19.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 365/70


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1353/2014,

15. detsember 2014,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1156/2012, milles sätestatakse nõukogu direktiivi 2011/16/EL (maksustamisalase halduskoostöö kohta) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2011. aasta direktiivi 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2011/16/EL nõutakse, et maksustamise valdkonnas kasutataks teabevahetuseks tüüpvorme ja elektroonilisi vorme.

(2)

Tüüpvormid, mida kasutatakse taotluse alusel toimuvaks teabevahetuseks, omaalgatuslikuks teabevahetuseks, teavitamiseks ja tagasisideks, peavad vastama komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 1156/2012 (2) I–IV lisale.

(3)

Tulu ja kapitali konkreetseid kategooriaid käsitleva kohustusliku automaatse teabevahetuse puhul, mis on ette nähtud nõukogu direktiivi 2003/48/EÜ (3) artikliga 9, kasutatakse elektroonilist vormi, mis põhineb olemasoleval elektroonilisel vormil.

(4)

Määrust (EL) nr 1156/2012 tuleks vastavalt muuta.

(5)

Kõnealuseid muudatusi tuleks kohaldada alates 1. jaanuarist 2015 kooskõlas direktiivi 2011/16/EL artikli 29 lõikega 1, mis puudutab direktiivi artikli 8 kohustuslikku automaatset teabevahetust käsitlevate sätete järgimiseks vajalike õigus- ja haldusnormide jõustumist liikmesriikides.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas maksustamisalase halduskoostöö komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 1156/2012 muudetakse järgmiselt.

1)

Lisatakse artikkel 1a:

„Artikkel 1a

Direktiivi 2011/16/EL artikli 8 lõike 1 kohaseks automaatseks teabevahetuseks kasutatav elektrooniline vorm on kooskõlas käesoleva määruse V lisaga.”

2)

Määrusele (EL) nr 1156/2012 lisatakse V lisa vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. detsember 2014

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 64, 11.3.2011, lk 1.

(2)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1156/2012, 6. detsember 2012, milles sätestatakse nõukogu direktiivi 2011/16/EL (maksustamisalase halduskoostöö kohta) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 335, 7.12.2012, lk 42).

(3)  Nõukogu direktiiv 2003/48/EÜ, 3. juuni 2003, hoiuste intresside maksustamise kohta (ELT L 157, 26.6.2003, lk 38).


LISA

„V LISA

Artiklis 1a osutatud elektrooniline vorm

Direktiivi 2011/16/EL artikli 8 kohaseks automaatseks teabevahetuseks kasutatavad elektroonilised vormid vastavad järgmisele hierarhilisele struktuurile ning sisaldavad järgmiseid elementide klasse (1):

a)

sõnumi üldandmed:

Image

b)

palgatulu või juhtide tasusid käsitleva teabe edastamiseks kasutatav põhitekst sisaldab järgmist:

Image

c)

pensioniteabe edastamiseks kasutatav põhitekst sisaldab järgmist:

Image

d)

elukindlustustooteid käsitleva teabe edastamiseks kasutatav põhitekst sisaldab järgmist:

Image

e)

kinnisomandit ja kinnisvaratulu käsitleva teabe edastamiseks kasutatav põhitekst sisaldab järgmist:

Image

f)

kui teavet ei edastata ühegi konkreetse kategooria kohta, siis sisaldab põhitekst järgmist:

Image

g)

konkreetset kategooriat käsitleva teabe vastuvõtmist kinnitav põhitekst sisaldab järgmist:

Image

(1)  Elektrooniline vorm peab sisaldama üksnes neid välju, mis on kättesaadavad ja kohaldatavad konkreetse käsitletava juhtumi puhul.