõtmise või tühistamise osas; c) rakenduskavade muutmine meetmete kirjelduse, sealhulgas rahastamiskõlblikkuse tingimuste osas; d) rakenduskavade muutmine seoses muudatustega õigusnormide täitmise tagamise ja kontrollipoliitikaga seotud liidu prioriteetides. Rakenduskavade sedalaadi muudatused ei tohiks mõjutada kava üldist tegevusloogikat, valitud liidu prioriteete ja konkreetsete eesmärkide täitmist, samuti saavutatavaid tulemusi, ning nende muudatuste puhul ei tohiks tekkida mingit kahtlust selles, kas need vastavad kehtivatele eeskirjadele ja tavadele.

(3)

Seega on vaja kehtestada eeskirjad määruse (EL) nr 508/2014 artikli 22 lõikes 2 loetletud muudatuste heakskiitmise lihtsustatud menetluse kohta. Kõnealune menetlus peaks võimaldama komisjonil asjaomase liikmesriigi poolt rakenduskava sedalaadi muutmiseks esitatud taotlusi kiiremini heaks kiita. Ajaliste piirangute kehtestamisel peaks lihtsustatud menetluses arvesse võetama seda, kas asjaomase liikmesriigi esitatud muutmise taotluses on esitatud kogu teave, mis võimaldab komisjonil asjaomast muudatusettepanekut täies ulatuses hinnata.

(4)

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 50 ja määruse (EL) nr 508/2014 artikli 114 kohaselt peavad kõik liikmesriigid esitama komisjonile rakenduskava rakendamise aastaaruande iga aasta 31. maiks alates 2016. aastast kuni 2023. aastani.

(5)

Liikmesriikide esitatud rakenduskava rakendamise aastaaruanded peavad sisaldama teavet, mis on järjepidev ning võrreldav rakendamisaastate ja liikmesriikide lõikes. Aruannete põhjal peaks olema võimalik andmeid koondada EMKFi või vajaduse korral kõigi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tasandil.

(6)

On vaja sätestada asjaomaste rakendamise aastaaruannete vormi ja esitamist käsitlevad eeskirjad.

(7)

Et käesolevas määruses sätestatud meetmeid oleks võimalik viivitamata kohaldada, peaks määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakenduskavade muutmise lihtsustatud menetluse heakskiitmine

1.   Kui liikmesriik esitab komisjonile taotluse rakenduskava sedalaadi muudatuse heakskiitmiseks, mis kuulub määruse (EL) nr 508/2014 artikli 22 lõike 2 reguleerimisalasse, siis taotleb ta, et komisjon kiidab muudatuse heaks käesolevas artiklis sätestatud lihtsustatud menetluse kohaselt.

2.   Heakskiitmise lihtsustatud menetluse taotlus peab sisaldama üksnes määruse (EL) nr 508/2014 artikli 22 lõikes 2 loetletud muudatusi.

3.   Kui komisjon leiab, et asjaomase liikmesriigi poolt vastavalt lõikele 1 taotletud muudatuse kohta esitatud teave ei ole täielik, palub ta esitada kogu vajaliku lisateabe. Lõigetes 4 ja 5 sätestatud ajavahemikud algavad rakenduskava muudatuse heakskiitmiseks esitatud täieliku taotluse kättesaamisele järgnevast päevast, mille komisjon asjaomasele liikmesriigile teatab.

4.   Juhul kui komisjon ei ole asjaomasele liikmesriigile heakskiitmise lihtsustatud menetluse taotluse kättesaamise päevast alates 25 tööpäeva jooksul saatnud mingeid märkusi, siis loetakse rakenduskava muudatus komisjoni poolt heakskiidetuks.

5.   Kui komisjon on saatnud asjaomasele liikmesriigile märkused heakskiitmise lihtsustatud menetluse taotluse kättesaamise päevale järgneva 25 tööpäeva kestva ajavahemiku jooksul, siis tuleb rakenduskava muudatus heaks kiita vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõikes 2 ja määruse (EL) nr 508/2014 artikli 20 lõikes 1 sätestatud menetlusele.

Artikkel 2

Rakenduskava rakendamise aastaaruannete vorm ja esitamine

Määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 50 ja määruse (EL) nr 508/2014 artikli 114 lõikes 2 sätestatud rakendamise aastaaruannete sisu esitatakse käesoleva määruse lisas sätestatud näidise järgi.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2014

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 149, 20.5.2014, lk 1.


LISA

Euroopa merendus- ja kalandusfondi (emkf) rakendamise aastaaruande näidis

A osa — Andmed, mida esitatakse igal aastal

1.   Rakendamise aastaaruande identifitseerimisandmed

CCI

<1.1 type=”S” input=”S”>  (1)

Nimetus

<1.2 type=”S” input=”G”>

Versioon

<1.3 type=”N” input=”G”>

Aruandeaasta

<1.4 type=”D” maxlength=”4” input=”M”>

Kuupäev, millal järelevalvekomitee aruande kinnitas

(Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi määruse artikli 113 punkt d)

<1.5 type=”D” input=”M”>

2.   Rakenduskava rakendamise ülevaade (määruse (el) nr 1303/2013 artikli 50 lõige 2)

Põhiline teave rakenduskava rakendamise (sealhulgas rahastamisvahendite) kohta asjaomasel aastal (teave peab olema seotud finantsandmete ja näitajatega).

<2.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

3.   Liidu prioriteetide rakendamine

3.1.   Rakendamise ülevaade (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 50 lõige 2)

Teave esitatakse lühikirjeldusena, milles on üldjoontes välja toodud liidu prioriteetide rakendamine ja tehnilise abi meetmed asjaomas(t)el aasta(te)l ning osutatud peamistele arengusuundadele, olulistele probleemidele ning nende probleemide lahendamiseks võetud meetmetele.

Liidu prioriteet

Põhiline teave kõnealuse prioriteedi rakendamise kohta, osutades peamistele arengusuundadele, olulistele probleemidele ning nende probleemide lahendamiseks võetud meetmetele

Liidu prioriteedi nimetus <3.1 type=”S” input=”G”>

<3.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

3.2.   EMKFi tulemus-, väljund- ja finantsnäitajad (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 50 lõige 2)

Tulemus-, väljund- ja finantsnäitajate andmed ning tulemusraamistikus määratletud vahe-eesmärke ja eesmärke käsitlevad andmed (tabelid 1–3).

TABEL 1

EMKFi tulemusnäitajad (rakenduskava näidisvormi 3.2 võrdlustabel)

Tabel täidetakse liidu iga prioriteedi kohta eraldi

Liidu prioriteet (Liidu prioriteedi nimetus <3.2.1 type=”S” input=”G”>)

Erieesmärk

Tulemusnäitaja

Mõõtühik

Sihtväärtus (2023)

Vastava aasta väärtus

Summaarne väärtus

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Erieesmärgi nimetus <3.2.1 type=”S” input=”G”>

Tulemusnäitaja nimetus <3.2.1 type=”S” input=”G”>

<3.2.1 type=”S” input=”G”>

<3.2.1 type=”N” input=”G”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”S” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABEL 2

EMKFi väljundnäitajad (rakenduskava näidisvormide 3.3 ja 7.1 võrdlustabel)

Tabel täidetakse liidu asjakohase prioriteedi iga valitud erieesmärgi kohta eraldi

Liidu prioriteet (Liidu prioriteedi nimetus <3.2.2 type=”S” input=”G”>)

Erieesmärk (Erieesmärgi nimetus <3.2.2 type=”S” input=”G”>)

Valitud asjakohased meetmed

Valdkondlik eesmärk

Väljundnäitajad

Summaarne väärtus

Näitaja

Lisatud tulemusraamistikku

Vahe-eesmärk (2018)

Sihtväärtus (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Meetme nimetus <3.2.2 type=”S” input=”G”>

<3.2.2 type=”S” input=”G”>

Näitaja nimetus <3.2.2 type=”S” input=”G”>

<3.2.2 type=”B” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”S” input=”G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABEL 3

EMKFi finantsnäitajad (rakenduskava näidisvormi 7.1 võrdlustabel)

Liidu prioriteet

Finantsnäitajad

Summaarne väärtus

Näitaja

Vahe-eesmärk (2018)

Sihtväärtus (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Liidu prioriteedi nimetus <3.2.3 type=”S” input=”G”>

Näitaja nimetus <3.2.3 type=”S” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”S” input=”G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.   Finantsandmed

TABEL 4

EMKFi finantsandmed (rakenduskava näidisvormide 8.2, 8.3 ja 9.2 võrdlustabel)

Liidu prioriteet

Valitud erieesmärk

Valdkondlik eesmärk

Meede

Riiklik toetus kokku

(eurodes)

EMKFi toetus

(eurodes)

EMKFi toetusest kliimameetmetele antav toetus

(eurodes)

EMKFi kaasrahastamise määr

(%)

rahastamiskõlblikud kulud kokku

(eurodes)

Toetuse jaoks väljavalitud tegevuste jaoks saadav riiklik toetus kokku

(eurodes)

Valitud tegevusega kaetud kogueraldise osakaal (%)

(%)

Toetuse jaoks väljavalitud tegevuste raames kliimameetmetele antav toetus

(eurodes)

Toetusesaajate poolt korraldusasutusele deklareeritud rahastamiskõlblikud kulud kokku

(eurodes)

Toetusesaajate poolt korraldusasutusele deklareeritud rahastamiskõlblikud kulud kokku

(eurodes)

Toetusesaajate poolt kogueraldises deklareeritud rahastamiskõlblike kogukulude osakaal

(%)

Toetusesaajate poolt korraldusasutusele deklareeritud rahastamiskõlblike riiklike kulude raames kliimameetmetele antav toetus

(eurodes)

Valitud tegevuste arv

1.

Keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistel põhineva kalanduse edendamine.

Erieesmärgi nimetus <3.3.1 type=”S” input=”G”>

<3.3.1 type=”S” input=”G”>

Meetme nimetus <3.3.1 type=”S” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”P” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”P” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistel põhineva vesiviljeluse edendamine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ühise kalanduspoliitika (ÜKP) rakendamise soodustamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Tööhõive ja territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Turustamise ja töötlemise soodustamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Integreeritud merenduspoliitika rakendamise soodustamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniline abi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABEL 5

Väljaspool programmipiirkonda toimunud tegevuse kulud (määruse (EL) nr 1303/2013 artikkel 70)

Liidu prioriteet

Väljaspool programmipiirkonda rakendatud tegevuse käigus tekkinud, EMKFi vahendite raames rahastamiskõlblikud kulud, mille toetusesaaja on deklareerinud korraldusasutusele

(eurodes)

Osakaal prioriteetsele suunale eraldatud kogusummast

(%)

1.

Keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistel põhineva kalanduse edendamine

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

2.

Keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistel põhineva vesiviljeluse edendamine

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

3.

Ühise kalanduspoliitika (ÜKP) rakendamise soodustamine

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

4.

Tööhõive ja territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamine

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

5.

Turustamise ja töötlemise soodustamine

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

6.

Integreeritud merenduspoliitika rakendamise soodustamine

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

Tehniline abi

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

RAKENDUSKAVA KOKKU

<3.3.2 type=”N” input=”G”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

4.   Programmi tulemuslikkust mõjutavad probleemid ja võetud parandusmeetmed

4.1.   Eeltingimuste täitmiseks võetud meetmed (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 50 lõige 4)

Liikmesriigid peavad esitama teabe konkreetsete eeltingimuste kohta, mis olid rakenduskava heakskiitmise ajal täitmata.

Konkreetsete eeltingimuste täitmiseks võetud meetmete kirjeldus ja nende rakendamise seis, pidades silmas partnerluslepingus ja rakenduskavas kavandatud ja esitatud meetmeid ja ajakava. (Kohaldatakse üksnes 2016. ja 2017. aastal esitatavates aruannetes)

TABEL 6

EMKFile eriomaste eeltingimuste täitmiseks võetud meetmed

Valdkondlikud eeltingimused, mida ei ole täidetud kas üldse või osaliselt

Täitmata kriteeriumid

Võetavad meetmed

Tähtaeg

(kuupäev)

Täitmise eest vastutavad asutused

Tähtajaks lõpuleviidud meede

(JAH/EI)

Täidetud kriteeriumid

(JAH/EI)

Ülejäänud meetmete täieliku rakendamise eeldatav kuupäev

Märkused

Valdkondliku eeltingimuse nimetus <4.1.1 type=”S” input=”S”>

Näitaja nimetus <4.1.1 type=”S” input=”G”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”1000” input=”M”>

<4.1.1 type=”D” maxlength=”10” input=”M”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”500” input=”M”>

<4.1.1 type=”B” input=”S”>

<4.1.1 type=”B” input=”S”>

<4.1.1 type=”D” input=”M”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”1000” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.   Programmi tulemuslikkust mõjutavad probleemid ja võetud parandusmeetmed (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 50 lõige 2)

<4.2.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

5.   Teave raskete õigusrikkumiste ja võetud parandusmeetmete kohta (määruse (el) nr 508/2014 artikli 114 lõige 2)

Teave artikli 10 lõikes 1 osutatud raskete õigusrikkumiste juhtude ja asjakohaste võetud meetmete kohta ning artikli 10 lõikes 2 sätestatud tingimuste eiramise ja võetud parandusmeetmete kohta

<5.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

6.   Teave artikli 41 lõike 8 järgimiseks võetud meetmete kohta (määruse (el) nr 508/2014 artikli 114 lõige 2)

Tuleb esitada kokkuvõte meetmetest, mis on võetud selleks, et toimida kooskõlas artikli 41 lõikega 8, mille kohaselt väikesemahulise rannapüügi sektori käitajate poolt tehtud taotlusi käsitletakse prioriteedina, kuni on välja makstud 60 % kogu riiklikust toetusest, sealhulgas andmed väikesemahulise rannapüügi tegeliku osakaalu kohta vastavalt artikli 41 lõikele 2 rahastatavas tegevuses.

<6.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

7.   Teave meetmete kohta, mis on võetud toetusesaajate nimede avaldamiseks (määruse (el) nr 508/2014 artikli 114 lõige 2)

Võetud meetmete kokkuvõte tuleb esitada kooskõlas EMKFi määruse V lisaga, pöörates erilist tähelepanu siseriiklikule õigusele, sealhulgas mis tahes füüsiliste isikute andmete avaldamise puhul kohaldatavatele piirangutele.

<7.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

8.   Hindamiskavaga seotud tegevused ja hindamistulemuste kokkuvõte (määruse (el) nr 508/2014 artikli 114 lõige 2 ja määruse (el) nr 1303/2013 artikli 50 lõige 2)

Tuleb esitada kokkuvõte hindamiskava rakendamisel tehtu kohta, sealhulgas hindamiste tulemuste kohta tehtud järeldused.

Tuleb esitada programmi eelmise majandusaasta kohta kättesaadavate kõigi hindamiste tulemuste kokkuvõte ja märkida kasutatud hindamisaruannete nimetus ja vaatlusperiood.

Lisaks sellele tuleks siin esitada viited määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 54 lõike 4 kohaselt avalikkusele kättesaadavaks tehtud hindamistele.

<8.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;17500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

9.   Kodanikele esitatav kokkuvõte (määruse (el) nr 1303/2013 artikli 50 lõige 9)

Rakendamise aastaaruannete kokkuvõte tehakse üldsusele kättesaadavaks.

[Aastaaruannete kokkuvõte tehakse üldsusele kättesaadavaks ja laaditakse aruande juurde eraldi failis lisana. Soovituslik formaat: SFC2014 juurde eraldi dokumendina, ilma struktureeritud andmeteta, piiramata tähemärkide arv.]

10.   Aruandlus rahastamisvahendite rakendamise kohta (määruse (el) nr 1303/2013 artikli 46 lõige 1)

Kui korraldusasutus on otsustanud kasutada rahastamisvahendit, peab ta saatma komisjonile eriaruande, mis hõlmab rahastamisvahendiga seotud toiminguid, ja mis esitatakse iga-aastase rakendamisaruande lisana, kasutades näidisvormi, mis on esitatud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 46 lõike 3 kohaselt vastu võetud rakendusaktis.

B osa — Aruanded, mis esitatakse 2017. ja 2019. aastal ning määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 138 lõikes 1 osutatud tähtajaks (lisaks A osale)

11.   Rakenduskava rakendamisele antav hinnang (määruse (el) nr 1303/2013 artikli 50 lõige 4)

Iga liidu prioriteedi puhul tuleks anda hinnang, mis põhineb A osas esitatud teabel ja andmetel ning kirjeldab programmi eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme (sh hindamiste tulemused ja soovitused)

Liidu prioriteet

Andmetele ja programmi eesmärkide saavutamisele antud hinnang

Liidu prioriteedi nimetus <11.1 type=”S” input=”G”>

<11.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

 

 

Hinnang selle kohta, kas liidu prioriteetide puhul seatud vahe-eesmärkide ja eesmärkide saavutamise nimel on tehtud piisavalt tööd selleks, et tagada nende täitmine (kui see on asjakohane, kirjeldage mis tahes võetud või kavandatud parandusmeetmeid)

Liidu prioriteet

Hinnang selle kohta, kas seatud vahe-eesmärkide ja eesmärkide saavutamise nimel on tehtud piisavalt tööd selleks, et tagada nende täitmine (kirjeldage mis tahes võetud või kavandatud parandusmeetmeid)

Liidu prioriteedi nimetus <11.2 type=”S” input=”G”>

<11.2 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

 

 

12.   Rakendamise horisontaalsed põhimõtted (määruse (el) nr 1303/2013 artikli 50 lõige 4)

Hinnang nende erimeetmete rakendamise kohta, mida on võetud järgimaks määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 5 sätestatud põhimõtteid partnerluse ja mitmetasandilise valitsemise kohta, pöörates erilist tähelepanu partnerite rollile kava rakendamisel.

<12.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Hinnang nende erimeetmete rakendamise kohta, mida on võetud järgimaks määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 7 sätestatud põhimõtteid meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamise ja mittediskrimineerimise kohta, sh meetmete kohta, mida on võetud puuetega inimeste juurdepääsu tagamiseks ning võrdõiguslikkuse küsimuste lõimimiseks rakenduskavadesse.

<12.2 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Hinnang nende erimeetmete rakendamise kohta, mida on võetud järgimaks määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 8 sätestatud põhimõtteid säästva arengu kohta (sh ülevaade säästva arengu edendamiseks võetud meetmetest).

<12.3 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

13.   Aruandlus kliimamuutustealaste eesmärkide saavutamiseks kasutatud toetuse kohta (määruse (el) nr 1303/2013 artikli 50 lõige 4)

Arvnäitajad on arvutatud automaatselt ja lisatakse tabelis 4 esitatud finantsandmetele. Saadud näitajate juurde võib lisada selgitusi, eriti juhul, kui tegelikud andmed on väiksemad kui kavandatud.

<13.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

C osa — Aruanded, mis esitatakse 2019. aastal ja määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 138 lõikes 1 osutatud tähtajaks (lisaks A + B osale)

14.   Arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv (määruse (el) nr 1303/2013 artikli 50 lõige 5)

Esitatakse teave ja hinnang rakenduskava panuse kohta liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia eesmärkidesse.

<13.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;17500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

15.   Programmi täitmist mõjutavad probleemid — tulemusraamistik (määruse (el) nr 1303/2013 artikli 50 lõige 2)

Kui tulemusraamistikus määratud vahe-eesmärkide ja eesmärkidega seotud edusammude hindamine näitab, et teatavad vahe-eesmärgid ja eesmärgid ei ole saavutatud, siis peaksid liikmesriigid kirjeldama vahe-eesmärkide saavutamata jätmise põhjuseid 2019. aasta aruandes ja eesmärkide saavutamata jätmise põhjuseid aruandes, mis esitatakse määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 138 lõikes 1 osutatud tähtajaks.

<14.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

(1)  Väljaelementide selgitus:

 

type (tüüp): N = number, D = kuupäev, S = jada, C = kontroll-lahter, P = protsendimäär, B = Boole'i muutuja (kahendmuutuja)

 

input (sisestus): M = käsitsi, S = valiku hulgast, G = sisestati süsteemis;

 

„maxlength” = tähemärkide (sealhulgas tühikute) maksimaalne arv