19.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 214/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 788/2014,

18. juuli 2014,

millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad trahvide ja perioodiliste karistusmaksete määramise ning laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide tunnustuse tühistamise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 391/2009 artiklitega 6 ja 7

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 391/2009 laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ühiste eeskirjade ja standardite kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 391/2009 artiklitega 6 ja 7 antakse komisjonile volitused määrata trahve ja perioodilisi karistusmakseid nimetatud määruse artiklis 2 osutatud tunnustatud organisatsioonidele või nende tunnustamine tühistada, et tagada nimetatud määrusel alusel kehtestatud nõuete ja kohustuste täitmine konkreetse eesmärgiga kõrvaldada võimalikud meresõiduohutust ja keskkonda ohustavad tegurid.

(2)

Läbipaistvuse huvides on oluline, et komisjon kehtestaks vastavalt määruse (EÜ) nr 391/2009 artikli 14 lõikele 2 otsustamise üksikasjalikud eeskirjad ning trahvide ja perioodiliste karistusmaksete arvutamise metoodika nii, et need oleksid asjaomastele organisatsioonidele ette teada, sh konkreetsed nõuded, mille alusel komisjon hindab juhtumi tõsidust ning meresõiduohutuse või keskkonnakaitsega seotud rikkumise ulatust.

(3)

Trahvide ja perioodiliste karistusmaksete kehtestamine peaks andma komisjonile täiendava vahendi, et reageerida tunnustatud organisatsiooni poolsele määruse (EÜ) nr 391/2009 eeskirjade rikkumisele üksikasjalikumalt, paindlikumalt ja liigendatumalt, kui tema tunnustuse tühistamine.

(4)

Perioodilised karistusmaksed peaks tõhusalt tagama, et määruses (EÜ) nr 391/2009 sätestatud kohustuste ja nõuete mis tahes rikkumine heastatakse viivitamata ja nõuetekohaselt. Kui tunnustatud organisatsioon ei ole võtnud komisjoni poolt nõutavaid ennetus- ja parandusmeetmeid, volitatakse komisjoni määrusega (EÜ) nr 391/2009 kohaldama perioodilisi karistusmakseid kuni selle ajani, mil asjaomane tunnustatud organisatsioon on võtnud nõutavaid meetmeid. Kui see on juhtumi asjaolusid arvestades vajalik, võib perioodiliste karistusmaksete päevast summat nõutavate meetmete kiireloomulisuse rõhutamiseks järk-järgult suurendada.

(5)

Trahvide ja perioodiliste karistusmaksete arvutamine organisatsiooni käibe murdosana, pidades silmas kooskõlas määrusega (EÜ) nr 391/2009 kehtestatud maksimaalset ülemmäära, on lihtne meetod, mis teeb trahvid ja perioodilised karistusmaksed hoiatavaks, jättes need samas proportsionaalseks nii juhtumi tõsiduse kui ka asjaomase tunnustatud organisatsiooni tegeliku võimsuse suhtes, võttes arvesse tunnustatud organisatsioonide erinevat suurust.

(6)

Läbipaistvuse ja õiguskindluse huvides tuleb trahvide ja perioodiliste karistusmaksete maksimaalse kogusumma ülemmäära kohaldamine selgelt sätestada, võttes arvesse eri asjaolusid nende kohaldamisel. Samadel põhjustel tuleks samuti kehtestada viis, kuidas arvutatakse iga tunnustatud organisatsiooni viimase kolme majandusaasta keskmine kogukäive seoses määruse (EÜ) nr 391/2009 kohaldamisalasse kuuluva tegevusega.

(7)

On asjakohane, et otsuses, millega määruse (EÜ) nr 391/2009 artikli 7 lõikes 1 kehtestatud tingimuste alusel tühistatakse organisatsiooni tunnustamine, tuleks võtta arvesse kõiki tegureid, mis on seotud tunnustatud organisatsioonide tegevuse kontrollimise ja üldise tegevuse laiema eesmärgiga, sh kõnealuse määruse korduva ja olulise rikkumise eest juba määratud trahvide ja perioodiliste karistusmaksete mõjuvust.

(8)

Tuleks kehtestada konkreetne kord, mis võimaldaks komisjonil kas omal algatusel või liikmesriigi taotlusel tühistada organisatsiooni tunnustus määruse (EÜ) nr 391/2009 alusel, vastavalt komisjoni volitustele hinnata tunnustatud organisatsioone ning määrata trahve ja perioodilisi karistusmakseid koos kõnealuses määruses sätestatud kaasnevate menetlustega.

(9)

On oluline, et käesoleva määruse kohane trahvide ja perioodiliste karistusmaksete määramise või tunnustuse tühistamise otsus põhineks eranditult nendel alustel, mida asjaomane organisatsioon on saanud kommenteerida.

(10)

Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga kinnitatud põhimõtteid, eriti õigust kaitsele ning konfidentsiaalsuse ja ne bis in idem põhimõtteid kooskõlas üldiste õiguspõhimõtete ja Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikaga.

(11)

Kõnealuse määruse kohased trahvide ja perioodiliste karistusmaksete määramise otsused peaks olema täitmisele pööratavad kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 299 ja Euroopa Liidu Kohtus võib need läbi vaadata.

(12)

Menetluse läbiviimise õigluse ja õiguskindluse tagamiseks on vaja kehtestada üksikasjalikud eeskirjad komisjoni poolt menetluse käigus määratud tähtaegade ja aegumistähtaegade arvutamiseks, mida kohaldatakse komisjoni suhtes trahvide ja perioodiliste karistusmaksete määramisel ja täitmisele pööramisel, võttes arvesse ka määruse (EÜ) nr 391/2009 jõustumise kuupäeva.

(13)

Käesoleva määruse rakendamine nõuab asjaomaste liikmesriikide, komisjoni ja Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tõhusat koostööd. Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 391/2009 artiklite 6 ja 7 kohane tõhus uurimine, otsustamine ja järelmeetmed, tuleb täpsustada iga nimetatud poole õigusi ja kohustusi käesoleva määrusega kehtestatud menetlustes.

(14)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas arvamusega, mille esitas laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS), mis on asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 2099/2002 (2),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad, mille alusel komisjon rakendab määruse (EÜ) nr 391/2009 artikleid 6 ja 7.

Sellega sätestatakse nõuded, mille alusel määratakse kindlaks trahvide ja perioodiliste karistusmaksete summa ning kehtestatakse otsustusmenetlus trahvi ja perioodilise karistusmakse määramiseks või tunnustatud organisatsiooni tunnustuse tühistamiseks kas komisjoni enda algatusel või liikmesriigi taotlusel.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse määruse (EÜ) nr 391/2009 artiklis 2 sätestatud mõisteid.

Peale nende kasutatakse järgmist mõistet:

„asjaomane liikmesriik” on iga liikmesriik, kes on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiviga 2009/15/EÜ laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta (3) usaldanud tunnustatud organisatsioonile tema lipu all sõitvate laevade kontrollimise, ülevaatuse ja sertifitseerimise, et need vastaks rahvusvahelistele konventsioonidele, sealhulgas liikmesriik, kes on esitanud komisjonile kõnealuse organisatsiooni kohta tunnustamistaotluse vastavalt määruse (EÜ) nr 391/2009 artiklile 3.

II PEATÜKK

TRAHVID JA PERIOODILISED KARISTUSMAKSED

Artikkel 3

Rikkumiste väljaselgitamine

1.   Komisjon selgitab määruse (EÜ) nr 391/2009 artikli 6 lõike 1 kohase rikkumise välja juhul, kui:

a)

määruse (EÜ) nr 391/2009 I lisas sätestatud miinimumkriteeriumi või artikli 8 lõikest 4, artiklitest 9, 10 ja 11 tulenevate kohustuste korduv või tõsine mittetäitmine tunnustatud organisatsiooni poolt paljastab tõsised puudused tema struktuuris, süsteemides, menetlustes või sisekontrollis;

b)

tunnustatud organisatsooni halvenenud tegevus, võttes arvesse komisjoni otsust 2009/491/EÜ, (4) näitab tõsiseid puudusi selle organisatsiooni struktuuris, süsteemides, menetlustes või sisekontrollimeetmetes;

c)

tunnustatud organisatsioon on hindamise käigus esitanud komisjonile tahtlikult ebaõigeid, mittetäielikke või eksitavaid andmeid või on muul viisil hindamist takistanud.

2.   Käesoleva määruse alusel toimuva rikkumismenetluse puhul lasub rikkumise tõendamise kohustus komisjonil.

Artikkel 4

Trahvide arvutamine

1.   Iga määruse (EÜ) nr 391/2009 artikli 6 lõike 1 alusel välja selgitatud rikkumise korral määratakse esialgu põhitrahv 0,6 % tunnustatud organisatsiooni keskmisest kogukäibest, mis on määratud kindlaks kooskõlas artikliga 9.

2.   Üksiku trahvi arvutamiseks iga rikkumise eest suurendatakse või vähendatakse lõikes 1 viidatud põhitrahvi rikkumise tõsiduse ja tagajärgede alusel kooskõlas artiklitega 5 ja 6 vastavalt, eriti seoses meresõiduohutuse või keskkonnakaitsega seotud rikkumise ulatusega.

3.   Üksiku trahvi maksimumsumma ei ületa 1,8 % tunnustatud organisatsiooni keskmisest kogukäibest.

4.   Kui tunnustatud organisatsiooni üks tegevus või tegevusetus on kahe või enama määruse (EÜ) nr 391/2009 artikli 6 lõike 1 punkti a kohase rikkumise, mis on tuvastatud käesoleva määruse artikli 3 lõike 1 punkti a alusel, ainus alus, on sellega kaasnev üksik trahv suurim selle aluseks olevate rikkumiste eest arvutatud üksikutest trahvidest.

5.   Tunnustatud organisatsioonile ühe otsusega määratud kogutrahv on kõikide üksikute trahvide summa, mis tuleneb käesoleva artikli lõigete 1–4 kohaldamisest, ilma et see mõjutaks maksimaalset ülemmäära, mis on kehtestatud määruse (EÜ) nr 391/2009 artikli 6 lõike 3 alusel, nagu on täpsustatud käesoleva määruse artiklis 8.

Artikkel 5

Rikkumise tõsiduse hindamine

Iga rikkumise tõsidust hinnates võtab komisjon arvesse kõiki raskendavaid ja kergendavaid asjaolusid, eriti järgmist:

a)

kas organisatsiooni tegevus oli põhjustatud hooletusest või oli see tahtlik;

b)

tunnustatud organisatsiooni rikkumise põhjustanud tegevuste või tegevusetuste arv;

c)

kas rikkumine on seotud eraldiseisvate filiaalide, geograafiliste piirkondade või kogu organisatsiooniga;

d)

tunnustatud organisatsiooni rikkumise põhjustanud tegevuste või tegevusetuste kordumine;

e)

rikkumise kestus;

f)

tunnustatud organisatsiooni väljastatud tunnistustes ja vastavusdokumentides esitatud laevade tegeliku olukorra vääresitamine või neis ebaõige või eksitava teabe esitamine;

g)

samale tunnustatud organisatsioonile määratud varasemad karistused, sh trahvid;

h)

kas rikkumine on põhjustatud tunnustatud organisatsioonide vahelisest kokkuleppest või ühisest tavast, mille eesmärk või tagajärg on määruses (EÜ) nr 391/2009 sätestatud nõuete ja kohustuste rikkumine;

i)

tunnustatud organisatsiooni hoolsuse ja koostöö määr asjaomase tegevuse või tegevusetuse avastamisel ning rikkumiste määratlemisel komisjoni poolt.

Artikkel 6

Rikkumise tagajärgede hindamine

Iga rikkumise, eriti meresõiduohutuse või keskkonnakaitsega seotud rikkumise ulatust hinnates võtab komisjon arvesse kõiki raskendavaid ja kergendavaid asjaolusid, eriti järgmist:

a)

organisatsiooni sertifitseeritud laevu tegelikult mõjutavate või potentsiaalselt mõjutavate puuduste laad ja ulatus, mida nimetatud organisatsioon rikkumise tõttu ei avastanud või ei suuda avastada või mille õigeaegset kõrvaldamist ta ei ole nõudnud või mida ta ei saa nõuda, arvestades eriti Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/16/EÜ, (5) mis käsitleb sadamariigi kontrolli, X lisas sätestatud laeva kinnipidamise kriteeriume;

b)

selliste organisatsiooni sertifitseeritud laevade osakaal, mida puudused tegelikult mõjutasid või võisid mõjutada;

c)

muud asjaolud, mis tekitavad konkreetseid tuvastavaid riske, nagu selliste laevade tüüp, mida puudused tegelikult mõjutasid või võisid mõjutada.

Artikkel 7

Perioodilised karistusmaksed

1.   Tunnustatud organisatsioonile antud hinnangus nõutud ennetus- ja heastamismeetmete võtmise tagamiseks võib komisjon määrata asjaomasele organisatsioonile määruse (EÜ) nr 391/2009 artikli 6 lõikes 2 viidatud perioodilisi karistusmakseid ilma, et see piiraks trahve, mis määratakse artikli 3 alusel.

2.   Artikli 3 kohases trahvi määramise otsuses võib komisjon samuti määrata kindlaks perioodilised trahvimaksed, mis määratakse tunnustatud organisatsioonile siis ja selleks ajaks, kui ta ei võta heastamismeetmeid või viivitab põhjendamatult rikkumise kõrvaldamisega.

3.   Perioodiliste trahvimaksete määramise otsuses kehtestatakse tähtaeg, mille jooksul tunnustatud organisatsioon peab ettenähtud meetmed ellu viima.

4.   Perioodilisi trahvimakseid kohaldatakse alates kuupäevast, mis järgneb lõike 3 alusel kehtestatud tähtaja möödumisele kuni selle kuupäevani, mil organisatsioon on võtnud asjakohased heastamismeetmed tingimusel, et komisjon peab neid piisavaks.

5.   Perioodilise karistusmakse summa päevas iga rikkumise eest on 0,0033 % tunnustatud organisatsiooni keskmisest kogukäibest, mis on arvutatud kooskõlas artikliga 9. Iga rikkumise eest perioodilise karistusmakse summa arvutamisel suurendatakse või vähendatakse põhitrahvi rikkumise tõsiduse ning meresõiduohutuse või keskkonnakaitsega seotud rikkumise ulatuse alusel vastavalt käesoleva määruse artiklitele 5 ja 6.

6.   Juhtumi asjaolusid ja eriti heastamismeetmete pakilisust arvestades, mis asjaomane organisatsioon peab võtma, võib komisjon teha otsuse suurendada perioodiliste karistusmaksete summat päevas kuni järgmiste ülemmääradeni:

a)

kui tunnustatud organisatsioon ületab lõike 3 alusel määratud tähtaega rohkem kui 120 päeva, on päevane ülemmäär alates tähtaja möödumise saja kahekümne esimesest päevast kuni kolmesajanda päevani 0,005 % organisatsiooni keskmisest kogukäibest, mis on arvutatud kooskõlas artikliga 9;

b)

kui tunnustatud organisatsioon ületab lõike 3 alusel määratud tähtaega rohkem kui 300 päeva, on päevane ülemmäär alates tähtaja möödumise kolmesaja esimesest päevast 0,01 % organisatsiooni keskmisest kogukäibest, mis on arvutatud kooskõlas artikliga 9.

7.   Käesoleva artikli alusel kas eraldi või lisaks trahvidele määratud perioodiliste karistusmaksete kogusumma ei tohi ületada maksimaalset ülemmäära, mis on kehtestatud määruse (EÜ) nr 391/2009 artikli 6 lõike 3 alusel, nagu on täpsustatud käesoleva määruse artiklis 8.

Artikkel 8

Trahvide ja perioodiliste karistusmaksete maksimaalse kogusumma kindlaksmääramine

Trahvide ja perioodiliste karistusmaksete maksimaalne kogusumma, mis määratakse tunnustatud organisatsioonile määruse (EÜ) nr 391/2009 artikli 6 lõike 3 alusel, määratakse kindlaks järgmiselt:

a)

tunnustatud organisatsioonile kooskõlas artikliga 4 ühe majandusaasta jooksul määratud trahvide kogusumma, võttes arvesse trahvide määramise otsuse kuupäeva ja juhul, kui sellele organisatsioonile trahvi määramise otsuseid on rohkem kui üks, siis esimese trahvi määramise otsuse kuupäeva, ei tohi ületada 5 % selle organisatsiooni keskmisest kogukäibest, mis on arvutatud kooskõlas artikliga 9;

b)

tunnustatud organisatsioonile kooskõlas artikliga 4 ühe majandusaasta jooksul määratud trahvide kogusumma, mis on määratud kindlaks kooskõlas lõikega 1, ja samades otsustes kooskõlas artikli 7 lõikega 2 määratud perioodilised karistusmaksed, mis kumuleeruvad niikaua, kui organisatsioon ei ole võtnud nõuetekohaseid heastamismeetmeid, ei tohi ületada 5 % selle organisatsiooni keskmisest kogukäibest, mis on arvutatud kooskõlas artikliga 9. Ilma et see piiraks artikli 21 kohaldamist, ei tohi komisjoni sissenõutavad perioodilised karistusmaksed ületada 5 % ülemmäära;

c)

tunnustatud organisatsioonile kooskõlas artikli 7 lõikega 1 määratud perioodiliste karistusmaksete kogusumma, mis kumuleerub niikaua, kui organisatsioon ei ole võtnud nõuetekohaseid heastamismeetmeid, ei tohi ületada 5 % selle organisatsiooni keskmisest kogukäibest, mis on arvutatud kooskõlas artikliga 9. Ilma et see piiraks artikli 21 kohaldamist, ei tohi komisjoni sissenõutavad perioodilised karistusmaksed ületada 5 % ülemmäära.

Artikkel 9

Käibe arvutamine

1.   Käesoleva määruse tähenduses on asjaomase tunnustatud organisatsiooni keskmine kogukäive üks kolmandik summast, mis on saadud, liites kokku tunnustuse saanud emaettevõtte kogukäibe komisjoni otsusele eelnenud kolmel majandusaastal ja kõikide selliste juriidiliste isikute käibed, mida kõnealune tunnustus hõlmab iga aasta lõpus.

2.   Auditeeritud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandega kontserni puhul on lõikes 1 viidatud käive emaettevõtte ja kõigi kontserni kuuluvate juriidiliste üksuste konsolideeritud tulu, keda tunnustus iga majandusaasta lõpus hõlmab.

3.   Lõigete 1 ja 2 kohaldamisel võetakse arvesse ainult määruse (EÜ) nr 391/2009 reguleerimisalasse kuuluvaid tegevusvaldkondi.

III PEATÜKK

TUNNUSTUSE TÜHISTAMINE

Artikkel 10

Tunnustuse tühistamine

1.   Komisjon võib omal algatusel või liikmesriigi taotluse korral võtta vastu otsuse organisatsiooni tunnustuse tühistamise kohta määruse (EÜ) nr 391/2009 artikli 7 lõike 1 punkides a–e viidatud juhtumite korral.

2.   Selleks, et teha kindlaks, kas korduv või tõsine rikkumine võib määruse (EÜ) nr 391/2009 artikli 7 lõike 1 punktide a ja b kohaselt lubamatult ohustada meresõiduohutust või keskkonda, võetakse arvesse järgmisi elemente:

a)

määruse (EÜ) nr 391/2009 artikli 7 lõikes 2 viidatud teavet ja asjaolusid, võttes eriti arvesse käesoleva määruse artiklites 5 ja 6 viidatud asjaolusid;

b)

komisjoni otsuses 2009/491/EÜ kindlaksmääratud kriteeriume ja künniseid vastavalt juhtumile.

3.   Kui tunnustatud organisatsioonile määratud trahvid ja perioodilised karistusmaksed ulatuvad maksimaalse ülemmäärani, mis on kehtestatud kooskõlas määruse (EÜ) nr 391/2009 artikli 6 lõikega 3, ja tunnustatud organisatsioon ei ole võtnud nõuetekohaseid parandusmeetmeid, võib komisjon järeldada, et need meetmed ei ole täitnud oma eesmärki kõrvaldada võimalik oht meresõiduohutusele või keskkonnale.

Artikkel 11

Tunnustuse tühistamise menetlus liikmesriigi taotlusel

1.   Kui liikmesriik taotleb komisjonilt organisatsiooni tunnustuse tühistamist kooskõlas määruse (EÜ) nr 391/2009 artikli 7 lõikega 3, esitab ta sellise taotluse komisjonile kirjalikult.

2.   Taotlev liikmesriik selgitab üksikasjalikult oma taotluse põhjuseid, viidates vajaduse korral määruse (EÜ) nr 391/2009 artikli 7 lõikes 1 loetletud nõuetele ja artikli 7 lõikes 2 loetletud asjaoludele ning samuti käesoleva määruse artikli 10 lõigetes 2 ja 3 loetletud asjaoludele.

3.   Oma taotluse toetamiseks esitab taotlev liikmesriik komisjonile kõik vajalikud dokumenteeritud tõendid, mis on nõuetekohaselt liigitatud ja nummerdatud.

4.   Komisjon teatab liikmesriigile tema taotluse kättesaamisest kirjalikult.

5.   Kui komisjon leiab, et otsuse tegemiseks on vaja lisateavet, täpsustusi või tõendeid, teatab ta sellest taotlevale liikmesriigile ja palub tal oma taotlust vastavalt täiendada kindlaksmääratud tähtajaks, mis ei ole lühem kui neli nädalat. Liikmesriigi taotlust ei loeta täielikuks enne, kui esitatud on kogu vajalik teave.

6.   Kui komisjon jõuab järeldusele, et liikmesriigi taotlus on põhjendatud, esitab ta ühe aasta jooksul alates täieliku taotluse saamisest asjaomasele organisatsioonile vastuväited kooskõlas artikliga 12, et tühistada tema tunnustamine vastavalt käesolevale määrusele. Sellisel juhul antakse taotlevale liikmesriigile asjaomase liikmesriigi õigused käesoleva määruse IV peatüki alusel.

Kui komisjon jõuab sama tähtaja jooksul järeldusele, et liikmesriigi taotlus ei ole põhjendatud, teatab ta sellest taotlevale liikmesriigile, esitades asjakohased põhjendused ja paludes tal esitada oma märkused kindlaksmääratud tähtajaks, mis ei ole lühem kui kolm kuud. Kuue kuu jooksul alates selliste märkuste kättesaamisest peab komisjon kas kinnitama, et taotlus ei ole põhjendatud või esitama vastuväited kooskõlas esimese lõiguga.

7.   Kui komisjon jõuab järeldusele, et liikmesriigi taotlus ei ole põhjendatud või see on pärast lõikes 5 viidatud tähtaja möödumist mittetäielik, võib komisjon lisada kõnealuse taotluse või selle osa ning sellega kaasnevad tõendid tunnustatud organisatsiooni hindamisse, mis viiakse läbi kooskõlas määruse (EÜ) nr 391/2009 artikliga 8.

8.   Komisjon esitab kord aastas laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komiteele aruande liikmesriikide esitatud tühistamistaotlustest ja komisjoni algatatud pooleliolevatest tühistamismenetlustest.

IV PEATÜKK

ÜHISSÄTTED

Artikkel 12

Vastuväited

1.   Kui komisjon jõuab järeldusele, et tunnustatud organisatsioonile trahvi ja perioodiliste karistusmaksete määramine on põhjendatud kooskõlas määruse (EÜ) nr 391/2009 artikliga 6 või organisatsiooni tunnustuse tühistamine on põhjendatud kooskõlas eelnimetatud määruse artikliga 7, esitab ta organisatsioonile vastuväited ja teavitab asjaomased liikmesriike.

2.   Vastuväiteid peavad hõlmama järgmist:

a)

üksikasjalik kokkuvõte tunnustatud organisatsiooni tegevusest ja tegevusetusest, sh asjakohaste faktide kirjeldus ja viitamine määruse (EÜ) nr 391/2009 sätetele, mida tunnustatud organisatsioon komisjoni arvates rikkus;

b)

tõendite esitamine, millel asjaomased järeldused põhinevad, sh viited kontrollimisaruannetele, hindamisaruannetele või muudele asjakohastele dokumentidele, millest komisjon või komisjoni nimel tegutsev Euroopa Meresõiduohutuse Amet on asjaomast organisatsiooni varem teavitanud;

c)

teatis selle kohta, et komisjon võib määrata trahve või perioodilisi karistusmakseid või tunnustuse tühistada kooskõlas määruse (EÜ) nr 391/2009 artiklitega 6 või 7.

3.   Vastuväiteid esitades palub komisjon tunnustatud organisatsioonil ja asjaomastel liikmesriikidel esitada märkused kindlaksmääratud tähtajaks, mis ei ole ühelgi juhul lühem kui kuus nädalat alates vastuväidete kättesaamise kuupäevast. Ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 24 lõike 4 kohaldamist, ei ole komisjon kohustatud võtma arvesse esildisi, mis ta on saanud pärast selle tähtaja möödumist.

4.   Vastuväidete teatavakstegemine ei lükka edasi asjaomase organisatsiooni hindamist. Komisjon võib igal ajal enne trahvi või perioodilise karistusmakse määramise või tunnustuse tühistamise otsuse vastuvõtmist kooskõlas käesoleva määrusega otsustada teha organisatsiooni tööruumides täiendavat kontrolli, külastada organisatsiooni sertifitseeritud laevu või nõuda tunnustatud organisatsioonilt kirjalikult täiendava teabe esitamist määrusega (EÜ) nr 391/2009 kehtestatud nõuetele vastamise ja kohustuste täitmise kohta.

5.   Komisjon võib igal ajal enne trahvi või perioodilise karistusmakse määramise või tunnustuse tühistamise otsuse vastuvõtmist kooskõlas käesoleva määrusega muuta oma hinnangut asjakohase tunnustatud organisatsiooni suhtes. Kui uus hinnang erineb vastuväidete aluseks olnud hinnangust, kuna on avastatud uusi fakte või välja selgitatud uusi rikkumisi või uusi asjaolusid, mis on seotud rikkumise tõsidusega või selle tagajärgedega meresõiduohutusele ja keskkonnale, esitab komisjon uued vastuväited.

Artikkel 13

Teabepäringud

Asjaolude selgitamiseks artikli 12 tähenduses võib komisjon kirjalikult nõuda tunnustatud organisatsioonilt kirjalike või suuliste selgituste, üksikasjade või dokumentide esitamist kindlaksmääratud tähtaja jooksul, mis ei ole ühelgi juhul lühem kui neli nädalat. Sellisel juhul teavitab komisjon tunnustatud organisatsiooni perioodilistest karistusmaksetest ja trahvidest, mis võidakse määrata juhul, kui nõuet ei täideta või teabe esitamisega viivitatakse põhjendamatult või kui komisjonile esitatakse tahtlikult ebaõigeid, mittetäielikke või eksitavaid andmeid.

Artikkel 14

Suuline ärakuulamine

1.   Kui tunnustatud organisatsioon, kellele vastuväited on esitatud, seda taotleb, annab komisjon sellele organisatsioonile võimaluse esitada oma argumendid suulisel ärakuulamisel.

2.   Komisjon kutsub suulisel ärakuulamisel osalema asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused ning võib omal algatusel või asjaomaste liikmesriikide taotlusel kutsuda suulisel ärakuulamisel osalema kõik teised isikud, kellel on õigustatud huvi rikkumiste suhtes. Komisjon võib paluda abi Euroopa Meresõiduohutuse Ametilt.

3.   Osalema kutsutud füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud tulevad kohale kas isiklikult või neid esindavad seadusjärgsed või volitatud esindajad. Liikmesriike esindavad liikmesriikide ametnikud.

4.   Suuline ärakuulamine ei ole avalik. Igat osalema kutsutud isikut võidakse kuulata ära eraldi või teiste osalema kutsutud isikute juuresolekul, võttes arvesse tunnustatud organisatsiooni või teiste poolte õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi ja muud konfidentsiaalset teavet.

5.   Iga isiku antud ütlused salvestatakse. Ärakuulamisel osalenud isikute või asjaomaste liikmesriikide taotlusel tehakse ärakuulamise salvestus neile kättesaadavaks.

Artikkel 15

Perioodilised karistusmaksed koostöö mittetegemise eest

1.   Kui komisjon kavatseb võtta vastu otsuse määrata artikli 7 lõike 1 alusel perioodilised karistusmaksed tunnustatud organisatsioonile, kes ei ole võtnud komisjoni nõutud ennetus- ja heastamismeetmeid või on nende võtmisega põhjendamatult viivitanud, teavitab komisjon tunnustatud organisatsiooni sellest kõigepealt kirjalikult.

2.   Lõike 1 kohases komisjoni teatises viidatakse konkreetsetele ennetus- ja heastamismeetmetele, mida tunnustatud organisatsioon ei ole võtnud ja seda kinnitavatele tõenditele, ning teatatakse tunnustatud organisatsioonile perioodilistest karistusmaksetest, mida komisjon sellega seoses kaalub.

3.   Komisjon määrab tähtaja, mille jooksul tunnustatud organisatsioon võib esitada komisjonile kirjalikud märkused. Komisjon ei ole kohustatud arvesse võtma selle tähtaja möödumisel saabunud kirjalikke märkusi.

Artikkel 16

Juurdepääs toimikule

1.   Kui tunnustatud organisatsioon, kellele vastuväited on esitatud, seda taotleb, lubab komisjon tal tutvuda toimikuga, mis sisaldab komisjoni koostatud dokumente ja muid tõendeid väidetava rikkumise kohta.

2.   Komisjon määrab kuupäeva ja teeb praktilisi korraldusi, et tunnustatud organisatsioonil oleks juurdepääs toimikule, millega saab tutvuda ainult elektroonilisel kujul.

3.   Asjaomase tunnustatud organisatsiooni taotlusel teeb komisjon talle kättesaadavaks kõigi toimikus sisalduvate dokumentide loetelu.

4.   Asjaomasel tunnustatud organisatsioonil on õigus tutvuda kõikide toimikus sisalduvate dokumentide ja andmetega. Sellise juurdepääsu võimaldamisel peab komisjon võtma nõuetekohaselt arvesse ärisaladusi, konfidentsiaalset teavet või komisjoni või Euroopa Meresõiduohutuse Ameti koostatud dokumentide asutusesisest iseloomu.

5.   Lõike 4 tähenduses võivad komisjoni ja Euroopa Meresõiduohutuse Ameti asutusesisesed dokumendid olla järgmised:

a)

dokumendid või dokumentide osad, milles käsitletakse komisjoni ja tema talituste ning Euroopa Meresõiduohutuse Ameti asutusesiseseid arutelusid, sh Euroopa Meresõiduohutuse Ameti poolt komisjonile esitatud arvamusi ja soovitusi;

b)

dokumendid või dokumentide osad, mis on osa komisjoni ja Euroopa Meresõiduohutuse või komisjoni ja liikmesriikide kirjavahetusest.

Artikkel 17

Seaduslik esindamine

Tunnustatud organisatsioonil on õigus seadusjärgsele esindatusele kõikides käesolevas määruse kohastes menetlusetappides.

Artikkel 18

Konfidentsiaalsus, ametisaladus ja vaikimisõigus

1.   Käesoleva määruse kohaseid menetlusi viiakse läbi konfidentsiaalsuse ja ametisaladuse hoidmise põhimõtete alusel.

2.   Komisjon, Euroopa Meresõiduohutuse Amet ja asjaomaste liikmesriikide ametiasutused ning nende ametnikud, teenistujad ja teised nende järelevalve all töötavad isikud ei avalda nende poolt vastavalt käesolevale määrusele saadud või vahetatud või muud sellesarnast teavet, mille kohta kehtib ametisaladuse ja konfidentsiaalsuse kohustus.

3.   Iga tunnustatud organisatsioon või muu isik, kes esitab teavet või märkusi käesoleva määruse alusel, peab selgesti tähistama konfidentsiaalseks peetava materjali koos põhjendustega ning esitama komisjoni määratud kuupäevaks eraldi mittekonfidentsiaalse versiooni.

4.   Samuti võib komisjon nõuda tunnustatud organisatsioonidelt ja teistelt huvitatud isikutelt komisjoni aruande, vastuväidete või otsuse sellise osa eristamist, mis nende arvates sisaldab ärisaladusi.

5.   Lõigetes 3 ja 4 viidatud tähistuse puudumisel võib komisjon eeldada, et asjaomased dokumendid või märkused ei sisalda konfidentsiaalset teavet.

6.   Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 391/2009 artikli 9 kohaldamist, on tunnustatud organisatsioonidel õigus vaikida olukorras, kus nad oleksid sunnitud andma vastuseid, mis võivad hõlmata nendepoolset rikkumise tunnistamist.

Artikkel 19

Otsus

1.   Käesoleva määruse kohane trahvide ja perioodiliste karistusmaksete määramise või tunnustuse tühistamise otsus peab eranditult põhinema nendel alustel, mille kohta asjaomane organisatsioon on saanud esitada oma märkused.

2.   Trahvi või perioodilise karistusmakse määramise otsuses ja asjakohase summa kindlaksmääramisel tuleb võtta arvesse mõjususe, proportsionaalsuse ja hoiatavuse põhimõtteid.

3.   Meetmete võtmisel kooskõlas käesoleva määrusega ja asjaomaste meetmete või tegevusetuse tõsiduse ning meresõiduohutusele ja keskkonnale avalduva mõju üle otsustamisel võtab komisjon arvesse riiklikke meetmeid, mis on asjaomase tunnustatud organisatsiooni suhtes juba võetud samade asjaoludel alusel, eriti juhul, kui sellise organisatsiooni suhtes on juba algatatud kohtu- või täitemenetlus.

4.   Tunnustatud organisatsiooni tegevuse või tegevusetus suhtes, mille alusel on võetud meetmeid kooskõlas käesoleva määrusega, ei kohaldata täiendavaid meetmeid. Sellist tegevust või tegevusetust võib siiski võtta arvesse järgnevates otsustes, mis võetakse vastu kooskõlas käesoleva määrusega, et hinnata kordumise võimalust.

5.   Komisjon võtab perioodiliste karistusmaksete määramise otsuse või trahvide ja perioodiliste karistusmaksete määramise otsuse vastu kooskõlas menetlusega, mida kohaldatakse määruse (EÜ) nr 391/2009 artikli 12 lõike 2 alusel.

6.   Komisjon võtab tunnustatud organisatsiooni tunnustuse tühistamise otsuse vastu kooskõlas menetlusega, mida kohaldatakse määruse (EÜ) nr 391/2009 artikli 12 lõike 3 alusel.

Artikkel 20

Õiguskaitsevahendid, teavitamine ja avalikustamine

1.   Komisjon teavitab asjaomast tunnustatud organisatsiooni talle kättesaadavatest õiguskaitsevahenditest.

2.   Komisjon teavitab oma otsusest Euroopa Meresõiduohutuse Ametit ja liikmesriike.

3.   Kui see on õigustatud, eriti meresõiduohutuse või keskkonnakaitsega seotud põhjustel, võib komisjon oma otsuse avalikustada. Oma otsuse üksikasju avaldades või liikmesriikidele teatades võtab komisjon arvesse asjaomase tunnustatud organisatsiooni ja teiste huvitatud isikute õigustatud huvisid.

Artikkel 21

Trahvide ja karistusmaksete sissenõudmine

Komisjon nõuab trahvid ja karistusmaksed sisse, koostades sissenõudekorralduse ja esitades ajaomasele tunnustatud organisatsioonile võlateate kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 966/2012 (6) artiklitega 78–80 ja 83 ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 (7) artiklitega 80–92.

Artikkel 22

Trahvide ja perioodiliste karistusmaksete määramise aegumistähtajad

1.   Komisjoni õigus määrata tunnustatud organisatsioonile trahve ja/või perioodilisi karistusmakseid kooskõlas käesoleva määrusega aegub viis aastat pärast seda kuupäeva, mil tunnustatud organisatsiooni tegevuse või tegevusetuse tõttu pandi toime käesoleva määruse artikli 3 kohaselt välja selgitatud rikkumine. Kuid rikkumise põhjustanud jätkuva või korduva tegevuse ja tegevusetuse korral arvestatakse seda tähtaega alates kuupäevast, millal tegevus või tegevusetus lõppeb.

Komisjoni õigus määrata tunnustatud organisatsioonile perioodilisi karistusmakseid kooskõlas käesoleva määruse artikliga 15 aegub kolm aastat pärast seda kuupäeva, millal toimus tunnustatud organisatsiooni tegevus või tegevusetus, mille suhtes komisjon nõudis asjakohaste ennetus- ja heastamismeetmete võtmist.

2.   Komisjoni või Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevus hindamise või rikkumismenetluse eesmärgil seoses tunnustatud organisatsiooni tegevuse või tegevusetusega katkestab lõike 1 alusel kehtestatud asjaomase aegumistähtaja. Aegumistähtaeg katkeb alates sellest kuupäevast, millal tunnustatud organisatsiooni teavitatakse komisjoni või ameti tegevusest.

3.   Iga katkestamise korral hakatakse tähtaega uuesti arvestama. Aegumistäheaeg ei tohi siiski ületada ajavahemikku, mis võrdub kahe esialgse aegumistähtajaga, v.a juhul, kui aegumine lükkub edasi lõike 4 alusel.

4.   Perioodiliste karistusmaksete määramise aegumistähtaega lükatakse edasi nii kaua, kui kestab komisjoni otsuse menetlemine Euroopa Liidu Kohtus.

Artikkel 23

Trahvide ja perioodiliste karistusmaksete sissenõudmise aegumistähtajad

1.   Trahvide ja/või perioodiliste karistusmaksete sissenõudmismenetluse algatamise õigus aegub üks aasta pärast seda, kui artikli 19 alusel tehtud otsus on lõplik.

2.   Lõikes 1 viidatud aegumistähtaeg katkeb komisjoni või komisjoni taotlusel tegutseva liikmesriigi mis tahes tegevuse tõttu, mille eesmärk on pöörata trahvide ja/või perioodiliste karistusmaksete maksmine täitmisele.

3.   Iga katkestamise korral hakatakse tähtaega uuesti arvestama.

4.   Lõigetes 1 ja 2 viidatud aegumistähtajad lükatakse edasi nii kauaks kui:

a)

on lubatud maksetähtaja alusel;

b)

peatatakse makse sissenõudmine vastavalt Euroopa Liidu Kohtu otsusele.

Artikkel 24

Tähtaegade kohaldamine

1.   Käesolevas määruses sätestatud tähtaeg algab komisjoni poolt saadetud teate saamisele või selle käsipostiga kättetoimetamisele järgnevast päevast.

2.   Komisjonile saadetud teate korral on asjaomastest tähtaegadest peetud kinni juhul, kui teatis on saadetud tähitud postiga enne asjaomase tähtaja möödumist.

3.   Tähtaegade kehtestamisel võtab komisjon arvesse nii nõuetekohase menetlemise õigusi kui ka käesoleva määruse kohase iga otsustamismenetluse konkreetseid asjaolusid.

4.   Tähtaegu võib pikendada, kui see on ajakohane ja enne algse tähtaja möödumist esitatakse põhjendatud taotlus.

Artikkel 25

Koostöö riiklike pädevate asutustega

Teavet, mille riiklikud pädevad asutused esitavad vastuseks komisjoni päringule, kasutab komisjon ainult järgmistel eesmärkidel:

a)

talle määrusega (EÜ) nr 391/2009 antud ülesannete täitmiseks seoses tunnustatud organisatsioonide tunnustamise ja nende üle teostatava järelevalvega;

b)

tõenditena otsuste tegemise eesmärgil käesoleva määruse alusel, ilma et see piiraks käesoleva määruse artiklite 16 ja 18 kohaldamist.

V PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 26

Kohaldamine

Sündmuste suhtes, mis toimusid enne määruse (EÜ) nr 391/2009 jõustumiskuupäeva, ei kohaldata meetmeid kooskõlas käesoleva määrusega.

Artikkel 27

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. juuli 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 131, 28.5.2009, lk 11.

(2)  EÜT L 324, 29.11.2002, lk 1.

(3)  ELT L 131, 28.5.2009, lk 47.

(4)  ELT L 162, 25.6.2009, lk 6.

(5)  ELT L 131, 28.5.2009, lk 57.

(6)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(7)  ELT L 362, 31.12.2012, lk 1.


LISA

Tabeli esimeses veerus viidatakse määruse (EÜ) nr 391/2009 ja selle I lisa asjaomastele sätetele, mis käesoleva määruse tähenduses moodustavad nõuete ja kohustuste rühmad, millest iga rühm on aluseks ühele rikkumisele. Määruse (EÜ) nr 391/2009 põhitekstis sätestatud kohuste korral viitab esimene veerg asjaomasele artiklile ja lõikele. Nimetatud määruse I lisas loetletud nõuete korral viitab esimene veerg asjaomasele osale, nõudele, alamnõudele ja punktile.

Teises veerus on iga rühma üldine kirjeldus, mille ainus eesmärk on viitamise lihtsustamine.

Määruse (EÜ) nr 391/2009 sätted

Vastavate rühmade sisu

Artikli 8 lõige 4

Kvaliteedijuhtimise süsteemi läbivaatuse tulemuste avalikustamine

Artikli 9 lõige 1 ja nõue B.4

Juurdepääs teabele ja laevatoimikutele

Artikli 9 lõige 2

Pääs laevadele

Artikli 10 lõige 1, esimene osa

Konsulteerimine eeskirjade ja menetluste samaväärsuse ja ühtlustamise ning rahvusvaheliste konventsioonide ühtse tõlgendamise eesmärgil

Artikli 10 lõige 1, teine osa

Vastastikune tunnustamine

Artikli 10 lõige 3

Koostöö sadamariigi kontrolliasutustega

Artikli 10 lõige 4

Teabe esitamine komisjonile, liikmesriikidele ja teistele asjaomastele isikutele muu hulgas klassifitseeritud laevade, ühest klassist teise üleminekute, klassi muutumise ja klassist väljaarvamise kohta

Artikli 10 lõige 5

Lipuriigile antud võimalus esitada oma arvamus täieliku kontrollimise vajalikkusest seoses klassist välja arvatud või muudetud klassiga laevale enne, kui organisatsioon on väljastatud seadusjärgse tunnistuse

Artikli 10 lõige 6

Ühest klassist teise üleminekuga seotud nõuded

Artikli 11 lõiked 1, 2, 3 ja 5

Kõikide vajalike meetmete võtmine tõhusa koostöö loomiseks, säilitamiseks ja tagamiseks sõltumatu kvaliteedihindamise ja sertifitseerimisüksuse vahel kooskõlas määruse nõuetega

Nõue A.1

Juriidiline isik ja auditinõuded

Nõue A.2

Tõendatud piisavad kogemused kaubalaevade projekteerimise ja ehitamise hindamisel

Nõuded A.3, B.1 ja B.7 g

Piisav arv nõuetele vastavaid töötajaid, teenuste pakkumine üle maailma, põhikohaga inspektorid

Nõuded A.4, B.7 a

Üksikasjalik ülevaatuse eeskirjade ja menetluste kehtestamine ja järgimine

Nõue A.5

Laevaregister

Nõue A.6

Sõltumatus, erapooletus ja huvide konflikt

Nõuded A.7, B.7 c esimene osa ja B.7 k

Seadusjärgsed nõuded töökorraldusele, v.a rahvusvahelise meresõiduohutuse korralduse (ISM) koodeks

Nõue B.2

Eetikakoodeks

Nõue B.3

Ametiasutuse nõutava teabe konfidentsiaalsus

Nõue B.5

Laevatöökodade, varustuse tarnijate ja laevaomanike intellektuaalomandi õigused

Nõuded B.6, B.7 b teine osa, B.7 c teine osa, B.7 i ja B.8

Kvaliteedijuhtimissüsteem koos dokumentidega

Nõude B.7 b esimene osa

Klassiga seotud eeskirjade ja menetluste rakendamine

Nõue B.7 d

Töötajate vastutus, pädevus ja omavaheliste suhted

Nõue B.7 e

Töö toimumine kontrollitud tingimustes

Nõue B.7 f

Järelevalve inspektorite ja teiste töötajate töö üle

Nõue B.7 h

Inspektorite koolitamise ja erialase ettevalmistamise süsteem

Nõue B.7 j

Terviklik siseauditite süsteem kõikides tegevuskohtades

Nõue B.7 l

Vastutus ja kontroll piirkondlike filiaalide ja inspektorite üle

Nõue B.9

Vahetud kogemused ja otsused

Nõue B.10

Rahvusvahelise meresõiduohutuse korralduse (ISM) koodeks

Nõue B.11

Asjaomaste isikute osalemine eeskirjade ja menetluste koostamisel