12.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 205/14


EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) nr 756/2014,

8. juuli 2014,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta

(EKP/2014/30)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 5,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt, (1) eelkõige selle artikli 5 lõiget 1 ja artikli 6 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) (2) jõustus 27. novembril 2013 ja seda kohaldatakse rahaloomeasutuste intressimäärade aruandluse suhtes alates 1. jaanuarist 2015.

(2)

Määrus (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) nõuab eraldi aruandlust muudetud tingimustega laenude uue tegevuse mahtude kohta ning paralleelselt nõuab ka suunise EKP/2014/15 (3) II lisa 13. osa lõige 4 andmete esitamist muudetud tingimustega laenudele kohaldatavate intressimäärade kohta.

(3)

Määruses (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) kasutatav muudetud tingimustega laenude määratlus on vaja viia kooskõlla suunisega EKP/2014/15, mis tagaks aruandeperioodil, mille jooksul laen väljastati, toimunud laenutingimuste kokkuleppeliste muutmiste asjakohase registreerimise ning muudetud tingimustega laenude uue tegevuse mahtude täpse aruandluse laenude puhul, mis ei ole veel täies mahus välja võetud (st osadena välja võetud laenud),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Muudatus

Määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) I lisa 2. osa VI alajaos asendatakse punkt 22 järgmiselt:

„22.

Uute tegevusmahtude eraldi aruandluses intressimäärade kohta seoses kodumajapidamistele ja mittefinantsettevõtetele antud laenude tingimuste kokkuleppelise muutmisega hõlmab kokkuleppeline laenutingimuste muutmine kogu uue laenutegevuse, v.a vaba tagasimaksega laenud ja arvelduskrediidid ning krediitkaardivõlad, mis on tingimuste muutmise hetkel välja antud, kuid mitte veel tagasi makstud.”

Artikkel 2

Lõppsätted

Käesolev määrus jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja kõikides liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Frankfurt Maini ääres, 8. juuli 2014

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.

(2)  Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1072/2013, 24. september 2013, rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2013/34) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 51).

(3)  Suunis EKP/2014/15, 4. aprill 2014, rahandus- ja finantsstatistika kohta (vastu võetud 4. aprillil 2014 ja avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu). Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.