3.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 263/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 939/2014,

2. september 2014,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 606/2013 (tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta) artiklites 5 ja 14 osutatud tõendite vormid

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 606/2013 (tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta), (1) eriti selle artiklit 19,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 606/2013 nõuetekohaseks kohaldamiseks tuleks kehtestada kaks tõendit.

(2)

Määrus (EL) nr 606/2013 on Ühendkuningriigi ja Iirimaa suhtes siduv ning käesolev määrus on seetõttu nende suhtes siduv.

(3)

Määrus (EL) nr 606/2013 ei ole Taani suhtes siduv ning käesolev määrus ei ole seetõttu tema suhtes siduv.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määrusega (EL) nr 606/2013 loodud tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EL) nr 606/2013 artiklis 5 osutatud tõendi vorm on esitatud I lisas (I vorm).

2.   Määruse (EL) nr 606/2013 artiklis 14 osutatud tõendi vorm on esitatud II lisas (II vorm).

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 11. jaanuaril 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Brüssel, 2. september 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 181, 29.6.2013, lk 4.


I LISA

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


II LISA

Image

Image

Image