22.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1112/2014,

13. oktoober 2014,

millega määratakse kindlaks ühine vorm, millega avamere nafta- ja gaasirajatiste käitajad ja omanikud jagavad teavet suurõnnetusohu näitajate kohta, ning ühine vorm, millega liikmesriigid avaldavad teavet suurõnnetusohu näitajate kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta direktiivi 2013/30/EL, milles käsitletakse avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsesside ohutust ja millega muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ, (1) eriti selle artikli 23 lõiget 2 ja artikli 24 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Liikmesriigid on kohustatud tagama, et avamere nafta- ja gaasirajatiste käitajad ja omanikud edastavad pädevale asutusele vähemalt andmed suurõnnetusohu näitajate kohta, nagu on sätestatud direktiivi 2013/30/EL IX lisas. See teave peaks võimaldama liikmesriikidel hoiatada ette võimalike ohutuse ja keskkonna seisukohast ülioluliste kaitsetõkete seisundi halvenemisest ning peaks võimaldama neil võtta ennetavaid meetmeid, sealhulgas seoses oma kohustustega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/56/EÜ (2) (merestrateegia raamdirektiiv).

(2)

Kõnealusest teabest ilmneks samuti eri käitajate ja omanike ning tööstuses tervikuna võetud meetmete ja rakendatud kontrollide üldine tõhusus, suurõnnetuste ennetamiseks ja keskkonnaohu minimeerimiseks. Lisaks peaksid teave ja esitatud andmed olema sellised, et eri käitajate ja omanike tulemuslikkust oleks võimalik võrrelda mitte ainult ühe liikmesriigi piires, vaid ka tööstuses tervikuna liikmesriikide vahel.

(3)

Võrreldavate andmete jagamist liikmesriikide vahel peetakse keeruliseks ja ebausaldusväärseks, kuna puudub liikmesriikideülene ühine andmearuandlusvorm. Liikmesriikide teavitamiseks ühise andmearuandlusvormi sisseseadmine käitajate ja omanike jaoks tagaks nende ohutus- ja keskkonnaalase tegevuse läbipaistvuse ning annaks liiduülese võrreldava ohutusteabe avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsesside kohta ning lihtsustaks suurõnnetustest ja õnnetusohtlikest olukordadest saadud kogemuste jagamist.

(4)

Selleks et soodustada üldsuse usaldust avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsesside usaldusväärsuse ja terviklikkuse vastu liidus, peaksid liikmesriigid direktiivi 2013/30/EL artikli 24 kohaselt avaldama regulaarselt direktiivi 2013/30/EL IX lisa punktis 2 osutatud teavet. Ühine vorm ja liikmesriikide poolt üldsusele kättesaadavaks tehtav üksikasjalik teave peaksid võimaldama andmete hõlpsat piiriülest võrdlust.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsesside ohutust käsitleva nõuandekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Käesoleva määrusega määratakse kindlaks ühised vormid seoses järgmisega:

a)

avamere nafta- ja gaasirajatiste käitajate ja omanike aruanded liikmesriikide pädevatele asutustele vastavalt direktiivi 2013/30/EL artiklile 23;

b)

teabe avaldamine liikmesriikide poolt vastavalt direktiivi 2013/30/EL artiklile 24.

Artikkel 2

Aruandekuupäevad ja aruannete esitamise kuupäevad

1.   Avamere nafta- ja gaasirajatiste käitajad ja omanikud esitavad artikli 1 punktis a osutatud aruande kümne päeva jooksul pärast vahejuhtumi toimumist.

2.   Artikli 1 punktis b osutatud teabe aruandlusperiood on iga aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini alates 2016. kalendriaastast. Pädev asutus kasutab ühist avaldamisvormi, et avaldada direktiivi 2013/30/EL artiklis 24 nõutud teave oma veebisaidil hiljemalt aruandeperioodile järgneva aasta 1. juuniks.

3.   I ja II lisas sätestatud vorme kasutatakse vastavalt artikli 1 punktides a ja b osutatud aruannete ja avaldamiste jaoks.

Artikkel 3

Jagatav üksikasjalik teave

I lisas on sätestatud üksikasjalik teave, mida jagatakse vastavalt direktiivi 2013/30/EL IX lisa punktile 2.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. oktoober 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 178, 28.6.2013, lk 66.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/56/EÜ, 17. juuni 2008, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (merestrateegia raamdirektiiv) (ELT L 164, 25.6.2008, lk 19).


I LISA

Ühine andmeedastusvorm avamere nafta- ja gaasitööstuses toimunud vahejuhtumite ja suurõnnetuste kohta

Nagu on nõutud direktiivi 2013/30/EL artiklis 23

Üldised märkused seoses jagatava teabe üksikasjadega

a.

Jagatava teabe üksikasjad on seotud direktiivi 2013/30/EL (milles käsitletakse avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsesside ohutust) IX lisa punktiga 2 ning eelkõige kõnealuses direktiivis määratletud suurõnnetuste riskiga.

b.

Direktiivi 2013/30/EL IX lisa punktis 2 on märgitud juhtivad ja mitte nii olulised tulemuslikkuse põhinäitajad, et tagada hea ülevaade nafta ja gaasi avameretootmise ohutuse kohta liikmesriikides ja Euroopa Liidus, kuid mõnel tulemuslikkuse põhinäitajal on hoiatav funktsioon, nagu ohutuse ja keskkonna seisukohast olulise elemendi tõrge ja surmajuhtumid.

c.

Nõukogu direktiivi 92/91/EMÜ (1) artikli 3 lõike 4 kohaselt peab tööandja andma pädevatele asutustele viivitamata teada kõigist tõsistest ja/või surmaga lõppenud tööõnnetustest ja tõsise ohuga seotud olukordadest. Pädev asutus kasutab neid andmeid direktiivi 2013/30/EL IX lisa punkti 2 alapunktides g ja h nõutud teabe esitamiseks.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


(1)  Nõukogu direktiiv 92/91/EMÜ, 3. november 1992, puurides maavarasid kaevandavate tööstuste töötajate ohutuse ja tervisekaitse tõhustamise miinimumnõuete kohta (üheteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 348, 28.11.1992, lk 9).


II LISA

Ühine avaldamisvorm

(Vastavalt direktiivi 2013/30/EL artiklile 24)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image