28.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 254/2


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 926/2014,

27. august 2014,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses standardvormide, -mallide ja -menetlustega, mis käsitlevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL kohaseid teateid, mis on seotud asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivi 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ, (1) eriti selle artikli 35 lõiget 6, artikli 36 lõiget 6 ja artikli 39 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamisega seotud teadete puhul saaks kasutada standardvorme, -malle ja -menetlusi, on vaja määratleda teatavad tehnilised terminid, et selgelt eristada filiaali käsitlevaid teateid, teenuseid käsitlevaid teateid, teateid, mis tulenevad filiaali käsitlevate andmete muutumisest, ja teateid, mis on seotud filiaali tegevuse kavandatud lõpetamisega.

(2)

Selliste standardmenetluste kehtestamine, mis hõlmavad keelt ja vahendeid, mida krediidiasutused kasutavad nii päritoluliikmesriigi kui ka vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele luba käsitlevate teadete edastamisel, hõlbustab asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamist ning tõhustab päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste ülesannete ja kohustuste täitmist.

(3)

Tehniliste standarditega tuleks nõuda päritoluliikmesriigi pädevatelt asutustelt esitatud luba käsitlevate teadete täpsuse ja täielikkuse hindamist, selleks et selgitada päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste kohustusi ja tagada nii krediidiasutuste edastavate luba käsitlevate teadete kvaliteet.

(4)

Päritoluliikmesriigi pädevad asutused peaksid krediidiasutustele teada andma, mille poolest täpselt on luba käsitlev teade puudulik või ebaõige, et hõlbustada puuduvate või ebaõigete elementide kindlaksmääramise, nendest teatamise ja nende esitamise protsessi.

(5)

Selleks et tagada edastatud luba käsitlevate teadete õigeaegne hindamine ja läbipaistev menetlus, on vaja määrata üheselt kindlaks direktiivi 2013/36/EL artikli 35 lõikes 3 osutatud kolmekuulise ajavahemiku algus, et päritoluliikmesriigi pädevad asutused teeksid krediidiasutuse haldusstruktuuri ja finantsseisundi adekvaatsuse kohta otsuse ning edastaksid luba käsitleva teate vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele. Üheselt on vaja kindlaks määrata ka see, millal algavad direktiivi 2013/36/EL artikli 36 lõikes 3 ja artikli 39 lõikes 2 osutatud ajavahemikud, mille jooksul peavad päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused tegema oma otsused ning edastama asjakohase teabe üksteisele ja krediidiasutustele.

(6)

Vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste kinnitus filiaali luba käsitleva teate kättesaamise kohta on vajalik, et teha kindlaks asjaomase teate kättesaamise kuupäev ja see, millise aja jooksul saavad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused teha ettevalmistusi järelevalve alustamiseks krediidiasutuse üle ning teatada neile tingimustest, mille kohaselt üldistes huvides võib olla vaja tegutseda, ning täpne kuupäev, millal krediidiasutusel on võimalik filiaal asutada ja alustada tegevust vastuvõtva liikmesriigi territooriumil.

(7)

Selleks et tagada nende tingimuste läbipaistvus, mille kohaselt üldistes huvides võib olla vaja vastuvõtvas liikmesriigis tegutseda, peaksid vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused teatama päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele tingimustest, millega kaasneb vastuvõtva liikmesriigi territooriumil krediidiasutuse filiaali tegevuse piiramine.

(8)

Filiaali andmete muutumisest teatamise kord peaks hõlmama ka filiaali tegevuse kavandatavat lõpetamist, kuna seda käsitatakse filiaali tegevuse olulise muudatusena, millest tuleb päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele teatada.

(9)

Käesoleva määruse sätted on tihedalt seotud, kuna need käsitlevad asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamisega seotud teateid. Selleks et tagada kooskõla sätete puhul, mis peaksid jõustuma samal ajal, ja anda isikutele, kelle suhtes neid kohustusi kohaldatakse, neist sätetest põhjalik ülevaade ja neile täielik juurdepääs, oleks soovitav sätestada teatavad direktiiviga 2013/36/EL ettenähtud regulatiivsed tehnilised standardid ühes määruses.

(10)

Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve, EBA) esitas komisjonile.

(11)

EBA on korraldanud avalikud konsultatsioonid käesoleva määruse aluseks olevate rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja kasu ning küsinud arvamust pangandussektori sidusrühmade kogult, mis asutati vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 artiklile 37 (2),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses sätestatakse standardvormid, -mallid ja -menetlused asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamisega seotud teadete esitamiseks vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 35 lõikele 6, artikli 36 lõikele 6 ja artikli 39 lõikele 5.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „filiaali luba käsitlev teade”– teade, mille krediidiasutus, kes soovib asutada teise liikmesriigi territooriumil filiaali, edastab kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikli 35 lõikega 1 oma päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele;

2)   „filiaali andmete muutumist käsitlev teade”– teade, mille krediidiasutus edastab kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikli 36 lõikega 3 nii päritoluliikmesriigi kui ka vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele ja mis käsitleb kõnealuse direktiivi artikli 35 lõike 2 punkti b, c või d kohaselt edastatud andmete muutumist;

3)   „teenuste osutamise luba käsitlev teade”– teade, mille krediidiasutus, kes soovib esimest korda kasutada teenuste osutamise vabadust, tegutsedes teise liikmesriigi territooriumil, edastab kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikli 39 lõikega 1 päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele;

4)   „luba käsitlev teade”– filiaali luba käsitlev teade, filiaali andmete muutumist käsitlev teade või teenuste osutamise luba käsitlev teade.

Artikkel 3

Luba käsitlevate teadetega seotud üldnõuded

1.   Käesoleva määruse kohaselt esitatud luba käsitlevad teated vastavad järgmistele nõuetele:

a)

teated esitatakse kirjalikult päritoluliikmesriigi pädevate asutuste aktsepteeritavas keeles ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste aktsepteeritavas keeles või liidu mis tahes keeles, mida aktsepteerivad nii päritoluliikmesriigi kui ka vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused;

b)

teated edastatakse posti teel või asjaomaste pädevate asutuste nõusoleku korral elektrooniliselt.

2.   Pädevad asutused avalikustavad järgmise teabe:

a)

kooskõlas lõike 1 punktiga a aktsepteeritavad keeled;

b)

aadress, kuhu luba käsitlevad teated on vaja saata, juhul kui need edastatakse posti teel;

c)

elektroonilised vahendid, mida võib luba käsitlevate teadete edastamiseks kasutada, ning asjakohased kontaktandmed.

II PEATÜKK

FILIAALI LUBA KÄSITLEVA TEATE SUHTES KOHALDATAV MENETLUS

Artikkel 4

Filiaali luba käsitleva teate esitamine

Filiaali luba käsitleva teate esitamisel päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele kasutavad krediidiasutused I lisaga ettenähtud vormi.

Artikkel 5

Filiaali luba käsitleva teate täielikkuse ja täpsuse hindamine

1.   Kui päritoluliikmesriigi pädevad asutused on filiaali luba käsitleva teate kätte saanud, hindavad nad edastatud teabe täielikkust ja täpsust.

2.   Päritoluliikmesriigi pädevad asutused loevad direktiivi 2013/36/EL artikli 35 lõikes 3 osutatud kolmekuulise ajavahemiku alguseks kuupäeva, mil nad said kätte täielikku ja õiget teavet sisaldava filiaali luba käsitleva teate.

3.   Kui leitakse, et filiaali luba käsitlevas teates esitatud teave on puudulik või ebaõige, teavitavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused sellest viivitamata krediidiasutust, märkides, mille poolest teave on puudulik või ebaõige.

Artikkel 6

Filiaali luba käsitlevast teatest teatamine

1.   Päritoluliikmesriigi pädevad asutused teavitavad filiaali luba käsitlevast teatest vastuvõtva liikmesriigi pädevaid asutusi, kasutades II lisaga ettenähtud vormi, ning edastavad filiaali luba käsitleva teate koopia ja III lisaga ettenähtud vormi kasutades värskeimad kättesaadavad andmed omavahendite kohta.

2.   Vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused annavad päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele viivitamata teada, et on filiaali luba käsitleva teate kätte saanud, märkides ka selle teate kättesaamise kuupäeva.

3.   Kui päritoluliikmesriigi pädevad asutused on kätte saanud vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste kinnituse teate kohalejõudmise kohta, teavitavad nad krediidiasutust viivitamatult järgmisest:

a)

filiaali luba käsitlevast teatest vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste teavitamine;

b)

kuupäev, mil vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused said filiaali luba käsitleva teate kätte.

Artikkel 7

Üldistes huvides tegutsemisega seotud tingimustest teatamine

1.   Vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused teavitavad krediidiasutust kirjalikult mis tahes tingimustest, millele on osutatud direktiivi 2013/36/EL artikli 36 lõikes 1 ja mille kohaselt üldistes huvides võib olla vaja vastuvõtva liikmesriigi territooriumil tegutseda.

2.   Kui lõikes 1 osutatud tingimused piiravad filiaali tegevust, teavitavad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused nendest tingimustest kirjalikult ka päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi.

III PEATÜKK

FILIAALI ANDMETE MUUTUMIST KÄSITLEVA TEATE SUHTES KOHALDATAV MENETLUS

Artikkel 8

Filiaali andmete muutumist käsitleva teate esitamine

1.   Filiaali andmete muutumist käsitleva teate esitamisel päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele kasutavad krediidiasutused I lisaga ettenähtud vormi, välja arvatud juhul, kui muudatus on seotud filiaali tegevuse kavandatud lõpetamisega.

2.   Filiaali tegevuse kavandatud lõpetamise korral kasutavad krediidiasutused filiaali andmete muutumist käsitleva teate esitamisel päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele IV lisaga ettenähtud vormi.

Artikkel 9

Teate täielikkuse ja täpsuse hindamine

1.   Kui päritoluliikmesriigi pädevad asutused on filiaali andmete muutumist käsitleva teate kätte saanud, hindavad nad edastatud teabe täielikkust ja täpsust.

2.   Päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused loevad direktiivi 2013/36/EL artikli 36 lõikes 3 osutatud ühekuulise ajavahemiku alguseks kuupäeva, mil nad said kätte täielikku ja õiget teavet sisaldava filiaali andmete muutumist käsitleva teate. Selleks et päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused saaksid teha direktiivi 2013/36/EL artikli 36 lõikes 3 osutatud otsused nimetatud lõikes osutatud ajavahemiku jooksul, teevad nad koostööd.

3.   Kui leitakse, et filiaali andmete muutumist käsitlevas teates esitatud teave on puudulik või ebaõige, teavitavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused sellest viivitamata krediidiasutust, märkides, mille poolest teave on puudulik või ebaõige.

Artikkel 10

Teatega seoses vastu võetud otsustest teatamine

1.   Päritoluliikmesriigi pädevad asutused teavitavad direktiivi 2013/36/EL artikli 36 lõikes 3 osutatud otsusest kirjalikult krediidiasutust ja vastuvõtva liikmesriigi pädevaid asutusi.

2.   Vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused teavitavad direktiivi 2013/36/EL artikli 36 lõikes 3 osutatud otsusest kirjalikult krediidiasutust.

3.   Kui lõikes 2 osutatud otsusega kehtestatakse filiaali tegevust piiravad tingimused, teavitavad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused nendest tingimustest kirjalikult päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi.

IV PEATÜKK

TEENUSTE OSUTAMISE LUBA KÄSITLEVA TEATE SUHTES KOHALDATAV MENETLUS

Artikkel 11

Teenuste osutamise luba käsitleva teate esitamine

Teenuste osutamise luba käsitleva teate esitamisel päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele kasutavad krediidiasutused V lisaga ettenähtud vormi.

Artikkel 12

Teenuste osutamise luba käsitleva teate täielikkuse ja täpsuse hindamine

1.   Kui päritoluliikmesriigi pädevad asutused on teenuste osutamise luba käsitleva teate kätte saanud, hindavad nad edastatud teabe täielikkust ja täpsust.

2.   Päritoluliikmesriigi pädevad asutused loevad direktiivi 2013/36/EL artikli 39 lõikes 2 osutatud ühekuulise ajavahemiku alguseks kuupäeva, mil nad said kätte täielikku ja õiget teavet sisaldava teenuste osutamise luba käsitleva teate.

3.   Kui leitakse, et teenuste osutamise luba käsitlevas teates esitatud teave on puudulik või ebaõige, teavitavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused sellest viivitamata krediidiasutust, märkides, mille poolest teave on puudulik või ebaõige.

Artikkel 13

Teenuste osutamise luba käsitlevast teatest teatamine

Teenuste osutamise luba käsitlevast teatest vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele teatamisel kasutavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused VI lisaga ettenähtud vormi.

V PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 14

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. august 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 176, 27.6.2013, lk 338.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1093/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT, L 331, 15.12.2010, lk 12).


I LISA

Filiaali luba või filiaali andmete muutumist käsitleva teate vorm

Kui krediidiasutused teavitavad päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevaid asutusi filiaali andmete muutumisest, täidavad nad vormil ainult need osad, mis sisaldavad muutunud andmeid.

1.   Kontaktandmed

Teate liik

[Filiaali luba käsitlev teade/filiaali andmete muutumist käsitlev teade]

Vastuvõttev liikmesriik, st liikmesriik, kus filiaal asutatakse:

[täidab krediidiasutus]

Krediidiasutuse nimi ja viitenumber:

[täidab krediidiasutus]

Krediidiasutuse aadress vastuvõtvas liikmesriigis, kust on võimalik dokumente saada:

[täidab krediidiasutus]

Filiaali kavandatav põhitegevuskoht vastuvõtvas liikmesriigis:

[täidab krediidiasutus]

Kuupäev, mil filiaal kavatseb tegevust alustada:

[täidab krediidiasutus]

Filiaali kontaktisiku nimi:

[täidab krediidiasutus]

Telefoninumber:

[täidab krediidiasutus]

E-post:

[täidab krediidiasutus]

2.   Tegevuskava

2.1.   Kavandatavad tegevusvaldkonnad

2.1.1.   Filiaali põhieesmärkide ja äristrateegia kirjeldus ning selgitus selle kohta, kuidas filiaal panustab krediidiasutuse, ja kui see on asjakohane, konsolideerimisgrupi strateegiasse.

[täidab krediidiasutus]

2.1.2.   Sihtklientide ja vastaspoolte kirjeldus.

[täidab krediidiasutus]

2.1.3.   Loetelu direktiivi 2013/36/EL I lisas osutatud tegevustest, millega krediidiasutus kavatseb vastuvõtvas liikmesriigis tegeleda; teave selle kohta, millised tegevused moodustavad vastuvõtvas liikmesriigis põhitegevuse, ning iga põhitegevuse kavandatav alguskuupäev.

Nr

Tegevus

Tegevused, millega krediidiasutus kavatseb tegeleda

Tegevused, mis moodustavad põhitegevuse

Iga põhitegevuse kavandatav alguskuupäev

1.

Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine

 

 

 

2.

Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)

 

 

 

3.

Kapitalirent

 

 

 

4.

Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tähenduses (1)

 

 

 

4a.

Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole ning kõik maksekonto haldamiseks vajalikud toimingud

 

 

 

4b.

Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto haldamiseks vajalikud toimingud

 

 

 

4c.

Maksetehingu täitmine, sealhulgas raha ülekanne kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus

maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus

 

 

 

4d.

Maksetehingu täitmine, kui raha on makseteenuse kasutajale antud krediidiliinina:

otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus

maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus

 

 

 

4e.

Makseviiside väljaandmine ja/või omandamine

 

 

 

4f.

Rahasiire

 

 

 

4g.

Maksetehingute täitmine, kus maksja nõusolek maksetehingu täitmiseks antakse telekommunikatsiooni-, digitaalse või IT-seadme abil ning makse tehakse telekommunikatsiooni- või IT-süsteemi või -võrgu haldajale, kes tegutseb üksnes vahendajana makseteenuse kasutaja ning kaupade ja teenuste tarnija vahel (2)

 

 

 

5.

Teiste makseviiside (nt reisitšekid ja pangavekslid) väljaandmine ja haldamine, kui see tegevusvaldkond ei ole hõlmatud punktiga 4

 

 

 

6.

Tagatised ja kohustused

 

 

 

7.

Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:

 

 

 

7a.

rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)

 

 

 

7b.

välisvaluutaga

 

 

 

7c.

finantsfutuuride ja -optsioonidega

 

 

 

7d.

vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega

 

 

 

7e.

vabalt võõrandavate väärtpaberitega

 

 

 

8.

Osalemine väärtpaberite emiteerimisel ja sellega seotud teenuste pakkumine

 

 

 

9.

Ettevõtjate nõustamine kapitali struktuuri ja tööstusstrateegiat puudutavates ja muudes seonduvates küsimustes ning ettevõtjate ühinemise ja ostmisega seotud nõustamine ja teenused

 

 

 

10.

Rahamaakleri tegevus

 

 

 

11.

Vara valitsemine ja nõustamine

 

 

 

12.

Väärtpaberite hoidmine

 

 

 

13.

Krediidiinfo teenuste osutamine

 

 

 

14.

Pangahoidla teenused

 

 

 

15.

E-raha väljastamine

 

 

 

2.1.4.   Nende teenuste ja tegevuste loetelu, millega krediidiasutus kavatseb vastuvõtvas liikmesriigi tegeleda ja mis on ettenähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ I lisa A ja B jaos, (3) juhul kui viidatakse nimetatud direktiivi I lisa C jaos ettenähtud finantsinstrumentidele.

Finants- instrumendid

Investeerimisteenused ja -tegevused

Kõrvalteenused

 

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

C1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridade ja veergude pealkirjad viitavad direktiivi 2004/39/EÜ I lisa asjakohastele jagudele ja punktidele (A1 viitab näiteks I lisa A jao punktile 1).

2.2.   Filiaali organisatsiooniline ülesehitus

2.2.1.   Filiaali organisatsioonilise ülesehituse kirjeldus, sealhulgas funktsionaalsed ja õiguslikud aruandlusahelad ning filiaali positsioon ja roll krediidiasutuse struktuuris, ja kui see on asjakohane, konsolideerimisgrupis.

[täidab krediidiasutus]

Kirjeldust võib toetada asjakohaste dokumentidega, nt organisatsiooni skeemiga.

2.2.2.   Filiaali juhtimiskorra ja sisekontrollimehhanismide kirjeldus, sealhulgas:

2.2.2.1.

filiaali riskijuhtimismenetlused ning krediidiasutuse, ja kui see on asjakohane, konsolideerimisgrupi likviidsusriski juhtimise üksikasjad;

[täidab krediidiasutus]

2.2.2.2.

filiaali tegevuse, eelkõige laenuandmistegevuse mis tahes piirangud;

[täidab krediidiasutus]

2.2.2.3.

filiaali siseauditi korra üksikasjad, sealhulgas kõnealuse korra eest vastutava isiku ja vajaduse korral välisaudiitori andmed;

[täidab krediidiasutus]

2.2.2.4.

rahapesu vastu võitlemise kord filiaalis, sealhulgas korra järgimist tagava isiku andmed;

[täidab krediidiasutus]

2.2.2.5.

kontroll krediidiasutuse tegevusloaga hõlmatud filiaali tegevusega seotud tegevuste edasiandmise ja kolmandate isikutega sõlmitud muude kokkulepete üle.

[täidab krediidiasutus]

2.2.3.   Kui filiaal hakkab eeldatavasti tegelema ühe või mitme investeerimisteenuse ja -tegevusega, mis on määratletud direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punktis 2, kirjeldada järgmist:

2.2.3.1.

kliendi raha ja vara kaitsmise kord;

[täidab krediidiasutus]

2.2.3.2.

direktiivi 2004/39/EÜ artiklitega 19, 21, 22, 25, 27 ja 28 kehtestatud kohustuste järgimise kord ning meetmed, mille vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused on direktiivi kohaselt vastu võtnud;

[täidab krediidiasutus]

2.2.3.3.

sisemine käitumisjuhend, sealhulgas kontrollid isiklikul kontol tehtavate tehingute üle;

[täidab krediidiasutus]

2.2.3.4.

filiaali investeerimisteenuste ja -tegevustega seotud kaebustega tegeleva isiku andmed;

[täidab krediidiasutus]

2.2.3.5.

filiaali investeerimisteenuste ja -tegevustega seotud korra järgimise tagamisega tegeleva isiku andmed.

[täidab krediidiasutus]

2.2.4.   Filiaali juhtimise eest vastutavate isikute erialase töökogemuse üksikasjad.

[täidab krediidiasutus]

2.3.   Muu teave

2.3.1.   Kolme aastat hõlmav rahastamiskava, mis sisaldab prognoose bilansi ja kasumiaruande kohta.

[täidab krediidiasutus]

Seda teavet võib esitada ka teate lisana.

2.3.2.   Nende liidu hoiuste tagamise ja investorite kaitse skeemide nimed ja kontaktandmed, milles krediidiasutus osaleb ja mis katavad filiaali tegevusi ja teenuseid, ning suurim võimalik kate investorite kaitse skeemi raames.

[täidab krediidiasutus]

2.3.3.   Filiaali IT-korralduse üksikasjad.

[täidab krediidiasutus]

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/64/EÜ, 13. november 2007, makseteenuste kohta siseturul (ELT L 319, 5.12.2007, lk 1).

(2)  Kas punktis 4g osutatud tegevus hõlmab laenu andmist kooskõlas direktiivi 2007/64/EÜ artikli 16 lõikes 3 sätestatud tingimustega?

☐ jah ☐ ei

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/39/EÜ, 21. aprill 2004, finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ (ELT L 145, 30.4.2004, lk 1).


II LISA

Filiaali luba käsitlevast teatest teavitamise vorm

Päritoluliikmesriigi pädevad asutused:

 

Kontaktisiku nimi:

 

Telefoninumber:

 

E-post:

 

 

 

Vastuvõtva liikmesriigi pädeva asutuse aadress:

 

 

[Kuupäev]

 

Viide:

 

 

 

 

Filiaali luba käsitlevast teatest teavitamine

[Teade hõlmab vähemalt järgmist:

 

krediidiasutuse nimi ja viitenumber;

 

krediidiasutusele tegevusloa andmise ja selle järelevalve eest vastutavad pädevad asutused;

 

avaldus, et krediidiasutus kavatseb tegutseda vastuvõtva liikmesriigi territooriumil; sisaldab täielikku ja õiget teavet sisaldava filiaali luba käsitleva teate kättesaamise kuupäeva;

 

filiaali juhtimise eest vastutavate isikute nimed ja kontaktandmed;

 

nende liidu hoiuste tagamise ja investorite kaitse skeemide nimed ja kontaktandmed, milles krediidiasutus osaleb ja mis katavad filiaali tegevusi ja teenuseid.]

 

 

 

[Kontaktandmed]

 


III LISA

Vorm omavahendite suuruse ja koosseisu ning omavahendite nõuete kajastamiseks

1.   Omavahendite suurus ja koosseis

Kirje

Viidatud on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (1)

Väärtus

(miljonites eurodes)

Omavahendid

Artikli 4 lõike 1 punkt 118 ning artikkel 72

[nagu märgitud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014  (2) I lisa vormi 1 real 010]

Esimese taseme omavahendid

Artikkel 25

[nagu märgitud rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 1 real 015]

Esimese taseme põhiomavahendid

Artikkel 50

[nagu märgitud rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 1 real 020]

Täiendavad esimese taseme omavahendid

Artikkel 61

[nagu märgitud rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 1 real 530]

Teise taseme omavahendid

Artikkel 71

[nagu märgitud rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 1 real 750]

2.   Omavahendite nõuded

Kirje

Viidatud on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013

Väärtus

(miljonites eurodes)

Koguriskipositsioon

Artikli 92 lõige 3 ning artiklid 95, 96 ja 98

[nagu märgitud rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 2 real 010]

Riskiga kaalutud vara krediidiriski, vastaspoole krediidiriski ja lahjendusriski ning reguleerimata väärtpaberiülekannete puhul

Artikli 92 lõike 3 punktid a ja f

[nagu märgitud rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 2 real 040]

Koguriskipositsioon arveldus-/ülekanderiski puhul

Artikli 92 lõike 3 punkti c alapunkt ii ja artikli 92 lõike 4 punkt b

[nagu märgitud rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 2 real 490]

Koguriskipositsioon positsiooniriski, valuutariski ja kaubariski puhul

Artikli 92 lõike 3 punkti b alapunkt i, punkti c alapunktid i ja iii ning artikli 92 lõike 4 punkt b

[nagu märgitud rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 2 real 520]

Koguriskipositsioon operatsiooniriski puhul

Artikli 92 lõike 3 punkt e ja artikli 92 lõike 4 punkt b

[nagu märgitud rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 2 real 590]

Püsivatest üldkuludest tulenev täiendav riskipositsioon

Artikli 95 lõige 2, artikli 96 lõige 2, artikkel 97 ja artikli 98 lõike 1 punkt a

[nagu märgitud rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 2 real 630]

Koguriskipositsioon krediidiväärtuse korrigeerimise puhul

Artikli 92 lõike 3 punkt d

[nagu märgitud rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 2 real 640]

Koguriskipositsioon, mis on seotud riskide kontsentreerumisega kauplemisportfellis

Artikli 92 lõike 3 punkti b alapunkt ii ja artiklid 395–401

[nagu märgitud rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 2 real 680]

Muud riskipositsioonid

Artiklid 3, 458, 459 ja 500 ning riskipositsioonid, mida ei saa kajastada käesoleva tabeli muude kirjete all

[nagu märgitud rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 2 real 690]


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

(2)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 680/2014, 16. aprill 2014, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (ELT L 191, 28.6.2014, lk 1).


IV LISA

Filiaali andmete muutumist käsitleva teate vorm filiaali tegevuse kavandatud lõpetamise korral

Krediidiasutuse või filiaali kontaktisiku nimi:

 

Telefoninumber:

 

E-post:

 

 

 

Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse aadress:

 

Vastuvõtva liikmesriigi pädeva asutuse aadress:

 

 

 

 

[Kuupäev]

 

[Viide:]

 

 

 

 

Filiaali andmete muutumist käsitlev teade filiaali tegevuse kavandatud lõpetamise korral

[Teade hõlmab vähemalt järgmist:

 

krediidiasutuse nimi ja viitenumber;

 

vastuvõtva liikmesriigi territooriumil asuva filiaali nimi;

 

krediidiasutusele tegevusloa andmise ja selle järelevalve eest vastutavad pädevad asutused;

 

avaldus, et krediidiasutus kavatseb lõpetada filiaali tegevuse vastuvõtva liikmesriigi territooriumil ja tegevuse lõpetamise jõustumise kuupäev;

 

filiaali tegevuse lõpetamise protsessi eest vastutavate isikute nimed ja kontaktandmed;

 

tegevuse kavandatava lõpetamise ajakava;

 

teave filiaali klientidega ärisuhete lõpetamise protsessi kohta.]

 

[Kontaktandmed]

 


V LISA

Teenuste osutamise luba käsitleva teate vorm

1.   Kontaktandmed

Teate liik

Teenuste osutamise luba käsitlev teade

Vastuvõttev liikmesriik, st liikmesriik, kus krediidiasutus kavatseb tegutseda:

 

Krediidiasutuse nimi ja viitenumber:

 

Krediidiasutuse peakontori aadress:

 

Krediidiasutuse kontaktisiku nimi:

 

Telefoninumber:

 

E-post:

 

2.   Loetelu direktiivi 2013/36/EL I lisas osutatud tegevustest, millega krediidiasutus kavatseb vastuvõtvas liikmesriigis tegeleda; teave selle kohta, millised tegevused moodustavad vastuvõtvas liikmesriigis krediidiasutuse põhitegevuse, ning iga põhitegevuse kavandatav alguskuupäev

Nr

Tegevus

Tegevused, millega krediidiasutus kavatseb tegeleda

Tegevused, mis moodustavad põhitegevuse

Iga põhitegevuse kavandatav alguskuupäev

1.

Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine

 

 

 

2.

Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)

 

 

 

3.

Kapitalirent

 

 

 

4.

Makseteenused vastavalt direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 lõike 3 määratlusele

 

 

 

4a.

Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole ning kõik maksekonto haldamiseks vajalikud toimingud

 

 

 

4b.

Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto haldamiseks vajalikud toimingud

 

 

 

4c.

Maksetehingu täitmine, sealhulgas raha ülekanne kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus

maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus

 

 

 

4d.

Maksetehingu täitmine, kui raha on makseteenuse kasutajale antud krediidiliinina:

otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus

maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus

 

 

 

4e.

Makseviiside väljaandmine ja/või omandamine

 

 

 

4f.

Rahasiire

 

 

 

4g.

Maksetehingute täitmine, kus maksja nõusolek maksetehingu täitmiseks antakse telekommunikatsiooni-, digitaalse või IT-seadme abil ning makse tehakse telekommunikatsiooni- või IT-süsteemi või -võrgu haldajale, kes tegutseb üksnes vahendajana makseteenuse kasutaja ning kaupade ja teenuste tarnija vahel (1)

 

 

 

5.

Teiste makseviiside (nt reisitšekid ja pangavekslid) väljaandmine ja haldamine, kui see tegevusvaldkond ei ole hõlmatud punktiga 4

 

 

 

6.

Tagatised ja kohustused

 

 

 

7.

Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:

 

 

 

7a.

rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)

 

 

 

7b.

välisvaluutaga

 

 

 

7c.

finantsfutuuride ja -optsioonidega

 

 

 

7d.

vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega

 

 

 

7e.

vabalt võõrandavate väärtpaberitega

 

 

 

8.

Osalemine väärtpaberite emiteerimisel ja sellega seotud teenuste pakkumine

 

 

 

9.

Ettevõtjate nõustamine kapitali struktuuri ja tööstusstrateegiat puudutavates ja muudes seonduvates küsimustes ning ettevõtjate ühinemise ja ostmisega seotud nõustamine ja teenused

 

 

 

10.

Rahamaakleri tegevus

 

 

 

11.

Vara valitsemine ja nõustamine

 

 

 

12.

Väärtpaberite hoidmine

 

 

 

13.

Krediidiinfo teenuste osutamine

 

 

 

14.

Pangahoidla teenused

 

 

 

15.

E-raha väljastamine

 

 

 

3.   Nende teenuste ja tegevuste loetelu, millega krediidiasutus kavatseb vastuvõtvas liikmesriigi tegeleda ja mis on ettenähtud direktiivi 2004/39/EÜ I lisa A ja B jaos, juhul kui viidatakse nimetatud direktiivi I lisa C jaos ettenähtud finantsinstrumentidele

Finants-instrumendid

Investeerimisteenused ja -tegevused

Kõrvalteenused

 

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

C1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridade ja veergude pealkirjad viitavad direktiivi 2004/39/EÜ I lisa asjakohastele jagudele ja punktidele (A1 viitab näiteks I lisa A jao punktile 1).


(1)  Kas punktis 4g osutatud tegevus hõlmab laenu andmist kooskõlas direktiivi 2007/64/EÜ artikli 16 lõikes 3 sätestatud tingimustega?

☐ jah ☐ ei


VI LISA

Teenuste osutamise luba käsitlevast teatest teavitamise vorm

Päritoluliikmesriigi pädevad asutused:

 

Kontaktisiku nimi:

 

Telefoninumber:

 

E-post:

 

 

 

Vastuvõtva liikmesriigi pädeva asutuse aadress:

 

 

 

 

[Kuupäev]

 

Viide:

 

 

Teenuste osutamise luba käsitlevast teatest teavitamine

[Teade hõlmab vähemalt järgmist:

 

krediidiasutuse nimi ja viitenumber;

 

krediidiasutusele tegevusloa andmise ja selle järelevalve eest vastutavad pädevad asutused;

 

avaldus, et krediidiasutus kavatseb kasutada teenuste osutamise vabadust ja tegutseda vastuvõtva liikmesriigi territooriumil.]

 

 

 

 

 

[Kontaktandmed]