17.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 360/15


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1337/2014,

16. detsember 2014,

millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) nr 947/2014 ja (EL) nr 948/2014 seoses või ja lõssipulbri eraladustusabi taotluste esitamise viimase päevaga

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 18 lõiget 2, artikli 20 punkte c, f, l, m ja n ning artikli 223 lõike 3 punkti c,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed, (2) eriti selle artiklit 4,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (3) eriti selle artikli 62 lõike 2 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärustega (EL) nr 947/2014 (4) ja (EL) nr 948/2014 (5) avati vastavalt või ja lõssipulbri eraladustamine, pidades silmas eriti keerulist turuolukorda, mis tuleneb Venemaa valitsuse kehtestatud keelust liidu piimatoodete importimisele Venemaale.

(2)

Kõnealuste määrustega nähakse ette, et abitaotlusi saab esitada kuni 31. detsembrini 2014.

(3)

Või ja lõssipulbri hinnad liidus on jätkuvalt langenud ning hindade alandamise surve tõenäoliselt jätkub.

(4)

Kujunenud turuolukorda arvestades on asjakohane pikendada või ja lõssipulbri eraladustamise abikava.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 947/2014 muutmine

Määruse (EL) nr 947/2014 artiklis 5 asendatakse kuupäev „31. detsember 2014” kuupäevaga „28. veebruar 2015”.

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 948/2014 muutmine

Määruse (EL) nr 948/2014 artiklis 5 asendatakse kuupäev „31. detsember 2014” kuupäevaga „28. veebruar 2015”.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. detsember 2014

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 346, 20.12.2013, lk 12.

(3)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(4)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 947/2014, 4. september 2014, millega avatakse või eraladustamine ja määratakse eelnevalt kindlaks abi summa (ELT L 265, 5.9.2014, lk 15).

(5)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 948/2014, 4. september 2014, millega avatakse lõssipulbri eraladustamine ja määratakse eelnevalt kindlaks abi summa (ELT L 265, 5.9.2014, lk 18).