18.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 363/121


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1348/2014,

17. detsember 2014,

milles käsitletakse andmete esitamist ja millega rakendatakse energia hulgimüügituru terviklikkust ja läbipaistvust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1227/2011 artikli 8 lõikeid 2 ja 6

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrust (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõikeid 2 ja 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Energia hulgimüügiturgude efektiivne järelevalve eeldab lepingute, kaasa arvatud kauplemiskorralduste andmete ning elektrienergia või gaasi tootmiseks, hoidmiseks, tarbimiseks või edastamiseks mõeldud rajatiste võimsust ja kasutamist käsitlevate andmete regulaarset järelevalvet.

(2)

Määruses (EL) nr 1227/2011 sätestatakse, et Euroopa Liidus teostab energia hulgimüügiturgude järelevalvet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 713/2009 (2) asutatud Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (edaspidi „koostööamet”). Selleks et koostööamet saaks oma ülesandeid täita, tuleb sellele esitada kogu asjakohane teave õigel ajal.

(3)

Turuosalised peaksid regulaarselt esitama koostööametile energiahulgimüügilepingute andmed nii elektri- ja maagaasi tarnimise kui ka nende transportimise kohta. Tasakaalustusteenuste lepingud, ühte gruppi kuuluvate ettevõtjate vahel sõlmitud lepingud ja väikeste energiatootmisettevõtete toodangu müümise lepingud esitatakse vajaduse korral koostööametile ainult selle põhjendatud taotluse korral.

(4)

Üldjuhul peaksid sõlmitud lepingu nõutavad andmed esitama lepingu mõlemad pooled. Andmete esitamise lihtsustamiseks peaks asjaosalistel olema võimalik esitada andmeid teineteise eest või kasutada selleks kolmanda isiku teenuseid. Eeltoodust olenemata ja andmete kogumise lihtsustamiseks peaks põhivõrguettevõtja või ülekandesüsteemi halduri esmase võimsuse jaotamise kaudu saadud transpordilepingute andmed esitama ainult asjaomane ettevõtja. Esitatud andmed peaksid sisaldama ka täidetud ja täitmata võimsuse taotlusi.

(5)

Selleks et paljastada tõhusalt turu kuritarvitamist, on oluline, et koostööamet saaks lisaks lepingute andmetele valvata organiseeritud turgude kauplemiskorralduste järele. Kuna turuosalistelt ei saa eeldada selliste andmete kerge vaevaga ülesmärkimist, peaks sobitatud ja sobitamata korralduste kohta esitama teavet asjaomane organiseeritud turg või kolmas isik, kellel on võimalik asjakohast teavet anda.

(6)

Teabe mitmekordse esitamise vältimiseks peaks koostööamet koguma andmeid elektri või gaasi tarnelepingutega seotud tuletisinstrumentide kohta, millest on kohaldatava finantsseadustiku kohaselt teada antud kauplemisteabehoidlatele või reguleerivatele finantsasutustele. Eeltoodust olenemata peaksid organiseeritud turud ja tehingute sõlmimise või nendest teatamise süsteemid, mis on finantseeskirjade järgi esitanud vastava nõusolekuga tuletisinstrumentide andmeid, olema võimelised esitama sama teabe ka koostööametile.

(7)

Tõhus andmete esitamine ja sihipärane järelevalve eeldavad standardsete ja mittestandardsete lepingute eristamist. Kuna standardlepingute hinnad kujutavad endast ka mittestandardsete lepingute võrdlushindu, peaks koostööamet saama standardlepingute kohta teavet iga päev. Mittestandardsete lepingute andmed tuleks esitada kuni ühe kuu jooksul pärast nende sõlmimist.

(8)

Turuosalised peaksid esitama koostööametile ja riiklikele reguleerivatele asutustele nende taotluse korral regulaarselt andmed ka energiatootmise ja transporditaristu, sh veeldatud maagaasi ja gaasihoidlate kättesaadavuse ja kasutamise kohta. Selleks et vähendada turuosaliste jaoks andmete esitamise koormust ja et kasutada võimalikult hästi ära olemasolevaid andmeallikaid, peaks andmete esitamisel võimaluse korral kasutama ära Euroopa elektripõhivõrguettevõtjate võrgustikku (ENTSO-E), Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustikku (ENTSO-G), veeldatud maagaasi süsteemi operaatoreid ja maagaasihoidlate süsteemi operaatoreid. Andmete olulisusest ja kättesaadavusest olenevalt võib andmete esitamise sagedus varieeruda, kuid enamikku andmetest tuleks siiski esitada iga päev. Andmete esitamise nõuete puhul tuleks arvesse võtta koostööameti kohustust mitte avaldada tundlikku äriteavet ja avaldada või teha avalikkusele kättesaadavaks ainult selline teave, mis tõenäoliselt ei moonuta energia hulgimüügiturgudel konkurentsi.

(9)

Andmeid esitavad pooled peavad kindlasti mõistma, millist teavet täpselt nad on kohustatud esitama. Selleks peaks koostööamet selgitama esitatava teabe olemust asjakohases kasutusjuhendis. Koostööamet peaks ühtlasi tagama, et teave esitatakse elektroonilises vormis, mis on andmeid esitavatele pooltele kergesti kättesaadav.

(10)

Selleks et tagada täielike andmete pidev ja turvaline edastamine, peaksid andmete esitajad pidama kinni põhinõuetest, mis on kehtestatud andmeallikatele, andmete õigsuse ja täielikkuse kontrollimisele ja äritegevuse järjepidevuse tagamisele. Koostööamet peaks hindama, kas andmeid esitavad pooled vastavad nendele nõuetele või mitte. Hindamine peaks tagama turuosaliste andmeid käitlevate kutseliste kolmandate isikute ning enda andmeid esitavate turuosaliste proportsionaalse kohtlemise.

(11)

Esitatavate andmete liik ja allikas võivad mõjutada andmeesitajatel teabe ettevalmistamiseks ja esitamiseks kulunud ressursse ja aega. Näiteks korra loomine selleks, et anda teada organiseeritud turgudel täidetud standardlepingutest, võtab vähem aega kui mittestandardsetest lepingutest või teatavatest põhiandmetest teatamise süsteemide loomine. Seega peaks andmete esitamise kohustuse esimene etapp olema nende põhiandmete edastamine, mis on kättesaadavad ENTSO-E ja ENTSO-G läbipaistvuse platvormide kaudu, ning organiseeritud turgudel täidetud standardlepingute edastamine. Sellele peaks järgnema mittestandardsete lepingute esitamine, võtmaks arvesse lisaaega, mis kulub esitamisprotseduuride täitmiseks. Andmete etapiviisiline esitamine aitaks koostööametil paremini ressursse jagada, et teabe vastuvõtmiseks valmis olla.

(12)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) nr 1227/2011 artikli 21 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse koostööametile andmete esitamise eeskirjad, et rakendada määruse (EL) nr 1227/2011 artikli 8 lõikeid 2 ja 6. Sellega määratletakse esitatavate energia hulgimüügitoodete andmed ja põhiandmed. Ühtlasi kehtestatakse sellega asjakohased kanalid andmete esitamiseks, sealhulgas aruannete esitamise aeg ja sagedus.

Artikkel 2

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse määruse (EL) nr 1227/2011 artikli 2 ja komisjoni määruse (EL) nr 984/2013 (3) artikli 3 mõisteid.

Lisaks kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„põhiandmed” teave elektri või maagaasi tootmiseks, hoidmiseks, tarbimiseks või edastamiseks mõeldud rajatiste võimsuse ja kasutamise kohta või veeldatud maagaasi veeldusjaamade võimsuse ja kasutamise kohta, sh rajatiste kavandatud ja kavandamata seisakute kohta;

2)

„standardleping” leping, mis käsitleb organiseeritud turule kauplemiseks lubatud energia hulgimüügitoodet, olenemata sellest, kas tehing tegelikult sellel turul toimub või mitte;

3)

„mittestandardne leping” mis tahes energia hulgimüügitoodet käsitlev leping, mis ei ole standardleping;

4)

„organiseeritud turg”

a)

mitmepoolne süsteem, mis toob kokku või aitab kokku tuua mitme kolmanda isiku huvi osta ja müüa energia hulgimüügitooteid, nii et selle tulemusena sõlmitakse lepingud;

b)

mis tahes muu süsteem või vahend, mis võimaldab ühendada mitme kolmanda isiku huvi osta ja müüa energia hulgimüügitooteid, nii et tulemuseks oleks lepingu sõlmimine.

Nende hulka kuuluvad elektri- ja gaasibörsid, maaklerid ja teised isikud, kes tegelevad tehingute vahendamisega, ning kauplemiskohad, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (4) artiklis 4;

5)

„grupp” mõistel on sama tähendus, mis mõistel „kontsern” Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/34/EL (5) artiklis 2;

6)

„grupisisene leping” energia hulgimüügitoodete leping, mis on sõlmitud samasse gruppi kuuluva vastaspoolega, eeldusel et mõlemad vastaspooled kuuluvad täies ulatuses samasse gruppi;

7)

„börsiväline tehing” mis tahes tehing, mida ei tehta organiseeritud turul;

8)

„registreerimine”

elektri puhul: teabe edastamine asjaomas(t)ele põhivõrguettevõtja(te)le piirkonnaülese võimsuse kasutamise kohta ülekandeõiguste füüsilise valdaja ja tema vastaspoole poolt,

maagaasi puhul: võrgu kasutaja eelnev ülekandesüsteemi halduri teavitamine tegelikust voost, mida võrgu kasutaja soovib süsteemi sisestada või sellest saada;

9)

„tasakaalustav energia” energia, mida põhivõrguettevõtjad ja ülekandesüsteemi haldurid kasutavad tasakaalustamiseks;

10)

„tasakaalustav võimsus (reservid)” lepinguline reservvõimsus;

11)

„tasakaalustamisteenused”

elektri puhul: kas tasakaalustav võimsus või tasakaalustav energia või mõlemad,

maagaasi puhul: ülekandesüsteemi haldurile gaasilepingu alusel osutatav teenus, et kompenseerida lühiajalisi kõikumisi gaasinõudluses või -pakkumises;

12)

„tarbimisüksus” ressurss, mis saab elektrit või maagaasi enda vajaduste rahuldamiseks;

13)

„tootmisüksus” elektritootmisrajatis, mis koosneb ühest energiatootmisüksusest või energiatootmisüksuste kogumist.

II PEATÜKK

TEHINGUTEST TEATAMISE KOHUSTUS

Artikkel 3

Esitatavate lepingute loetelu

1.   Koostööametile tuleb esitada järgmised lepingud.

a)

Lepingud, mis käsitlevad energia hulgimüügitooteid, mis hõlmavad elektrienergia või maagaasiga varustamist ja tarneid Euroopa Liidu piires:

i)

päevasisesed lepingud elektrienergia või maagaasiga varustamiseks, kui tarned toimuvad Euroopa Liidu piires, sõltumata kauplemiskohast ja -viisist, eelkõige sõltumata sellest, kas kauplemine toimub enampakkumisel või pidevalt;

ii)

järgmise päeva lepingud elektrienergia või maagaasiga varustamiseks, kui tarned toimuvad Euroopa Liidu piires, sõltumata kauplemiskohast ja -viisist, eelkõige sõltumata sellest, kas kauplemine toimub enampakkumisel või pidevalt;

iii)

ülejärgmise päeva lepingud elektrienergia või maagaasiga varustamiseks, kui tarned toimuvad Euroopa Liidu piires, sõltumata kauplemiskohast ja -viisist, eelkõige sõltumata sellest, kas kauplemine toimub enampakkumisel või pidevalt;

iv)

nädalavahetuse lepingud elektrienergia või maagaasiga varustamiseks, kui tarned toimuvad Euroopa Liidu piires, sõltumata kauplemiskohast ja -viisist, eelkõige sõltumata sellest, kas kauplemine toimub enampakkumisel või pidevalt;

v)

eilsepõhised lepingud elektrienergia või maagaasiga varustamiseks, kui tarned toimuvad Euroopa Liidu piires, sõltumata kauplemiskohast ja -viisist, eelkõige sõltumata sellest, kas kauplemine toimub enampakkumisel või pidevalt;

vi)

muud lepingud elektrienergia või maagaasiga varustamiseks, kui tarned toimuvad Euroopa Liidu piires, ja kui tarneaeg on pikem kui kaks päeva, sõltumata kauplemiskohast ja -viisist, eelkõige sõltumata sellest, kas kauplemine toimub enampakkumisel või pidevalt;

vii)

lepingud ühe tarbimisüksuse elektrienergia või maagaasiga varustamiseks, kui üksus on tehniliselt suuteline tarbima 600 GWh aastas või rohkem;

viii)

optsioonid, futuurid, vahetuslepingud ja muud tuletisinstrumendid, mis on seotud Euroopa Liidus toodetud, kaubeldud või tarnitud elektrienergia või maagaasi lepingutega.

b)

Lepingud, mis käsitlevad energia hulgimüügitooteid, mis hõlmavad elektrienergia või maagaasi transportimist Euroopa Liidu piires:

i)

lepingud elektrienergia või maagaasi transportimiseks Euroopa Liidus kahe või enama asukoha või pakkumispiirkonna vahel, kui sellise lepingu on sõlminud põhivõrguettevõtja või ülekandesüsteemi haldur või see on tema nimel sõlmitud esmase otsese võimsuse jaotamise tulemusel ja selles on täpsustatud füüsilise võimsuse või rahalise suutlikkuse õigused ja kohustused;

ii)

lepingud elektrienergia või maagaasi transportimiseks Euroopa Liidus kahe või enama asukoha või pakkumispiirkonna vahel, kui selline leping on sõlmitud turuosaliste vahel järelturul ja selles on täpsustatud füüsilise võimsuse või rahalise suutlikkuse õigused ja kohustused, kaasa arvatud lepingute edasimüük ja üleandmine;

iii)

optsioonid, futuurid, vahetuslepingud ja muud tuletisinstrumendid, mis on seotud Euroopa Liidus elektrienergia või maagaasi transportimise lepingutega.

2.   Andmete esitamise lihtsustamiseks koostab koostööamet standardlepingute avaliku loetelu, mida õigeaegselt uuendatakse. Aruandluse hõlbustamiseks koostab ja avaldab koostööamet pärast käesoleva määruse jõustumist organiseeritud turgude loetelu. Koostööamet ajakohastab seda loetelu õigeaegselt.

Selleks et aidata koostööametil täita esimese lõigus sätestatud kohustusi, esitavad organiseeritud turud koostööametile iga kauplemisele lubatud energia hulgimüügitoote kohta identifitseerimiseks vajalikud võrdlusandmed. Teave esitatakse enne asjaomases lepinguga hõlmatud kauplemise algust koostööameti määratud vormis. Organiseeritud turud peavad iga kord, kui toimunud on mõni muutus, andma teada uuendatud andmed.

Aruandluse hõlbustamiseks teatab artikli 3 lõike 1 punkt a alapunktis vii osutatud lõpptarbijast lepinguosaline oma vastaspoolele asjaomase tarbimisüksuse tehnilise suutlikkuse tarbida 600 GWh aastas või rohkem.

Artikkel 4

Koostööameti nõudmisel esitatavate lepingute loetel

1.   Kui järgmised lepingud ei ole sõlmitud organiseeritud turul, tuleb kõnealustest lepingutest ja nendega seotud tehingute üksikasjadest teatada ainult koostööameti põhjendatud nõudmise ning vajaduse korral:

a)

grupisisesed lepingud;

b)

lepingud ühes kuni 10 MW võimsusega tootmisüksuses või mitmes tootmisüksuses koguvõimsusega kuni 10 MW toodetud elektrienergia edastamiseks;

c)

lepingud ühes kuni 20 MW võimsusega maagaasi tootmisrajatises toodetud maagaasi edastamiseks;

d)

elektrienergia ja maagaasi tasakaalustamisteenuste lepingud.

2.   Turuosalised, kes teevad tehinguid ainult seoses lõike 1 punktides b ja c osutatud lepingutega, ei pea end määruse (EL) nr 1227/2011 artikli 9 lõike 1 kohaselt riikliku reguleeriva asutuse juures registreerima.

Artikkel 5

Lepingute, sealhulgas kauplemiskorralduste kohta esitatav teave

1.   Artikli 3 kohaselt esitatav teave on järgmine:

a)

elektrienergia või maagaasiga varustamise standardlepingute puhul andmed, mis on loetletud lisa tabelis 1;

b)

elektrienergia või maagaasiga varustamise mittestandardsete lepingute puhul andmed, mis on loetletud lisa tabelis 2;

c)

elektrienergia transportimise standardsete ja mittestandardsete lepingute puhul andmed, mis on loetletud lisa tabelis 3;

d)

maagaasi transportimise standardsete ja mittestandardsete lepingute puhul andmed, mis on loetletud lisa tabelis 4.

Mittestandardsete lepingute raames teostatud tehingute andmed, millega täpsustatakse vähemalt tehingu maht ja hind, esitatakse lisa tabeli 1 abil.

2.   Koostööamet selgitab lõikes 1 osutatud esitatava teabe üksikasju kasutusjuhendis ja teeb pärast asjaomaste osalistega nõu pidamist juhendi käesoleva määruse jõustumisel avalikult kättesaadavaks. Koostööamet konsulteerib asjaomaste osalistega kasutusjuhendi oluliste uuenduste üle.

Artikkel 6

Tehingutest teatamise kanalid

1.   Turuosalised esitavad organiseeritud turul energia hulgimüügitoodetega teostatud tehingud, kaasa arvatud sobitatud ja sobitamata korraldused, koostööametile asjaomase organiseeritud turu või tehingute sõlmimise või nendest teatamise süsteemi kaudu.

Organiseeritud turg, kus energia hulgimüügitoote tehing toimus või kus korraldus anti, peab turuosalise soovil pakkuma võimalust sõlmida andmete esitamise kokkulepe.

2.   Põhivõrguettevõtjad ja ülekandesüsteemi haldurid või nende nimel tegutsevad kolmandad isikud esitavad artikli 3 lõike 1 punkti b alapunktis i nimetatud lepingute andmed, kaasa arvatud sobitatud ja sobitamata korraldused.

3.   Turuosalised või nende nimel tegutsevad kolmandad isikud esitavad selliste artikli 3 lõike 1 punktis a ning artikli 3 lõike 1 punkti b alapunktides ii ja iii nimetatud lepingute andmed, mis on väljaspool organiseeritud turgu sõlmitud.

4.   Koostööametile esitavad energia hulgimüügitooteid käsitleva teabe, mis tuleb esitada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 (6) artikliga 26 või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (7) artikliga 9, järgmised instantsid:

a)

määruse (EL) nr 648/2012 artiklis 2 osutatud kauplemisteabehoidlad,

b)

määruse (EL) nr 600/2014 artiklis 2 osutatud heakskiidetud aruandlusmehhanismid,

c)

määruse (EL) nr 600/2014 artiklis 26 osutatud pädevad asutused või

d)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (European Securities and Markets Authority),

vastavalt asjaoludele.

5.   Kui isik on esitanud tehingute andmed kooskõlas määruse (EL) nr 600/2014 artikliga 26 või määruse (EL) nr 648/2012 artikliga 9, loetakse määruse (EL) nr 1227/2011 artikli 8 lõikest 1 tulenevad andmete esitamise kohustused täidetuks.

6.   Organiseeritud turud ning tehingute sõlmimise või nendest teatamise süsteemid võivad esitada käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teabe otse koostööametile vastavalt määruse (EL) nr 1227/2011 artikli 8 lõike 3 teisele lõigule, piiramata sellega nimetatud artikli lõike 5 kohaldamist.

7.   Kui ühe või mõlema vastaspoole nimel esitab andmeid kolmas isik või kui üks vastaspool esitab lepingu andmed ka teise vastaspoole eest, peab aruanne sisaldama asjaomase vastaspoole andmeid kummagi vastaspoole kohta ning täielikke andmeid, mis oleks esitatud juhul, kui lepingutest oleks teada andnud kumbki vastaspool eraldi.

8.   Koostööametil on õigus küsida turuosalistelt ja andmeid esitavatelt isikutelt esitatud andmete kohta lisateavet ja selgitusi.

Artikkel 7

Tehingutest teatamise aeg

1.   Standardlepingute ja kauplemiskorralduste, sealhulgas enampakkumiste andmed esitatakse esimesel võimalusel, aga hiljemalt lepingu sõlmimisele või korralduse andmisele järgneval tööpäeval.

Sõlmitud lepingu või kauplemiskorralduse muudatustest või lõpetamisest teatatakse esimesel võimalusel, aga hiljemalt muutmisele või lõpetamisele järgneval tööpäeval.

2.   Enampakkumisturu puhul, kus korraldusi ei tehta üldsusele nähtavaks, teatatakse ainult sõlmitud lepingud ja lõplikud korraldused. Need andmed tuleb esitada hiljemalt esimesel tööpäeval pärast enampakkumist.

3.   Maaklerile telefoni teel antavatest korraldustest, mida ei esitata elektroonilisel ekraanil, teatatakse ainult koostööameti taotlusel.

4.   Mittestandardse lepingu andmed, sh lepingu ja artikli 5 lõike 1 teises lõigus osutatud tehingute muutmine või lõpetamine, teatatakse hiljemalt ühe kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest, muutmisest või lõpetamisest.

5.   Artikli 3 lõike 1 punkti b alapunktis i osutatud lepingute andmed esitatakse esimesel võimalusel, aga hiljemalt võimsuse jaotamise tulemuste teadasaamisele järgneval tööpäeval. Sõlmitud lepingute muutmisest või lõpetamisest teatatakse esimesel võimalusel, aga hiljemalt lepingu muutmisele või lõpetamisele järgneval tööpäeval.

6.   Selliste energiahulgimüügilepingute üksikasjad, mis sõlmiti enne andmete esitamise kohustuse jõustumise kuupäeva ja mis sellel kuupäeval veel kehtivad, teatatakse koostööametile 90 päeva jooksul alates asjaomastest lepingutest teatamise kohustuse jõustumisest.

Esitatavad üksikasjad hõlmavad üksnes andmeid, mida on võimalik välja võtta turuosaliste olemasolevatest andmetest. Need sisaldavad vähemalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/73/EÜ (8) artikli 44 lõikes 2 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/72/EÜ (9) artikli 40 lõikes 2 osutatud andmeid.

III PEATÜKK

PÕHIANDMETE ESITAMINE

Artikkel 8

Elektrienergia põhiandmete esitamise eeskirjad

1.   Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik (ENTSO-E) esitab turuosaliste nimel koostööametile teabe elektrienergia tootmiseks, tarbimiseks ja edastamiseks kasutatavate rajatiste võimsuse ja kasutamise kohta, sealhulgas teave rajatiste kavandatud ja kavandamata kasutatavuse kohta, nagu on sätestatud komisjoni määruse (EL) nr 543/2013 (10) artiklites 6–17. Teave esitatakse määruse (EL) nr 543/2013 artiklis 3 osutatud teabe läbipaistvuse keskse platvormi kaudu.

2.   ENTSO-E teeb lõikes 1 osutatud teabe koostööametile kättesaadavaks kohe, kui see on teabe läbipaistvuse kesksesse platvormi sisestatud.

Määruse (EL) nr 543/2013 artikli 7 lõikes 1 osutatud teave, sealhulgas asjaomase tarbimisüksuse nimi ja asukoht, tehakse hiljemalt järgmisel tööpäeval koostööametile kättesaadavaks detailsel kujul.

Määruse (EL) nr 543/2013 artikli 16 lõike 1 punktis a osutatud teave tehakse koostööametile kättesaadavaks hiljemalt järgmisel tööpäeval.

3.   Elektri põhivõrguettevõtjad või nende nimel tegutsevad kolmandad isikud esitavad koostööametile ja koostööameti soovil kooskõlas määruse (EL) nr 1227/2011 artikli 8 lõikega 5 ka riiklikele reguleerivatele asutustele lõplikud määramised pakkumispiirkondade kaupa, märkides ühtlasi ära asjaomaste turuosaliste identiteedi ja plaanipärase koguse. Teave tehakse kättesaadavaks hiljemalt järgmisel tööpäeval.

Artikkel 9

Gaasi põhiandmete esitamise eeskirjad

1.   Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustik (ENTSO-G) esitab turuosaliste nimel koostööametile teabe maagaasi ülekandeks kasutatavate rajatiste võimsuse ja kasutamise kohta, kaasa arvatud teabe rajatiste kavandatud ja kavandamata seisakute kohta, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2009 (11) I lisa punkti 3.3 alapunktides 1 ja 5. Teave tehakse kättesaadavaks üleliidulise keskse platvormi kaudu, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 715/2009 I lisa punkti 3.1.1 alapunkti 1 alapunktis h.

ENTSO-G teeb esimeses lõigus osutatud teabe koostööametile kättesaadavaks kohe, kui see on liiduülesesse kesksesse platvormi sisestatud.

2.   Maagaasi ülekandesüsteemi haldurid või nende nimel tegutsevad kolmandad isikud esitavad koostööametile ja koostööameti soovil kooskõlas määruse (EL) nr 1227/2011 artikli 8 lõikega 5 ka riiklikele reguleerivatele asutustele broneeritud võimsuste järgmise päeva registreerimised ja lõplikud ümberregistreerimised, esitades ühtlasi täpsed andmed asjaomaste turuosaliste ja jaotatud koguste kohta. Teave tehakse kättesaadavaks hiljemalt järgmisel tööpäeval.

Teave esitatakse järgmiste ülekandesüsteemi punktide kohta:

a)

kõik ühenduspunktid;

b)

tootmisrajatiste, sealhulgas tootmisetapi torustike sissevoolupunktid;

c)

ühe tarbijaga ühendatud väljavoolupunktid;

d)

hoidlate sisse- ja väljavoolupunktid;

e)

maagaasi veeldamisjaamad;

f)

füüsilised ja virtuaalsed gaasisõlmed.

3.   Direktiivi 2009/73/EÜ artikli 2 lõikes 12 määratletud maagaasi veeldamisjaamade haldurid esitavad koostööametile ja koostööameti soovil ka riiklikele reguleerivatele asutustele iga maagaasiveeldamisjaama kohta järgmise teabe:

a)

maagaasi veeldamisjaama igapäevane tehniline, kokkuleppeline ja kasutatav võimsus;

b)

maagaasi veeldamisjaama igapäevane väljastatud toodang ja varud;

c)

maagaasi veeldamisjaama kavandatud ja kavandamata seisakud, teatamise aeg ja asjaomased võimsused.

4.   Lõike 3 punktides a ja b osutatud teave tehakse kättesaadavaks hiljemalt järgmisel tööpäeval.

Lõike 3 punktis c osutatud teave, kaasa arvatud selle teabe muudatused, tehakse kättesaadavaks esimesel võimalusel.

5.   Turuosalised või nende nimel tegutsevad maagaasi veeldamisjaamade haldurid esitavad koostööametile ja koostööameti soovil ka riiklikele reguleerivatele asutustele iga maagaasiveeldamisjaama kohta järgmise teabe:

a)

kauba mahalaadimise ja ümberlaadimise kohta:

i)

maha- või ümberlaadimise kuupäev,

ii)

maha- või ümberlaaditud kauba maht laevade kaupa,

iii)

vastuvõtja nimi,

iv)

veeldamisjaama kasutava laeva nimi ja suurus;

b)

kavandatud igapäevased maha- või ümberlaadimised maagaasi veeldamisjaamades järgneva kuu kohta, täpsustades ka turuosalise ja lõpptarbija nime (kui viimane erineb turuosalisest).

6.   Lõike 5 punktis a osutatud teave tehakse kättesaadavaks hiljemalt maha- või ümberlaadimisele järgneval tööpäeval.

Lõike 5 punktis b osutatud teave tehakse kättesaadavaks enne selle kuu algust, mille kohta teave käib.

7.   Direktiivi 2009/73/EÜ artikli 2 lõikes 10 määratletud hoidlatevõrgu haldurid esitavad koostööametile ja koostööameti soovil ka riiklikele reguleerivatele asutustele iga gaasihoidla või grupina tegutsevate gaasihoidlate puhul iga hoidlagrupi kohta ühise platvormi kaudu järgmise teabe:

a)

gaasihoidla tehniline, kokkuleppeline ja kasutatav võimsus;

b)

gaasipäeva lõpuks varusse jäänud gaasi kogus ning sissevool (sisestatud gaas) ja väljavool (väljastatud gaas) iga gaasipäeva kohta;

c)

teated gaasihoidla kavandatud ja kavandamata seisakute kohta, kaasa arvatud teate aeg ja asjaomased võimsused.

8.   Lõike 7 punktides a ja b osutatud teave tehakse kättesaadavaks hiljemalt järgmisel tööpäeval.

Lõike 7 punktis c osutatud teave, kaasa arvatud selle teabe muudatused, tehakse kättesaadavaks esimesel võimalusel.

9.   Turuosalised või nende nimel tegutsevad hoidlatevõrgu haldurid teatavad koostööametile ja koostööameti soovil ka riiklikele reguleerivatele asutustele gaasi koguse, mis asub gaasipäeva lõpus turuosalise hoidlas. Asjaomane teave tehakse kättesaadavaks hiljemalt järgmisel tööpäeval.

Artikkel 10

Aruandluskord

1.   Kui turuosalised avaldavad siseteavet oma veebilehel või kui teenusepakkujad avaldavad asjaomast infot turuosaliste nimel, esitavad nad koostööametile tõhusa teabekogumise võimaldamiseks veebilingid.

2.   Kui turuosaline esitab artiklites 6, 8 ja 9 osutatud teavet, sh siseinfot, tuvastab ta ennast või laseb end tuvastada kolmandal isikul, kes tema nimel andmeid esitab, kasutades selleks Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti antud registreerimiskoodi või unikaalset turuosalise koodi, mille turuosaline esitab registreerumisel kooskõlas määruse (EL) nr 1227/2011 artikliga 9.

3.   Koostööamet koostab pärast asjaomaste osalistega nõu pidamist tööstusharu kinnitatud normidel põhineva korra, standardid ja elektroonilised vormid artiklites 6, 8 ja 9 nimetatud teabe esitamiseks. Koostööamet konsulteerib asjaomaste osalistega osutatud korra, standardite ja elektrooniliste vormide oluliste muudatuste üle.

IV PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 11

Andmete esitamise tehnilised ja korralduslikud nõuded ning vastutus

1.   Selleks et tagada teabe tõhus, tulemuslik ja turvaline vahetamine ja käitlemine, töötab koostööamet pärast asjaomaste osalistega nõu pidamist välja andmete esitamise tehnilised ja korralduslikud nõuded. Koostööamet konsulteerib asjaosalistega kõnealuste nõuete oluliste muudatuste üle.

Nõuetega tagatakse järgmine:

a)

teave on turvaline, konfidentsiaalne ja täielik,

b)

aruannetes on võimalik avastada vigu ja neid parandada,

c)

teabeallikat on võimalik kontrollida,

d)

tagatud on äritegevuse järjepidevus.

Koostööamet hindab, kas andmeid esitavad pooled täidavad nõudeid või mitte. Koostööamet registreerib andmeid esitavad pooled, kes nõudeid täidavad. Artikli 6 lõikes 4 loetletud üksuste puhul loetakse täidetuks teises alalõigus esitatud nõuded.

2.   Artiklites 6, 8 ja 9 osutatud andmete esitamise kohustusega isikud vastutavad koostööametile ja vajaduse korral riiklikele reguleerivatele asutustele esitatavate andmete täielikkuse, õigsuse ja õigeaegsuse eest.

Kui esimeses lõigus osutatud isik esitab asjaomased andmed kolmanda isiku kaudu, ei vastuta isik selle eest, kui andmete täielikkuses, õigsuses või õigeaegsuses esineb puudusi, kui nende puuduste põhjustaja on kolmas isik. Sel juhul vastutab puuduste eest asjaomane kolmas isik, ilma et see piiraks elektriturgudel andmete esitamist käsitleva määruse (EÜ) nr 543/2013 artiklite 4 ja 18 kohaldamist.

Esimeses lõigus osutatud isikud peavad võtma mõistlikkuse piires meetmeid kolmanda isiku kaudu esitatavate andmete täielikkuse, õigsuse ja õigeaegsuse kontrollimiseks.

Artikkel 12

Jõustumine ja muud meetmed

1.   Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Artikli 9 lõikes 1 sätestatud andmete esitamise kohustust kohaldatakse alates 7. oktoobrist 2015.

Artikli 6 lõikes 1 sätestatud andmete esitamise kohustust (v.a seoses artikli 3 lõike 1 punktis b osutatud lepingutega) kohaldatakse alates 7. oktoobrist 2015.

Artikli 8 lõikes 1 sätestatud andmete esitamise kohustust kohaldatakse alates 7. oktoobrist 2015, aga mitte enne seda, kui tööle hakkab määruse (EL) nr 543/2013 artikli 3 lõikes 3 sätestatud teabe läbipaistvuse keskne platvorm.

Artikli 6 lõigetes 2 ja 3, artikli 8 lõikes 3 ning artikli 9 lõigetes 2, 3, 5, 7 ja 9 sätestatud andmete esitamise kohustust kohaldatakse alates 7. aprillist 2016.

Artikli 6 lõikes 1 sätestatud andmete esitamise kohustust (v.a seoses artikli 3 lõike 1 punktis b osutatud lepingutega) kohaldatakse alates 7. aprillist 2016.

3.   Ilma et see piiraks lõike 2 teise ja viienda lõigu kohaldamist, võib koostööamet sõlmida organiseeritud turgude ning tehingute sõlmimise või nendest teatamise süsteemidega kokkuleppeid lepingute andmete hankimiseks enne andmete esitamise kohustuse kohaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2014

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 326, 8.12.2011, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 713/2009, 13. juuli 2009, millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ELT L 211, 14.8.2009, lk 1).

(3)  Komisjoni määrus (EL) nr 984/2013, 14. oktoober 2013, millega kehtestatakse gaasi ülekandesüsteemide võimsuse jaotamise mehhanismide võrgueeskirjad ning täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2009 (ELT L 273, 15.10.2013, lk 5).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/65/EL, 15. mai 2014, finantsinstrumentide turgude kohta ja millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/34/EL, 26. juuni 2013, teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, lk 19).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 600/2014, 15. mai 2014, finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 648/2012, 4. juuli 2012, börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/73/EÜ, 13. juuli 2009, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/55/EÜ (ELT L 211, 14.8.2009, lk 94).

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/72/EÜ, 13. juuli 2009, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ (ELT L 211, 14.8.2009, lk 55).

(10)  Komisjoni määrus (EL) nr 543/2013, 14. juuni 2013, mis käsitleb elektriturgudel andmete esitamist ja avaldamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 714/2009 I lisa (ELT L 163, 15.6.2013, lk 1).

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 715/2009, 13. juuli 2009, maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1775/2005 (ELT L 211, 14.8.2009, lk 36).


LISA

ESITATAVATE LEPINGUTE ANDMED

Tabel 1

Elektri ja gaasi tarnimise standardlepingute kohta esitatavad andmed

(teatamise standardvorm)

Lahtri nr

Lahtri tähis

Kirjeldus

Lepinguosalised

1

Turuosalise või vastaspoole identifikaator

Turuosaline või vastaspool, kelle eest tehingute andmed esitatakse, identifitseeritakse unikaalse koodi alusel.

2

1. lahtris kasutatud koodi liik

Koostööameti registreerimiskood, juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI), panga tunnuskood (BIC), energiavaldkonna identifitseerimiskood (EIC), globaalne asukohakood (GLN/GS1).

3

Kaupleja ja/või turuosalise või vastaspoole identifikaator organiseeritud turul

Kaupleja ja/või turuosalise või vastaspoole kasutajanimi või kauplemiskonto, mis on määratud organiseeritud turu tehnilises süsteemis.

4

Teise turuosalise või vastaspoole identifikaator

Lepingu teise vastaspoole unikaalne identifikaator.

5

4. lahtris kasutatud koodi liik

Koostööameti registreerimiskood, juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI), panga tunnuskood (BIC), energiavaldkonna identifitseerimiskood (EIC), globaalne asukohakood (GLN/GS1).

6

Andmeid esitava üksuse identifikaator

Andmeid esitava üksuse identifikaator.

7

6. lahtris kasutatud koodi liik

Koostööameti registreerimiskood, juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI), panga tunnuskood (BIC), energiavaldkonna identifitseerimiskood (EIC), globaalne asukohakood (GLN/GS1).

8

Õigustatud isiku identifikaator

Kui määruse (EL) nr 1227/2011 artikli 8 lõikes 1 osutatud lepingu kasusaaja on lepingu vastaspool, jäetakse lahter tühjaks. Kui lepingu kasusaaja ei ole lepingu vastaspool, peab andmeid esitav vastaspool identifitseerima kasusaaja unikaalse koodi abil.

9

8. lahtris kasutatud koodi liik

Koostööameti registreerimiskood, juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI), panga tunnuskood (BIC), energiavaldkonna identifitseerimiskood (EIC), globaalne asukohakood (GLN/GS1).

10

1. lahtris toodud turuosalise või vastaspoole kauplemisvolitused

Näitab, kas andmeid esitav vastaspool on lepingu sõlminud oma arvel kauplejana (enda või kliendi nimel) või volitatud kauplejana (kliendi eest ja nimel).

11

Müügi/ostu indikaator

Näitab, kas leping oli 1. lahtris nimetatud turuosalise või vastaspoole jaoks müügi- või ostutehing.

12

Algataja/täideviija

Kui kauplemine toimub börsiplatvormil elektrooniliselt või telefonikõnede kaudu, on algataja see pool, kes turul esmalt kindla korralduse esitab, ja täideviija see pool, kes tehingu algatab.

Korralduse andmed

13

Korralduse identifikaator

Korraldus identifitseeritakse unikaalse koodi abil, mille määrajaks on turg või vastaspooled.

14

Korralduse liik

Organiseeritud turu funktsiooni põhjal määratud korralduse liik.

15

Korralduse tingimus

Korralduse täitmiseks nõutav eritingimus.

16

Korralduse olek

Korralduse olek, näiteks aktiivne või inaktiveeritud.

17

Täideviimise miinimummaht

Täideviimise miinimummaht — mis tahes minimaalse täideviimise kogus/maht.

18

Hinnapiirang

Käivitamis- või peatamiskorralduse määratud piirhind.

19

Avaldamata maht

Maht, mida ei avaldata turul korralduse esitamiseks.

20

Korralduse kestus

Korralduse kestus on aeg, mille jooksul korraldus süsteemis eksisteerib, kuni see eemaldatakse/tühistatakse või täidetakse.

Lepingu andmed

21

Lepingu identifikaator

Leping identifitseeritakse unikaalse koodi abil, mille määrajaks on turg või vastaspooled.

22

Lepingu nimetus

Lepingu nimetus organiseeritud turul.

23

Lepingu liik

Lepingu liik.

24

Energiatoode

Energiatoote klassifitseerimine.

25

Fikseerimisindeks või võrdlushind

Fikseerimisindeks, millega määratakse kindlaks lepingu hind või tuletisinstrumentide võrdlushind.

26

Arveldusmeetod

Kas leping arveldatakse natuuras, rahas, optsioonides või muul moel.

27

Organiseeritud turu identifikaator/börsiväline kaupleja

Kui turuosaline kasutab lepingu täitmiseks organiseeritud turgu, identifitseeritakse asjaomane organiseeritud turg unikaalse koodi abil.

28

Lepingu kauplemisaeg

Lepingu kauplemisaeg.

29

Viimase kauplemise kuupäev ja kellaaeg

Esitatud lepinguga seotud viimase kauplemise kuupäev ja kellaaeg.

Tehingu üksikasjad

30

Tehingu ajatempel

Lepingu täitmise või korralduse esitamise või nende muutmise, tühistamise või lõpetamise kuupäev ja kellaaeg.

31

Tehingu unikaalne identifikaator

Tehingu unikaalne identifikaator, mille on määranud organiseeritud turg, kus tehing toimub, või kahepoolse lepingu korral kaks turuosalist, nii et identifikaator vastaks tehingu mõlemale poolele.

32

Seotud tehingu identifikaator

Seotud tehingu identifikaator peab identifitseerima täitmisega seotud lepingu.

33

Seotud korralduse identifikaator

Seotud korralduse identifikaator peab identifitseerima täitmisega seotud korralduse.

34

Telefoni teel

„Jah” näitab, et tehing vahendati telefoni teel, vastasel juhul jäetakse lahter tühjaks.

35

Hind

Hind ühiku kohta.

36

Indeksi väärtus

Fikseerimisindeksi väärtus.

37

Hinna valuuta

Viis, kuidas hinda väljendatakse.

38

Tinglik väärtus

Lepingu väärtus.

39

Tinglik valuuta

Tingliku väärtuse jaoks kasutatav valuuta.

40

Kogus/maht

Lepingus või korralduse sisalduvate üksuste koguarv.

41

Lepingu tinglik kogus kokku

Energia hulgimüügitoote ühikute koguarv.

42

Koguse ühik lahtrite 40 ja 41 jaoks

Lahtrites 40 ja 41 kasutatav mõõtühik.

43

Lõpetamise kuupäev

Esitatud lepingu lõpetamise kuupäev. Kui see ei erine tarne lõppkuupäevast, jäetakse lahter tühjaks.

Optsiooni andmed

44

Optsiooni tüüp

Märgitakse, kas optsiooni saab täita üksnes kindlaksmääratud kuupäeval (Euroopa ja Aasia tüüp), eelnevalt kindlaksmääratud mitmel kuupäeval (Bermuda tüüp) või mis tahes hetkel lepingu kehtivusajal (Ameerika tüüp).

45

Optsiooni liik

Märgitakse, kas tegemist on ostuoptsiooni, müügioptsiooni või muuga.

46

Optsiooni kasutamise kuupäev

Kuupäev või kuupäevad, mil optsiooni kasutatakse. Kui kuupäevi on mitu, võib kasutada lisalahtreid.

47

Optsiooni täitmishind

Optsiooni täitmishind.

Tarneprofiil

48

Tarnekoht või -tsoon

Tarnekoha (-kohtade) või turupiirkonna (-kondade) EIC-kood(id).

49

Tarne alguskuupäev

Tarne alguskuupäev.

50

Tarne lõppkuupäev

Tarne lõppkuupäev.

51

Kestus

Tarneperioodi kestus.

52

Koormuse liik

Tarneprofiili identifitseerimine (põhikoormus, tippkoormus, madal koormus, tundide blokk vm).

53

Nädalapäevad

Tarne nädalapäevad.

54

Koormuse tarneajavahemikud

Ajavahemik iga tundide bloki või profiili jaoks.

55

Tarnevõimsus

Tehingus sisalduvate ühikute arv tarneajavahemiku kohta.

56

Lahtris 55 kasutatud koguse ühik

Kasutatav mõõtühik.

57

Koguse hind tarneajavahemikul

Võimaluse korral esitatakse kogusehind tarneajavahemikul.

Teave olelusringi kohta

58

Meetme liik

Kui teatatakse:

esimest korda lepingust või kauplemiskorraldusest, tähistatakse see märkega „new”;

varem teatatud andmete muutmisest, tähistatakse see märkega „modify”;

ebaõigesti edastatud teabe tühistamisest, tähistatakse see märkega „error”;

olemasoleva lepingu või kauplemiskorralduse lõpetamisest, tähistatakse see märkega „cancel”.


Tabel 2

Elektri ja gaasi tarnimise mittestandardsete lepingute kohta esitatavad andmed

(teatamise mittestandardvorm)

Lahtri nr

Lahtri tähis

Kirjeldus

Lepinguosalised

1

Turuosalise või vastaspoole identifikaator

Turuosaline või vastaspool, kelle eest tehingute andmed esitatakse, identifitseeritakse unikaalse koodi alusel.

2

1. lahtris kasutatud koodi liik

Koostööameti registreerimiskood, juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI), panga tunnuskood (BIC), energiavaldkonna identifitseerimiskood (EIC), globaalne asukohakood (GLN/GS1).

3

Teise turuosalise või vastaspoole identifikaator

Lepingu teise vastaspoole unikaalne identifikaator.

4

3. lahtris kasutatud koodi liik

Koostööameti registreerimiskood, juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI), panga tunnuskood (BIC), energiavaldkonna identifitseerimiskood (EIC), globaalne asukohakood (GLN/GS1).

5

Andmeid esitava üksuse identifikaator

Andmeid esitava üksuse identifikaator.

6

5. lahtris kasutatud koodi liik

Koostööameti registreerimiskood, juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI), panga tunnuskood (BIC), energiavaldkonna identifitseerimiskood (EIC), globaalne asukohakood (GLN/GS1).

7

Õigustatud isiku identifikaator

Kui määruse (EL) nr 1227/2011 artikli 8 lõikes 1 osutatud lepingu kasusaaja on lepingu vastaspool, jäetakse lahter tühjaks. Kui lepingu kasusaaja ei ole lepingu vastaspool, peab andmeid esitav vastaspool identifitseerima kasusaaja unikaalse koodi abil.

8

7. lahtris kasutatud koodi liik

Koostööameti registreerimiskood, juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI), panga tunnuskood (BIC), energiavaldkonna identifitseerimiskood (EIC), globaalne asukohakood (GLN/GS1).

9

1. lahtris toodud turuosalise või vastaspoole kauplemisvolitused

Näitab, kas andmeid esitav vastaspool on lepingu sõlminud oma arvel kauplejana (enda või kliendi nimel) või volitatud kauplejana (kliendi eest ja nimel).

10

Müügi/ostu indikaator

Näitab, kas leping oli 1. lahtris nimetatud turuosalise või vastaspoole jaoks müügi- või ostutehing.

Lepingu andmed

11

Lepingu identifikaator

Kahe turuosalise poolt lepingule määratud unikaalne identifikaator.

12

Lepingu kuupäev

Kuupäev, mil leping sõlmiti või mil seda muudeti, see tühistati või lõpetati.

13

Lepingu liik

Lepingu liik.

14

Energiatoode

Energiatoote klassifitseerimine sõlmitud lepingu jaoks.

15

Hind või hinnavalem

Fikseeritud hind või lepingus kasutatud hinnavalem.

16

Hinnanguline tinglik väärtus

Lepingu hinnanguline tinglik väärtus (vajaduse korral).

17

Tinglik valuuta

Hinnangulise tingliku väärtuse jaoks kasutatav valuuta.

18

Lepingu tinglik kogus kokku

Energia hulgimüügitoote ühikute hinnanguline koguarv. See näitaja arvutatakse.

19

Mahuoptsiooniga hõlmatud võimsus

Võimaluse korral lepingus sisalduvate ühikute arv tarneajavahemiku kohta.

20

Tingliku koguse ühik

Lahtrites 18 ja 19 kasutatav mõõtühik.

21

Mahuoptsioon

Mahu klassifitseerimine.

22

Mahuoptsiooni sagedus

Võimaluse korral mahuoptsiooni sagedus: nt kord päevas, kord nädalas, kord kuus, kord kvartalis, kord aastas vm.

23

Mahuoptsiooni ajavahemikud

Võimaluse korral ajavahemik iga mahuoptsiooni jaoks.

Fikseerimisindeksi üksikasjad

24

Hinnaindeksi liik

Hind, mis on määratletud kui fikseeritud hind, lihtindeksiga hind (üks aluseks olev hind) või kompleksvalemiga hind (mitu alusnäitajat).

25

Fikseerimisindeks

Lepingu hinna määravate indeksite loetelu. Igale indeksile tuleb anda nimi. Indeksite kogumi puhul, kui puudub unikaalne identifikaator, märgitakse kogum või indeks.

26

Fikseerimisindeksi liigid

Hetkehinnaindeks, forvardhinnaindeks, vahetustehinguindeks, hinnavaheindeks jne.

27

Fikseerimisindeksi allikad

Iga indeksi puhul tuleb täpsustada selle avaldamise allikas.

Indeksite kogumi puhul, kui puudub unikaalne identifikaator, märgitakse kogum või indeks.

28

Esimese fikseerimise kuupäev

Esimese fikseerimise kuupäev, mis põhineb kõikide fikseerimiste kõige varasemal kuupäeval.

29

Viimase fikseerimise kuupäev

Viimase fikseerimise kuupäev, mis põhineb kõikide fikseerimiste kõige hilisemal kuupäeval.

30

Fikseerimissagedus

Fikseerimissagedus: nt kord päevas, kord nädalas, kord kuus, kord kvartalis, kord aastas vm.

31

Arveldusmeetod

Kas leping arveldatakse natuuras, rahas, mõlemas eeltoodus, optsioonides või muul moel.

Optsiooni andmed

32

Optsiooni tüüp

Märgitakse, kas optsiooni saab täita kindlaksmääratud kuupäeval (Euroopa ja Aasia tüüp), eelnevalt kindlaksmääratud mitmel kuupäeval (Bermuda tüüp) või mis tahes hetkel lepingu kehtivusajal (Ameerika tüüp).

33

Optsiooni liik

Märgitakse, kas tegemist on ostuoptsiooni, müügioptsiooni või muuga.

34

Optsiooni esimese täitmise kuupäev

Esimese täitmise kuupäev, mis põhineb kõikide täitmiste kõige varasemal kuupäeval.

35

Optsiooni viimase täitmise kuupäev

Viimase täitmise kuupäev, mis põhineb kõikide täitmiste kõige hilisemal kuupäeval.

36

Optsiooni täitmise sagedus

Mahuoptsiooni täitmise sagedus: nt kord päevas, kord nädalas, kord kuus, kord kvartalis, kord aastas vm.

37

Optsiooni täitmisindeks

Igale indeksile tuleb anda nimi. Indeksite kogumi puhul, kui puudub unikaalne identifikaator, märgitakse kogum või indeks.

38

Optsiooni täitmisindeks

Hetkehinnaindeks, forvardhinnaindeks, vahetustehinguindeks, hinnavaheindeks jne.

39

Optsiooni täitmisindeksi allikas

Igale indeksile tuleb määrata fikseerimisliik. Indeksite kogumi puhul, kui puudub unikaalne identifikaator, märgitakse kogum või indeks.

40

Optsiooni täitmishind

Optsiooni täitmishind.

Tarneprofiil

41

Tarnekoht või -tsoon

Tarnekoha (-kohtade) või turupiirkonna (-kondade) EIC-kood(id).

42

Tarne alguskuupäev

Tarne alguskuupäev ja -kellaaeg. Füüsiliste tarnelepingute puhul on see lepingus märgitud tarne alguskuupäev.

43

Tarne lõppkuupäev

Tarne lõppkuupäev ja -kellaeg. Füüsiliste tarnelepingute puhul on see lepingus märgitud tarne lõppkuupäev.

44

Koormuse liik

Tarneprofiili identifitseerimine (põhikoormus, tippkoormus, madal koormus, tundide blokk vm).

Teave olelusringi kohta

45

Meetme liik

Kui teatatakse:

esimest korda lepingust, tähistatakse see märkega „new”;

varem teatatud lepingu andmete muutmisest, tähistatakse see märkega „modify”;

ebaõigesti edastatud teabe tühistamisest, tähistatakse see märkega „error”;

olemasoleva lepingu lõpetamisest, tähistatakse see märkega „cancel”.


Tabel 3

Energia hulgimüügitoodete kohta esitatavad andmed seoses elektrienergia transportimisega — esmase jaotamise tulemused ja elektrienergia pikaajaliste edastamisõiguste järelturul edasimüümise ja võõrandamise tulemus

Lahtri nr

Lahtri tähis

Kirjeldus

Esmase jaotamise kogutulemuste ning õiguste järelturul edasimüümise ja võõrandamise ning pakkumise dokumendi ühisandmed

1.

Dokumendi andmed

Selle dokumendi unikaalne identifikaator, mille kohta esitatakse aegrea andmeid.

2.

Dokumendi versioon

Saadetava dokumendi versioon. Dokumenti võib saata mitu korda, kuid iga saatmise korral tuleb dokument märgistada uue versiooninumbriga, alustades ühest ja liikudes järjest edasi.

3.

Dokumendi liik

Saadetava dokumendi kodeeritud liik.

4.

Saatja identifitseerimine

Dokumendi saatjaks oleva ja selle sisu eest vastutava poole identifikaator (EIC-kood).

5.

Saatja roll

Saatja rolli identifitseerimine, nt põhivõrguettevõtja, muu aruandev üksus.

6.

Saaja identifitseerimine

Dokumendi saajaks oleva poole identifitseerimine.

7.

Saaja roll

Saaja täidetava rolli identifitseerimine.

8.

Loomise kuupäev ja kellaaeg

Dokumendi loomise kuupäev ja kellaaeg, st millal põhivõrguettevõtja või muu aruandev üksus tehingust koostööametile teada annab.

9.

Pakkumise ajavahemik/kohaldatav ajavahemik

Dokumendi kehtivusaja alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg.

10

Valdkond

Dokumendis käsitletud valdkond.

11.

Dokumendi staatus (vajaduse korral)

Dokumendi staatus.

Võimsuse jaotamise aegrida (esmase jaotamise korral)

12.

Aegrea identifitseerimine

Identifikaator, millega tehakse üheselt kindlaks aegridu.

13.

Pakkumisdokumendi identifitseerimine

Selle dokumendi unikaalne identifikaator, mis sisaldab pakkumiste või edasimüügi viiteid.

14.

Pakkumisdokumendi versioon

Saadetud pakkumis- või edasimüügidokumendi versioon.

15.

Pakkumise identifitseerimine

Selle aegrea identifikaator, mida kasutati algpakkumises või edasimüügis.

See on unikaalne number, mille määras pakkuja algpakkumist tehes või edasimüüki kavandades. Kui ei ole kohaldatav, jäetakse lahter tühjaks.

16.

Pakkuv pool

Selle turuosalise identifikaator, kes võimsusele pakkumise esitas või seda edasi müüs; väljendatakse EIC X-koodiga.

17.

Enampakkumise identifitseerimine

Identifikaator, mis seob jaotamise enampakkumise korraldaja loodud spetsifikatsioonidega.

18.

Äritegevuse liik

Märgitakse aegrea laad.

19.

Sihtpiirkond

Piirkond, kuhu energia tarnitakse; väljendatakse EIC Y-koodiga.

20.

Lähetav piirkond

Piirkond, kust energia tarnitakse; väljendatakse EIC Y-koodiga.

21.

Lepingu liik

Lepingu liik määrab võimsuse jaotamise ja käitlemise tingimused, nt igapäevane enampakkumine, iganädalane enampakkumine, igakuine enampakkumine, iga-aastane enampakkumine, pikaajaline leping jne.

22.

Lepingu identifitseerimine

Aegreajuhtumile vastava lepingu identifikaator. Selleks tuleb kasutada unikaalset numbrit, mille määrab jaotamisele viitamiseks enampakkumise korraldaja.

23.

Koguse mõõtühik

Aegridade koguse väljendamiseks kasutatav mõõtühik.

24.

Valuuta (vajaduse korral)

Valuuta, milles väljendatakse rahasummasid.

25.

Hinna mõõtühik (vajaduse korral)

Aegridade hinna väljendamiseks kasutatav mõõtühik.

26.

Kõvera liik (vajaduse korral)

Kirjeldab aegridade jaoks ettenähtud kõvera liiki, nt muutuva suurusega blokk või fikseeritud suurusega blokk või punkt.

27.

Tootekategooria (vajaduse korral)

Turueeskirjadega määratud tootekategooria.

Pakkumisteta enampakkumise aegread (esmase jaotamise korral)

28.

Identifitseerimine

Aegrea juhtumi identifitseerimine.

29.

Enampakkumise identifitseerimine

Pakkumisteta enampakkumise identifitseerimine.

30.

Tootekategooria (vajaduse korral)

Turueeskirjadega määratud tootekategooria.

Teiseste õiguste aegread (teiseste õiguste jaoks)

31.

Aegrea identifitseerimine

Aegreajuhtumi identifikaator.

Selleks tuleb kasutada unikaalset numbrit, mille määrab dokumendi iga aegrea jaoks saatja.

32.

Äritegevuse liik

Märgitakse aegrea laad, nt võimsusega seotud õigused, võimsuse edastamise teade jne.

33.

Sihtpiirkond

Piirkond, kuhu energia tarnitakse; väljendatakse EIC Y-koodiga.

34.

Lähetav piirkond

Piirkond, kust energia tarnitakse; väljendatakse EIC Y-koodiga.

35.

Õiguste omaja

Selle turuosalise identifikaator, kellele kõnealused edastamisõigused kuuluvad või kellel on õigus neid kasutada; väljendatakse EIC X-koodiga.

36.

Omandaja (vajaduse korral)

Selle turuosalise identifikaator, kellele õigused üle antakse, või selle võrguühendusega kauplemise eest vastutava üksuse identifikaator, mille on õiguste üleandja määranud õigusi kasutama (nagu on määratud õiguste omajat käsitlevas täiendis); väljendatakse EIC X-koodiga.

37.

Lepingu identifitseerimine

Aegreajuhtumile vastava lepingu identifikaator. See peab olema number, mille määras ülekandevõimsuse jaotaja (nt põhivõrguettevõtja, enampakkumise korraldaja või jaotamisplatvorm).

38.

Lepingu liik

Lepingu liik määrab õiguste jaotamise ja käitlemise tingimused, nt igapäevane enampakkumine, iganädalane enampakkumine, igakuine enampakkumine, iga-aastane enampakkumine, pikaajaline leping jne.

39.

Eelmise lepingu identifitseerimine (vajaduse korral)

Edastamisõiguste identifitseerimiseks kasutatava varasema lepingu identifikaator.

40.

Koguse mõõtühik

Aegridade koguse väljendamiseks kasutatav mõõtühik.

41.

Enampakkumise identifitseerimine (vajaduse korral)

Identifikaator, mis seob võimsusega seotud õigused ülekandevõimsuse jaotaja (nt põhivõrguettevõtja, enampakkumise korraldaja või jaotamisplatvorm) loodud spetsifikatsioonidega.

42.

Valuuta (vajaduse korral)

Valuuta, milles väljendatakse rahasummasid.

43.

Hinna mõõtühik (vajaduse korral)

Aegridade hinna väljendamiseks kasutatav mõõtühik.

44.

Kõvera liik (vajaduse korral)

Kirjeldab aegridade jaoks ettenähtud kõvera liiki, nt muutuva suurusega blokk või fikseeritud suurusega blokk või punkt.

Esmase jaotamise ja teiseste protsesside periood

45.

Ajavahemik

Teatatud ajavahemiku algus- ja lõppkuupäev ja -kellaaeg.

46.

Otsus

Otsus, millega määratakse vahemiku perioodide arv (ISO 8601).

Esmase jaotamise ja teiseste protsesside ajavahemik

47.

Paiknemine

Perioodi suhteline asukoht ajavahemikus.

48.

Kogus

Esmasel enampakkumisel jaotatud kogus. Registreerivale poolele teiseste õiguste alusel määratud kogus.

49.

Hinna summa (vajaduse korral)

Hind iga esmasel enampakkumisel jaotatud koguse ühiku kohta. Vajaduse korral hind iga järelturul edasimüüdud või üle antud koguse ühiku kohta.

50.

Pakkumise kogus (vajaduse korral)

Algses pakkumisdokumendis sisaldunud kogus.

51.

Pakkumise hinna summa (vajaduse korral)

Algses pakkumises või edasimüügipakkumises väljendatud algne hind iga soovitud koguse ühiku kohta.

Esmase jaotamise ja teiseste protsesside põhjus

52.

Põhjuse kood (vajaduse korral)

Kood, mis näitab jaotamise või õiguste olekut

53.

Põhjuse tekst (vajaduse korral)

Põhjuse koodi sõnaline selgitus.

Pakkumise kaaskirja ja pakkumisdokumendi lahtrid organiseeritud turgude jaoks (kohaldatakse järelturul)

54.

Asjaosaline

Turuosaline, kellele pakkumine esitatakse (EIC-kood).

55.

Asjaosalise roll

Asjaosalise roll.

56.

Osadeks jagatavus

Märgitakse, kas pakkumise igat üksikelementi võib osadena vastu võtta või mitte.

57.

Seotud pakkumiste identifitseerimine (vajaduse korral)

Kõikide seotud pakkumistega seostatud unikaalne identifikaator.

58.

Ühispakkumine

Märgitakse, et perioodi väärtused moodustavad ühispakkumise ja et neid ei saa muuta.


Tabel 4

Energia hulgimüügitoodete kohta esitatavad andmed seoses gaasi transportimisega — esmase ja teisese võimsuse jaotamine gaasi puhul

Lahtri nr

Lahtri tähis

Kirjeldus

Esmase ja teisese võimsuse jaotamise protsesside ühisandmed

1.

Saatja identifitseerimine

Dokumendi omanikuks oleva ja selle sisu eest vastutava poole identifikaator.

2.

Organiseeritud turu identifitseerimine

Organiseeritud turu identifikaator.

3.

Protsessi identifitseerimine

Enampakkumise või muu protsessi identifikaator, nagu on määranud võimsust jaotav üksus.

4.

Gaasi liik

Märgitakse gaasi liik.

5.

Transporditehingu identifitseerimine

Unikaalne identifikaator võimsuse jaotamise jaoks, mille on määranud organiseeritud turg või ülekandesüsteemi haldur.

6.

Loomise kuupäev ja kellaaeg

Tehingu loomise kuupäev ja kellaaeg.

7.

Enampakkumise avamise kuupäev/kellaaeg

Kuupäev ja kellaaeg, mil enampakkumine pakkumiste tegemiseks avatakse.

8.

Enampakkumise lõppemise kuupäev/kellaaeg

Kuupäev ja kellaaeg, mil enampakkumine suletakse.

9.

Transporditehingu liik

Liik näitab transporditehingu sisu, mis esitatakse kooskõlas tööstusharu kehtivate standarditega, nagu on kehtestatud gaasivõrgustiku koostalitlusvõime ja andmevahetuse koodeksis.

10.

Alguskuupäev ja -kellaaeg

Transporditehingu kehtivuse alguse kuupäev ja kellaaeg.

11.

Lõppkuupäev ja -kellaaeg

Transporditehingu kehtivuse lõpu kuupäev ja kellaaeg.

12.

Pakutav võimsus

Enampakkumisel saadaolev võimsuse kogus, mida väljendatakse kasutatud mõõtühikutes. Vajalik ainult pakkumiskäitumise jälgimiseks.

13.

Võimsuse kategooria

Kohaldatav võimsuse kategooria.

Olelusringi esitamise andmed

14.

Meetme liik

Aruande oleku kood, kui aruanne esitatakse kooskõlas kehtivate tööstusharu standarditega, nagu on kehtestatud gaasivõrgustiku koostalitlusvõime ja andmevahetuse koodeksis.

Koguse ja hinna esitamise andmed

15.

Kogus

Transporditehinguga jaotatud üksuste koguarv, väljendatuna mõõtühikutes.

16.

Mõõtühik

Kasutatav mõõtühik.

17.

Valuuta

Valuuta, milles väljendatakse rahasummasid.

18.

Hind kokku

Baashind enampakkumise ajal koos enampakkumistasuga või reguleeritud tariif juhul, kui kasutatakse muud jaotamismehhanismi peale enampakkumise.

19.

Fikseeritud või ujuv baashind

Baashinna liigi identifitseerimine.

20.

Baashind

Enampakkumise baashinna identifitseerimine.

21.

Lisatasu määr

Enampakkumise lisatasu määra identifitseerimine.

Andmed asukoha ja turuosalise identifitseerimiseks

22.

Võrgupunkti identifitseerimine

Punkt võrgusüsteemis EIC-koodi järgi.

23.

Ühendatus

Märgitakse andmed ühendatuse kohta.

24.

Suund

Märgitakse suund.

25.

1. ülekandesüsteemihalduri identifitseerimine

Selle ülekandesüsteemihalduri identifikaator, kellele andmed esitatakse.

26.

2. ülekandesüsteemihalduri identifitseerimine

Vastaspoolest ülekandesüsteemi halduri identifikaator.

27.

Turuosalise identifitseerimine

Turuosaline, kellele võimsus määratakse.

28.

Tasakaalustamisgrupi või portfelli kood

Tasakaalustamisgrupp (või tasakaalustamisgrupid, kui tegemist on piiriüleselt ühendatud juhuga), kuhu tarnija kuulub, või tarnija kasutatava portfelli kood, kui tasakaalustamisgruppi ei kohaldata.

Ainult teisese jaotamise suhtes kohaldatavad andmed

29.

Kohaldatav kord

Kohaldatava korra kirjeldus.

30.

Pakkumise maksimumsumma

Maksimumsumma, mida omandaja on valmis pakkuma; väljendatakse valuutas kasutatava mõõtühiku kohta.

31.

Pakkumise miinimumsumma

Miinimumsumma, mida üleandja on valmis pakkuma; väljendatakse valuutas kasutatava mõõtühiku kohta.

32.

Maksimumkogus

Maksimumkogus, mida omandaja/üleandja on kauplemisettepaneku tegemisel valmis omandama/müüma.

33.

Miinimumkogus

Miinimumkogus, mida omandaja/üleandja on kauplemisettepaneku tegemisel valmis omandama/müüma.

34.

Ülekandesüsteemi haldurile makstud hind (aluseks olev hind)

Kohaldatakse ainult juhul, kui võõrandamine väljendatakse valuutas kasutatava mõõtühiku kohta, mis peab olema kWh/h.

35.

Hind, mida omandaja üleandjale maksab

Hind, mida omandaja üleandjale maksab, väljendatud valuutas mõõtühiku kohta, mis peab olema kWh/h.

36.

Üleandja identifitseerimine

Võimsusest loobuv turuosaline.

37.

Omandaja identifitseerimine

Võimsuse omandav turuosaline.

Andmelahtrid, mida täidetakse ainult nende korralduste puhul, mis on pandud enampakkumisele esmaste jaotamiste korral

38.

Pakkumise identifikaator

Pakkumise numbriline identifikaator, mille on määranud andmeid esitav üksus.

39.

Enampakkumisvooru number

Täisarv, mis suureneb iga kord, kui enampakkumine jääb tulemuseta ja seda korratakse teistsuguste näitajatega. Alustatakse numbrist üks. Jäetakse tühjaks siduvate voorudeta enampakkumiste korral, näiteks järgmise päeva enampakkumised.

40.

Pakkumise hind

Pakkumise hind iga võimsuse ühiku kohta, välja arvatud baashind. Väljendatakse valuutas ja mõõtühikus.

41.

Pakkumise kogus

Pakkumisel olev kogus, mida väljendatakse mõõtühikus.