31.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 229/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 833/2014,

31. juuli 2014,

mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) nr 269/2014 (2) jõustatakse teatavad otsuses 2014/145/ÜVJP (3) sätestatud meetmed. Kõnealusteks meetmeteks on teatavate füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine ja piirangud teatavatele investeeringutele vastuseks Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele.

(2)

22. juulil 2014 otsustas nõukogu, et kui Venemaa ei vasta Euroopa Ülemkogu 27. juuni 2014. aasta järeldustes ja nõukogu 22. juuli järeldustes esitatud nõudmistele, on ta valmis kehtestama viivitamata täiendavaid olulisi piiravaid meetmeid. Seega peetakse asjakohaseks kehtestada täiendavad piiravad meetmed, et suurendada Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse kulukust Venemaa jaoks ja toetada kriisi rahumeelset lahendamist. Kõnealused meetmed vaadatakse pidevalt läbi ja neid võib peatada või kehtetuks tunnistada või täiendada muude piiravate meetmetega, sõltuvalt kohapealsetest sündmustest.

(3)

On asjakohane kohaldada piiranguid teatavate nõukogu määruses (EÜ) nr 428/2009 (4) sätestatud kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordile ning nendega seotud teenuste osutamisele ja teatavatele relvade ja sõjalise varustuse tarnetega seotud teenustele, kui liikmesriigid on kehtestanud selliste kaupade suhtes embargo. Kõnealune keeld ei peaks mõjutama kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia, sealhulgas lennuki- ja kosmosetööstuses, eksporti mittesõjaliseks kasutuseks ja/või mittesõjalistele lõppkasutajatele.

(4)

Samuti on asjakohane kohaldada piiranguid teatava tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks otse või kaudselt Venemaa naftatööstusele, kehtestades eelneva loa nõude.

(5)

Samuti on asjakohane kohaldada kapitaliturgudele juurdepääsu piiranguid teatavate finantseerimisasutuste suhtes, välja arvatud Venemaal asutatud rahvusvahelise staatusega asutused, mis on loodud valitsustevaheliste kokkulepetega ja milles Venemaa on üks osanikest. Käesoleva määrusega ei ole hõlmatud muud finantsteenused nagu hoiustamine, makseteenused ja laenude andmine käesoleva määrusega hõlmatud asutustele või nende poolt, välja arvatud artiklis 5 osutatud asutused.

(6)

Kõnealused meetmed kuuluvad aluslepingu reguleerimisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõik liikmesriigid kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(7)

Käesoleva määrusega kehtestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „kahesuguse kasutusega kaubad ja tehnoloogia”— määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas loetletud kaubad ja tehnoloogia;

b)   „pädevad asutused”— liikmesriikide pädevad asutused, mis on kindlaks määratud I lisas loetletud veebisaitidel;

c)   „tehniline abi”— igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse või muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe või tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu, kaasa arvatud suuline abi;

d)   „vahendusteenused”

i)

selliste tehingute üle läbirääkimiste pidamine või selliste tehingute korraldamine, mille eesmärk on kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste ost, müük või tarnimine, sealhulgas kolmandast riigist mõnda muusse kolmandasse riiki, või

ii)

kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste müümine või ostmine, sealhulgas juhul, kui need asuvad kolmandates riikides, eesmärgiga anda need üle mõnele teisele kolmandale riigile;

e)   „vahendamine”— järgmised teenused ja tegevused:

i)

ühe või mitme finantsinstrumendiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine;

ii)

korralduse täitmine klientide nimel;

iii)

kauplemine oma arvel;

iv)

portfellihaldus;

v)

investeerimisnõustamine;

vi)

finantsinstrumentide ja/või finantsinstrumentide emissiooni tagamine kindla kohustuse alusel;

vii)

finantsinstrumentide emissiooni tagamine ja/või pakkumise korraldamine kindla kohustuse alusel;

viii)

kõik reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis kauplemisele lubamisega seotud teenused;

f)   „siirdväärtpaberid”— need väärtpaberite klassid, mis on kapitaliturul kaubeldavad, välja arvatud maksevahendid, näiteks:

i)

äriühingute aktsiad ja muud väärtpaberid, mis on samaväärsed äriühingute, usaldusühingute või muude üksuste aktsiatega, ning aktsiate hoidmistunnistused;

ii)

võlakirjad või võlakirjadega võrdväärsete väärtpaberite muud vormid, sealhulgas selliste väärtpaberite hoidmistunnistused;

iii)

muud väärtpaberid, mis annavad õiguse omandada või võõrandada selliseid vabalt võõrandatavaid väärtpabereid või millest tuleneb rahaline arveldus;

g)   „rahaturuinstrumendid”— need finantsinstrumentide liigid, millega rahaturul tavaliselt kaubeldakse, nagu riigi võlakirjad, hoiusesertifikaadid ja kommertspaberid, välja arvatud maksevahendid;

h)   „krediidiasutus”— ettevõtja, kelle majandustegevuseks on hoiuste või muude tagasimakstavate vahendite võtmine avalikkuselt ning oma arvel ja nimel laenu andmine;

i)   „liidu territoorium”— liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaks määratud tingimuste alusel.

Artikkel 2

1.   Keelatud on müüa, tarnida, üle anda või eksportida liidust või väljastpoolt liitu pärit kahesuguse kasutusega kaupu ja tehnoloogiat otseselt või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal, kui neid kasutatakse või võidakse kasutada täielikult või osaliselt sõjalisel otstarbel või sõjalise lõppkasutaja heaks.

Kui lõppkasutaja on Vene sõjavägi, eeldatakse, et kõik Vene sõjaväe hangitud kahesuguse kasutusega kaubad ja tehnoloogia on mõeldud sõjaliseks otstarbeks.

2.   Loataotluste üle otsustades kooskõlas määrusega (EÜ) nr 428/2009 ei anna pädevad asutused ekspordiluba füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal, kui neil on piisavalt põhjust arvata, et lõppkasutaja võib olla sõjaline lõppkasutaja või et kaupadel võib olla sõjaline lõppkasutus.

Pädevad asutused võivad siiski loa anda, kui eksport puudutab enne 1. augustil 2014 sõlmitud lepingust või kokkuleppest tuleneva kohustuse täitmist.

Eksportijad esitavad pädevale asutusele kõik ekspordiloa taotlemiseks nõutavad asjakohased andmed.

Artikkel 3

1.   II lisas loetletud, liidust või väljastpoolt liitu pärineva tehnoloogia müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks ja eksportimiseks otse või kaudselt füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või mis tahes muus riigis, kui kõnealune varustus või tehnoloogia on mõeldud kasutamiseks Venemaal, on vaja eelnevat luba.

2.   Müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks, mille jaoks on käesoleva artikli kohaselt vaja luba, annavad loa eksportija asukohaliikmesriigi pädevad asutused kooskõlas määruse (EÜ) nr 428/2009 artiklis 11 sätestatud üksikasjalike eeskirjadega. Luba kehtib kogu liidus.

3.   II lisa sisaldab teatavat naftatööstuse jaoks sobivat tehnoloogiat, mida kasutatakse nafta uurimiseks ja tootmiseks süvameres ja Arktikas või põlevkiviõli projektides Venemaal.

4.   Eksportijad esitavad pädevale asutusele kõik ekspordiloa taotlemiseks nõutavad asjakohased andmed.

5.   Pädevad asutused ei anna luba II lisasse kantud tehnoloogiate müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks ega ekspordiks, kui neil on piisav alus otsustamaks, et nimetatud tehnoloogiad on mõeldud Venemaal süvameres ja Arktikas nafta uurimise ja tootmise projektide või Venemaa põlevkiviõli projektide jaoks.

Pädevad asutused võivad siiski loa anda, kui eksport puudutab enne 1. augustil 2014 sõlmitud lepingust või kokkuleppest tuleneva kohustuse täitmist.

6.   Lõikes 5 sätestatud tingimuste kohaselt võivad pädevad asutused nende poolt välja antud ekspordiloa tühistada, peatada või kehtetuks tunnistada või seda muuta.

7.   Kui pädev asutus, vastavalt lõigetele 5 või 6, keeldub loa andmisest, tühistab, peatab või tunnistab selle kehtetuks või piirab seda oluliselt, teatab asjaomane liikmesriik sellest teistele liikmesriikidele ja komisjonile ning jagab nendega asjakohast teavet, järgides nõukogu määruse (EÜ) nr 515/97 (5) sätteid sellise teabe konfidentsiaalsuse kohta.

8.   Enne seda, kui liikmesriik annab kooskõlas lõikega 5 välja loa tehinguks, mis on põhimõtteliselt sama kui tehing, mille puhul kehtib endiselt teise liikmesriigi või teiste liikmesriikide lõigete 6 ja 7 kohane loa andmisest keeldumine, konsulteerib ta esmalt liikmesriigi või liikmesriikidega, kes keeldusid loa andmisest. Kui asjaomane liikmesriik otsustab pärast sellist konsulteerimist loa siiski anda, teavitab ta sellest teisi liikmesriike ja komisjoni ning esitab kogu asjakohase teabe, millel otsus põhineb.

Artikkel 4

1.   Keelatud on:

a)

osutada otse või kaudselt füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või kasutamiseks Venemaal tehnilist abi seoses sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas (6) loetletud kaupade ja tehnoloogiaga ning seoses kõnealuses nimekirjas loetletud kaupade tarnimise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b)

pakkuda otse või kaudselt füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või kasutamiseks Venemaal rahastamist või rahalist abi, pidades sealhulgas silmas toetusi, laenusid ja ekspordikrediidikindlustust või -garantiid, seoses sõjaliste kaupade ühises nimekirjas loetletud kaupade ja tehnoloogiatega nende toodete müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks ja eksportimiseks või seonduva tehnilise abi osutamiseks;

c)

osutada otse või kaudselt füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või kasutamiseks Venemaal tehnilist abi või vahendusteenuseid seoses kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogiaga või nende tarnimise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega, kui neid kasutatakse või võidakse kasutada täielikult või osaliselt sõjalisel otstarbel või sõjalise lõppkasutaja tarbeks;

d)

pakkuda otse või kaudselt füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või kasutamiseks Venemaal rahastamist või rahalist abi, pidades sealhulgas silmas toetusi, laenusid ja ekspordikrediidikindlustust, seoses kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogiaga nende toodete müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks ja eksportimiseks või seonduva tehnilise abi osutamiseks, kui neid kasutatakse või võidakse kasutada täielikult või osaliselt sõjalisel otstarbel või sõjalise lõppkasutaja heaks.

2.   Lõikes 1 sisalduvad keelud ei mõjuta enne 1. augustil 2014 sõlmitud lepingust või kokkuleppest tuleneva kohustuse täitmist ega abi osutamist, mis on vajalik liidus olemasolevate võimete säilitamise ja ohutuse seisukohast.

3.   Järgmise tegevuse puhul on vaja asjaomase pädeva asutuse luba:

a)

II lisas loetletud tehnoloogiatega ning nendega varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega seotud tehnilise abi või vahendusteenuste otsene või kaudne osutamine füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või, kui selline abi puudutab Venemaal kasutamiseks mõeldud tehnoloogiaid, mis tahes isikule, üksusele või asutusele mis tahes muus riigis;

b)

II lisas loetletud tehnoloogiatega seotud rahastamine ning rahaline abi, sealhulgas eelkõige toetuste, laenude või ekspordikrediidikindlustuse andmine nimetatud toodete müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks või seonduva tehnilise abi otseseks või kaudseks osutamiseks füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või, kui kõnealune abi puudutab Venemaal kasutamiseks mõeldud tehnoloogiaid, mis tahes isikule, üksusele või asutusele mis tahes muus riigis.

4.   Kui käesoleva artikli lõike 2 kohaselt on nõutav luba, kohaldatakse artiklit 3, eelkõige selle lõikeid 2 ja 5, mutatis mutandis.

Artikkel 5

Keelatud on vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide otsene või kaudne ostmine, müümine, nende väljaandmise vahendamine või sellele kaasa aitamine ning mis tahes muu nendega kauplemine, mille lõpptähtaeg on üle 90 päeva ja mille on välja andnud pärast 1. augustil 2014:

a)

Venemaal asutatud oluline krediidiasutus või muu oluline asutus, millel on konkreetsed volitused edendada Venemaa majanduse konkurentsivõimet, selle mitmekesistamist ja investeeringute soodustamist ja millest üle 50 % kuulub riigi omandisse või kontrolli alla alates 1. augustil 2014, mis on loetletud III lisas, või

b)

väljaspool liitu asutatud juriidiline isik, üksus või asutus, kelle omandiõigusest üle 50 % kuulub mõne III lisas loetletud üksuse omandisse, või

c)

juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne käesoleva lõigu punktis b osutatud või III lisas loetletud üksuse nimel või juhtimisel.

Artikkel 6

1.   Liikmesriigid ja komisjon teavitavad üksteist käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja jagavad omavahel muud nende käsutuses olevat käesoleva määrusega seotud asjakohast teavet, eelkõige teavet:

a)

artikli 3 alusel antud lubade kohta;

b)

rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning siseriiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

2.   Liikmesriigid teavitavad viivitamata üksteist ja komisjoni muust nende käsutuses olevast asjakohasest teabest, mis võib mõjutada käesoleva määruse tõhusat rakendamist.

Artikkel 7

Komisjonil on õigus muuta I lisa liikmesriikide esitatud teabe põhjal.

Artikkel 8

1.   Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse sätete rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.   Liikmesriigid teevad lõikes 1 osutatud eeskirjad komisjonile teatavaks viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ning teatavad komisjonile eeskirjade edaspidistest muudatustest.

Artikkel 9

1.   Liikmesriigid määravad käesolevas määruses osutatud pädevad asutused ja märgivad need ära I lisas loetletud veebisaitidel. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast I lisas loetletud veebisaidi aadressi muudatusest.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile oma pädevad asutused, sealhulgas nende kontaktandmed, viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

3.   Kui käesolevas määruses on nõue komisjoni teavitada või temaga suhelda, kasutatakse selleks I lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 10

Füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksustele ega asutustele ei tulene mingit vastutust, kui nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatud alust kahtlustada, et nende tegevusega eiratakse käesolevas otsuses sätestatud meetmeid.

Artikkel 11

1.   Lepingu ja tehingu puhul, mille täitmist on otseselt või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva määrusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue või tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärgiks on saada pikendust või mis tahes vormis tagatist või vastutagatist, eelkõige finantstagatist, kui selle esitajaks on:

a)

artikli 5 punktides b või c osutatud või III lisas loetletud üksused;

b)

muu Venemaa isik, üksus või asutus;

c)

selline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne käesoleva lõike punktis a või b osutatud isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel.

2.   Igas nõude täitmise menetluses jääb kõnealuse nõude täitmist taotleva isiku kohustuseks tõendada, et nõude täitmine ei ole lõike 1 alusel keelatud.

3.   Käesolev artikkel ei mõjuta lõikes 1 osutatud isikute, üksuste ja asutuste õigust nõuda kooskõlas käesoleva määrusega lepinguliste kohustuste täitmata jätmise seaduslikkuse kohtulikku kontrolli.

Artikkel 12

Keelatud on osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on artiklites 2, 4 ja 5 osutatud keeldudest kõrvalehoidmine, sealhulgas tegutsedes artiklis 5 osutatud üksuste asemel.

Artikkel 13

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a)

liidu territooriumil;

b)

liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c)

liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil või väljaspool seda;

d)

liidu territooriumil või väljaspool seda asuvate juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

e)

kõikide juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt toimub liidu territooriumil.

Artikkel 14

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. juuli 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

S. GOZI


(1)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 13.

(2)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 6.

(3)  Nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsus 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 78, 17.3.2014, lk 16).

(4)  Nõukogu 5. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (ELT L 134, 29.5.2009, lk 1).

(5)  Nõukogu 13. märtsi 1997. aasta määrus (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks (EÜT L 82, 22.3.1997, lk 1).

(6)  Viimane versioon avaldatud ELT C 107, 9.4.2014, lk 1.


I LISA

Veebisaidid, mis sisaldavad teavet pädevate asutuste kohta, ning aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile

1.

Teave liikmesriikide pädevate asutuste kohta

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGAARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TŠEHHI VABARIIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TAANI

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

EESTI

http://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive-measures

IIRIMAA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREEKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISPAANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVAATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITAALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LEEDU

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARI

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

MADALMAAD

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMEENIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOOME

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

ÜHENDKUNINGRIIK

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

2.

Aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

BELGIQUE/BELGIË

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu


II LISA

Artiklis 3 osutatud tehnoloogiate loetelu

CN-kood

Kirjeldus

7304 11 00

Roostevabast terasest õmbluseta torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasijuhtmetes

7304 19 10

Rauast või terasest õmbluseta torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasijuhtmetes, välisläbimõõduga mitte üle 168,3 mm (v.a roostevabast terasest või malmist tooted)

7304 19 30

Rauast või terasest õmbluseta torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasijuhtmetes, välisläbimõõduga üle 168,3 mm, kuid mitte üle 406,4 mm (v.a roostevabast terasest või malmist tooted)

7304 19 90

Rauast või terasest õmbluseta torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasijuhtmetes, välisläbimõõduga üle 406,4 mm (v.a roostevabast terasest või malmist tooted)

7304 22 00

Roostevabast terasest õmblusteta puurtoru, mida kasutatakse nafta- ja gaasipuuraukude jaoks

7304 23 00

Rauast või terasest õmblusteta puurtoru, mida kasutatakse nafta- ja gaasipuuraukude jaoks (v.a roostevabast terasest või malmist tooted)

7304 29 10

Rauast või terasest õmblusteta mantel- ja ühendustorud nafta- ja gaasipuuraukude jaoks, välisläbimõõduga mitte üle 168,3 mm (v.a malmist tooted)

7304 29 30

Rauast või terasest õmblusteta mantel- ja ühendustorud nafta- ja gaasipuuraukude jaoks, välisläbimõõduga üle 168,3mm, kuid mitte üle 406,4 mm (v.a malmist tooted)

7304 29 90

Rauast või terasest õmblusteta mantel- ja ühendustorud nafta- ja gaasipuuraukude jaoks, välisläbimõõduga üle 406,4 mm (v.a malmist tooted)

7305 11 00

Rauast või terasest pikisuunalise räbualusel kaarkeevisõmblusega torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasijuhtmetes, ümmarguse ristlõikega ja välisläbimõõduga üle 406,4 mm

7305 12 00

Rauast või terasest pikisuunalise kaarkeevisõmblusega torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasijuhtmetes, ümmarguse ristlõikega ja välisläbimõõduga üle 406,4 mm (v.a pikisuunalise räbualusel kaarkeevisõmblusega tooted)

7305 19 00

Lehtvaltsitud rauast või terasest torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasijuhtmetes, ümmarguse ristlõikega ja välisläbimõõduga üle 406,4 mm (v.a pikisuunalise kaarkeevisõmblusega tooted)

7305 20 00

Lehtvaltsitud rauast või terasest manteltorud nafta- ja gaasipuuraukude jaoks, ümmarguse ristlõikega ja välisläbimõõduga üle 406,4 mm

7306 11

Lehtvaltsitud terasest keevitatud torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasitorujuhtmetes, välisläbimõõduga mitte üle 406,4 mm

7306 19

Lehtvaltsitud rauast või terasest keevitatud torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasijuhtmetes, välisläbimõõduga mitte üle 406,4 mm (v.a roostevabast terasest või malmist tooted)

7306 21 00

Lehtvaltsitud roostevabast terasest keevitatud mantel- ja ühendustorud nafta- ja gaasipuuraukude jaoks, välisläbimõõduga mitte üle 406,4 mm

7306 29 00

Lehtvaltsitud rauast või terasest keevitatud mantel- ja ühendustorud, mida kasutatakse nafta- ja gaasipuuraukude jaoks, välisläbimõõduga mitte üle 406,4 mm (v.a roostevabast terasest või malmist tooted)

8207 13 00

Vahetatavad paagutatud metallkarbiididest või metallkeraamikast töötava osaga tööriistad kivi- või pinnasepuuride jaoks

8207 19 10

Vahetatavad teemandist või aglomeeritud teemandist töötava osaga tööriistad kivi- või pinnasepuuride jaoks

8413 50

Mootoriga käivitatavad ja tööorgani vahelduvsuunalise liikumisega vedelikupumbad (v.a alamrubriikidesse 8413 11 ja 8413 19 kuuluvad pumbad ja kütusepumbad, määrdeõlipumbad, jahutusvedelikupumbad sisepõlemis-kolbmootorite jaoks ja betoonipumbad)

8413 60

Mootoriga käivitatavad rootoriga vedelikupumbad (v.a alamrubriikidesse 8413 11 ja 8413 19 kuuluvad pumbad ja kütusepumbad, määrdeõlipumbad, jahutusvedelikupumbad sisepõlemis-kolbmootorite jaoks)

8413 82 00

Vedelikutõstukid (v.a pumbad)

8413 92 00

Mujal nimetamata vedelikutõstukite osad

8430 49 00

Järelveetavad hüdraulikata puurimis- ja pinnaseläbindusmasinad mullatööde tegemiseks ning maakide ja mineraalide kaevandamiseks (v.a läbindusmehhanismid ja mehaanilised tööriistad)

ex 8431 39 00

Rubriigi 8428 mujal nimetamata masinate osad

ex 8431 43 00

alamrubriikide 8430 41 või 8430 49 mujal nimetamata puurimis- ja pinnaseläbindusmasinate osad

ex 8431 49

Rubriikide 8426, 8429 ja 8430 mujal nimetamata masinate osad

8705 20 00

Mobiilsed puurimismasinad

8905 20 00

Ujuvad või sukeldatavad puur– ja tootmisplatvormid

8905 90 10

Merel kasutatavad tulelaevad, tuletõrjelaevad, ujuvkraanad jm eriotstarbelised alused, mille navigeerimine on allutatud nende põhifunktsioonile (v.a ujuvdokid; ujuvad või sukeldatavad puur- ja tootmisplatvormid; kalapüügilaevad ja sõjalaevad)


III LISA

Artikli 5 punktis a osutatud asutuste loetelu

1.

SBERBANK

2.

VTB BANK

3.

GAZPROMBANK

4.

VNESHECONOMBANK (VEB)

5.

ROSSELKHOZBANK