17.5.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 147/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 518/2014,

5. märts 2014,

millega muudetakse komisjoni delegeeritud määruseid (EL) nr 1059/2010, (EL) nr 1060/2010, (EL) nr 1061/2010, (EL) nr 1062/2010, (EL) nr 626/2011, (EL) nr 392/2012, (EL) nr 874/2012, (EL) nr 665/2013, (EL) nr 811/2013 ja (EL) nr 812/2013 seoses energiamõjuga toodete märgistamisega internetis

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 2010/30/EL energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses, (1) eriti selle artikleid 7 ja 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2010/30/EL kohaselt peab komisjon sätestama energiamõjuga toodete märgistuse üksikasjad delegeeritud õigusaktides, mis sisaldavad meetmeid selle tagamiseks, et võimalikud lõppkasutajad saavad kõnealusel märgisel ja tootekirjelduses olevat teavet toote ostmisel kaugmüügis, sh posti teel või kataloogi, telefonimüügi või interneti kaudu.

(2)

Praegu on sätestatud, et kaugmüügi puhul tuleb energiamärgisel olev teave esitada teatavas järjekorras. Küll aga puudub praegu selle märgise või tootekirjelduse lisamise nõue. See mõjutab aga kaugmüügist ostvate lõppkasutajate suutlikkust teha informeeritumaid ostuotsuseid, sest nad ei saa juhinduda märgise värviskaalast, neil ei ole teavet selle kohta, milline energiamärgistuse klass on asjaomase tooterühma puhul kõige parem, ja neil ei ole tootekirjelduses esitatud lisateavet.

(3)

Järjest märkimisväärsem osa energiamõjuga toodetest müüakse kaugmüügis interneti kaudu. Internetis on võimalik kuvada energiamärgis ja tootekirjeldus ilma täiendava halduskoormuseta. Seepärast peaksid edasimüüjad selle märgise ja tootekirjelduse internetis müües lisama.

(4)

Energiamärgise ja tootekirjelduse internetis kuvamiseks peaksid tarnijad tegema edasimüüjatele elektrooniliselt kättesaadavaks kõigi energiamõjuga toodete mudelite energiamärgise ja tootekirjelduse, nt veebisaidil, kus edasimüüjad saavad need alla laadida.

(5)

Käesoleva määruse nõuete rakendamiseks tavapäraste äritsüklite osana peaksid tarnijad olema kohustatud tegema energiamärgise ja tootekirjelduse elektrooniliselt kättesaadavaks üksnes uute mudelite (sh olemasolevate mudelite ajakohastatud versioonide) ehk siis uue mudelitähisega mudelite puhul. Olemasolevate mudelite elektroonilise energiamärgise ja tootekirjelduse kättesaadavaks tegemine peaks olema vabatahtlik.

(6)

Kuna energiamärgise ja tootekirjelduse kuvamine toote kõrval võib võtta kuvaril rohkem ruumi, peaks olema lubatud kuvada need pesastatult.

(7)

Seepärast tuleks vastavalt muuta komisjoni delegeeritud määrusi (EL) nr 1059/2010, (2) (EL) nr 1060/2010, (3) (EL) nr 1061/2010, (4) (EL) nr 1062/2010, (5) (EL) nr 626/2011, (6) (EL) nr 392/2012, (7) (EL) nr 874/2012, (8) (EL) nr 665/2013, (9) (EL) nr 811/2013 (10) ning (EL) nr 812/2013 (11),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) nr 1059/2010 muudatused

Delegeeritud määrust (EL) nr 1059/2010 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse punkt f:

„f)

kõigi alates 1. jaanuarist 2015 turule lastud kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate uue mudelitähisega mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks I lisa kohase vormi ja sisuga märgis. Märgise võib teha kättesaadavaks ka muude kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate mudelite edasimüüjatele;”;

b)

lisatakse punkt g:

„g)

kõigi alates 1. jaanuarist 2015 turule lastud kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate uue mudelitähisega mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks II lisa kohane tootekirjeldus. Tootekirjelduse võib teha kättesaadavaks ka muude kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate mudelite edasimüüjatele.”

2)

Artikli 4 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks pakutavaid kodumajapidamises kasutatavaid nõudepesumasinaid, mille puhul lõppkasutaja nõudepesumasinat eeldatavasti esitletuna ei näe, turustatakse koos tarnija poolt IV lisa kohaselt esitatud teabega. Kui toodet pakutakse interneti kaudu ning elektrooniline märgis ja tootekirjeldus on kooskõlas artikli 3 punktidega f ja g kättesaadavaks tehtud, kohaldatakse VIII lisa;”.

3)

Kooskõlas käesoleva määruse I lisaga lisatakse VIII lisa.

Artikkel 2

Delegeeritud määruse (EL) nr 1060/2010 muudatused

Delegeeritud määrust (EL) nr 1060/2010 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse punkt f:

„f)

kõigi alates 1. jaanuarist 2015 turule lastud kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete uue mudelitähisega mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks II lisa kohase vormi ja sisuga märgis. Märgise võib teha kättesaadavaks ka muude kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete mudelite edasimüüjatele;”;

b)

lisatakse punkt g:

„g)

kõigi alates 1. jaanuarist 2015 turule lastud kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete uue mudelitähisega mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks III lisa kohane tootekirjeldus. Tootekirjelduse võib teha kättesaadavaks ka muude kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete mudelite edasimüüjatele.”

2)

Artikli 4 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks pakutavaid kodumajapidamises kasutatavaid külmutusseadmeid, mille puhul lõppkasutaja toodet eeldatavasti esitletuna ei näe, turustatakse koos tarnija poolt V lisa kohaselt esitatud teabega. Kui toodet pakutakse interneti kaudu ning elektrooniline märgis ja tootekirjeldus on kooskõlas artikli 3 punktidega f ja g kättesaadavaks tehtud, kohaldatakse X lisa;”.

3)

Kooskõlas käesoleva määruse II lisaga lisatakse X lisa.

Artikkel 3

Delegeeritud määruse (EL) nr 1061/2010 muudatused

Delegeeritud määrust (EL) nr 1061/2010 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse punkt f:

„f)

kõigi alates 1. jaanuarist 2015 turule lastud kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate uue mudelitähisega mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks I lisa kohase vormi ja sisuga märgis. Märgise võib teha kättesaadavaks ka muude kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate mudelite edasimüüjatele;”;

b)

lisatakse punkt g:

„g)

kõigi alates 1. jaanuarist 2015 turule lastud kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate uue mudelitähisega mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks II lisa kohane tootekirjeldus. Tootekirjelduse võib teha kättesaadavaks ka muude kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate mudelite edasimüüjatele.”

2)

Artikli 4 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks pakutavaid kodumajapidamises kasutatavaid pesumasinaid, mille puhul lõppkasutaja toodet eeldatavasti esitletuna ei näe, turustatakse koos tarnija poolt IV lisa kohaselt esitatud teabega. Kui toodet pakutakse interneti kaudu ning elektrooniline märgis ja tootekirjeldus on kooskõlas artikli 3 punktidega f ja g kättesaadavaks tehtud, kohaldatakse VIII lisa;”.

3)

Kooskõlas käesoleva määruse III lisaga lisatakse VIII lisa.

Artikkel 4

Delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2010 muudatused

Delegeeritud määrust (EL) nr 1062/2010 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikesse 1 lisatakse punkt f:

„f)

kõigi alates 1. jaanuarist 2015 turule lastud televiisorite uue mudelitähisega mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks V lisa kohase vormi ja sisuga märgis. Märgise võib teha kättesaadavaks ka muude televiisorimudelite edasimüüjatele;”;

b)

lõikesse 1 lisatakse punkt g:

„g)

kõigi alates 1. jaanuarist 2015 turule lastud televiisorite uue mudelitähisega mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks III lisa kohane tootekirjeldus. Tootekirjelduse võib teha kättesaadavaks ka muude televiisorimudelite edasimüüjatele.”

2)

Artikli 4 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks pakutavaid televiisoreid, mille puhul lõppkasutaja televiisorit eeldatavasti esitletuna ei näe, turustatakse koos tarnija poolt VI lisa kohaselt esitatud teabega. Kui toodet pakutakse interneti kaudu ning elektrooniline märgis ja tootekirjeldus on kooskõlas artikli 3 lõike 1 punktidega f ja g kättesaadavaks tehtud, kohaldatakse IX lisa;”.

3)

Kooskõlas käesoleva määruse IV lisaga lisatakse IX lisa.

Artikkel 5

Delegeeritud määruse (EL) nr 626/2011 muudatused

Delegeeritud määrust (EL) nr 626/2011 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikesse 1 lisatakse punkt h:

„h)

kõigi alates 1. jaanuarist 2015 turule lastud kliimaseadmete uue mudelitähisega mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks III lisa kohase vormi ja sisuga märgis vastavalt II lisa kohastele energiatõhususe klassidele. Märgise võib teha kättesaadavaks ka muude kliimaseadmemudelite edasimüüjatele;”;

b)

lõikesse 1 lisatakse punkt i:

„i)

kõigi alates 1. jaanuarist 2015 turule lastud kliimaseadmete uue mudelitähisega mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks IV lisa kohane tootekirjeldus. Tootekirjelduse võib teha kättesaadavaks ka muude kliimaseadmemudelite edasimüüjatele.”

2)

Artikli 4 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks pakutavaid kliimaseadmeid, mille puhul lõppkasutaja toodet eeldatavasti esitletuna ei näe, turustatakse koos tarnija poolt IV ja VI lisa kohaselt esitatud teabega. Kui toodet pakutakse interneti kaudu ning elektrooniline märgis ja tootekirjeldus on kooskõlas artikli 3 lõike 1 punktidega h ja i kättesaadavaks tehtud, kohaldatakse IX lisa;”.

3)

Kooskõlas käesoleva määruse V lisaga lisatakse IX lisa.

Artikkel 6

Delegeeritud määruse (EL) nr 392/2012 muudatused

Delegeeritud määrust (EL) nr 392/2012 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse punkt f:

„f)

kõigi alates 1. jaanuarist 2015 turule lastud kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite uue mudelitähisega mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks I lisa kohase vormi ja sisuga märgis. Märgise võib teha kättesaadavaks ka muude kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite mudelite edasimüüjatele;”;

b)

lisatakse punkt g:

„g)

kõigi alates 1. jaanuarist 2015 turule lastud kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite uue mudelitähisega mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks II lisa kohane tootekirjeldus. Tootekirjelduse võib teha kättesaadavaks ka muude kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite mudelite edasimüüjatele.”

2)

Artikli 4 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks pakutavaid kodumajapidamises kasutatavaid trummelkuivateid, mille puhul lõppkasutaja toodet eeldatavasti esitletuna ei näe, nagu on sätestatud direktiivi 2010/30/EL artiklis 7, turustatakse koos tarnija poolt käesoleva määruse IV lisa kohaselt esitatud teabega. Kui toodet pakutakse interneti kaudu ning elektrooniline märgis ja tootekirjeldus on kooskõlas artikli 3 punktidega f ja g kättesaadavaks tehtud, kohaldatakse VIII lisa;”.

3)

Kooskõlas käesoleva määruse VI lisaga lisatakse VIII lisa.

Artikkel 7

Delegeeritud määruse (EL) nr 874/2012 muudatused

Delegeeritud määrust (EL) nr 874/2012 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikesse 1 lisatakse punkt f:

„f)

kõigi alates 1. jaanuarist 2015 turule lastud lampide uue mudelitähisega mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks I lisa punkti 1 kohase vormi ja sisuga märgis. Märgise võib teha kättesaadavaks ka muude lambimudelite edasimüüjatele;”;

b)

lõikesse 2 lisatakse punkt e:

„e)

kõigi alates 1. jaanuarist 2015 turule lastud lampide uue mudelitähisega mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks I lisa punkti 2 kohase vormi ja sisuga märgis. Märgise võib teha kättesaadavaks ka muude lambimudelite edasimüüjatele.”

2)

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

kõiki müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks pakutavaid mudeleid, mille puhul lõppomanik toodet eeldatavasti esitletuna ei näe, turustatakse koos tarnija poolt IV lisa kohaselt esitatud teabega. Kui toodet pakutakse interneti kaudu ning elektrooniline märgis on kooskõlas artikli 3 lõike 1 punktiga f kättesaadavaks tehtud, kohaldatakse VIII lisa;”;

b)

lõikesse 2 lisatakse punkt d:

„d)

kõigile interneti kaudu müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks pakutavatele mudelitele, mille elektrooniline märgis on kooskõlas artikli 3 lõike 2 punktiga e kättesaadavaks tehtud, lisatakse VIII lisa kohane märgis.”

3)

Kooskõlas käesoleva määruse VII lisaga lisatakse VIII lisa.

Artikkel 8

Delegeeritud määruse (EL) nr 665/2013 muudatused

Delegeeritud määrust (EL) nr 665/2013 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikesse 1 lisatakse punkt f:

„f)

kõigi alates 1. jaanuarist 2015 turule lastud tolmuimejate uue mudelitähisega mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks II lisa kohase vormi ja sisuga märgis. Märgise võib teha kättesaadavaks ka muude tolmuimejamudelite edasimüüjatele;”;

b)

lõikesse 1 lisatakse punkt g:

„g)

kõigi alates 1. jaanuarist 2015 turule lastud tolmuimejate uue mudelitähisega mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks III lisa kohane tootekirjeldus. Tootekirjelduse võib teha kättesaadavaks ka muude tolmuimejamudelite edasimüüjatele.”

2)

Artikli 4 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks pakutavaid tolmuimejaid, mille puhul lõppkasutaja toodet eeldatavasti esitletuna ei näe, nagu on sätestatud direktiivi 2010/30/EL artiklis 7, turustatakse koos tarnija poolt käesoleva määruse V lisa kohaselt esitatud teabega. Kui toodet pakutakse interneti kaudu ning elektrooniline märgis ja tootekirjeldus on kooskõlas artikli 3 lõike 1 punktidega f ja g kättesaadavaks tehtud, kohaldatakse VIII lisa;”.

3)

Kooskõlas käesoleva määruse VIII lisaga lisatakse VIII lisa.

Artikkel 9

Delegeeritud määruse (EL) nr 811/2013 muudatused

Delegeeritud määrust (EL) nr 811/2013 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 esimesse lõiku lisatakse punkt f:

„f)

kõigi kütteseadmemudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks III lisa punkti 1.1 kohase vormi ja sisuga märgis vastavalt II lisa punkti 1 kohastele kütteseadme sesoonse energiatõhususe klassidele;”;

b)

lõike 1 esimesse lõiku lisatakse punkt g:

„g)

kõigi kütteseadmemudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks IV lisa punkti 1 kohane tootekirjeldus, kusjuures soojuspumbaga kütteseadmete mudelite edasimüüjatele tehakse kättesaadavaks vähemalt soojusgeneraatori elektrooniline tootekirjeldus.”;

c)

lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

„Alates 26. septembrist 2019 tehakse kõigi kütteseadmemudelite edasimüüjatele elektrooniliselt kättesaadavaks III lisa punkti 1.2 kohase vormi ja sisuga märgis vastavalt II lisa punkti 1 kohastele kütteseadme sesoonse energiatõhususe klassidele.”;

d)

lõike 2 esimesse lõiku lisatakse punkt f:

„f)

kõigi veesoojendi-kütteseadme mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks III lisa punkti 2.1 kohase vormi ja sisuga märgis vastavalt II lisa punkti 1 kohastele kütteseadme sesoonse energiatõhususe klassidele ja sama lisa punkti 2 kohastele vee soojendamise energiatõhususe klassidele;”;

e)

lõike 2 esimesse lõiku lisatakse punkt g:

„g)

kõigi veesoojendi-kütteseadme mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks IV lisa punkti 2 kohane tootekirjeldus, kusjuures soojuspumbaga veesoojendi-kütteseadme mudelite edasimüüjatele tehakse kättesaadavaks vähemalt soojusgeneraatori elektrooniline tootekirjeldus.”;

f)

lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:

„Alates 26. septembrist 2019 tehakse kõigi veesoojendi-kütteseadme mudelite edasimüüjatele elektrooniliselt kättesaadavaks III lisa punkti 2.2 kohase vormi ja sisuga märgis vastavalt II lisa punkti 1 kohastele kütteseadme sesoonse energiatõhususe klassidele ja sama lisa punkti 2 kohastele vee soojendamise energiatõhususe klassidele.”;

g)

lõikesse 3 lisatakse punkt c:

„c)

kõigi temperatuuriregulaatorimudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks IV lisa punkti 3 kohane tootekirjeldus.”;

h)

lõikesse 4 lisatakse punkt c:

„c)

kõigi päikeseenergiaseadmemudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks IV lisa punkti 4 kohane tootekirjeldus.”;

i)

lõikesse 5 lisatakse punkt f:

„f)

kõigi kütteseadmest, temperatuuriregulaatorist ja päikeseenergiaseadmest koosnevate komplektide mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks III lisa punkti 3 kohase vormi ja sisuga märgis vastavalt II lisa punkti 1 kohastele kütteseadme sesoonse energiatõhususe klassidele;”;

j)

lõikesse 5 lisatakse punkt g:

„g)

kõigi kütteseadmest, temperatuuriregulaatorist ja päikeseenergiaseadmest koosnevate komplektide mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks IV lisa punkti 5 kohane tootekirjeldus.”;

k)

lõikesse 6 lisatakse punkt f:

„f)

kõigi veesoojendist-kütteseadmest, temperatuuriregulaatorist ja päikeseenergiaseadmest koosnevate komplektide mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks III lisa punkti 4 kohase vormi ja sisuga märgis vastavalt II lisa punkti 1 kohastele kütteseadme sesoonse energiatõhususe klassidele ja sama lisa punkti 2 kohastele vee soojendamise energiatõhususe klassidele;”;

l)

lõikesse 6 lisatakse punkt g:

„g)

kõigi veesoojendist-kütteseadmest, temperatuuriregulaatorist ja päikeseenergiaseadmest koosnevate komplektide mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks IV lisa punkti 6 kohane tootekirjeldus.”

2)

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks pakutavaid kütteseadmeid, mille puhul lõppkasutaja kütteseadet eeldatavasti esitletuna ei näe, turustatakse koos tarnija poolt VI lisa punkti 1 kohaselt esitatud teabega, välja arvatud juhul, kui toodet pakutakse interneti kaudu — sel juhul kohaldatakse IX lisa;”;

b)

lõike 2 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks pakutavaid veesoojendeid-kütteseadmeid, mille puhul lõppkasutaja veesoojendit-kütteseadet eeldatavasti esitletuna ei näe, turustatakse koos tarnija poolt VI lisa punkti 2 kohaselt esitatud teabega, välja arvatud juhul, kui toodet pakutakse interneti kaudu — sel juhul kohaldatakse IX lisa;”;

c)

lõike 3 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks pakutavaid kütteseadmest, temperatuuriregulaatorist ja päikeseenergiaseadmest koosnevaid komplekte, mille puhul lõppkasutaja komplekti eeldatavasti esitletuna ei näe, turustatakse koos tarnija poolt VI lisa punkti 3 kohaselt esitatud teabega, välja arvatud juhul, kui toodet pakutakse interneti kaudu — sel juhul kohaldatakse IX lisa;”;

d)

lõike 4 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks pakutavaid veesoojendist-kütteseadmest, temperatuuriregulaatorist ja päikeseenergiaseadmest koosnevaid komplekte, mille puhul lõppkasutaja komplekti eeldatavasti esitletuna ei näe, turustatakse koos tarnija poolt VI lisa punkti 4 kohaselt esitatud teabega, välja arvatud juhul, kui toodet pakutakse interneti kaudu — sel juhul kohaldatakse IX lisa;”.

3)

VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse IX lisale.

4)

Kooskõlas käesoleva määruse IX lisaga lisatakse IX lisa.

Artikkel 10

Delegeeritud määruse (EL) nr 812/2013 muudatused

Delegeeritud määrust (EL) nr 812/2013 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 esimesse lõiku lisatakse punkt f:

„f)

kõigi veesoojendimudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks III lisa punkti 1.1 kohase vormi ja sisuga märgis vastavalt II lisa punkti 1 kohastele vee soojendamise energiatõhususe klassidele;”;

b)

lõike 1 esimesse lõiku lisatakse punkt g:

„g)

kõigi veesoojendimudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks IV lisa punkti 1 kohane tootekirjeldus, kusjuures soojuspumbaga veesoojendimudelite edasimüüjatele tehakse kättesaadavaks vähemalt soojusgeneraatori elektrooniline tootekirjeldus.”;

c)

lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

„Alates 26. septembrist 2017 tehakse kõigi veesoojendimudelite edasimüüjatele elektrooniliselt kättesaadavaks III lisa punkti 1.2 kohase vormi ja sisuga märgis vastavalt II lisa punkti 1 kohastele vee soojendamise energiatõhususe klassidele.”;

d)

lõike 2 esimesse lõiku lisatakse punkt f:

„f)

kõigi kuumaveesalvestimudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks III lisa punkti 2.1 kohase vormi ja sisuga märgis vastavalt II lisa punkti 2 kohastele energiatõhususe klassidele;”;

e)

lõike 2 esimesse lõiku lisatakse punkt g:

„g)

kõigi kuumaveesalvestimudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks IV lisa punkti 2 kohane tootekirjeldus.”;

f)

lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:

„Alates 26. septembrist 2017 tehakse kõigi kuumaveesalvestimudelite edasimüüjatele elektrooniliselt kättesaadavaks III lisa punkti 2.2 kohase vormi ja sisuga märgis vastavalt II lisa punkti 2 kohastele energiatõhususe klassidele.”;

g)

lõikesse 3 lisatakse punkt c:

„c)

kõigi päikeseenergiaseadmemudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks IV lisa punkti 3 kohane tootekirjeldus.”;

h)

lõikesse 4 lisatakse punkt f:

„f)

kõigi veesalvestiga päikesekütteseadme mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks III lisa punkti 3 kohase vormi ja sisuga märgis vastavalt II lisa punkti 1 kohastele vee soojendamise energiatõhususe klassidele;”;

i)

lõikesse 4 lisatakse punkt g:

„g)

kõigi veesalvestiga päikesekütteseadme mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks IV lisa punkti 4 kohane tootekirjeldus.”

2)

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks pakutavaid veesoojendeid, mille puhul lõppkasutaja veesoojendit eeldatavasti esitletuna ei näe, turustatakse koos tarnija poolt VI lisa punkti 1 kohaselt esitatud teabega, välja arvatud juhul, kui toodet pakutakse interneti kaudu — sel juhul kohaldatakse X lisa;”;

b)

lõike 2 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

müügiks, rendiks või järelmaksuga müügiks pakutavaid kuumaveesalvesteid, mille puhul lõppkasutaja kuumaveesalvestit eeldatavasti esitletuna ei näe, turustatakse koos tarnija poolt VI lisa punkti 2 kohaselt esitatud teabega, välja arvatud juhul, kui toodet pakutakse interneti kaudu — sel juhul kohaldatakse X lisa;”;

c)

lõike 3 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks pakutavaid veesalvestiga päikesekütteseadmeid, mille puhul lõppkasutaja seadet eeldatavasti esitletuna ei näe, turustatakse koos tarnija poolt VI lisa punkti 3 kohaselt esitatud teabega, välja arvatud juhul, kui toodet pakutakse interneti kaudu — sel juhul kohaldatakse X lisa;”.

3)

VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse X lisale.

4)

Kooskõlas käesoleva määruse X lisaga lisatakse X lisa.

Artikkel 11

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 5. märts 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 153, 18.6.2010, lk 1.

(2)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1059/2010, 28. september 2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiamärgistusega (ELT L 314, 30.11.2010, lk 1).

(3)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1060/2010, 28. september 2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete energiamärgistusega (ELT L 314, 30.11.2010, lk 17).

(4)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1061/2010, 28. september 2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiamärgistusega (ELT L 314, 30.11.2010, lk 47).

(5)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2010, 28. september 2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses televiisorite energiamärgistusega (ELT L 314, 30.11.2010, lk 64).

(6)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 626/2011, 4. mai 2011, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kliimaseadmete energiamärgistusega (ELT L 178, 6.7.2011, lk 1).

(7)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 392/2012, 1. märts 2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite ökomärgistamisega (ELT L 123, 9.5.2012, lk 1).

(8)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 874/2012, 12. juuli 2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses elektrilampide ja valgustite energiamärgistusega (ELT L 258, 26.9.2012, lk 1).

(9)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 665/2013, 3. mai 2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses tolmuimejate energiamärgistusega (ELT L 192, 13.7.2013, lk 1).

(10)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 811/2013, 18. veebruar 2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kütteseadmete, veesoojendite-kütteseadmete, kütteseadmest, temperatuuriregulaatorist ja päikeseenergiaseadmest koosnevate komplektide ning veesoojendist-kütteseadmest, temperatuuriregulaatorist ja päikeseenergiaseadmest koosnevate komplektide energiamärgistusega (ELT L 239, 6.9.2013, lk 1).

(11)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 812/2013, 18. veebruar 2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses veesoojendite, kuumaveesalvestite ning veesalvestiga päikesekütteseadmete energiamärgistusega (ELT L 239, 6.9.2013, lk 83).


I LISA

Delegeeritud määruse (EL) nr 1059/2010 lisade muudatused

Lisatakse VIII lisa:

„VIII LISA

Teave, mis tuleb esitada juhul, kui toodet müüakse, antakse rendile või müüakse järelmaksuga interneti kaudu

1)

Käesoleva lisa punktides 2–5 kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„kuvamismehhanism” — mis tahes ekraan, sh puutetundlik ekraan, või muu visualiseerimistehnoloogia, mida kasutatakse internetisisu kuvamiseks kasutajatele;

b)

„pesastatult kuvamine” — visuaalne liides, mille puhul kujutisele või andmekogule pääseb ligi hiireklõpsu, hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul muu kujutise või andmekogu suuremaksvenitamise abil;

c)

„puutetundlik ekraan” — puutele reageeriv ekraan, nt tahvelarvuti, klaviatuurita tahvelarvuti või nutitelefoni ekraan;

d)

„tekstialternatiiv” — tekst, mis on esitatud graafilise kujutise alternatiivina ja mis võimaldab esitada teavet mittegraafilisel kujul juhul, kui kuvaseadmed ei suuda graafilist kujutist edastada, või juurdepääsetavusabina, nt kõnesünteesirakenduste sisendina.

2)

Tarnijate poolt artikli 3 punkti f kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane märgis kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal. Märgis peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav ning proportsionaalne I lisa punktis 2 sätestatud suurusega. Märgise võib kuvada pesastatult ning sel juhul vastab märgisele juurdepääsu andev kujutis käesoleva lisa punkti 3 nõuetele. Pesastatult kuvamise korral peab märgis ekraanile ilmuma pärast esimest kujutisel tehtud hiireklõpsu või sellest hiirega ülesõitu või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suuremaksvenitamist.

3)

Pesastatult kuvamise korral peab märgisele juurdepääsu andev kujutis vastama järgmistele nõuetele:

a)

kujutiseks on nool, mis on toote märgisel esitatud energiatõhususklassiga sama värvi;

b)

noolel on näidatud toote energiatõhususklass valges kirjas, mille tähesuurus on sama kui hinnal, ning

c)

kujutis on esitatud ühes järgmises vormis:

Image

4)

Pesastatult kuvamise korral kuvatakse märgis järgmises järjestuses:

a)

käesoleva lisa punkti 3 kohane kujutis kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal;

b)

kujutis viib kasutaja lingi kaudu märgisele;

c)

märgis kuvatakse kujutisel klõpsamise või sellest hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul selle suuremaksvenitamise järel;

d)

märgis ilmub hüpikaknas, uuel vahelehel või leheküljel või ühe akna sees kuvataval teisel aknal;

e)

puutetundlikul ekraanil saab märgist suurendada seadme tavapärasel puute abil suurendamise meetodil;

f)

märgise kuvamine lõpetatakse valiku „sulge” või muu standardse sulgemismehhanismi kaudu;

g)

graafilise kujutise tekstialternatiivil, mida kuvatakse juhul, kui märgist ei ole võimalik kuvada, on esitatud toote energiatõhususklass hinnaga sama tähesuurusega kirjas.

5)

Tarnijate poolt artikli 3 punkti g kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane tootekirjeldus kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal. Tootekirjeldus peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav. Tootekirjelduse võib kuvada pesastatult ning sel juhul on sellele viival lingil selgelt ja loetavalt märgitud „Tootekirjeldus”. Pesastatult kuvamise korral avaneb tootekirjeldus pärast esimest lingil tehtud hiireklõpsu või sellest hiirega ülesõitu või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suuremaksvenitamist.”


II LISA

Delegeeritud määruse (EL) nr 1060/2010 lisade muudatused

Lisatakse X lisa:

„X LISA

Teave, mis tuleb esitada juhul, kui toodet müüakse, antakse rendile või müüakse järelmaksuga interneti kaudu

1)

Käesoleva lisa punktides 2–5 kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„kuvamismehhanism” — mis tahes ekraan, sh puutetundlik ekraan, või muu visualiseerimistehnoloogia, mida kasutatakse internetisisu kuvamiseks kasutajatele;

b)

„pesastatult kuvamine” — visuaalne liides, mille puhul kujutisele või andmekogule pääseb ligi hiireklõpsu, hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul muu kujutise või andmekogu suuremaksvenitamise abil;

c)

„puutetundlik ekraan” — puutele reageeriv ekraan, nt tahvelarvuti, klaviatuurita tahvelarvuti või nutitelefoni ekraan;

d)

„tekstialternatiiv” — tekst, mis on esitatud graafilise kujutise alternatiivina ja mis võimaldab esitada teavet mittegraafilisel kujul juhul, kui kuvaseadmed ei suuda graafilist kujutist edastada, või juurdepääsetavusabina, nt kõnesünteesirakenduste sisendina.

2)

Tarnijate poolt artikli 3 punkti f kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane märgis kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal. Märgis peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav ning proportsionaalne II lisa punktis 3 sätestatud suurusega. Märgise võib kuvada pesastatult ning sel juhul vastab märgisele juurdepääsu andev kujutis käesoleva lisa punkti 3 nõuetele. Pesastatult kuvamise korral peab märgis ekraanile ilmuma pärast esimest kujutisel tehtud hiireklõpsu või sellest hiirega ülesõitu või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suuremaksvenitamist.

3)

Pesastatult kuvamise korral peab märgisele juurdepääsu andev kujutis vastama järgmistele nõuetele:

a)

kujutiseks on nool, mis on toote märgisel esitatud energiatõhususklassiga sama värvi;

b)

noolel on näidatud toote energiatõhususklass valges kirjas, mille tähesuurus on sama kui hinnal, ning

c)

kujutis on esitatud ühes järgmises vormis:

Image

4)

Pesastatult kuvamise korral kuvatakse märgis järgmises järjestuses:

a)

käesoleva lisa punkti 3 kohane kujutis kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal;

b)

kujutis viib kasutaja lingi kaudu märgisele;

c)

märgis kuvatakse kujutisel klõpsamise või sellest hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul selle suuremaksvenitamise järel;

d)

märgis ilmub hüpikaknas, uuel vahelehel või leheküljel või ühe akna sees kuvataval teisel aknal;

e)

puutetundlikul ekraanil saab märgist suurendada seadme tavapärasel puute abil suurendamise meetodil;

f)

märgise kuvamine lõpetatakse valiku „sulge” või muu standardse sulgemismehhanismi kaudu;

g)

graafilise kujutise tekstialternatiivil, mida kuvatakse juhul, kui märgist ei ole võimalik kuvada, on esitatud toote energiatõhususklass hinnaga sama tähesuurusega kirjas.

5)

Tarnijate poolt artikli 3 punkti g kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane tootekirjeldus kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal. Tootekirjeldus peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav. Tootekirjelduse võib kuvada pesastatult ning sel juhul on sellele viival lingil selgelt ja loetavalt märgitud „Tootekirjeldus”. Pesastatult kuvamise korral avaneb tootekirjeldus pärast esimest lingil tehtud hiireklõpsu või sellest hiirega ülesõitu või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suuremaksvenitamist.”


III LISA

Delegeeritud määruse (EL) nr 1061/2010 lisade muudatused

Lisatakse VIII lisa:

„VIII LISA

Teave, mis tuleb esitada juhul, kui toodet müüakse, antakse rendile või müüakse järelmaksuga interneti kaudu

1)

Käesoleva lisa punktides 2–5 kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„kuvamismehhanism” — mis tahes ekraan, sh puutetundlik ekraan, või muu visualiseerimistehnoloogia, mida kasutatakse internetisisu kuvamiseks kasutajatele;

b)

„pesastatult kuvamine” — visuaalne liides, mille puhul kujutisele või andmekogule pääseb ligi hiireklõpsu, hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul muu kujutise või andmekogu suuremaksvenitamise abil;

c)

„puutetundlik ekraan” — puutele reageeriv ekraan, nt tahvelarvuti, klaviatuurita tahvelarvuti või nutitelefoni ekraan;

d)

„tekstialternatiiv” — tekst, mis on esitatud graafilise kujutise alternatiivina ja mis võimaldab esitada teavet mittegraafilisel kujul juhul, kui kuvaseadmed ei suuda graafilist kujutist edastada, või juurdepääsetavusabina, nt kõnesünteesirakenduste sisendina.

2)

Tarnijate poolt artikli 3 punkti f kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane märgis kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal. Märgis peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav ning proportsionaalne I lisa punktis 2 sätestatud suurusega. Märgise võib kuvada pesastatult ning sel juhul vastab märgisele juurdepääsu andev kujutis käesoleva lisa punkti 3 nõuetele. Pesastatult kuvamise korral peab märgis ekraanile ilmuma pärast esimest kujutisel tehtud hiireklõpsu või sellest hiirega ülesõitu või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suuremaksvenitamist.

3)

Pesastatult kuvamise korral peab märgisele juurdepääsu andev kujutis vastama järgmistele nõuetele:

a)

kujutiseks on nool, mis on toote märgisel esitatud energiatõhususklassiga sama värvi;

b)

noolel on näidatud toote energiatõhususklass valges kirjas, mille tähesuurus on sama kui hinnal, ning

c)

kujutis on esitatud ühes järgmises vormis:

Image

4)

Pesastatult kuvamise korral kuvatakse märgis järgmises järjestuses:

a)

käesoleva lisa punkti 3 kohane kujutis kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal;

b)

kujutis viib kasutaja lingi kaudu märgisele;

c)

märgis kuvatakse kujutisel klõpsamise või sellest hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul selle suuremaksvenitamise järel;

d)

märgis ilmub hüpikaknas, uuel vahelehel või leheküljel või ühe akna sees kuvataval teisel aknal;

e)

puutetundlikul ekraanil saab märgist suurendada seadme tavapärasel puute abil suurendamise meetodil;

f)

märgise kuvamine lõpetatakse valiku „sulge” või muu standardse sulgemismehhanismi kaudu;

g)

graafilise kujutise tekstialternatiivil, mida kuvatakse juhul, kui märgist ei ole võimalik kuvada, on esitatud toote energiatõhususklass hinnaga sama tähesuurusega kirjas.

5)

Tarnijate poolt artikli 3 punkti g kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane tootekirjeldus kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal. Tootekirjeldus peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav. Tootekirjelduse võib kuvada pesastatult ning sel juhul on sellele viival lingil selgelt ja loetavalt märgitud „Tootekirjeldus”. Pesastatult kuvamise korral avaneb tootekirjeldus pärast esimest lingil tehtud hiireklõpsu või sellest hiirega ülesõitu või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suuremaksvenitamist.”


IV LISA

Delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2010 lisade muudatused

Lisatakse IX lisa:

„IX LISA

Teave, mis tuleb esitada juhul, kui toodet müüakse, antakse rendile või müüakse järelmaksuga interneti kaudu

1)

Käesoleva lisa punktides 2–5 kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„kuvamismehhanism” — mis tahes ekraan, sh puutetundlik ekraan, või muu visualiseerimistehnoloogia, mida kasutatakse internetisisu kuvamiseks kasutajatele;

b)

„pesastatult kuvamine” — visuaalne liides, mille puhul kujutisele või andmekogule pääseb ligi hiireklõpsu, hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul muu kujutise või andmekogu suuremaksvenitamise abil;

c)

„puutetundlik ekraan” — puutele reageeriv ekraan, nt tahvelarvuti, klaviatuurita tahvelarvuti või nutitelefoni ekraan;

d)

„tekstialternatiiv” — tekst, mis on esitatud graafilise kujutise alternatiivina ja mis võimaldab esitada teavet mittegraafilisel kujul juhul, kui kuvaseadmed ei suuda graafilist kujutist edastada, või juurdepääsetavusabina, nt kõnesünteesirakenduste sisendina.

2)

Tarnijate poolt artikli 3 lõike 1 punkti f kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane märgis kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal, järgides artikli 3 lõike 3 kohast ajakava. Märgis peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav ning proportsionaalne V lisa punktis 5 sätestatud suurusega. Märgise võib kuvada pesastatult ning sel juhul vastab märgisele juurdepääsu andev kujutis käesoleva lisa punkti 3 nõuetele. Pesastatult kuvamise korral peab märgis ekraanile ilmuma pärast esimest kujutisel tehtud hiireklõpsu või sellest hiirega ülesõitu või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suuremaksvenitamist.

3)

Pesastatult kuvamise korral peab märgisele juurdepääsu andev kujutis vastama järgmistele nõuetele:

a)

kujutiseks on nool, mis on toote märgisel esitatud energiatõhususklassiga sama värvi;

b)

noolel on näidatud toote energiatõhususklass valges kirjas, mille tähesuurus on sama kui hinnal, ning

c)

kujutis on esitatud ühes järgmises vormis:

Image

4)

Pesastatult kuvamise korral kuvatakse märgis järgmises järjestuses:

a)

käesoleva lisa punkti 3 kohane kujutis kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal;

b)

kujutis viib kasutaja lingi kaudu märgisele;

c)

märgis kuvatakse kujutisel klõpsamise või sellest hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul selle suuremaksvenitamise järel;

d)

märgis ilmub hüpikaknas, uuel vahelehel või leheküljel või ühe akna sees kuvataval teisel aknal;

e)

puutetundlikul ekraanil saab märgist suurendada seadme tavapärasel puute abil suurendamise meetodil;

f)

märgise kuvamine lõpetatakse valiku „sulge” või muu standardse sulgemismehhanismi kaudu;

g)

graafilise kujutise tekstialternatiivil, mida kuvatakse juhul, kui märgist ei ole võimalik kuvada, on esitatud toote energiatõhususklass hinnaga sama tähesuurusega kirjas.

5)

Tarnijate poolt artikli 3 lõike 1 punkti g kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane tootekirjeldus kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal. Tootekirjeldus peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav. Tootekirjelduse võib kuvada pesastatult ning sel juhul on sellele viival lingil selgelt ja loetavalt märgitud „Tootekirjeldus”. Pesastatult kuvamise korral avaneb tootekirjeldus pärast esimest lingil tehtud hiireklõpsu või sellest hiirega ülesõitu või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suuremaksvenitamist.”


V LISA

Delegeeritud määruse (EL) nr 626/2011 lisade muudatused

Lisatakse IX lisa:

„IX LISA

Teave, mis tuleb esitada juhul, kui toodet müüakse, antakse rendile või müüakse järelmaksuga interneti kaudu

1)

Käesoleva lisa punktides 2–5 kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„kuvamismehhanism” — mis tahes ekraan, sh puutetundlik ekraan, või muu visualiseerimistehnoloogia, mida kasutatakse internetisisu kuvamiseks kasutajatele;

b)

„pesastatult kuvamine” — visuaalne liides, mille puhul kujutisele või andmekogule pääseb ligi hiireklõpsu, hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul muu kujutise või andmekogu suuremaksvenitamise abil;

c)

„puutetundlik ekraan” — puutele reageeriv ekraan, nt tahvelarvuti, klaviatuurita tahvelarvuti või nutitelefoni ekraan;

d)

„tekstialternatiiv” — tekst, mis on esitatud graafilise kujutise alternatiivina ja mis võimaldab esitada teavet mittegraafilisel kujul juhul, kui kuvaseadmed ei suuda graafilist kujutist edastada, või juurdepääsetavusabina, nt kõnesünteesirakenduste sisendina.

2)

Tarnijate poolt artikli 3 lõike 1 punkti h kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane märgis kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal, järgides artikli 3 lõigete 4–6 kohast ajakava. Märgis peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav ning proportsionaalne III lisas sätestatud suurusega. Märgise võib kuvada pesastatult ning sel juhul vastab märgisele juurdepääsu andev kujutis käesoleva lisa punkti 3 nõuetele. Pesastatult kuvamise korral peab märgis ekraanile ilmuma pärast esimest kujutisel tehtud hiireklõpsu või sellest hiirega ülesõitu või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suuremaksvenitamist.

3)

Pesastatult kuvamise korral peab märgisele juurdepääsu andev kujutis vastama järgmistele nõuetele:

a)

kujutiseks on nool, mis on toote märgisel esitatud energiatõhususklassiga sama värvi;

b)

noolel on näidatud toote energiatõhususklass valges kirjas, mille tähesuurus on sama kui hinnal, ning

c)

kujutis on esitatud ühes järgmises vormis:

Image

4)

Pesastatult kuvamise korral kuvatakse märgis järgmises järjestuses:

a)

käesoleva lisa punkti 3 kohane kujutis kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal;

b)

kujutis viib kasutaja lingi kaudu märgisele;

c)

märgis kuvatakse kujutisel klõpsamise või sellest hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul selle suuremaksvenitamise järel;

d)

märgis ilmub hüpikaknas, uuel vahelehel või leheküljel või ühe akna sees kuvataval teisel aknal;

e)

puutetundlikul ekraanil saab märgist suurendada seadme tavapärasel puute abil suurendamise meetodil;

f)

märgise kuvamine lõpetatakse valiku „sulge” või muu standardse sulgemismehhanismi kaudu;

g)

graafilise kujutise tekstialternatiivil, mida kuvatakse juhul, kui märgist ei ole võimalik kuvada, on esitatud toote energiatõhususklass hinnaga sama tähesuurusega kirjas;

5)

Tarnijate poolt artikli 3 lõike 1 punkti i kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane tootekirjeldus kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal. Tootekirjeldus peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav. Tootekirjelduse võib kuvada pesastatult ning sel juhul on sellele viival lingil selgelt ja loetavalt märgitud „Tootekirjeldus”. Pesastatult kuvamise korral avaneb tootekirjeldus pärast esimest lingil tehtud hiireklõpsu või sellest hiirega ülesõitu või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suuremaksvenitamist.”


VI LISA

Delegeeritud määruse (EL) nr 392/2012 lisade muudatused

Lisatakse VIII lisa:

„VIII LISA

Teave, mis tuleb esitada juhul, kui toodet müüakse, antakse rendile või müüakse järelmaksuga interneti kaudu

1)

Käesoleva lisa punktides 2–5 kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„kuvamismehhanism” — mis tahes ekraan, sh puutetundlik ekraan, või muu visualiseerimistehnoloogia, mida kasutatakse internetisisu kuvamiseks kasutajatele;

b)

„pesastatult kuvamine” — visuaalne liides, mille puhul kujutisele või andmekogule pääseb ligi hiireklõpsu, hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul muu kujutise või andmekogu suuremaksvenitamise abil;

c)

„puutetundlik ekraan” — puutele reageeriv ekraan, nt tahvelarvuti, klaviatuurita tahvelarvuti või nutitelefoni ekraan;

d)

„tekstialternatiiv” — tekst, mis on esitatud graafilise kujutise alternatiivina ja mis võimaldab esitada teavet mittegraafilisel kujul juhul, kui kuvaseadmed ei suuda graafilist kujutist edastada, või juurdepääsetavusabina, nt kõnesünteesirakenduste sisendina.

2)

Tarnijate poolt artikli 3 punkti f kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane märgis kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal. Märgis peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav ning proportsionaalne I lisa punktis 4 sätestatud suurusega. Märgise võib kuvada pesastatult ning sel juhul vastab märgisele juurdepääsu andev kujutis käesoleva lisa punkti 3 nõuetele. Pesastatult kuvamise korral peab märgis ekraanile ilmuma pärast esimest kujutisel tehtud hiireklõpsu või sellest hiirega ülesõitu või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suuremaksvenitamist.

3)

Pesastatult kuvamise korral peab märgisele juurdepääsu andev kujutis vastama järgmistele nõuetele:

a)

kujutiseks on nool, mis on toote märgisel esitatud energiatõhususklassiga sama värvi;

b)

noolel on näidatud toote energiatõhususklass valges kirjas, mille tähesuurus on sama kui hinnal, ning

c)

kujutis on esitatud ühes järgmises vormis:

Image

4)

Pesastatult kuvamise korral kuvatakse märgis järgmises järjestuses:

a)

käesoleva lisa punkti 3 kohane kujutis kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal;

b)

kujutis viib kasutaja lingi kaudu märgisele;

c)

märgis kuvatakse kujutisel klõpsamise või sellest hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul selle suuremaksvenitamise järel;

d)

märgis ilmub hüpikaknas, uuel vahelehel või leheküljel või ühe akna sees kuvataval teisel aknal;

e)

puutetundlikul ekraanil saab märgist suurendada seadme tavapärasel puute abil suurendamise meetodil;

f)

märgise kuvamine lõpetatakse valiku „sulge” või muu standardse sulgemismehhanismi kaudu;

g)

graafilise kujutise tekstialternatiivil, mida kuvatakse juhul, kui märgist ei ole võimalik kuvada, on esitatud toote energiatõhususklass hinnaga sama tähesuurusega kirjas.

5)

Tarnijate poolt artikli 3 punkti g kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane tootekirjeldus kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal. Tootekirjeldus peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav. Tootekirjelduse võib kuvada pesastatult ning sel juhul on sellele viival lingil selgelt ja loetavalt märgitud „Tootekirjeldus”. Pesastatult kuvamise korral avaneb tootekirjeldus pärast esimest lingil tehtud hiireklõpsu või sellest hiirega ülesõitu või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suuremaksvenitamist.”


VII LISA

Delegeeritud määruse (EL) nr 874/2012 lisade muudatused

Lisatakse VIII lisa:

„VIII LISA

Teave, mis tuleb esitada juhul, kui toodet müüakse, antakse rendile või müüakse järelmaksuga interneti kaudu

1)

Käesoleva lisa punktides 2–4 kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„kuvamismehhanism” — mis tahes ekraan, sh puutetundlik ekraan, või muu visualiseerimistehnoloogia, mida kasutatakse internetisisu kuvamiseks kasutajatele;

b)

„pesastatult kuvamine” — visuaalne liides, mille puhul kujutisele või andmekogule pääseb ligi hiireklõpsu, hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul muu kujutise või andmekogu suuremaksvenitamise abil;

c)

„puutetundlik ekraan” — puutele reageeriv ekraan, nt tahvelarvuti, klaviatuurita tahvelarvuti või nutitelefoni ekraan;

d)

„tekstialternatiiv” — tekst, mis on esitatud graafilise kujutise alternatiivina ja mis võimaldab esitada teavet mittegraafilisel kujul juhul, kui kuvaseadmed ei suuda graafilist kujutist edastada, või juurdepääsetavusabina, nt kõnesünteesirakenduste sisendina.

2)

Tarnijate poolt artikli 3 lõike 1 punkti f või sama artikli lõike 2 punkti e kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane märgis kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal. Märgis peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav ning proportsionaalne I lisas sätestatud suurusega. Märgise võib kuvada pesastatult ning sel juhul vastab märgisele juurdepääsu andev kujutis käesoleva lisa punkti 3 nõuetele. Pesastatult kuvamise korral peab märgis ekraanile ilmuma pärast esimest kujutisel tehtud hiireklõpsu või sellest hiirega ülesõitu või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suuremaksvenitamist.

3)

Pesastatult kuvamise korral peab märgisele juurdepääsu andev kujutis vastama järgmistele nõuetele:

a)

kujutiseks on nool, mis on toote märgisel esitatud energiatõhususklassiga sama värvi;

b)

noolel on näidatud toote energiatõhususklass valges kirjas, mille tähesuurus on sama kui hinnal, ning

c)

kujutis on esitatud ühes järgmises vormis:

Image

4)

Pesastatult kuvamise korral kuvatakse märgis järgmises järjestuses:

a)

käesoleva lisa punkti 3 kohane kujutis kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal;

b)

kujutis viib kasutaja lingi kaudu märgisele;

c)

märgis kuvatakse kujutisel klõpsamise või sellest hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul selle suuremaksvenitamise järel;

d)

märgis ilmub hüpikaknas, uuel vahelehel või leheküljel või ühe akna sees kuvataval teisel aknal;

e)

puutetundlikul ekraanil saab märgist suurendada seadme tavapärasel puute abil suurendamise meetodil;

f)

märgise kuvamine lõpetatakse valiku „sulge” või muu standardse sulgemismehhanismi kaudu;

g)

graafilise kujutise tekstialternatiivil, mida kuvatakse juhul, kui märgist ei ole võimalik kuvada, on esitatud toote energiatõhususklass hinnaga sama tähesuurusega kirjas.”


VIII LISA

Delegeeritud määruse (EL) nr 665/2013 lisade muudatused

Lisatakse VII lisa:

„VII LISA

Teave, mis tuleb esitada juhul, kui toodet müüakse, antakse rendile või müüakse järelmaksuga interneti kaudu

1)

Käesoleva lisa punktides 2–5 kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„kuvamismehhanism” — mis tahes ekraan, sh puutetundlik ekraan, või muu visualiseerimistehnoloogia, mida kasutatakse internetisisu kuvamiseks kasutajatele;

b)

„pesastatult kuvamine” — visuaalne liides, mille puhul kujutisele või andmekogule pääseb ligi hiireklõpsu, hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul muu kujutise või andmekogu suuremaksvenitamise abil;

c)

„puutetundlik ekraan” — puutele reageeriv ekraan, nt tahvelarvuti, klaviatuurita tahvelarvuti või nutitelefoni ekraan;

d)

„tekstialternatiiv” — tekst, mis on esitatud graafilise kujutise alternatiivina ja mis võimaldab esitada teavet mittegraafilisel kujul juhul, kui kuvaseadmed ei suuda graafilist kujutist edastada, või juurdepääsetavusabina, nt kõnesünteesirakenduste sisendina.

2)

Tarnijate poolt artikli 3 lõike 1 punkti f kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane märgis kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal, järgides artikli 3 lõike 2 kohast ajakava. Märgis peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav ning proportsionaalne II lisa punktis 3 sätestatud suurusega. Märgise võib kuvada pesastatult ning sel juhul vastab märgisele juurdepääsu andev kujutis käesoleva lisa punkti 3 nõuetele. Pesastatult kuvamise korral peab märgis ekraanile ilmuma pärast esimest kujutisel tehtud hiireklõpsu või sellest hiirega ülesõitu või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suuremaksvenitamist.

3)

Pesastatult kuvamise korral peab märgisele juurdepääsu andev kujutis vastama järgmistele nõuetele:

a)

kujutiseks on nool, mis on toote märgisel esitatud energiatõhususklassiga sama värvi;

b)

noolel on näidatud toote energiatõhususklass valges kirjas, mille tähesuurus on sama kui hinnal, ning

c)

kujutis on esitatud ühes järgmises vormis:

Image

4)

Pesastatult kuvamise korral kuvatakse märgis järgmises järjestuses:

a)

käesoleva lisa punkti 3 kohane kujutis kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal;

b)

kujutis viib kasutaja lingi kaudu märgisele;

c)

märgis kuvatakse kujutisel klõpsamise või sellest hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul selle suuremaksvenitamise järel;

d)

märgis ilmub hüpikaknas, uuel vahelehel või leheküljel või ühe akna sees kuvataval teisel aknal;

e)

puutetundlikul ekraanil saab märgist suurendada seadme tavapärasel puute abil suurendamise meetodil;

f)

märgise kuvamine lõpetatakse valiku „sulge” või muu standardse sulgemismehhanismi kaudu;

g)

graafilise kujutise tekstialternatiivil, mida kuvatakse juhul, kui märgist ei ole võimalik kuvada, on esitatud toote energiatõhususklass hinnaga sama tähesuurusega kirjas.

5)

Tarnijate poolt artikli 3 lõike 1 punkti g kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane tootekirjeldus kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal. Tootekirjeldus peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav. Tootekirjelduse võib kuvada pesastatult ning sel juhul on sellele viival lingil selgelt ja loetavalt märgitud „Tootekirjeldus”. Pesastatult kuvamise korral avaneb tootekirjeldus pärast esimest lingil tehtud hiireklõpsu või sellest hiirega ülesõitu või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suuremaksvenitamist.”


IX LISA

Delegeeritud määruse (EL) nr 811/2013 lisade muudatused

a)

VI lisa pealkiri asendatakse järgmisega:

„Teave, mis tuleb esitada juhul, kui lõppkasutaja ei näe eeldatavasti toodet esitletuna, v.a juhul, kui seda pakutakse interneti kaudu”.

b)

Lisatakse IX lisa:

„IX LISA

Teave, mis tuleb esitada juhul, kui toodet müüakse, antakse rendile või müüakse järelmaksuga interneti kaudu

1)

Käesoleva lisa punktides 2–5 kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„kuvamismehhanism” — mis tahes ekraan, sh puutetundlik ekraan, või muu visualiseerimistehnoloogia, mida kasutatakse internetisisu kuvamiseks kasutajatele;

b)

„pesastatult kuvamine” — visuaalne liides, mille puhul kujutisele või andmekogule pääseb ligi hiireklõpsu, hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul muu kujutise või andmekogu suuremaksvenitamise abil;

c)

„puutetundlik ekraan” — puutele reageeriv ekraan, nt tahvelarvuti, klaviatuurita tahvelarvuti või nutitelefoni ekraan;

d)

„tekstialternatiiv” — tekst, mis on esitatud graafilise kujutise alternatiivina ja mis võimaldab esitada teavet mittegraafilisel kujul juhul, kui kuvaseadmed ei suuda graafilist kujutist edastada, või juurdepääsetavusabina, nt kõnesünteesirakenduste sisendina.

2)

Tarnijate poolt artikli 3 kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane märgis või komplekti puhul asjakohane märgis, millele on lisatud teave tarnijate poolt artikli 3 kohaselt kättesaadavaks tehtud märgise ja tootekirjelduste põhjal, kuvatakse kuvamismehhanismil toote või komplekti hinna lähedal, järgides artikli 3 kohast ajakava. Kui näidatakse nii toodet kui ka komplekti, kuid märgitud on vaid komplekti hind, kuvatakse üksnes komplekti märgist. Märgis peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav ning proportsionaalne III lisas sätestatud suurusega. Märgise võib kuvada pesastatult ning sel juhul vastab märgisele juurdepääsu andev kujutis käesoleva lisa punkti 3 nõuetele. Pesastatult kuvamise korral peab märgis ekraanile ilmuma pärast esimest kujutisel tehtud hiireklõpsu või sellest hiirega ülesõitu või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suuremaksvenitamist.

3)

Pesastatult kuvamise korral peab märgisele juurdepääsu andev kujutis vastama järgmistele nõuetele:

a)

kujutiseks on nool, mis on toote või komplekti märgisel esitatud energiatõhususklassiga sama värvi;

b)

noolel on näidatud toote energiatõhususklass valges kirjas, mille tähesuurus on sama kui hinnal, ning

c)

kujutis on esitatud ühes järgmises vormis:

Image

4)

Pesastatult kuvamise korral kuvatakse märgis järgmises järjestuses:

a)

käesoleva lisa punkti 3 kohane kujutis kuvatakse kuvamismehhanismil toote või komplekti hinna lähedal;

b)

kujutis viib kasutaja lingi kaudu märgisele;

c)

märgis kuvatakse kujutisel klõpsamise või sellest hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul selle suuremaksvenitamise järel;

d)

märgis ilmub hüpikaknas, uuel vahelehel või leheküljel või ühe akna sees kuvataval teisel aknal;

e)

puutetundlikul ekraanil saab märgist suurendada seadme tavapärasel puute abil suurendamise meetodil;

f)

märgise kuvamine lõpetatakse valiku „sulge” või muu standardse sulgemismehhanismi kaudu;

g)

graafilise kujutise tekstialternatiivil, mida kuvatakse juhul, kui märgist ei ole võimalik kuvada, on esitatud toote või komplekti energiatõhususklass hinnaga sama tähesuurusega kirjas.

5)

Tarnijate poolt artikli 3 kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane tootekirjeldus kuvatakse kuvamismehhanismil toote või komplekti hinna lähedal. Tootekirjeldus peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav. Tootekirjelduse võib kuvada pesastatult ning sel juhul on sellele viival lingil selgelt ja loetavalt märgitud „Tootekirjeldus”. Pesastatult kuvamise korral avaneb tootekirjeldus pärast esimest lingil tehtud hiireklõpsu või sellest hiirega ülesõitu või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suuremaksvenitamist.”


X LISA

Delegeeritud määruse (EL) nr 812/2013 lisade muudatused

a)

VI lisa pealkiri asendatakse järgmisega:

„Teave, mis tuleb esitada juhul, kui lõppkasutaja ei näe eeldatavasti toodet esitletuna, v.a juhul, kui seda pakutakse interneti kaudu”.

b)

Lisatakse X lisa:

„X LISA

Teave, mis tuleb esitada juhul, kui toodet müüakse, antakse rendile või müüakse järelmaksuga interneti kaudu

1)

Käesoleva lisa punktides 2–5 kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„kuvamismehhanism” — mis tahes ekraan, sh puutetundlik ekraan, või muu visualiseerimistehnoloogia, mida kasutatakse internetisisu kuvamiseks kasutajatele;

b)

„pesastatult kuvamine” — visuaalne liides, mille puhul kujutisele või andmekogule pääseb ligi hiireklõpsu, hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul muu kujutise või andmekogu suuremaksvenitamise abil;

c)

„puutetundlik ekraan” — puutele reageeriv ekraan, nt tahvelarvuti, klaviatuurita tahvelarvuti või nutitelefoni ekraan;

d)

„tekstialternatiiv” — tekst, mis on esitatud graafilise kujutise alternatiivina ja mis võimaldab esitada teavet mittegraafilisel kujul juhul, kui kuvaseadmed ei suuda graafilist kujutist edastada, või juurdepääsetavusabina, nt kõnesünteesirakenduste sisendina.

2)

Tarnijate poolt artikli 3 kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane märgis või komplekti (veesalvestiga päikesekütteseadme) puhul asjakohane märgis, millele on lisatud teave tarnijate poolt artikli 3 kohaselt kättesaadavaks tehtud märgise ja tootekirjelduste põhjal, kuvatakse kuvamismehhanismil toote või komplekti hinna lähedal, järgides artikli 3 kohast ajakava. Kui näidatakse nii toodet kui ka komplekti, kuid märgitud on vaid komplekti hind, kuvatakse üksnes komplekti märgist. Märgis peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav ning proportsionaalne III lisas sätestatud suurusega. Märgise võib kuvada pesastatult ning sel juhul vastab märgisele juurdepääsu andev kujutis käesoleva lisa punkti 3 nõuetele. Pesastatult kuvamise korral peab märgis ekraanile ilmuma pärast esimest kujutisel tehtud hiireklõpsu või sellest hiirega ülesõitu või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suuremaksvenitamist.

3)

Pesastatult kuvamise korral peab märgisele juurdepääsu andev kujutis vastama järgmistele nõuetele:

a)

kujutiseks on nool, mis on toote või komplekti märgisel esitatud energiatõhususklassiga sama värvi;

b)

noolel on näidatud toote energiatõhususklass valges kirjas, mille tähesuurus on sama kui hinnal, ning

c)

kujutis on esitatud ühes järgmises vormis:

Image

4)

Pesastatult kuvamise korral kuvatakse märgis järgmises järjestuses:

a)

käesoleva lisa punkti 3 kohane kujutis kuvatakse kuvamismehhanismil toote või komplekti hinna lähedal;

b)

kujutis viib kasutaja lingi kaudu märgisele;

c)

märgis kuvatakse kujutisel klõpsamise või sellest hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul selle suuremaksvenitamise järel;

d)

märgis ilmub hüpikaknas, uuel vahelehel või leheküljel või ühe akna sees kuvataval teisel aknal;

e)

puutetundlikul ekraanil saab märgist suurendada seadme tavapärasel puute abil suurendamise meetodil;

f)

märgise kuvamine lõpetatakse valiku „sulge” või muu standardse sulgemismehhanismi kaudu;

g)

graafilise kujutise tekstialternatiivil, mida kuvatakse juhul, kui märgist ei ole võimalik kuvada, on esitatud toote või komplekti energiatõhususklass hinnaga sama tähesuurusega kirjas.

5)

Tarnijate poolt artikli 3 kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane tootekirjeldus kuvatakse kuvamismehhanismil toote või komplekti hinna lähedal. Tootekirjeldus peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav. Tootekirjelduse võib kuvada pesastatult ning sel juhul on sellele viival lingil selgelt ja loetavalt märgitud „Tootekirjeldus”. Pesastatult kuvamise korral avaneb tootekirjeldus pärast esimest lingil tehtud hiireklõpsu või sellest hiirega ülesõitu või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suuremaksvenitamist.”