19.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 244/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 895/2014,

14. august 2014,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XIV lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, (1) eriti selle artikleid 58 ja 131,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tehniline MDA (formaldehüüdi ja aniliini reaktsiooni oligomeersed saadused) vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1272/2008 (2) sätestatud kantserogeensete ainete (1B kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja vastab seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis a.

(2)

Arseenhape vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeensete ainete (1A kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis a.

(3)

Bis(2-metoksüetüül)eeter (diglüüm) vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud reproduktiivtoksiliste ainete (1B kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis c.

(4)

1,2-dikloroetaan (EDC) vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeensete ainete (1B kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis a.

(5)

2,2'-dikloro-4,4'-metüleendianiliin (MOCA) vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeensete ainete (1B kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis a.

(6)

Dikroom-tris(kromaat) vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeensete ainete (1B kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis a.

(7)

Strontsiumkromaat vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeensete ainete (1B kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis a.

(8)

Kaaliumhüdroksüoktaoksoditsinkaatdikromaat vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeensete ainete (1A kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis a.

(9)

Pentatsinkkromaatoktahüdroksiid vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kantserogeensete ainete (1A kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis a.

(10)

Need ained on määratletud ja kantud kandidaatainete loetellu vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 59. Euroopa Kemikaaliameti (edaspidi ka „amet”) 17. jaanuari 2013. aasta soovituses (3) on need ained nimetatud määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise jaoks prioriteetseteks aineteks vastavalt selle määruse artiklile 58. Seega on asjakohane kanda nimetatud ained kõnealusesse lisasse.

(11)

N,N-dimetüülatseetamiid (DMAC) vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud reproduktiivtoksiliste ainete (1B kategooria) hulka klassifitseerimise kriteeriumidele ja seega määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise kriteeriumidele, mis on sätestatud selle määruse artikli 57 punktis c. Aine on määratletud ja kantud kandidaatainete loetellu vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 59 ning ameti 17. jaanuari 2013. aasta soovituses on see aine nimetatud määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisasse kandmise jaoks prioriteetseks aineks vastavalt selle määruse artiklile 58. DMACi olemuslikud omadused sarnanevad N-metüül-2-pürrolidooni (NMP) olemuslike omadustega ja neid aineid saab käsitada osa peamiste kasutusotstarvete puhul võimalike alternatiividena. Aine NMP suhtes on praegu käimas piirangute kehtestamise menetlus vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 69. Võttes arvesse kahe aine olemuslike omaduste ja tööstusliku kasutuse sarnasust ning selleks et tagada mõlema aine suhtes ühtne regulatsioon, peab komisjon otstarbekaks lükata edasi otsuse tegemise selle kohta, kas kanda DMAC XIV lisasse.

(12)

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktides i ja ii nimetatud taotluste esitamise viimane kuupäev (viimased kuupäevad) ja sulgemiskuupäev(ad) tuleks kindlaks määrata selle määruse XIV lisas.

(13)

Ameti 17. jaanuari 2013. aasta soovituses on kindlaks määratud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktis ii nimetatud kuupäevad, milleks peavad olema laekunud taotlused kõigi käesoleva määruse lisas loetletud ainete kohta, juhul kui taotleja soovib jätkata aine kasutamist või viia aine turule teatavate kasutusalade jaoks. Need tähtajad on kindlaks määratud vastavalt sellele, kui kaua võtab hinnanguliselt aega autoriseerimistaotluse ettevalmistamine, võttes arvesse eri ainete kohta kättesaadavat teavet ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 58 lõike 4 kohaselt korraldatud avaliku konsulteerimise käigus saadud teavet. Samuti on arvesse võetud ameti suutlikkust käsitleda taotlusi määruses (EÜ) nr 1907/2006 ettenähtud aja jooksul, nagu on sätestatud määruse artikli 58 lõikes 3.

(14)

Dikroom-tris(kromaadi), strontsiumkromaadi, kaaliumhüdroksüoktaoksoditsinkaatdikromaadi ja pentatsinkkromaatoktahüdroksiidi puhul, mis on kõik kroom(VI) ühendid, on amet teinud ettepaneku, et taotluste esitamise tähtaeg on 24 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist. Komisjon on siiski arvamusel, et taotluste esitamise tähtaeg peaks olema 35 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist, et järgida sama lähenemisviisi, mida kasutati seitsme kroom(VI) ühendi puhul, mis on juba loetletud määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisa kannetes 16–22.

(15)

Kõikide käesoleva määruse lisas loetletud ainete puhul peaks määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktis i viidatud kuupäev olema 18 kuud pärast nimetatud määruse artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktis ii nimetatud viimast taotluse esitamise kuupäeva.

(16)

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 58 lõike 1 punkt e koostoimes artikli 58 lõikega 2 näeb ette võimaluse vabastada kasutusalad või kasutuskategooriad autoriseerimise nõudest juhul, kui risk on nõuetekohaselt ohjatud liidu olemasolevate konkreetsete õigusaktide alusel, millega kehtestatakse aine kasutamise suhtes miinimumnõuded seoses inimeste tervise või keskkonna kaitsega. Praegu kättesaadava teabe kohaselt ei ole otstarbekas nende sätete alusel vabastusi ette näha.

(17)

Praegu kättesaadava teabe põhjal ei ole asjakohane ette näha vabastusi toote ja tootmisega seotud uurimis- ja arendustegevuse jaoks.

(18)

Praegu kättesaadava teabe põhjal ei ole otstarbekas kehtestada teatavate kasutusalade jaoks läbivaatamise tähtaega.

(19)

Määrust (EÜ) nr 1907/2006 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(20)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. august 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist, ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/4th_a_xiv_recommendation_17jan2013_en.pdf


LISA

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisa tabelisse lisatakse järgmised kanded:

Kanne nr

Aine

Artiklis 57 osutatud aine olemuslik(ud) omadus(ed)

Üleminekukord

Vabastatud kasutusalad või -kategooriad

Läbivaatamise tähtaeg

Taotluse esitamise tähtaeg (1)

Sulgemiskuupäev (2)

„23.

Formaldehüüdi ja aniliini reaktsiooni oligomeersed saadused (tehniline MDA)

EÜ nr: 500-036-1

CASi nr: 25214-70-4

Kantserogeenne

(1B kategooria)

22. veebruar 2016

22. august 2017

24.

Arseenhape

EÜ nr: 231-901-9

CASi nr: 7778-39-4

Kantserogeenne

(1A kategooria)

22. veebruar 2016

22. august 2017

25.

Bis(2-metoksüetüül)eeter (diglüüm)

EÜ nr: 203-924-4

CASi nr: 111-96-6

Reproduktiivtoksiline

(1B kategooria)

22. veebruar 2016

22. august 2017

26.

1,2-dikloroetaan (EDC)

EÜ nr: 203-458-1

CASi nr: 107-06-2

Kantserogeenne

(1B kategooria)

22. mai 2016

22. november 2017

27.

2,2'-dikloro-4,4'-metüleendianiliin (MOCA)

EÜ nr: 202-918-9

CASi nr: 101-14-4

Kantserogeenne

(1B kategooria)

22. mai 2016

22. november 2017

28.

Dikroom-tris(kromaat)

EÜ nr: 246-356-2

CASi nr: 24613-89-6

Kantserogeenne

(1B kategooria)

22. juuli 2017

22. jaanuar 2019

29.

Strontsiumkromaat

EÜ nr: 232-142-6

CASi nr: 7789-06-2

Kantserogeenne

(1B kategooria)

22. juuli 2017

22. jaanuar 2019

30.

Kaaliumhüdroksüoktaoksoditsinkaatdikromaat

EÜ nr: 234-329-8

CASi nr: 11103-86-9

Kantserogeenne

(1A kategooria)

22. juuli 2017

22. jaanuar 2019

31.

Pentatsinkkromaatoktahüdroksiid

EÜ nr: 256-418-0

CASi nr: 49663-84-5

Kantserogeenne

(1A kategooria)

22. juuli 2017

22. jaanuar 2019

—”


(1)  Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktis ii osutatud kuupäev.

(2)  Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktis i osutatud kuupäev.