15.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 297/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1078/2014,

7. august 2014,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 649/2012 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) I lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta, (1) eriti selle artikli 23 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 649/2012 rakendatakse teatavate rahvusvaheliselt kaubeldavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide suhtes kohaldatavat eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri (edaspidi „PIC-protseduur”) käsitlev Rotterdami konventsioon, millele kirjutati alla 11. septembril 1998 ning mis kiideti ühenduse nimel heaks nõukogu otsusega 2003/106/EÜ (2).

(2)

Kohane on võtta arvesse regulatiivmeetmeid, mis on teatavate kemikaalide suhtes võetud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustele (EÜ) nr 1907/2006, (3) (EÜ) nr 1107/2009 (4) ja (EL) nr 528/2012 (5).

(3)

Bitertanooli heakskiit on määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt tagasi võetud, mistõttu nimetatud kemikaali kasutamine pestitsiidina on keelatud, ja seega tuleks nimetatud aine lisada määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 1. ja 2. osa kemikaalide loeteludesse.

(4)

Tsüheksatiini ja asotsüklotiini ei ole vastavalt määrusele (EÜ) nr 1107/2009 toimeainetena heaks kiidetud, mistõttu nende ainete kasutamine pestitsiidina on keelatud ja seepärast tuleks need lisada kemikaalide loetellu määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 1. ja 2. osas.

(5)

Etüültsinidoon, tsüklaniliinid, etoksüsulfuroon ja oksadiargüül ei ole enam vastavalt määrusele (EÜ) nr 1107/2009 toimeainetena heaks kiidetud, mistõttu nende ainete kasutamine pestitsiidina on keelatud ja seepärast tuleks need lisada kemikaalide loetellu määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 1. ja 2. osas.

(6)

Rotenooni ei ole vastavalt määrusele (EÜ) nr 1107/2009 toimeainena heaks kiidetud, mistõttu piiratakse rangelt rotenooni kasutamist pestitsiidina, kuna peaaegu kõik selle kasutusalad on keelatud olenemata sellest, et rotenoon on identifitseeritud ja teatatud hindamiseks vastavalt määrusele (EL) nr 528/2012 tooteliiki 17 kuuluva ainena, ja seepärast võivad liikmesriigid anda selle lubasid seni, kui tehakse nimetatud määruse kohane otsus. Seepärast tuleks rotenoon lisada määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 1. ja 2. osas esitatud kemikaalide loetellu.

(7)

Didetsüüldimetüülammooniumkloriidi heakskiit on määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt tagasi võetud, mille tõttu nimetatud kemikaali kasutamine taimekaitsetoodete rühma kuuluva pestitsiidina on keelatud, ja seega tuleks nimetatud aine lisada määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 1. osa kemikaalide loetelusse.

(8)

Varfariin ja tsüflutriin ei ole enam vastavalt määrusele (EÜ) nr 1107/2009 toimeainetena heaks kiidetud, mistõttu nimetatud kemikaalide kasutamine taimekaitsetoodete rühma kuuluva pestitsiidina on keelatud, ja seega tuleks nimetatud ained lisada määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 1. osa kemikaalide loetelusse.

(9)

Rotterdami konventsiooni osalised otsustasid oma kuuendal kohtumisel, mis toimus 28. aprillist kuni 10. maini 2013, kanda metüülasiinfossi, perfluorooktaansulfoonhappe, perfluorooktaansulfonaadid, perfluorooktaansulfoonamiidid ja perfluorooktaansulfonüülid kõnealuse konventsiooni III lisasse, mille tulemusena hakkas osutatud ainete suhtes kehtima nimetatud konventsiooni kohane PIC-protseduuri nõue. Osutatud ained tuleks seega jätta välja määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 2. osa kemikaalide loetelust ja lisada kõnealuse lisa 3. osas olevasse kemikaalide loetelusse.

(10)

Rotterdami konventsiooni osaliste konverents otsustas samuti lisada kõnealuse konventsiooni III lisasse kaubandusliku pentabromodifenüüleetri, mis sisaldab tetrabromo- ja pentabromodifenüüleetrit, samuti kaubandusliku oktabromodifenüüleetri, mis sisaldab heksabromo- ja heptabromodifenüüleetrit, mille tulemusena hakkas osutatud ainete suhtes kehtima nimetatud konventsiooni kohane PIC-protseduuri nõue. Kuna tetrabromodifenüüleeter, pentabromodifenüüleeter, heksabromodifenüüleeter ja heptabromodifenüüleeter on juba loetletud määruse (EL) nr 649/2012 V lisas ja seepärast kehtib nende suhtes ekspordikeeld, ei lisata nimetatud kemikaale määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 3. osasse.

(11)

Kloraati käsitlevat kannet määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 1. ja 2. osas tuleks muuta, et oleks selgem, milliseid aineid hõlmab kõnealune kanne.

(12)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 649/2012 vastavalt muuta.

(13)

Selleks et kõigil huvitatud pooltel ja liikmesriikidel oleks piisavalt aega käesoleva määruse rakendamiseks vajalike meetmete võtmiseks, tuleks käesoleva määruse kohaldamist edasi lükata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 649/2012 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. detsembrist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. august 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 201, 27.7.2012, lk 60.

(2)  Nõukogu otsus 2003/106/EÜ, 19. detsember 2002, mis käsitleb Rotterdami konventsiooni rahvusvahelises teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide kaubanduses rakendatava eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri kohta heakskiitmist Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 63, 6.3.2003, lk 27).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1107/2009, 21. oktoober 2009, taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 528/2012, 22. mai 2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (ELT L 167, 27.6.2012, lk 1).


LISA

Määruse (EL) nr 649/2012 I lisa muudetakse järgmiselt.

1.

1. osa muudetakse järgmiselt:

a)

metüülasiinfossi ja perfluorooktaansulfonaate käsitlevad kanded asendatakse järgmisega:

Kemikaal

CASi nr

EINECSi nr

CN-kood

Alamkategooria (*)

Kasutuspiirang (**)

Riigid, mille puhul teatamist ei nõuta

„Metüülasiinfoss (#)

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Perfluorooktaansulfonaadid

(PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, metallisool (O-M+), halogeniid, amiid ja muud derivaadid, sealhulgas polümeerid) (+)/(#)

1763-23-1

2795-39-3

70225-14-8

56773-42-3

4151-50-2

57589-85-2

68081-83-4

ja muud

217-179-8

220-527-1

274-460-8

260-375-3

223-980-3

260-837-4

268-357-7

2904 90 95

2904 90 95

2922 12 00

2923 90 00

2935 00 90

2924 29 98

3824 90 97

i(1)

sr”

 

b)

kloraati käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Kemikaal

CASi nr

EINECSi nr

CN-kood

Alamkategooria (*)

Kasutuspiirang (**)

Riigid, mille puhul teatamist ei nõuta

„Kloraat (+)

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

ja muud

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p(1)

b”

 

c)

lisatakse järgmised kanded:

Kemikaal

CASi nr

EINECSi nr

CN-kood

Alamkategooria (*)

Kasutuspiirang (**)

Riigid, mille puhul teatamist ei nõuta

„Asotsüklotiin (+)

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Bitertanool (+)

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p(1)

b

 

Etüültsinidoon (+)

142891-20-1

Ei kohaldata

2925 19 95

p(1)

b

 

Tsüklaniliid (+)

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p(1)

b

 

Tsüflutriin

68359-37-5

269-855-7

2926 90 95

p(1)

b

 

Tsüheksatiin (+)

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p(1)

b

 

Etoksüsulfuroon (+)

126801-58-9

Ei kohaldata

2933 59 95

p(1)

b

 

Didetsüüldimetüülammooniumkloriid

7173-51-5

230-525-2

2923 90 00

p(1)

b

 

Oksadiargüül (+)

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p(1)

b

 

Rotenoon (+)

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p(1)

b

 

Varfariin

81-81-2

201-377-6

2932 20 90

p(1)

b”

 

2.

2. osa muudetakse järgmiselt:

a)

perfluorooktaansulfonaate käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Kemikaal

CASi nr

EINECSi nr

CN-kood

Kategooria (*)

Kasutuspiirang (**)

„Perfluorooktaansulfonaatide derivaadid (sealhulgas polümeerid), mis ei hõlma järgmist:

perfluorooktaansulfoonhape, perfluorooktaansulfonaadid, perfluorooktaansulfoonamiidid, perfluorooktaansulfonüülid

57589-85-2

68081-83-4

ja muud

260-837-4

268-357-7

2924 29 98

3824 90 97

i

sr”

b)

kloraati käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Kemikaal

CASi nr

EINECSi nr

CN-kood

Kategooria (*)

Kasutuspiirang (**)

„Kloraat

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

ja muud

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p

b”

c)

metüülasiinfossi käsitlev kanne jäetakse välja

d)

lisatakse järgmised kanded:

Kemikaal

CASi nr

EINECSi nr

CN-kood

Kategooria (*)

Kasutuspiirang (**)

„Asotsüklotiin

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p

 

Bitertanool

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p

 

Etüültsinidoon

142891-20-1

Ei kohaldata

2925 19 95

p

 

Tsüklaniliid

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p

 

Tsüheksatiin

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p

 

Etoksüsulfuroon

126801-58-9

Ei kohaldata

2933 59 95

p

 

Oksadiargüül

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p

 

Rotenoon

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p”

 

3.

3. osasse lisatakse järgmised kanded:

Kemikaal

Asjaomane (asjaomased) CASi number (numbrid)

HS-kood

Puhas aine

HS-kood

Ainet sisaldavad segud

Kategooria

„Metüülasiinfoss

86-50-0

2933.99

3808.10

pestitsiid

Perfluorooktaansulfoonhape, perfluorooktaansulfonaadid, perfluorooktaansulfoonamiidid, perfluorooktaansulfonüülid

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7

ja muud

2904.90

2904.90

2904.90

2904.90

2922.12

2923.90

2923.90

2935.00

2935.00

2935.00

2935.00

2904.90

3824.90

tööstuskemikaal”