18.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 331/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1225/2014,

17. november 2014,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 269/2014.

(2)

Teavet ühe isiku kohta, kes on nimetatud määruses (EL) nr 269/2014, tuleks muuta.

(3)

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. november 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 6.


LISA

Kanne määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud järgmise isiku kohta asendatakse järgmise kandega.

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Sünnikuupäev ja -koht: 25.4.1946 Almatõ (varem tuntud ka kui Alma-Ata), Kasahstan

Riigiduuma nõukogu liige, Venemaa Liberaaldemokraatliku Partei juht. Toetas aktiivselt Venemaa relvajõudude kasutamist Ukrainas ja Krimmi annekteerimist. Ta on aktiivselt kutsunud üles Ukrainat jagama. Ta allkirjastas enda juhitava Venemaa Liberaaldemokraatliku Partei nimel kokkuleppe nn Donetski Rahvavabariigiga.

12.9.2014