29.5.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/5


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 543/2014,

15. mai 2014,

millega muudetakse nõukogu otsust 2005/681/JSK, millega luuakse Euroopa politseikolledž (CEPOL)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 87 lõike 2 punkti b,

võttes arvesse algatust, mille esitasid Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Eesti, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, Küpros, Läti, Leedu, Luksemburg, Ungari, Malta, Madalmaad, Austria, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Soome ja Rootsi,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt nõukogu otsuse 2005/681/JSK (2) artiklile 4 on CEPOLi asukoht Bramshill, Ühendkuningriik.

(2)

Hoolimata otsuse 2005/681/JSK artiklist 4 teatas Ühendkuningriik 12. detsembril 2012. aastal ja 8. veebruaril 2013. aastal saadetud kirjadega CEPOLile oma ühepoolsest otsusest, et ta ei soovi enam olla CEPOLi asukohariik. Lisaks CEPOLile asub Bramshillis Ühendkuningriigi politseitöö parandamise ameti (National Policing Improvement Agency) siseriiklik politseikoolituse keskus ning Ühendkuningriik on otsustanud asendada politseitöö parandamise ameti uue politseikolledžiga, mille asukohaks ei ole Bramshill. Seetõttu on Ühendkuningriik otsustanud sulgeda ja müüa Bramshillis asuva siseriikliku politseikoolituse keskuse kinnistu märkides, et sellega seonduvad kulud olid suured ning ei ole leitud ühtegi alternatiivset ärimudelit selle haldamiseks. Vastavalt Euroopa Liidu lepingust (ELi leping) tulenevale lojaalse koostöö kohustusele ja eelkõige ELi lepingu artiklist 4 tulenevatele kohustustele peaksid liit ja selle liikmesriigid üksteist vastastikku abistama CEPOLi operatiivtegevuse säilitamisel. Seetõttu peab Ühendkuningriik eelkõige tagama CEPOLi sujuva üleviimise selle uude asukohta, seadmata ohtu CEPOLi korralist eelarvet.

(3)

Võttes arvesse liikmesriikide valitsuste esindajate poolt 8. oktoobril 2013. aastal saavutatud ühist kokkulepet ja vajadust säilitada CEPOL eraldiseisva liidu asutuse staatuses, tuleks kokku leppida, et CEPOLi asukohaks saab Budapest niipea, kui CEPOL Bramshillist lahkub. Nimetatud kokkulepe tuleks inkorporeerida otsusesse 2005/681/JSK.

(4)

Arvestades Lissaboni lepingu jõustumise järgset õigusraamistikku, oleks vaja läbi vaadata otsus 2005/681/JSK, tagades samal ajal CEPOLi staatuse eraldiseisva liidu asutusena.

(5)

Otsust 2005/681/JSK tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(6)

Enne kui CEPOL alustab tööd uues asukohas, tuleks sõlmida peakorterileping vastavalt kehtivale korrale.

(7)

ELi lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule (ELi toimimise leping) lisatud protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artikli 3 ja artikli 4a lõike 1 kohaselt on kõnealused liikmesriigid teatanud oma soovist osaleda käesoleva määruse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(8)

ELi lepingule ja ELi toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva määruse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(9)

Arvestades CEPOLi uue asukoha kindlaksmääramise vajaduse kiireloomulisust, peaks käesolev määrus jõustuma selle avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Otsust 2005/681/JSK muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Asukoht

CEPOLi asukoht on Budapest, Ungari.”

2)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 21a

Läbivaatamine

Komisjon esitab hiljemalt 30. novembriks 2015 aruande käesoleva otsuse tulemuslikkuse kohta, võttes arvesse vajadust tagada CEPOLi staatus eraldiseisva liidu asutusena. Kõnealusele aruandele lisatakse asjakohasel juhul seadusandlik ettepanek käesoleva otsuse muutmiseks pärast põhjaliku kulude ja tulude analüüsi ning mõjuhinnangu läbiviimist.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. septembrist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Brüssel, 15. mai 2014

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

D. KOURKOULAS


(1)  Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2014. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 6. mai 2014. aasta otsus.

(2)  Nõukogu 20. septembri 2005. aasta otsus 2005/681/JSK, millega luuakse Euroopa politseikolledž (CEPOL) ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2000/820/JSK (ELT L 256, 1.10.2005, lk 63).