19.6.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 179/26


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 666/2014,

12. märts 2014,

liidu inventuurisüsteemi käsitlevate sisuliste nõuete kehtestamise ning globaalse soojendamise potentsiaali ja rahvusvaheliselt kokku lepitud inventuurisuuniste muudatuste arvessevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 525/2013

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta ning otsuse nr 280/2004/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eelkõige selle artikli 6 lõiget 2 ja artikli 7 lõike 6 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kasvuhoonegaaside heite seire ja aruandluse mehhanism on vajalik selleks, et hinnata ELi ja liikmesriikide tegelikku edu kõigi kasvuhoonegaaside piiramise ja vähendamisega seotud kohustuste täitmisel vastavalt nõukogu otsusega 94/69/EÜ (2) heaks kiidetud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonile, nõukogu otsusega 2002/358/EÜ (3) heaks kiidetud Kyoto protokollile ning 2009. aastal vastu võetud liidu õigusaktidele, millele ühiselt osutatakse kui „kliima- ja energiapaketile”.

(2)

Kyoto protokolli osaliste koosolekuna peetava ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi otsuses 19/CMP.1 on sätestatud riiklikke süsteeme käsitlevad suunised, mida osalised peaksid kohaldama. Seepärast tuleks liidu inventuurisüsteemi käsitlevaid eeskirju täpsustada, et täita kõnealuse otsuse kohaseid kohustusi, ning tagada õigeaegne, läbipaistev, täpne, kooskõlaline, võrreldav ja täielik kasvuhoonegaase käsitlev aruandlus ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadile.

(3)

Liidu inventuurisüsteemi kvaliteedi tagamiseks on vaja kehtestada täiendavad eeskirjad liidu kasvuhoonegaaside inventuuri kvaliteedi tagamise ja -kontrolli programmi kohta.

(4)

Liidu inventuuri täielikkuse tagamiseks kooskõlas kasvuhoonegaaside riiklike inventuuriandmete koostamist käsitlevate suunistega on vaja näha ette meetodid ja andmed, mida komisjon peab kasutama, kui ta koostab asjaomase liikmesriigiga konsulteerides ja tihedat koostööd tehes määruse (EL) nr 525/2013 artikli 9 lõike 2 kohaseid hinnanguid liikmesriikide inventuuriandmetest puuduvate andmete kohta.

(5)

Selleks et tagada ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli kohaste liidu kohustuste õigeaegne ja tõhus täitmine, on vaja kehtestada liikmesriikide ja liidu vahelise koostöö ja koordineerimise ajakava iga-aastase aruandlusprotsessi ning ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni kohase inventuuriandmete läbivaatamise jaoks.

(6)

Arvesse tuleks võtta globaalse soojendamise potentsiaali väärtuste muutusi ning rahvusvaheliselt kokkulepitud suuniseid, milles käsitletakse kasvuhoonegaaside inimtekkelist heidet allikate kaupa ja selle sidumist neeldajates kooskõlas ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja Kyoto protokolli asjaomaste organite vastuvõetud otsustega.

(7)

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja Kyoto protokolli kohaste seire- ja aruandlusnõuete järjepideva rakendamise tagamiseks tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. jaanuarist 2015,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

1.   Liidu kasvuhoonegaaside inventuuri aluseks on liikmesriikide kasvuhoonegaaside inventuuriandmed, mis määruse (EL) nr 525/2013 artikli 7 kohaselt esitatakse täielike aegridadena inventuuriaastate kohta; liidu inventuuriandmed kujutavad endast liikmesriikide kasvuhoonegaaside heite ja neeldajates seotud heite summat kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 52 määratletud Euroopa Liidu territooriumi kohta.

2.   Käesolevas määruses sätestatakse ELi inventuurisüsteemi nõudeid käsitlevad eeskirjad, täpsustatakse liidu kasvuhoonegaaside inventuuriandmete koostamise ja haldamise eeskirju, sealhulgas neid, mis puudutavad koostööd liikmesriikidega iga-aastase aruandlusprotsessi ajal ja ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni kohasel inventuuriandmete läbivaatamisel.

3.   Samuti sätestatakse käesolevas määruses eeskirjad seoses globaalse soojendamise potentsiaali väärtustega ja rahvusvaheliselt kokkulepitud inventuurisuunistega, mida liikmesriigid ja komisjon peavad kasutama kasvuhoonegaaside inventuuriandmete koostamisel ja esitamisel.

Artikkel 2

Liidu kasvuhoonegaaside inventuur

1.   Liidu kasvuhoonegaaside inventuuri ettevalmistamisel ja läbiviimisel püüab komisjon tagada, et:

a)

liidu kasvuhoonegaaside inventuuriandmed on täielikud, kohaldades määruse (EL) nr 525/2013 artikli 9 lõikes 2 sätestatud korda;

b)

liidu kasvuhoonegaaside inventuuriandmetes esitatakse läbipaistvalt liikmesriikide kasvuhoonegaaside heite ja neeldajates seotud heitkoguste summa ning kajastatakse läbipaistval viisil liikmesriikide heite ja neeldajates seotud heitkoguste osakaalu liidu kasvuhoonegaaside inventuuriandmetes;

c)

liidu kasvuhoonegaaside heide ja neeldajates seotud heitkogused aruandlusaasta kohta kokku on võrdsed liikmesriikide poolt kõnealuse aasta kohta määruse (EL) nr 525/2013 artikli 7 lõigete 1–5 kohaselt esitatud kasvuhoonegaaside heite ja neeldajates seotud heitkoguste summaga;

d)

liidu kasvuhoonegaaside inventuuriandmed sisaldavad järjepidevaid aegridasid heite ja neeldajates seotud heitkoguste kohta kõigi aruandlusaastate jaoks.

2.   Komisjon ja liikmesriigid püüavad parandada liikmesriikide kasvuhoonegaaside inventuuriandmete võrreldavust.

Artikkel 3

Liidu kasvuhoonegaaside inventuuri kvaliteedi tagamise ja kontrolli programm

1.   Määruse (EL) nr 525/2013 artikli 6 lõike 1 punktis a osutatud liidu kvaliteedi tagamise ja kontrolli programmiga täiendatakse liikmesriikides rakendatud kvaliteedi tagamise ja kontrolli programme.

2.   Liikmesriigid tagavad tegevusandmete, heitekoefitsientide ja muude kasvuhoonegaaside inventuuriandmete koostamisel kasutatud näitajate kvaliteedi, kohaldades muu hulgas artikleid 6 ja 7.

3.   Kui ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni kohasel liidu kasvuhoonegaaside inventuuriandmete läbivaatamisel seda nõutakse, esitavad liikmesriigid komisjonile ja Euroopa Keskkonnaametile kogu asjaomase teabe oma arhiividest, mis on loodud ja mida hallatakse kooskõlas Kyoto protokolli osaliste koosolekuna peetava ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi otsuse 19/CMP.1 lisa lõike 16 punktiga a.

Artikkel 4

Andmelünkade täitmine

1.   Määruse (EL) nr 525/2013 artikli 9 lõike 2 kohased komisjoni hinnangud liikmesriikide kasvuhoonegaaside inventuuriandmetest puuduvate andmete kohta põhinevad järgmistel meetoditel ja andmetel:

a)

kui liikmesriik on eelmisel aruandeaastal esitanud asjaomast allikakategooriat käsitlevate hinnangute järjepidevad aegread, mida ei ole kohandatud vastavalt Kyoto protokolli artikli 5 lõikele 2, ning kui ilmneb, et:

i)

liikmesriik on esitanud vastavalt määruse (EL) nr 525/2013 artikli 8 lõikele 1 aasta X – 1 kohta kasvuhoonegaaside ligikaudsed inventuuriandmed, mis sisaldavad puuduvat hinnatavat suurust, võetakse aluseks kõnealused kasvuhoonegaaside ligikaudsed inventuuriandmed;

ii)

liikmesriik ei ole vastavalt määruse (EL) nr 525/2013 artikli 8 lõikele 1 esitanud aasta X – 1 kohta kasvuhoonegaaside ligikaudseid inventuuriandmeid, kuid liit on koostanud hinnangu kõnealuse liikmesriigi kasvuhoonegaaside ligikaudse heite kohta aastal X – 1 kooskõlas määruse (EL) nr 525/2013 artikli 8 lõikega 1, võetakse aluseks kõnealused liidu kasvuhoonegaaside ligikaudsed inventuuriandmed;

iii)

kasvuhoonegaaside ligikaudseid inventuuriandmeid ei ole võimalik kasutada või selle tulemuseks võib energeetikasektorit käsitlevate hinnangute puudumise korral olla väga ebatäpne hinnang, võetakse aluseks andmed, mis on saadud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1099/2008 (4);

iv)

kasvuhoonegaaside ligikaudseid inventuuriandmeid ei ole võimalik kasutada või selle tulemuseks võib muid kui energeetikasektorit käsitlevate hinnangute puudumise korral olla väga ebatäpne hinnang, võetakse aluseks hinnang, mis põhineb Kyoto protokolli artikli 5 lõike 2 kohasel kohandamismeetodeid käsitleval tehnilisel juhendil, kusjuures nimetatud juhendis määratletud konservatiivsustegurit ei kohaldata;

b)

kui asjaomast allikakategooriat käsitlevat hinnangut on eelmistel aastatel kohandatud vastavalt Kyoto protokolli artikli 5 lõikele 2 ning asjaomane liikmesriik ei ole esitanud läbivaadatud hinnangut, võetakse aluseks ekspertidest koosnevas läbivaatusrühmas kasutatud peamine kohandamismeetod, nagu on sätestatud Kyoto protokolli artikli 5 lõike 2 kohases kohandamismeetodeid käsitlevas tehnilises juhendis, kusjuures nimetatud juhistes määratletud konservatiivsustegurit ei kohaldata;

c)

kui asjaomast allikakategooriat käsitlevasse hinnangusse on eelmistel aastatel tehtud tehnilisi parandusi vastavalt määruse (EL) nr 525/2013 artikli 19 lõike 3 punktile c ning asjaomane liikmesriik ei ole esitanud läbivaadatud hinnangut, võetakse aluseks meetod, mida kasutati ekspertidest koosnevas läbivaatusrühmas tehnilise paranduse arvutamiseks;

d)

kui asjaomase allikakategooria kohta ei ole esitatud järjepidevaid hinnangute aegridu ja kui allikakategooriat käsitlevat hinnangut ei ole Kyoto protokolli artikli 5 lõike 2 alusel kohandatud, võetakse aluseks kohandamist käsitlev tehniline juhend, kusjuures nimetatud juhendis määratletud konservatiivsustegurit ei kohaldata.

2.   Komisjon koostab asjaomase liikmesriigiga konsulteerides lõikes 1 osutatud hinnangud aruandeaasta 31. märtsiks.

3.   Kui asjaomane liikmesriik esitab 15. aprillil oma riiki käsitleva teabe ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadile, kasutab ta lõikes 1 osutatud hinnanguid, et tagada kooskõla liidu kasvuhoonegaaside inventuuriandmete ja liikmesriikide kasvuhoonegaaside inventuuriandmete vahel.

Artikkel 5

Iga-aastase aruandlusprotsessi ja ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni kohase läbivaatamise ajal tehtava koostöö ja koordineerimise ajakava

1.   Kui liikmesriik kavatseb oma inventuuriandmed esitada ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadile uuesti 27. maiks, saadab kõnealune liikmesriik samad inventuuriandmed hiljemalt 8. maiks eelnevalt komisjonile. Komisjonile esitatud teave ei tohi erineda ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadile esitatavast teabest.

2.   Kui liikmesriik kavatseb pärast 27. maid esitada ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadile uuesti oma inventuuriandmed, mis sisaldavad komisjonile juba esitatud teabest erinevat teavet, saadab kõnealune liikmesriik sellise teabe komisjonile hiljemalt ühe nädala jooksul pärast kõnealuse teabe esitamist ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadile.

3.   Liikmesriik esitab komisjonile järgmise teabe:

a)

ekspertidest koosneva läbivaatusrühma viited liikmesriigi kasvuhoonegaaside inventuuriandmetes esinevatele võimalikele probleemidele, mis on seotud kohustuslike nõuete täitmisega ning mis võivad viia inventuuriandmete kohandamiseni või tekitada rakendamisküsimuse (nn Saturday paper), — ühe nädala jooksul alates teabe saamisest ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadilt;

b)

kasvuhoonegaaside heite hinnangute parandused, mis esitati vastusena punktis a osutatud märkustele ning mida on tehtud asjaomastesse kasvuhoonegaaside inventuuriandmetesse liikmesriigi ja ekspertidest koosneva läbivaatusrühma kokkuleppel läbivaatamisprotsessi ajal, — ühe nädala jooksul alates vastuse esitamisest UNFCCC sekretariaadile;

c)

liikmesriigi inventuuriandmete läbivaadatud aruande kavand, mis sisaldab kasvuhoonegaaside heite kohandatud hinnanguid või küsimust rakendamise kohta, kui liikmesriik ei ole lahendanud ekspertidest koosneva läbivaatusrühmas esile tõstetud probleemi, — ühe nädala jooksul pärast selle aruande saamist ÜRO sekretariaadilt;

d)

juhul, kui soovitatud kohandamist heaks ei kiideta, liikmesriigi vastus inventuuriandmete läbivaadatud aruande kavandile, millele on lisatud kokkuvõte, milles liikmesriik osutab, millised soovitatud kohandamised ta kiidab heaks ja millised lükkab tagasi, — ühe nädala jooksul vastuse esitamisest ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadile;

e)

liikmesriigi inventuuriandmete lõplik läbivaatamise aruanne, ühe nädala jooksul alates selle kättesaamisest ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadilt;

f)

kõik rakendamisküsimused, mis on esitatud Kyoto protokolli täitmist kontrollivale komiteele, kõnealuse komitee teade rakendamisküsimuse menetlemise kohta ning komitee ja selle harude kõik esialgsed järeldused ja otsused asjaomase liikmesriigi kohta, ühe nädala jooksul alates nende kättesaamisest ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadilt.

4.   Komisjoni talitused esitavad lõikes 3 osutatud teabe kokkuvõtte kõikidele liikmesriikidele.

5.   Komisjoni talitused edastavad liikmesriikidele lõikes 3 osutatud teabe, kohaldades kõnealust lõiget mutatis mutandis liidu kasvuhoonegaaside inventuuriandmete suhtes.

6.   Kõik lõike 3 punktis b osutatud parandused seoses liidu kasvuhoonegaaside inventuuriandmetega tehakse koostöös asjaomase liikmesriigiga.

7.   Kui liikmesriigi kasvuhoonegaaside inventuuriandmetes tehakse kohandusi vastavalt Kyoto protokolli nõuete täitmise mehhanismile, kooskõlastab kõnealune liikmesriik komisjoniga oma vastuse määrusest (EL) nr 525/2013 tulenevate kohustustega seotud läbivaatusprotsessile järgmises ajaraamistikus:

a)

Kyoto protokolli alusel kehtestatud ajakava raames, kui üht või mitut liikmesriiki puudutavad kohandatud hinnangud ühe aasta sees või järjestikused kohandused järgnevatel aastatel kohustusteperioodi jooksul tooksid endaga kaasa sellisel hulgal kohandusi liidu inventuuriandmetes, et selle tulemusena ei suudetaks täita Kyoto protokolli artikli 7 lõike 1 kohaseid metoodika- ja aruandlusnõudeid, mis on seotud Kyoto protokolli artikli 7 alusel vastu võetud juhendites sätestatud osalemiskõlblikkusnõuetega;

b)

kahe nädala jooksul enne järgmise teabe esitamist:

i)

taotlus osalemiskõlblikkuse ennistamiseks asjaomastele Kyoto protokolli kohastele organitele;

ii)

vastus Kyoto protokolli täitmist kontrolliva komitee otsusele jätkata rakendamisküsimuse käsitlemist või vastus komitee esialgsetele järeldustele.

8.   Sellel nädalal, kui ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel vaadatakse läbi liidu inventuuriandmeid, esitavad liikmesriigid võimalikult kiiresti vastused kõnealust läbivaatust teostavate isikute küsimustele, mis on seotud käesoleva määruse artikli 4 lõigetele 2 ja 3 kohaselt liikmesriigi vastutusalasse kuuluvate probleemidega.

Artikkel 6

Kasvuhoonegaaside inventuuri käsitlevad suunised

Liikmesriigid ja komisjon koostavad määruse (EL) nr 525/2013 artikli 7 lõigetes 1–5 osutatud kasvuhoonegaaside inventuuriandmed kooskõlas järgmisega:

a)

valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) 2006. aasta suunised kasvuhoonegaaside riiklike inventuuride kohta (2006 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories);

b)

IPCC 2013. aasta läbivaadatud täiendavad meetodid ja hea tava juhendid, mis tulenevad Kyoto protokollist (IPCC 2013 Revised Supplementary Methods and Good Practice Guidance Arising from the Kyoto Protocol);

c)

märgalasid käsitlevad IPCC 2013. aasta täiendatud suunised kasvuhoonegaaside riiklike inventuuride kohta (2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas inventories: Wetlands), milles käsitletakse määruse (EL) nr 525/2013 artikli 7 lõike 1 punktis d nimetatud sookuivendamist ja taassoostamist;

d)

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni suunised konventsiooni I lisasse kantud osalistele riigi kliimaaruannete koostamiseks, I osa: iga-aastaste inventuuriaruannete esitamist käsitlevad ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni aruandlussuunised vastavalt kõnealuse konventsiooni osaliste konverentsi otsusele 24/CP.19 (UNFCCC guidelines for the preparation of national communications by Parties included in Annex I to the Convention, part I: UNFCCC reporting guidelines on annual inventories as set out in Decision 24/CP.19 of the Conference of the Parties to the UNFCCC);

e)

Kyoto protokolli osaliste koosolekuna peetava ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsil vastu võetud suunised Kyoto protokolli artiklis 7 nõutud teabe ettevalmistamiseks (Guidelines for the preparation of the information required under Article 7 of the Kyoto Protocol as adopted by Conference of the Parties to the UNFCCC serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol).

Artikkel 7

Globaalse soojendamise potentsiaal

Liikmesriigid ja komisjon kasutavad määruse (EL) nr 525/2013 artikli 7 lõigete 1–5 alusel liikmesriigi kasvuhoonegaaside inventuuriandmete ning liidu kasvuhoonegaaside inventuuriandmete koostamiseks ja esitamiseks ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi otsuse 24/CP.19 III lisas loetletud globaalse soojendamise potentsiaali väärtusi.

Artikkel 8

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. märts 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 165, 18.6.2013, lk 13.

(2)  Nõukogu otsus 94/69/EÜ, 15. detsember 1993, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni sõlmimise kohta (EÜT L 33, 7.2.1994, lk 11).

(3)  Nõukogu otsus 2002/358/EÜ, 25. aprill 2002, mis käsitleb Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli heakskiitmist Euroopa Ühenduse nimel ja sellega võetavate ühiste kohustuste täitmist (EÜT L 130, 15.5.2002, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1099/2008, 22. oktoober 2008, Euroopa statistika kohta (ELT L 304, 14.11.2008, lk 1).