5.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1191/2014,

30. oktoober 2014,

millega määratakse kindlaks fluoritud kasvuhoonegaase käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 artiklis 19 osutatud aruande vorm ja esitusviis

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 19 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1493/2007 (2) kehtestati sellise aruande vorm, mille esitavad teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside tootjad, importijad ja eksportijad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 (3). Määrus (EÜ) nr 842/2006 on määrusega (EL) nr 517/2014 kehtetuks tunnistatud. Määruse (EL) nr 517/2014 artikliga 19 on kehtestatud uued aruandluskohustused seoses määruse (EL) nr 517/2014 I ja II lisas loetletud ainete tootmise, impordi, ekspordi, lähteainena kasutamise ja hävitamisega. Seepärast tuleks määrus (EÜ) nr 1493/2007 asendada käesoleva määrusega.

(2)

Ühetaolisuse ja sidususe tagamiseks andmekogumisel ning halduskoormuse piiramiseks peaksid ettevõtjad esitama määruse (EL) nr 517/2014 artikli 19 kohaselt nõutava teabe Euroopa Keskkonnaameti välja töötatud elektroonilise aruandlusvahendi abil, mis hõlmab asjakohaseid vorme ettevõtjate konkreetsete tegevusvaldkondade kohta ja on kättesaadav Euroopa Komisjoni veebisaidi kaudu.

(3)

Ehkki ELis toodetavate, seadmetes eksportimiseks ette nähtud fluorosüsivesinike koguseid käsitlevad andmed ei ole kontrollväärtuse ja kvoodi arvutamisel asjakohased ning nende esitamine on vabatahtlik, võivad need siiski olla kasulikud turule lastavate fluorosüsivesinike koguste vähendamise majandusliku mõju jälgimisel.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) nr 517/2014 artikli 24 lõike 1 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 517/2014 artikli 19 kohaselt nõutavad aruanded esitatakse elektrooniliselt, kasutades komisjoni veebisaidil sel eesmärgil kättesaadavaks tehtud aruandlusvahendit, mis põhineb käesoleva määruse lisas sätestatud vormil.

Artikkel 2

Määrus (EÜ) nr 1493/2007 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. oktoober 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 150, 20.5.2014, lk 195.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1493/2007, 17. detsember 2007, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside tootjate, importijate ja eksportijate poolt esitatava aruande vorm (ELT L 332, 18.12.2007, lk 7).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 842/2006, 17. mai 2006, teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta (ELT L 161, 14.6.2006, lk 1).


LISA

ÜLDISED SELGITUSED

Kui käesoleva lisa aruandejaotistes ei ole märgitud teisiti, hõlmavad esitatavad andmed ettevõtja tegevust sellel kalendriaastal, mille kohta aruanne esitatakse.

Mõõtühikud, aruandes käsitletavad gaasid, esitatavad üksikasjad ja aasta, mille jooksul läbi viidud tegevuse kohta tuleb esmakordselt aru anda, on määratletud eraldi igas aruandejaotises.

Aruandlusvahendi üldine vorm on esitatud allpool olevates aruandejaotistes. Jaotiste nummerdus ei ole seotud määruses (EL) nr 517/2014 ega elektroonilises aruandlusvahendis kasutatava nummerdusega, vaid seda kasutatakse valemites teatavate väärtuste automaatseks arvutamiseks.

Aruandejaotised

Jaotis 1:   Täidavad gaaside tootjad — määruse (EL) nr 517/2014 artikli 19 lõiked 1 ja 2 NING määruse (EL) nr 517/2014 VII lisa punkti 1 alapunktid a ja c

Kohaldatakse esmakordselt sellisest tegevusest aru andmisel, mis on läbi viidud 2014. aastal (esitatakse hiljemalt 31. märtsiks 2015).

Kogused märgitakse tonnides täpsusega kolm kohta pärast koma eraldi iga määruse (EL) nr 517/2014 I või II lisas loetletud gaasi kohta. Esitatakse neid aineid sisaldavate turule lastud segude kogused ning märgitakse ka nendes segudes kasutatud selliste koostisainete kogused, mida ettevõtja ei ole ise tootnud ja mis pärinevad mujalt.

 

ESITATAV TEAVE

MÄRKUSED

1A

Liidus asuvate käitiste toodangu üldmaht

 

 

1B

liidus asuvatest käitistest pärit sellise toodangu maht, mis koosneb kogutud kõrvalsaadustest või soovimatutest toodetest, kui need saadused või tooted on käitises hävitatud ja neid ei ole eelnevalt turule lastud

Hävitamisega tegeleva tootja aruanne hävitatud toodangu üldmahu kohta esitatakse aruandejaotises 8.

 

1C

liidus asuvatest käitistest pärit sellise toodangu maht, mis koosneb kogutud kõrvalsaadustest või soovimatutest toodetest, kui need saadused või tooted on antud hävitamiseks üle teisele ettevõtjale ja neid ei ole eelnevalt turule lastud

Märgitakse hävitamist läbi viiv ettevõtja.

AUTOMAATSELT ARVUTATAVAD KOGUSED

 

1D

Sellise hävitatud omatoodangu üldmaht, mida ei ole eelnevalt turule lastud

1D = 1B + 1C

1E

Müügivalmis toodang

1E = 1A – 1D

Jaotis 2:   Täidavad gaaside importijad — määruse (EL) nr 517/2014 artikli 19 lõige 1 ning määruse (EL) nr 517/2014 VII lisa punkti 2 alapunkt a

Kohaldatakse esmakordselt sellisest tegevusest aru andmisel, mis on läbi viidud 2014. aastal (esitatakse hiljemalt 31. märtsiks 2015).

Kogused märgitakse tonnides täpsusega kolm kohta pärast koma eraldi iga määruse (EL) nr 517/2014 I või II lisas loetletud gaasi kohta, segude kohta, mis sisaldavad vähemalt ühte neist gaasidest, ja imporditud eelsegatud polüoolides sisalduva iga asjaomase gaasi või segu kohta.

Esitatakse üksnes mahtkaubana imporditud gaaside, sealhulgas koos seadmetega lähetatud ja nende seadmete impordijärgseks täitmiseks ette nähtud gaaside kogused, kuid mitte seadmetes sisalduvate gaaside kogused. Andmed toodetes või seadmetes sisalduvate gaaside impordi kohta esitatakse aruandejaotises 11. Esitatavad andmed hõlmavad kogu importi, välja arvatud import transiitveoks läbi liidu tolliterritooriumi ja muude eeskirjade kohane import, mille puhul on lubatud kaupade ajutine liikumine liidu tolliterritooriumil tingimusel, et kaubad ei jää tolliterritooriumile kauemaks kui 45 päevaks.

 

ESITATAV TEAVE

MÄRKUSED

2A

Liitu imporditud kogus

 

Jaotis 3:   Täidavad gaaside eksportijad — määruse (EL) nr 517/2014 artikli 19 lõiked 1 ja 2 ning määruse (EL) nr 517/2014 VII lisa punkti 3 alapunktid a ja b

Kohaldatakse esmakordselt sellisest tegevusest aru andmisel, mis on läbi viidud 2014. aastal (esitatakse hiljemalt 31. märtsiks 2015).

Kogused märgitakse tonnides täpsusega kolm kohta pärast koma eraldi iga määruse (EL) nr 517/2014 I või II lisas loetletud gaasi kohta, segude kohta, mis sisaldavad vähemalt ühte neist gaasidest, ja eksporditud eelsegatud polüoolides sisalduva iga asjaomase gaasi või segu kohta.

Käesolevas jaotises esitatakse üksnes mahtkaubana eksporditud gaaside, sealhulgas koos seadmetega lähetatud ja nende seadmete ekspordijärgseks täitmiseks ette nähtud gaaside kogused.

Omatoodangu ja ettevõtja imporditud gaaside kogus, mis on tarnitud teistele liidus asuvatele ettevõtjatele otseseks ekspordiks, esitatakse aruandejaotises 5.

 

ESITATAV TEAVE

MÄRKUSED

3A

Liidust eksporditud üldkogus

 

 

3B

Omatoodangu ekspordi ja ettevõtja imporditud gaaside ekspordi maht

 

AUTOMAATSELT ARVUTATAVAD KOGUSED

 

3C

Teistelt liidus asuvatelt ettevõtjatelt ostetud gaaside ekspordi maht

3C = 3A – 3B

ESITATAV TEAVE

 

3D

Ringlussevõtuks eksporditud kogus

 

 

3E

Taasväärtustamiseks eksporditud kogus

 

 

3F

Hävitamiseks eksporditud kogus

 

Jaotis 4:   Täidavad gaaside tootjad ja importijad — määruse (EL) nr 517/2014 artikli 19 lõige 1 ning määruse (EL) nr 517/2014 VII lisa punkti 1 alapunkt d ning punkti 2 alapunktid b ja d

Kohaldatakse esmakordselt sellisest tegevusest aru andmisel, mis on läbi viidud 2014. aastal (esitatakse hiljemalt 31. märtsiks 2015).

Kogused märgitakse tonnides täpsusega kolm kohta pärast koma eraldi iga määruse (EL) nr 517/2014 I või II lisas loetletud gaasi kohta, segude kohta, mis sisaldavad vähemalt ühte neist gaasidest, ja eelsegatud polüoolides sisalduva iga asjaomase gaasi või segu kohta.

 

ESITATAV TEAVE

MÄRKUSED

4A

Üldvaru 1. jaanuari seisuga

 

 

4B

sellest omatoodangu ja ettevõtja imporditud gaaside varu 1. jaanuari seisuga

 

 

 

4C

sellest omatoodangu ja ettevõtja imporditud gaaside varu, mida ei ole eelnevalt turule lastud, 1. jaanuari seisuga

Eelkõige müümata omatoodang ja ettevõtja imporditud gaasid, mida ei ole lastud vabasse ringlusse.

AUTOMAATSELT ARVUTATAVAD KOGUSED

 

 

4D

sellest omatoodangu ja ettevõtja imporditud gaaside varu, mis on eelnevalt turule lastud, 1. jaanuari seisuga

Eelkõige ettevõtja imporditud gaasid, mis on lastud vabasse ringlusse.

4D = 4B – 4C

 

4E

sellest muu varu 1. jaanuari seisuga

Eelkõige liidusiseselt ostetud gaaside varu.

4E = 4A – 4B

ESITATAV TEAVE

4F

Üldvaru 31. detsembri seisuga

 

 

4G

sellest omatoodangu ja ettevõtja imporditud gaaside varu 31. detsembri seisuga

 

 

 

4H

sellest omatoodangu ja ettevõtja imporditud gaaside varu, mida ei ole eelnevalt turule lastud, 31. detsembri seisuga

Eelkõige müümata omatoodang ja ettevõtja imporditud gaasid, mida ei ole lastud vabasse ringlusse.

AUTOMAATSELT ARVUTATAVAD KOGUSED

 

 

4I

sellest omatoodangu ja ettevõtja imporditud gaaside varu, mis on eelnevalt turule lastud, 31. detsembri seisuga

Eelkõige ettevõtja imporditud gaasid, mis on lastud vabasse ringlusse.

4I = 4G – 4H

 

4J

sellest muu varu 31. detsembri seisuga

Eelkõige liidusiseselt ostetud gaaside varu.

4J = 4F – 4G

ESITATAV TEAVE

4K

Ettevõtja enda taasväärtustatud kogus

 

4L

Ettevõtja enda ringlusse võetud kogus

 

AUTOMAATSELT ARVUTATAVAD KOGUSED

4M

Turule lastud üldkogus

4M = 1E + 2A – 3B + 4C – 4H

Jaotis 5:   Artikli 15 lõikes 2 sätestatud erandite kohaseks kasutuseks ette nähtud kogused; täidavad fluorosüsivesinike tootjad ja importijad — määruse (EL) nr 517/2014 artikli 19 lõiked 1, 2, 3 ja 4 ning määruse (EL) nr 517/2014 VII lisa punkti 1 alapunkt b ja punkti 2 alapunkt a

Kohaldatakse esmakordselt sellisest tegevusest aru andmisel, mis on läbi viidud 2014. aastal (esitatakse hiljemalt 31. märtsiks 2015).

Kogused märgitakse tonnides täpsusega kolm kohta pärast koma eraldi iga fluorosüsivesiniku kohta (määruse (EL) nr 517/2014 I lisa 1. jaos loetletud gaaside kohta ning vähemalt ühte neist gaasidest sisaldavate segude ja eelsegatud polüoolide kohta).

 

ESITATAV TEAVE

MÄRKUSED

5A

Hävitamiseks liitu imporditud kogus

Märgitakse hävitamist läbi viiv(ad) ettevõtja(d).

Hävitamisega ka ise tegelevate importijate aruanded hävitatud koguse kohta esitatakse aruandejaotises 8.

5B

Kogus, mida tootja või importija on kasutanud lähteainena või mille ta on otse tarninud ettevõtjatele lähteainena kasutamiseks

Märgitakse lähteainet kasutav(ad) ettevõtja(d).

Lähteainet ka ise kasutavate tootjate ja importijate aruanded lähteaine kasutamise kohta esitatakse aruandejaotises 7.

5C

Kogus, mis on otse tarnitud ettevõtjatele liidust eksportimiseks ja mida ei ole tarnimise järgselt enne eksporti tehtud liidus muudele isikutele kättesaadavaks

Vabatahtlikult märgitav kogus, mis on otse tarnitud ettevõtjatele selliste seadmete tootmiseks liidus, mis järgnevalt liidust otse eksporditakse

Märgitakse eksportiv(ad) ettevõtja(d). Esitatakse tõendavad dokumendid.

Antakse aru üksnes mahtkaubana turustatud fluorosüsivesinike koguse, mitte toodetes ja seadmetes sisalduva koguse kohta.

Otse eksporditavate seadmete tootmiseks tehtud tarnete andmed võib esitada teavitamise eesmärgil ning neis tuleks täpsustada eksportiv seadmetootja ja eksporditud kogus.

5D

Kogus, mis on otse tarnitud sõjavarustuses kasutamiseks

Märgitakse ettevõtja, kellele sõjavarustuses kasutamiseks ette nähtud kogus on tarnitud.

5E

Kogus, mis on otse tarnitud pooljuhtide tootmise sektori ettevõtjale, kes kasutab seda pooljuhtmaterjalide söövitamiseks või aursadestuskambrite puhastamiseks

Märgitakse pooljuhtide tootja, kellele see kogus on tarnitud.

5F

Kogus, mis on otse tarnitud ettevõtjale, kes toodab farmatseutiliste toimeainete manustamiseks ette nähtud dosaatorinhalaatoreid

Märgitakse farmatseutiliste toimeainete manustamiseks ette nähtud dosaatorinhalaatorite tootja, kellele see kogus on tarnitud.

Jaotis 6:   ELi turu jaoks ette nähtud gaaside kasutuskategooriad; täidavad gaaside tootjad ja importijad — määruse (EL) nr 517/2014 artikli 19 lõiked 1 ja 2 ning määruse (EL) nr 517/2014 VII lisa punkti 1 alapunkt a ja punkti 2 alapunkt a

Kohaldatakse esmakordselt sellisest tegevusest aru andmisel, mis on läbi viidud 2014. aastal (esitatakse hiljemalt 31. märtsiks 2015).

Kogused märgitakse tonnides täpsusega kolm kohta pärast koma eraldi iga määruse (EL) nr 517/2014 I või II lisas loetletud gaasi kohta ja segude kohta, mis sisaldavad vähemalt ühte neist gaasidest.

 

ESITATAV TEAVE

MÄRKUSED

6A

Eksport

Fluorosüsivesinike puhul märgitakse siia [6A] sama või suurem kogus kui see, mis on esitatud aruandejaotises 5 kogusena, mis on otse tarnitud ettevõtjatele liidust eksportimiseks ja mida ei ole tarnimise järgselt enne eksporti tehtud liidus muudele isikutele kättesaadavaks [5C].

6B

Hävitamine

Fluorosüsivesinike puhul märgitakse siia [6B] sama või suurem kogus kui see, mis on esitatud aruandejaotises 5 kogusena, mis on hävitamiseks liitu imporditud [5A].

6C

Sõjavarustus

Fluorosüsivesinike puhul märgitakse siia [6C] sama või suurem kogus kui see, mis on esitatud aruandejaotises 5 kogusena, mis on otse tarnitud sõjavarustuses kasutamiseks [5D].

6D

Jahutus-, kliima- ja kütteseadmed

 

6E

Muud soojusülekandevedelikud

 

6F

Vahtude tootmine

 

6G

Eelsegatud polüoolide tootmine

 

6H

Tuletõrjeseadmed

 

6I

Aerosoolid — meditsiinilised dosaatorinhalaatorid

Fluorosüsivesinike puhul märgitakse siia [6I] sama või suurem kogus kui see, mis on esitatud aruandejaotises 5 kogusena, mis on otse tarnitud ettevõtjale, kes toodab farmatseutiliste toimeainete manustamiseks ette nähtud dosaatorinhalaatoreid [5F].

6J

Aerosoolid — muu kasutusotstarve

 

6K

Lahustid

 

6L

Lähteained

Fluorosüsivesinike puhul märgitakse siia [6L] sama või suurem kogus kui see, mis on esitatud aruandejaotises 5 kogusena, mida tootja või importija on kasutanud lähteainena või mille ta on otse tarninud ettevõtjatele lähteainena kasutamiseks [5B].

6M

Pooljuhtide tootmine

Fluorosüsivesinike puhul märgitakse siia [6M] sama või suurem kogus kui see, mis on esitatud aruandejaotises 5 kogusena, mis on otse tarnitud pooljuhtide tootmise sektori ettevõtjale, kes kasutab seda pooljuhtmaterjalide söövitamiseks või aursadestuskambrite puhastamiseks [5E].

6N

Fotogalvaaniliste seadmete tootmine

 

6O

Muude elektroonikaseadmete tootmine

 

6P

Elektrijaotlate seadmed

 

6Q

Elementaarosakeste kiirendid

 

6R

Magneesiumsurvevalutööd

 

6S

Anestesioloogia

 

6T

Muu või teadmata kasutusotstarve

Aru andev isik täpsustab muu(d) kasutusotstarbe(d) ja lisab selgituse teadmata kasutusotstarbe kohta.

6U

Lekked ladustamisel, transpordil ja üleviimisel

 

6V

Raamatupidamisega seotud kohandused

Sellise koguse märkimisel tuleks lisada selgitus.

AUTOMAATSELT ARVUTATAVAD KOGUSED

6W

Kõiki kasutuskategooriaid hõlmav üldkogus

6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J + 6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T + 6U + 6V

Kui andmed on esitatud õigesti, vastab kõiki kasutuskategooriaid hõlmav üldkogus [6W] liidu turule tarnitud arvestuslikule üldkogusele [6X].

6X

Liidu turule tarnitud üldkogus

6X = 1E + 2A – 3B + 4B – 4G + 4K

Jaotis 7:   Täidavad gaaside lähteainena kasutajad — määruse (EL) nr 517/2014 artikli 19 lõige 3 ning määruse (EL) nr 517/2014 VII lisa punkt 5

Kohaldatakse esmakordselt sellisest tegevusest aru andmisel, mis on läbi viidud 2014. aastal (esitatakse hiljemalt 31. märtsiks 2015).

Kogused märgitakse tonnides täpsusega kolm kohta pärast koma eraldi iga määruse (EL) nr 517/2014 I või II lisas loetletud gaasi kohta ja segude kohta, mis sisaldavad vähemalt ühte neist gaasidest.

Märgitakse üksnes kogused, mida tegelikult lähteainena kasutati.

Kui fluorosüsivesinikke (määruse (EL) nr 517/2014 I lisa 1. jaos loetletud gaasid ja vähemalt ühte neist gaasidest sisaldavad segud) lähteainena kasutav ettevõtja on need fluorosüsivesinikud tootnud või importinud, märgitakse kasutatud kogused ka jaotises 5. Kui ettevõtja tootis või importis kõnealused gaasid ja müüs need seejärel teistele ettevõtjatele lähteainena kasutamiseks, märgitakse tarnitud kogused üksnes aruandejaotises 5 ja täpsustatakse lähteainet kasutav ettevõtja.

 

ESITATAV TEAVE

MÄRKUSED

7A

Kogus, mida ettevõtja ise on kasutanud lähteainena

 

Jaotis 8:   Täidavad gaase hävitanud ettevõtjad — määruse (EL) nr 517/2014 artikli 19 lõige 2 ning määruse (EL) nr 517/2014 VII lisa punkt 4

Kohaldatakse esmakordselt sellisest tegevusest aru andmisel, mis on läbi viidud 2014. aastal (esitatakse hiljemalt 31. märtsiks 2015).

Kogused märgitakse tonnides täpsusega kolm kohta pärast koma eraldi iga määruse (EL) nr 517/2014 I või II lisas loetletud fluoritud kasvuhoonegaasi kohta ja segude kohta, mis sisaldavad vähemalt ühte neist gaasidest.

Esitatakse gaasi üldkogus, mille aru andev ettevõtja on ise hävitanud. Ettevõtjad, kes on tootjad, esitavad hävitatud omatoodangu koguse ka aruandejaotises 1.

Ettevõtjad, kes on fluorosüsivesinike (määruse (EL) nr 517/2014 I lisa 1. jaos loetletud gaasid ja vähemalt ühte neist gaasidest sisaldavad segud) importijad, esitavad imporditud koguse, mis on hävitatud, aruandejaotises 5.

Käesolevas jaotises ei esitata kogust, mis on hävitamiseks saadetud teistele ettevõtjatele ELis. Hävitamiseks EList eksporditud kogus esitatakse jaotises 3F.

 

ESITATAV TEAVE

MÄRKUSED

8A

Kogus, mille aru andev ettevõtja on hävitanud kõrgel temperatuuril põletamise teel

 

8B

Kogus, mille aru andev ettevõtja on hävitanud termilise desorptsiooni teel

 

8C

Kogus, mille aru andev ettevõtja on hävitanud muul meetodil

Märgitakse kasutatud hävitamismeetodid.

AUTOMAATSELT ARVUTATAVAD KOGUSED

8D

Ettevõtja enda hävitatud gaasi üldkogus

8D = 8A + 8B + 8C

ESITATAV TEAVE

8E

Hävitamisele kuuluv varu 1. jaanuari seisuga

 

8F

Hävitamisele kuuluv varu 31. detsembri seisuga

 

Jaotis 9:   Täidavad tootjad ja importijad, kes on lubanud kasutada fluorosüsivesinike kvooti ettevõtjatel, kes lasevad turule fluorosüsivesinikke sisaldavaid jahutus- ja kliimaseadmeid ning soojuspumpasid — määruse (EL) nr 517/2014 artikli 19 lõige 1 ning määruse (EL) nr 517/2014 VII lisa punkti 1 alapunkt e ja punkti 2 alapunkt c

Kohaldatakse esmakordselt sellisest tegevusest aru andmisel, mis on läbi viidud 2015. aastal (esitatakse hiljemalt 31. märtsiks 2016).

Kogused märgitakse CO2-ekvivalenttonnides täpsusega 1 CO2-ekvivalenttonn, eristamata konkreetseid fluorosüsivesinikke.

Märgitakse andmed üksnes lubade kohta, mis on antud sellel kalendriaastal, mille kohta aruanne esitatakse.

 

ESITATAV TEAVE

MÄRKUSED

9A

Kogus, mille ulatuses on eeltäidetud seadmete tootjatele või importijatele antud kvoodi kasutamise luba vastavalt määruse (EL) nr 517/2014 artikli 18 lõikele 2

Märgitakse ettevõtja, kellele luba on antud.

Jaotis 10:   Täidavad ettevõtjad, kellele on eraldatud kvoot üksnes määruse (EL) nr 517/2014 artikli 16 lõike 2 kohase teate alusel ja kes on vastavalt määruse (EL) nr 517/2014 artikli 18 lõike 2 teisele lõigule lubanud kasutada fluorosüsivesinike kvooti ettevõtjatel, kes lasevad turule fluorosüsivesinikke sisaldavaid jahutus- ja kliimaseadmeid ning soojuspumpasid — määruse (EL) nr 517/2014 artikli 19 lõige 1 ning määruse (EL) nr 517/2014 VII lisa punkti 1 alapunkt e ja punkti 2 alapunkt c

Kohaldatakse esmakordselt sellisest tegevusest aru andmisel, mis on läbi viidud 2015. aastal (esitatakse hiljemalt 31. märtsiks 2016).

Kogused märgitakse tonnides täpsusega kolm kohta pärast koma eraldi iga fluorosüsivesiniku kohta (määruse (EL) nr 517/2014 I lisa 1. jaos loetletud gaaside ja vähemalt ühte neist gaasidest sisaldavate segude kohta).

Käesolevas aruandejaotises esitatakse andmed fluorosüsivesinike kõikide tarnete kohta, mis on seotud lubadega, mille kohta antakse aru jaotises 9 ja mis on antud sellel kalendriaastal, mille kohta aruanne esitatakse. See teave on vajalik määruse (EL) nr 517/2014 artikli 18 lõike 2 sätetele vastavuse tõendamiseks.

 

ESITATAV TEAVE

MÄRKUSED

10A

Gaasi kogus, mis on tarnitud ettevõtjatele, kellele on antud luba fluorosüsivesinikke sisaldavate jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade turule laskmiseks

Märgitakse ettevõtja(d), kellele see kogus on tarnitud.

Ettevõtjad peaksid koos aruandega esitama lisatõendid kõikide käesolevas jaotises märgitud tarnete kohta (nt arved).

JAOTIS 11:   Täidavad vastavalt määruse (EL) nr 517/2014 artikli 19 lõikele 4 ettevõtjad, kes on lasknud turule toodetes ja seadmetes sisalduvaid gaase — määruse (EL) nr 517/2014 artikli 19 lõige 4 ning määruse (EL) nr 517/2014 VII lisa punkt 6

Kohaldatakse esmakordselt sellisest tegevusest aru andmisel, mis on läbi viidud 2014. aastal (esitatakse hiljemalt 31. märtsiks 2015).

Määruse (EL) nr 517/2014 I või II lisas loetletud fluoritud kasvuhoonegaaside ja vähemalt ühte neist gaasidest sisaldavate segude kogused, mis sisalduvad toodetes ja seadmetes, märgitakse tonnides täpsusega kolm kohta pärast koma eraldi iga kategooria kohta. Kui ei ole sätestatud teisiti, märgitakse lisaks gaaside üldkogusele ühikute arv igas kategoorias.

Liidus valmistatud toodete ja seadmete tootjad ei esita andmeid toodete ja seadmete kohta, milles sisalduvad gaasid on eelnevalt liitu imporditud või liidus toodetud. Kui tootja ise toodab liidus mahtkaubana gaasi, mis on ette nähtud kasutamiseks liidus tema valmistatud toodetes ja seadmetes, kajastub asjaomane gaasikogus juba kõnealust toodangut käsitlevates andmetes (aruandejaotis 1) ja seega ei esitata käesolevas jaotises ka seda kogust.

Määruse (EL) nr 517/2014 I või II lisas loetletud fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete ja seadmete importijad esitavad andmed kõikide kõnealuseid gaase sisaldavate imporditud toodete ja seadmete kohta, mille tolliasutused on liidus vabasse ringlusse lubanud. Andmeid eelsegatud polüoolide impordi kohta ei esitata mitte käesolevas jaotises, vaid jaotises 2. Kui imporditud jahutus- ja kliimaseadmetes ning soojuspumpades sisalduvad fluorosüsivesinikud (määruse (EL) nr 517/2014 I lisa 1. jaos loetletud gaasid ja vähemalt ühte neist gaasidest sisaldavad segud) on eelnevalt liidust eksporditud ja nende suhtes on kohaldatud fluorosüsivesinike kvoodist tulenevaid turule laskmise piiranguid, esitatakse see teave aruandejaotises 12, et tõendada vastavust määruse (EL) nr 517/2014 artiklile 14.

Allpool loetletud toote- ja seadmekategooriad hõlmavad asjaomase kategooria toodetes või seadmetes kasutamiseks ette nähtud koostisaineid.

Mõiste „otsene soojusvahetus” on seotud eelkõige õhk-õhk-, vesi-õhk- ja külmakandevedelik-õhk-tüüpi süsteemidega; mõiste „kaudne soojusvahetus” on seotud eelkõige õhk-vesi-, vesi-vesi- ja külmakandevedelik-vesi-tüüpi süsteemide, sealhulgas veepõhiste soojuspumpadega.

 

AUTOMAATSELT ARVUTATAVAD KOGUSED

MÄRKUSED

11A

 

Paiksed sisekliimaseadmed jahutamiseks või kütmiseks

11A = 11A1 + 11A2 + 11A3 + 11A4 + 11A5 + 11A6 + 11A7 + 11A8 + 11A9 + 11A10 + 11A11 + 11A12 + 11A13 + 11A14

ESITATAV TEAVE

 

11A1

Otsese soojusvahetusega paiksed sisekliimaseadmed jahutamiseks/kütmiseks: eraldi/üheosalised liigutatavad seadmed

 

 

11A2

Otsese soojusvahetusega paiksed sisekliimaseadmed jahutamiseks/kütmiseks: eraldi/üheosalised katusele paigaldatavad seadmed

 

 

11A3

Otsese soojusvahetusega paiksed sisekliimaseadmed jahutamiseks/kütmiseks: muud tüüpi eraldi/üheosalised seadmed

Märgitakse seadme(te) tüüp.

 

11A4

Otsese soojusvahetusega paiksed sisekliimaseadmed jahutamiseks/kütmiseks: ühe siseosaga seadmed, mis sisaldavad vähemalt 3 kilogrammi külmaainet

 

 

11A5

Otsese soojusvahetusega paiksed sisekliimaseadmed jahutamiseks/kütmiseks: ühe siseosaga seadmed, mis sisaldavad alla 3 kilogrammi külmaainet

 

 

11A6

Otsese soojusvahetusega paiksed sisekliimaseadmed jahutamiseks/kütmiseks: mitme siseosaga seadmed

 

 

11A7

Kaudse soojusvahetusega paiksed sisekliimaseadmed jahutamiseks/kütmiseks: eraldi/üheosalised seadmed majapidamises kasutamiseks

 

 

11A8

Kaudse soojusvahetusega paiksed sisekliimaseadmed jahutamiseks/kütmiseks: eraldi/üheosalised seadmed tööstuslikuks või äriotstarbel kasutamiseks

 

 

11A9

Kaudse soojusvahetusega paiksed sisekliimaseadmed jahutamiseks/kütmiseks: eraldi/üheosalised seadmed muuks otstarbeks

Märgitakse ettenähtud otstarve.

 

11A10

Kaudse soojusvahetusega paiksed sisekliimaseadmed jahutamiseks/kütmiseks: mitmeosalised seadmed majapidamises kasutamiseks

 

 

11A11

Kaudse soojusvahetusega paiksed sisekliimaseadmed jahutamiseks/kütmiseks: mitmeosalised seadmed tööstuslikuks või äriotstarbel kasutamiseks

 

 

11A12

Kaudse soojusvahetusega paiksed sisekliimaseadmed jahutamiseks/kütmiseks: mitmeosalised seadmed muuks otstarbeks

Märgitakse ettenähtud otstarve.

 

11A13

Nii otsese kui ka kaudse soojusvahetusega paiksed sisekliimaseadmed jahutamiseks/kütmiseks: eraldi/üheosalised seadmed

 

 

11A14

Nii otsese kui ka kaudse soojusvahetusega paiksed sisekliimaseadmed jahutamiseks/kütmiseks: mitmeosalised seadmed

 

AUTOMAATSELT ARVUTATAVAD KOGUSED

11B

 

Paiksed jahutusseadmed

11B = 11B1 + 11B2 + 11B3 + 11B4 + 11B5 + 11B6 + 11B7 + 11B8 + 11B9 + 11B10 + 11B11 + 11B12 + 11B13 + 11B14

ESITATAV TEAVE

 

11B1

Otsese soojusvahetusega paiksed jahutusseadmed: eraldi/üheosalised seadmed majapidamises kasutamiseks

 

 

11B2

Otsese soojusvahetusega paiksed jahutusseadmed: eraldi/üheosalised seadmed tööstuslikuks või äriotstarbel kasutamiseks

 

 

11B3

Otsese soojusvahetusega paiksed jahutusseadmed: eraldi/üheosalised seadmed muuks otstarbeks

Märgitakse ettenähtud otstarve.

 

11B4

Otsese soojusvahetusega paiksed jahutusseadmed: mitmeosalised seadmed tööstuslikuks või äriotstarbel kasutamiseks

 

 

11B5

Otsese soojusvahetusega paiksed jahutusseadmed: mitmeosalised seadmed muuks otstarbeks

Märgitakse ettenähtud otstarve.

 

11B6

Kaudse soojusvahetusega paiksed jahutusseadmed: eraldi/üheosalised seadmed tööstuslikuks või äriotstarbel kasutamiseks

 

 

11B7

Kaudse soojusvahetusega paiksed jahutusseadmed: eraldi/üheosalised seadmed muuks otstarbeks

Märgitakse ettenähtud otstarve.

 

11B8

Kaudse soojusvahetusega paiksed jahutusseadmed: mitmeosalised seadmed tööstuslikuks või äriotstarbel kasutamiseks

 

 

11B9

Kaudse soojusvahetusega paiksed jahutusseadmed: mitmeosalised seadmed muuks otstarbeks

Märgitakse ettenähtud otstarve.

 

11B10

Nii otsese kui ka kaudse soojusvahetusega paiksed jahutusseadmed: eraldi/üheosalised seadmed

 

 

11B11

Nii otsese kui ka kaudse soojusvahetusega paiksed jahutusseadmed: mitmeosalised seadmed

 

 

11B12

Otsese soojusvahetusega paiksed protsessijahutus- või -kuumutusseadmed

 

 

11B13

Kaudse soojusvahetusega paiksed protsessijahutus- või -kuumutusseadmed

 

 

11B14

Nii otsese kui ka kaudse soojusvahetusega paiksed protsessijahutus- või -kuumutusseadmed

 

11C

 

Soojuspumbaga pesukuivatid

 

AUTOMAATSELT ARVUTATAVAD KOGUSED

11D

 

Muuks otstarbeks ette nähtud paiksed kütte-/kliimaseadmed, sealhulgas soojuspumbad, ning jahutusseadmed

11D = 11D1 + 11D2 + 11D3

ESITATAV TEAVE

 

11D1

Otsese soojusvahetusega paiksed kütte-/kliima-/jahutusseadmed muuks otstarbeks

Märgitakse seadme(te) tüüp ja otstarve.

 

11D2

Kaudse soojusvahetusega paiksed kütte-/kliima-/jahutusseadmed muuks otstarbeks

Märgitakse seadme(te) tüüp ja otstarve.

 

11D3

Nii otsese kui ka kaudse soojusvahetusega paiksed kütte-/kliima-/jahutusseadmed muuks otstarbeks

Märgitakse seadme(te) tüüp ja otstarve.

AUTOMAATSELT ARVUTATAVAD KOGUSED

11E

 

Mobiilsed jahutusseadmed

11E = 11E1 + 11E2 + 11E3 + 11E4

ESITATAV TEAVE

 

11E1

Mobiilsed jahutusseadmed külmikkergeveokitele (nt kaubikud)

 

 

11E2

Mobiilsed jahutusseadmed külmikraskeveokitele (sh veoautod ja haagised)

 

 

11E3

Mobiilsed jahutusseadmed külmiklaevadele

 

 

11E4

Muud mobiilsed jahutusseadmed

Märgitakse seadme(te) tüüp.

AUTOMAATSELT ARVUTATAVAD KOGUSED

11F

 

Mobiilsed kliimaseadmed

11F = 11F1 + 11F2 + 11F3 + 11F4 + 11F5 + 11F6 + 11F7 + 11F8 + 11F9

ESITATAV TEAVE

 

11F1

Mobiilsed kliimaseadmed sõiduautodele

 

 

11F2

Mobiilsed kliimaseadmed bussidele

 

 

11F3

Mobiilsed kliimaseadmed kaubikutele (kergeveokid)

 

 

11F4

Mobiilsed kliimaseadmed veoautodele ja haagistele (raskeveokid)

 

 

11F5

Mobiilsed kliimaseadmed põllu- ja metsamajanduses kasutatavatele ja ehitussõidukitele

 

 

11F6

Mobiilsed kliimaseadmed raudteesõidukitele

 

 

11F7

Mobiilsed kliimaseadmed laevadele

 

 

11F8

Mobiilsed kliimaseadmed lennukitele ja helikopteritele

 

 

11F9

Muud mobiilsed kliimaseadmed

Märgitakse seadme(te) tüüp.

AUTOMAATSELT ARVUTATAVAD KOGUSED

11G

 

Jahutus- ja kliimaseadmed ning soojuspumbad kokku

11G = 11A + 11B + 11C + 11D + 11E + 11F

11H

 

Vahutooted

11H = 11H1 + 11H2 + 11H3 + 11H4

ESITATAV TEAVE

 

11H1

Ekstrudeeritud polüstüreenist isolatsiooniplaadid

Märgitakse ekstrudeeritud polüstüreenist plaatide kogus kuupmeetrites (tonnides märgitud fluoritud gaaside sisalduse juurde).

 

11H2

Polüuretaanist isolatsiooniplaadid

Märgitakse ekstrudeeritud polüuretaanist plaatide kogus kuupmeetrites (tonnides märgitud fluoritud gaaside sisalduse juurde).

 

11H3

Ühekomponendiline vaht

Mõõtühikuna võib kasutada ühekomponendilise vahu pudelite arvu (lisatakse tonnides märgitud fluoritud gaaside sisalduse juurde).

 

11H4

Muud vahutooted

Märgitakse tootekategooria(d).

Andmed eelsegatud polüoolide (nt vahusüsteemides/-mahutites sisalduvad polüoolid) impordi kohta esitatakse mitte käesolevas jaotises, vaid jaotises 2.

Märgitakse vahutoodete kogus kuupmeetrites, tonnides või toote-/seadmeühikutes (tonnides märgitud fluoritud gaaside sisalduse juurde).

11I

 

Tuletõrjeseadmed (sealhulgas sõidukitesse paigaldatud süsteemid)

 

11J

 

Meditsiinilised ja farmatseutilised aerosoolid

 

11K

 

Muud kui meditsiinilised aerosoolid

 

11L

 

Meditsiiniseadmed (aerosoolita)

 

11M

 

Elektrijaotlate seadmed elektri ülekandmiseks ja jaotamiseks

 

11N

 

Muud seadmed elektri ülekandmiseks ja jaotamiseks

 

11O

 

Elementaarosakeste kiirendid

 

11P

 

Muud tooted ja seadmed, mis sisaldavad määruse (EL) nr 517/2014 I või II lisas loetletud gaase

Märgitakse toote- või seadmekategooria(d).

Mõõtühikuna võib kasutada mahuühikuid, kaaluühikuid või toote-/seadmeühikuid

(lisatakse tonnides märgitud fluoritud gaaside sisalduse juurde).

AUTOMAATSELT ARVUTATAVAD KOGUSED

11Q

Määruse (EL) nr 517/2014 I või II lisas loetletud fluoritud gaase sisaldavad tooted ja seadmed kokku

11Q = 11G + 11H + 11I + 11J + 11K + 11L + 11M + 11N + 11O + 11P

Jaotis 12:   Täidavad jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade importijad, kui imporditud seadmetes sisalduvad fluorosüsivesinikud on eelnevalt liidust eksporditud ja eksportiv ettevõtja on tarninud need otse seadmetootjale ning nende suhtes on kohaldatud fluorosüsivesinike kvoodist tulenevaid liidu turule laskmise piiranguid — määruse (EL) nr 517/2014 artikli 19 lõige 5 ning määruse (EL) nr 517/2014 VII lisa punkt 6

Kohaldatakse esmakordselt sellisest tegevusest aru andmisel, mis on läbi viidud 2017. aastal (esitatakse hiljemalt 31. märtsiks 2018).

Kogused märgitakse tonnides täpsusega kolm kohta pärast koma eraldi iga fluorosüsivesiniku kohta (määruse (EL) nr 517/2014 I lisa 1. jaos loetletud gaaside ja vähemalt ühte neist gaasidest sisaldavate segude kohta).

 

ESITATAV TEAVE

MÄRKUSED

12A

Fluorosüsivesinike kogus imporditud seadmetes, mis on täidetud liidust eelnevalt eksporditud fluorosüsivesinikega, mille suhtes on kohaldatud fluorosüsivesinike kvoodist tulenevaid liidu turule laskmise piiranguid

Märgitakse fluorosüsivesinikke eksportinud ettevõtja(d) ja eksportimise aasta(d).

Jaotis 13:   Täidavad jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade importijad, kui imporditud seadmetes sisalduvad fluorosüsivesinikud on saadud lubade kaudu kvoodisüsteemis arvesse võetud — määruse (EL) nr 517/2014 artikli 19 lõige 5 ning määruse (EL) nr 517/2014 VII lisa punkt 6

Kohaldatakse esmakordselt sellisest tegevusest aru andmisel, mis on läbi viidud 2017. aastal (esitatakse hiljemalt 31. märtsiks 2018).

Kogused märgitakse CO2-ekvivalenttonnides täpsusega 1 CO2-ekvivalenttonn, eristamata konkreetseid fluorosüsivesinikke (määruse (EL) nr 517/2014 I lisa 1. jaos loetletud gaasid ja vähemalt ühte neist gaasidest sisaldavad segud).

Ettevõtjad annavad aru kõikidest lubadest, mis on saadud fluorosüsivesinike kvoodi kasutamiseks ning mis hõlmavad jahutus- ja kliimaseadmetes ning soojuspumpades sisalduvate fluorosüsivesinike turule laskmist sellel kalendriaastal, mille kohta aruanne esitatakse.

 

ESITATAV TEAVE

MÄRKUSED

13A

Kogused, mis vastavad määruse (EL) nr 517/2014 artikli 18 lõike 2 kohaselt saadud lubadele fluorosüsivesinike kvoodi kasutamiseks

Märgitakse loa andnud ettevõtja(d) ja loa andmise aasta.