25.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 281/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1001/2014,

18. juuli 2014,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad) X lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009, (1) eriti selle artikli 46 lõike 9 punkti c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 1307/2013 III jaotise 3. peatükis on kehtestatud kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavadega seotud toetuse andmise tingimused. Kõnealuste tingimuste hulka kuuluvad ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alasid käsitlevad eeskirjad, millega tagatakse vastavus bioloogilise mitmekesisuse eesmärkidele.

(2)

Selleks et lihtsustada selliste ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladega seotud haldustoiminguid ja võtta arvesse eri piirkondade eripära, on määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 46 lõikes 3 sätestatud ümberarvestuskoefitsientide ja kaalutegurite kasutamine.

(3)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 639/2014 (2) muudeti määruse (EL) nr 1307/2013 X lisa, et kehtestada asjakohased ümberarvestuskoefitsiendid ja kaalutegurid, millele on osutatud kõnealuse määruse artikli 46 lõikes 3.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukoguga delegeeritud määruse (EL) nr 639/2014 üle peetud arutelude tulemusena võttis komisjon endale eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks kohustuse suurendada lämmastikku siduvate põllumajanduskultuuridega alade kaalutegurit, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 46 lõike 2 esimese lõigu punktis j.

(5)

Määruse (EL) nr 1307/2013 X lisa tuleks seega vastavalt muuta.

(6)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada kalendriaastale 2014 järgnevaid kalendriaastaid hõlmavate toetusetaotluste suhtes,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1307/2013 muutmine

Määruse (EL) nr 1307/2013 X lisas asendatakse lämmastikku siduvate põllumajanduskultuuridega alade kaalutegur „0,3” kaaluteguriga „0,7”.

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse kalendriaastale 2014 järgnevaid kalendriaastaid hõlmavate toetusetaotluste suhtes.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. juuli 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 608.

(2)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014, 11. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, ning muudetakse kõnealuse määruse X lisa (ELT L 181, 20.6.2014, lk 1).