11.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 270/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 957/2014,

10. september 2014,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses montaanhappe estrite (E 912) väljajätmisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 3 ja artiklit 14,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisas on sätestatud liidu loetelu toidus kasutada lubatud lisaainete kohta ja kõnealuste lisaainete kasutamise tingimused.

(2)

Komisjoni määruses (EL) nr 231/2012 (2) on sätestatud määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid.

(3)

Montaanhappe estrid (E 912) on vahad, mida on lubatud kasutada glasuurainena tsitrusviljade, melonite, papaiade, mangode, avokaadode ja ananasside pinnatöötluseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisale.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 artikli 32 lõikes 1 on sätestatud, et kõigi toidu lisaainete suhtes, mille kasutamiseks anti liidus luba enne 20. jaanuari 2009, korraldab Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) uue riskihindamise.

(5)

Sel eesmärgil on komisjoni määruses (EL) nr 257/2010 (3) sätestatud programm toidu lisaainete uueks hindamiseks. Vastavalt määrusele (EL) nr 257/2010 tuleb toidu lisaainete (v.a värv- ja magusained) uus hindamine teha enne 31. detsembrit 2018. Siiski on teatavad toidu lisaained, sealhulgas montaanhappe estrid (E 912), prioriteetsemad ja neid tuleks hinnata varem.

(6)

Vastavalt määruse (EL) nr 257/2010 artikli 6 lõikele 1 peavad huvitatud ettevõtjad või muud huvitatud isikud esitama toidu lisaaine uue hindamisega seotud teabe toiduohutusameti teabehankes kindlaks määratud tähtajaks.

(7)

15. veebruaril 2012 avaldas toiduohutusamet avaliku osalemiskutse teaduslike andmete esitamiseks montaanhappe estrite (E 912) kohta, (4) millega kutsuti huvitatud isikuid ja sidusrühmi esitama nõutavaid andmeid või teavet 1. juuniks 2012.

(8)

7. juunil 2013 esitas toiduohutusamet teadusliku arvamuse montaanhappe estrite (E 912) uuestihindamise kohta toidu lisaainena (5). Arvamuses märgitakse, et andmed montaanhappe estrite toksikokineetika ning paljunemisvõimet kahjustava ja arengut mõjutava toksilisuse kohta ei olnud kättesaadavad. Kättesaadavad andmed montaanhappe estrite lühiajalise ja subkroonilise toksilisuse, genotoksilisuse ja kroonilise toksilisuse ning kantserogeensuse kohta olid piiratud. Kasutamise kohta andmeid ei esitatud. Kõnealuste piiravate asjaolude põhjal järeldas toiduohutusamet, et montaanhappe estrite hindamist toidu lisaainena ei olnud võimalik teha.

(9)

Määruse (EL) nr 257/2010 artikli 6 lõikes 5 on sätestatud, et kui huvitatud ettevõtjad või muud huvitatud isikud ei esita toiduohutusametile konkreetse toidu lisaaine uuestihindamiseks vajalikku teavet kindlaksmääratud tähtaja jooksul, võib toidu lisaaine ELis lubatud toidu lisaainete loetelust välja jätta vastavalt määruse (EÜ) nr 1333/2008 artikli 10 lõikes 3 sätestatud korrale. Selle toidu lisaaine spetsifikatsioonid tuleks seega määrusest (EL) nr 231/2012 välja jätta.

(10)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 artikli 10 lõike 3 kohaselt muudetakse ELis lubatud toidu lisaainete loetelu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1331/2008 (6) osutatud korrale.

(11)

Määruse (EÜ) nr 1331/2008 artikli 3 lõikes 1 on sätestatud, et ELis lubatud toidu lisaainete loetelu võib ajakohastada kas komisjoni algatusel või vastava taotluse saamisel.

(12)

Seepärast tuleks muuta määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa ja määruse (EL) nr 231/2012 lisa, jättes ELis lubatud toidu lisaainete loetelust välja montaanhappe estrid (E 912), kuna viimaste teaduslike tõendite puudumise tõttu ei ole selle loetelus hoidmine enam õigustatud.

(13)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 231/2012 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Montaanhappe estreid (E 912) sisaldavaid toite, mis on lastud turule seaduslikult enne selle määruse jõustumist, võib turustada kuni varude lõppemiseni.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. september 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 16.

(2)  Komisjoni määrus (EL) nr 231/2012, 9. märts 2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid (ELT L 83, 22.3.2012, lk 1)

(3)  Komisjoni määrus (EL) nr 257/2010, 25. märts 2010, millega kehtestatakse toidus lubatud lisaainete uue hindamise kava kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta (ELT L 80, 26.3.2010, lk 19).

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/dataclosed/call/120215a.htm

(5)  EFSA Journal 2013; 11(6):3236.

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1331/2008, 16. detsember 2008, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus (ELT L 354, 31.12.2008, lk 1).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa muudetakse järgmiselt:

1)

B osa punktis 3 „Toidu lisaained, välja arvatud toiduvärvid ja magusained” jäetakse kanne toidu lisaaine E 912 kohta välja;

2)

E osa toidukategoorias 4.1.1 „Värsked terved marjad, puu- ja köögiviljad” jäetakse kanne toidu lisaaine E 912 kohta välja.


II LISA

Määruse (EL) nr 231/2012 lisas jäetakse kanne toidu lisaaine E 912 välja.