19.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 332/26


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1236/2014,

18. november 2014,

milles käsitletakse Corynebacterium glutamicum'ist (DSM 25202) toodetud L-valiini lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise alused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus Corynebacterium glutamicum'ist (DSM 25202) toodetud L-valiini lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse Corynebacterium glutamicum'ist (KCCM 25202) toodetud L-valiini lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid”.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 2. juuli 2014. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda Corynebacterium glutamicum'ist (DCM 25202) toodetud L-valiin kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale ning et seda võib pidada tõhusaks asendamatu aminohappe L-valiini allikaks kõikide loomaliikide puhul. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodi kohta.

(5)

Corynebacterium glutamicum'ist (DCM 25202) toodetud L-valiini hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba söödalisandi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud viisil.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas nimetatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid” ja funktsionaalrühma „aminohapped, nende soolad ja analoogid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. november 2014

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal (2014); 12(7):3795.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Toitaineliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: aminohapped, nende soolad ja analoogid

3c369

L-valiin

Söödalisandi koostis

L-valiini vähemalt 98 % (kuivainena)

Toimeaine kirjeldus

L-valiin ((2 S)-2-amino-3-metüülbutaanhape), mis on saadud fermentatsioonil Corynebacterium glutamicum'i (DCM 25202) abil.

Keemiline valem: C5H11NO2

CASi number: 72-18-4

Analüüsimeetod  (1)

L-valiini määramiseks söödalisandis: Food Chemical Codex'i „L-valine monograph”.

Valiini määramiseks eelsegudes, segasöödas, söödamaterjalides ja vees: ioonivahetuskromatograafia koos kolonnijärgse derivaatide saamisega ja spektrofotomeetrilise määramisega (HPLC-VIS) — komisjoni määrus (EÜ) nr 152/2009.

Kõik loomaliigid

 

 

1.

Söödalisandi märgistusel tuleb esitada:

niiskusesisaldus.

2.

Ohutusnõuded: käitlemisel tuleb kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.

3.

Kui söödamaterjali ja segasööda märgistusele lisatakse vabatahtlikult teavet, peab see teave sisaldama järgmist:

söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber,

lisatud söödalisandi kogus.

9. detsember 2024


(1)  Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebilehel järgmisel aadressil: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports