25.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/46


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1255/2014,

17. juuli 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 223/2014, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudust kannatavate isikute jaoks, määrates kindlaks rakenduskava elluviimise aasta- ja lõpparuannete sisu, sealhulgas ühiste näitajate loetelu

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 223/2014, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 223/2014 on nõutud, et komisjon võtab vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada kõnealuse määruse vähem olulisi sätteid seoses Euroopa abifondiga enim puudust kannatavate isikute jaoks.

(2)

Määruses (EL) nr 223/2014 on nõutud, et liikmesriigid esitavad komisjonile rakenduskavade elluviimist käsitlevad aasta- ja lõpparuanded, sealhulgas andmed kava ühiste näitajate ja vajaduse korral erinäitajate kohta.

(3)

Et tagada rakenduskavade elluviimise nõuetekohane jälgimine ja nende panus abifondi konkreetsete eesmärkide saavutamisse, tuleks kehtestada rakenduskavade elluviimist käsitlevate aasta- ja lõpparuannete sisu käsitlevad sätted, samuti aruandes esitatavate ühiste näitajate loetelu.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud nõuded peaksid piirduma sellega, mida on vaja selleks, et võtta arvesse määruses (EL) nr 223/2014 sätestatut, samuti neid liidu õigusakte, milles käsitletakse üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja vastavate andmete vaba liikumist, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ (2).

(5)

Kuna I ja II rakenduskavaga toetatakse erinevat liiki meetmeid ja vastavalt erinevatele sätetele, mida kohaldatakse kooskõlas määrusega (EL) nr 223/2014 iga rakenduskava puhul, tuleks rakenduskavade elluviimist käsitlevate aasta- ja lõpparuannete sisu suhtes kohaldada erinevaid nõudeid; samuti tuleks kohaldada erinevaid nõudeid kummagi rakenduskava kohta aruandes esitatavate ühiste näitajate loetelu suhtes. Võttes arvesse seda, et abifondist toetust saanud isikute väärikust tuleb kaitsta ja arvestades, et toetusesaajate halduskoormus peaks määrusega (EL) nr 223/2014 kehtestatud nõuete kohaselt olema võimalikult madal, peaksid teatavate näitajate väärtused olema kindlaks määratud pigem partnerorganisatsioonide teabe alusel tehtud prognooside põhjal kui tegelike toetusesaajate esitatud teabe põhjal.

Selleks et käesolevas määruses sätestatud meetmeid oleks võimalik viivitamata kohaldada, peab määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse sätted, millega täiendatakse määrust (EL) nr 223/2014 seoses rakenduskava elluviimise aasta- ja lõpparuannete sisuga, sealhulgas ühiste näitajate loeteluga.

Artikkel 2

Rakenduskava elluviimise aasta- ja lõpparuannete sisu ja näitajate loetelu

(Määruse (EL) nr 223/2014 artikli 13 lõige 6)

1.   Rakenduskava elluviimise aasta- ja lõpparuannetes tuleb esitada järgmine teave:

a)

rakenduskava elluviimist käsitlev teave, milles esitatakse viited osaliselt täide viidud või juba lõpetatud meetmeid käsitlevatele ühistele näitajatele;

b)

meetmeid käsitlev teave, kus arvestatakse määruse (EL) nr 223/2014 artikli 5 lõigetes 6 ja 11, ning kui see on asjakohane, siis artikli 5 lõikes 13 sätestatud põhimõtteid, ja hinnang nende meetmete kohta.

Lisaks esimeses lõigus sätestatud teabele tuleb II rakenduskava elluviimise aasta- ja lõpparuandes esitada teave rakenduskavale omaste näitajate kohta ja nende näitajate kvantifitseeritud sihtväärtused, samuti muutused näitajate väärtuses, lisaks teave rakenduskava konkreetsete eesmärkide puhul saavutatud edu kohta ja hinnang sellele.

2.   Lõike 1 punktis a osutatud näitajad on loetletud lisas.

3.   Lisaks lõikes 1 osutatud teabele tuleb lõpparuannetes ning 2017. ja 2022. aasta aruannetes esitada teave, kuidas on kaasa aidatud määruse (EL) nr 223/2014 artiklis 3 sätestatud konkreetsete ja üldiste eesmärkide saavutamisele, ning anda saavutatule hinnang.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. juuli 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 72, 12.3.2014, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ, 24. oktoober 1995, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).


LISA

I JA II RAKENDUSKAVA ÜHISED NÄITAJAD

Sisendnäitajad

(1)

Rahastamiskõlblikud avaliku sektori kogukulud, mis on heaks kiidetud dokumentidega, milles on sätestatud toetatavate meetmete tingimused.

(2)

Rahastamiskõlblikud avaliku sektori kogukulud, mida toetusesaajad on kandnud ja mida toetati meetmete rakendamise raames.

Kui see on asjakohane, siis tuleb eraldi märkida:

a)

rahastamiskõlblikud avaliku sektori kogukulud, mida toetusesaajad on kandnud ja mida toetati toiduabi andmise meetmete rakendamise raames;

b)

rahastamiskõlblikud avaliku sektori kogukulud, mida toetusesaajad on kandnud ja mida toetati esmase materiaalse abi andmise meetmete rakendamise raames.

(3)

Rahastamiskõlblike avaliku sektori kulude kogusumma, mis deklareeriti komisjonile.

Need andmed tuleb esitada eurodes.

I RAKENDUSKAVA ÜHISED NÄITAJAD

Jagatud toiduabi väljundnäitajad  (1)

(4)

Puu- ja köögivilja kogus

(5)

Liha, munade, kala ja mereandide kogus

(6)

Jahu, leiva- ja saiatoodete, kartuli, riisi ja muude tärkliserikaste toodete kogus

(7)

Suhkru kogus

(8)

Piimatoodete kogus

(9)

Rasvade ja õli kogus

(10)

Valmistoidu ja muude (eelnevalt loetlemata) toiduainete kogus

(11)

Jagatud toiduabi üldkogus,

millest:

a)

sellise toidu osakaal, mille eest maksti rakenduskava raames üksnes transpordi-, jaotamis- ja ladustamiskulud (%);

b)

abikavast toetatud toidu osakaal toidu üldkogusest, kui tegemist on kaasfinantseeritud ja partnerorganisatsioonide jagatud toiduga (%) (2).

(12)

Jagatud toidukordade koguarv (toidukorrad, mida rahastati kas osaliselt või täies ulatuses rakenduskava raames) (3).

(13)

Jagatud toidupakkide koguarv (toidupakid, mida rahastati kas osaliselt või täies ulatuses rakenduskava raames) (4).

Jagatud toiduabi tulemusnäitajad  (5)

(14)

Toiduabi saavate isikute koguarv,

millest:

a)

15 aasta vanuste või nooremate laste arv,

b)

65 aasta vanuste või vanemate inimeste arv,

c)

naiste arv,

d)

sisserändajate, teise riigi taustaga osalejate, vähemuste (sealhulgas marginaliseerunud kogukonnad, nt romad) arv,

e)

puudega inimeste arv,

f)

kodutute arv.

Jagatud esmase materiaalse abi väljundnäitajad

(15)

Jagatud kauba rahaline koguväärtus,

millest:

a)

lastele mõeldud kauba rahaline koguväärtus,

b)

kodututele mõeldud kauba rahaline koguväärtus,

c)

muudele sihtrühmadele mõeldud kauba rahaline koguväärtus.

(16)

Lastele jagatud kauba peamiste kategooriate loetelu (6):

a)

imikuvarustus,

b)

koolikotid,

c)

kirjatarbed, kooliõpikud ja töövihikud, pliiatsid, joonistustarbed ja muu koolis vajalik (välja arvatud riided),

d)

spordivarustus (spordijalatsid, ujumisriided …),

e)

riided (talveriided, jalanõud, kooliriided …),

f)

muu — täpsustage kaubakategooria.

(17)

Kodututele jagatud kauba peamiste kategooriate loetelu (6):

a)

magamiskotid/tekid,

b)

köögitarbed (potid, pannid, noad-kahvlid …),

c)

riided (talveriided, jalanõud …),

d)

kodutekstiil (käterätid, voodipesu …),

e)

hügieenitarbed (esmaabipakk, seep, hambahari ja -pasta, žiletid),

f)

muu — täpsustage kaubakategooria.

(18)

Muudele sihtrühmadele jagatud kauba peamiste kategooriate loetelu (6):

a)

täpsustage kaubakategooriad

Jagatud esmase materiaalse abi tulemusnäitajad  (5)

(19)

Esmast materiaalset abi saanud isikute koguarv,

millest:

a)

15 aasta vanuste või nooremate laste arv,

b)

65 aasta vanuste või vanemate inimeste arv,

c)

naiste arv,

d)

sisserändajate, teise riigi taustaga osalejate, vähemuste (sealhulgas marginaliseerunud kogukonnad, nt romad) arv,

e)

puudega inimeste arv,

f)

kodutute arv.

II RAKENDUSKAVA ÜHISED NÄITAJAD

Sotsiaalse kaasamise meetmete raames antava abi väljundnäitajad

(20)

Sotsiaalse kaasamise meetmete raames abi saanud isikute koguarv,

millest:

a)

15 aasta vanuste või nooremate laste arv,

b)

65 aasta vanuste või vanemate inimeste arv,

c)

naiste arv,

d)

sisserändajate, teise riigi taustaga osalejate, vähemuste (sealhulgas marginaliseerunud kogukonnad, nt romad) arv,

e)

puudega inimeste arv,

f)

kodutute arv.

II rakenduskava kohta esitatavad andmed on direktiivi 95/46/EÜ artikli 7 kohased isikuandmed. Nende töötlemine on vajalik vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse täitmiseks (direktiivi 95/46/EÜ artikli 7 punkt c). Vastutava töötleja mõiste on määratletud kõnealuse direktiivi artiklis 2.


(1)  4. ja 11. näitaja hõlmavad selliseid tooteid mis tahes kujul, näiteks värsked toiduained, konservid ja külmutatud toit; andmed tuleks esitada tonnides.

(2)  Selle näitaja väärtused määratakse kindlaks partnerorganisatsioonide teabel põhinevate prognooside põhjal.

(3)  Täpsem määratlus ühe toidukorra kohta võidakse esitada partnerorganisatsiooni tasandil/meetme raames/korraldusasutuse poolt. Selle näitaja väärtused määratakse kindlaks partnerorganisatsioonide hinnangu põhjal.

(4)  Täpsem määratlus toidupaki kohta võidakse esitada partnerorganisatsiooni tasandil/meetme raames/korraldusasutuse poolt. Pakid ei pea olema suuruselt või sisult standardsed. Selle näitaja väärtused määratakse kindlaks partnerorganisatsioonide hinnangu põhjal.

(5)  Nende näitajate väärtused määratakse kindlaks partnerorganisatsioonide teabel põhinevate prognooside põhjal. Ei eeldata ega nõuta, et näitajad põhineksid toetusesaajate esitatud andmetel.

(6)  Loetelu peab hõlmama kõiki asjakohaseid kaubakategooriaid ning vähemalt 75 % jagatud kaubast.