6.5.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 452/2014,

29. aprill 2014,

millega kehtestatakse kolmandate riikide käitajate lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 216/2008 peavad ärilises lennutranspordis õhusõidukeid kasutavad kolmandate riikide käitajad järgima asjakohaseid Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) standardeid.

(2)

Määrust (EÜ) nr 216/2008 ei kohaldata kolmandate riikide käitajate suhtes, kes lendavad üle territooriumi, mille suhtes kohaldatakse asutamislepingu sätteid.

(3)

Määruse (EÜ) nr 216/2008 kohaselt peavad kolmandate riikide käitajad asjakohaste ICAO standardite puudumise korral järgima asjakohaseid olulisi nõudeid, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 216/2008 I, III ja IV lisas ning rakendatavuse korral Vb lisas, eeldusel et need nõuded ei riku kolmandate riikide õigusi, mis on sätestatud rahvusvahelistes konventsioonides.

(4)

Määruse (EÜ) nr 216/2008 kohaselt peab Euroopa Lennundusohutusamet (edaspidi „amet”) välja andma lube ja teostama pidevat järelevalvet väljaantud lubade üle. Luba on üks eeltingimustest asjaomaselt ELi liikmesriigilt tegevusloa või samaväärse dokumendi saamiseks kooskõlas ELi liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste olemasolevate lennuteenuselepingutega.

(5)

Seoses esmaste lubade väljaandmisega ja pideva järelevalvega korraldab amet hindamisi ning võtab vajalikke meetmeid, et ära hoida rikkumise jätkumine.

(6)

Kolmandate riikide käitajatele lubade väljaandmine peab olema lihtne, proportsionaalne, kulutõhus ja efektiivne ning selle puhul tuleb arvesse võtta ICAO üldise ohutusjärelevalve auditikava tulemusi, õhusõidukite kontrollimist seisuplatsil ja muud tunnustatud teavet, mis on seotud kolmandate riikide käitajaid puudutavate ohutusaspektidega.

(7)

Määruse Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EÜ) nr 2111/2005 (2) kohase tegevuskeelu saanud kolmandate riikide käitajate hindamine võib hõlmata käitaja valdustes kohapealset auditeerimist. Loa peatamise tühistamiseks võib amet kaaluda kolmanda riigi käitaja auditeerimist.

(8)

Sujuva ülemineku ja tsiviillennundusohutuse kõrge taseme tagamiseks Euroopa Liidus tuleb rakenduseeskirjades arvesse võtta ICAO egiidi all kokku lepitud soovitusi ja juhendeid.

(9)

Lennundussektorile ja ameti juhtkonnale on vaja anda piisavalt aega uue õigusraamistikuga kohanemiseks ja selleks, et tunnustada teatud tingimustel tegevuslube või samaväärseid dokumente, mille on liikmesriigid välja andnud lendamiseks nende territooriumile, nende territooriumil või sealt väljapoole.

(10)

Euroopa Lennundusohutusamet on ette valmistanud rakenduseeskirjade eelnõu ja esitanud selle arvamusena komisjonile kooskõlas määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 19 lõikega 1.

(11)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 65 alusel asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja -ala

Käesoleva määrusega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 4 lõike 1 punktis d nimetatud kolmanda riigi lennuettevõtjate jaoks, kes sooritavad ärilise lennutranspordi lende aluslepingu sätete kohaldamisterritooriumile, kohaldamisterritooriumil või sealt väljapoole, sh tingimused lubade väljaandmiseks, pikendamiseks, muutmiseks, peatamiseks, kehtetuks tunnistamiseks või neile piirangute kehtestamiseks ning lubade omanike õigused ja kohustused ning tingimused, mille korral tuleb ohutuse huvides lennutegevus keelata, seda piirata või seada sellele tingimused.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „nõuete täitmise alternatiivsed meetodid”— olemasolevate nõuete täitmise aktsepteeritud meetodite alternatiivid või uued võimalikud meetodid määruse (EÜ) nr 216/2008 ja selle rakenduseeskirjade täitmiseks, mida amet ei ole nõuete täitmise aktsepteeritud meetoditena kehtestanud;

2)   „ärilise lennutranspordi lend”— reisijate, lasti või posti transportimine õhusõidukiga tasu eest;

3)   „lend”— määratud lennuväljalt väljumine määratud sihtlennuvälja suunas;

4)   „kolmanda riigi käitaja”— ettevõtja, kellel on lennuettevõtja sertifikaat, mille on välja andnud kolmas riik.

Artikkel 3

Load

Kolmandate riikide käitajad võivad sooritada ärilise lennutranspordi lende aluslepingu kohaldamisterritooriumile, kohaldamisterritooriumil või sealt väljapoole vaid juhul, kui nad täidavad käesoleva määruse 1. lisa nõudeid ja neil on ameti poolt käesoleva määruse 2. lisa kohaselt välja antud luba.

Artikkel 4

Jõustumine

1.   Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates kahekümnendast päevast pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Erandina lõike 1 teisest lõigust võivad tegevuslubade või samaväärsete dokumentide väljaandmist jätkata sellised liikmesriigid, kes annavad käesoleva määruse jõustumise kuupäeval kõnealuseid dokumente välja kolmandate riikide käitajatele siseriiklike õigusaktide kohaselt. Kolmandate riikide käitajad peavad järgima asjaomase liikmesriigi poolt välja antud loas või samaväärses dokumendis kindlaks määratud rakendusala ja õigusi, kuni amet on vastu võtnud käesoleva määruse 2. lisa kohase otsuse. Liikmesriigid teavitavad ametit selliste tegevuslubade või samaväärsete dokumentide väljaandmisest.

Pärast kuupäeva, mil amet võtab asjakohase kolmanda riigi käitaja kohta otsuse vastu, või kuni 30 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem, ei vii liikmesriik tegevuslubade väljaandmisel enam läbi kõnealuse kolmanda riigi käitaja ohutushindamist vastavalt oma siseriiklikele õigusaktidele.

3.   Kolmandate riikide käitajad, kellel on käesoleva määruse jõustumiskuupäeval tegevusluba või samaväärne dokument, esitavad ametile loataotluse hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist. Taotlus peab sisaldama teavet kõigi asjaomaselt liikmesriigilt saadud tegevuslubade kohta.

4.   Pärast taotluse vastuvõtmist hindab amet kolmanda riigi käitaja vastavust asjakohastele nõuetele. Kõnealune hindamine toimub kuni 30 kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. aprill 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2111/2005, 14. detsember 2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, koostamist ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivi 2004/36/EÜ artikkel 9 (ELT L 344, 27.12.2005, lk 15).


1. LISA

TCO-OSA

KOLMANDATE RIIKIDE KÄITAJAD

I JAOTIS

Üldnõuded

TCO.100   Reguleerimisala

Käesoleva lisaga (edaspidi „TCO-osa”) kehtestatakse nõuded, mida peavad järgima kolmandate riikide käitajad, kes sooritavad ärilise lennutranspordi lende aluslepingu sätete kohaldamisterritooriumile, -territooriumil või -territooriumilt.

TCO.105   Nõuete täitmise meetodid

a)

Määruse (EÜ) nr 216/2008 (1) ja TCO-osa nõuete täitmiseks võib kolmanda riigi käitaja kasutada ameti kehtestatud nõuete täitmise aktsepteeritud meetodite asemel nõuete täitmise alternatiivseid meetodeid.

b)

Kui loa omamise kohustusega kolmanda riigi käitaja soovib määruse (EÜ) nr 216/2008 ja TCO-osa nõuete täitmiseks kasutada ameti kehtestatud nõuete täitmise aktsepteeritud meetoditest erinevat nõuete täitmise alternatiivset meetodit, peab ta sellest enne meetodi rakendamist ametit teavitama ja esitama nõuete täitmise alternatiivse meetodi täieliku kirjelduse. Kirjeldus peab sisaldama kõiki asjaomaste käsiraamatute ja protseduuride muudatusi ning rakenduseeskirjade täitmist tõendavat hinnangut.

Kolmanda riigi käitaja võib kõnealuseid nõuete täitmise alternatiivseid meetodeid rakendada juhul, kui amet on need eelnevalt heaks kiitnud ja käitaja on saanud 2. lisa (edaspidi „ART-osa”) punkti ART.105 kohase teate.

TCO.110   Riskide maandamise meetmed

a)

Kui käitajariik või registreerimisriik on teavitanud ICAOd siseriiklikest nõuetest, mis erinevad ICAO standarditest, mille amet on kindlaks teinud ART-osa punkti ART.200 alapunkti d kohaselt, võib kolmanda riigi käitaja TCO-osa nõuete täitmiseks välja pakkuda riskide maandamisemeetmeid.

b)

Kolmanda riigi käitaja tõendab ametile, et kõnealused meetmed tagavad samaväärse ohutustaseme kui standard, mille puhul on teatatud siseriiklike nõuete erinevusest.

TCO.115   Juurdepääs

a)

Kolmanda riigi käitaja tagab, et ameti või liikmesriigi volitatud isik või isik, kes on volitatud selle liikmesriigi poolt, kelle territooriumil õhusõiduk on maandunud, lubatakse selle õhusõiduki pardale mis tahes ajal eelneva teavitamise korral või ilma selleta, kui tema eesmärk on:

1)

kontrollida nõutud dokumentide ja käsiraamatute olemasolu õhusõiduki pardal ning TCO-osa nõuete täitmist või

2)

teha õhusõiduki kontroll seisuplatsil vastavalt komisjoni aasta määruse (EÜ) nr 965/2012 (2) II lisale.

b)

Kolmanda riigi käitaja tagab, et ameti volitatud isikule võimaldatakse juurdepääs käitaja kõikidele rajatistele või dokumentidele, mis on seotud tema tegevusega (sh allhanketegevusega), et teha kindlaks vastavus TCO-osale.

II JAOTIS

Lennutegevus

TCO.200   Üldnõuded

a)

Kolmanda riigi käitaja peab järgima:

1)

rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni lisades, eriti 1. lisas (Lennundusspetsialistide load), 2. lisas (Lennureeglid), 6. lisas (Õhusõidukite käitamine, I osa (Rahvusvaheline äriline lennutransport — lennukid) või III osa (Rahvusvahelised lennud — kopterid)), vastavalt vajadusele, 8. lisas (Õhusõidukite lennukõlblikkus), 18. lisas (Ohtlikud kaubad) ja 19. lisas (Ohutusjuhtimine) sisalduvaid asjakohaseid standardeid;

2)

ameti poolt punkti ART.200 alapunkti d kohaselt aktsepteeritud riskide maandamise meetmeid;

3)

TCO-osa asjakohaseid nõudeid; ning

4)

asjakohaseid Euroopa Liidu lennureegleid.

b)

Kolmanda riigi käitaja tagab, et lepingu sätete kohaldamisterritooriumile, kohaldamisterritooriumil või sealt väljapoole lendavat õhusõidukit käitatakse vastavalt:

1)

kolmanda riigi käitaja lennuettevõtja sertifikaadile ja sellega seotud käitamistingimustele; ning

2)

käesoleva määruse kohaselt välja antud loale ning sellele lisatud käitamistingimustes kindlaks määratud rakendusalale ja õigustele.

c)

Kolmanda riigi käitaja tagab, et liidu territooriumile, territooriumil või territooriumilt väljapoole lendaval õhusõidukil on lennukõlblikkussertifikaat, mille on välja andnud või kinnitanud:

1)

registreerimisriik või

2)

käitajariik, tingimusel, et käitajariik ja registreerimisriik on sõlminud rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni artikli 83bis kohase lepingu, millega kantakse üle vastutus õhusõiduki lennukõlblikkussertifikaadi väljaandmise eest.

d)

Kolmanda riigi käitaja esitab nõudmise korral ametile mis tahes teavet, mis on vajalik TCO-osa nõuete täitmise kontrollimiseks.

e)

Ilma et see mõjutaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 996/2010 (3) kohaldamist, peab kolmanda riigi käitaja ametit viivitamata teavitama ICAO 13. lisas esitatud määratlusele vastavast õnnetusest, milles osales asjaomase kolmanda riigi käitaja lennuettevõtja sertifikaadi alusel kasutatav õhusõiduk.

TCO.205   Navigeerimis-, side- ja seireseadmed

Kui kolmanda riigi käitaja õhusõidukid lendavad lepingu kohaldamisterritooriumi õhuruumis, peab käitaja õhusõiduk olema varustatud asjaomases õhuruumis nõutavate navigeerimis-, side- ja seireseadmetega ning neid seadmeid kasutama.

TCO.210   Pardal nõutavad dokumendid, käsiraamatud ja andmed

Kolmanda riigi käitaja tagab, et kõik dokumendid, käsiraamatud ja andmed, mis peavad pardal olema, on kehtivad ja ajakohased.

TCO.215   Dokumentide, käsiraamatute ja andmete esitamine

Kui ameti volitatud isik või selle liikmesriigi, kuhu lennuk on maandunud, pädeva asutuse volitatud isik, küsib pardal nõutavaid dokumente, käsiraamatuid ja andmeid, peab õhusõiduki kapten need mõistliku aja jooksul sellele isikule esitama.

III JAOTIS

Kolmandate riikide käitajate load

TCO.300   Loa taotlemine

a)

Enne ärilise lennutranspordi lendude alustamist peab kolmanda riigi käitaja TCO-osa kohaselt taotlema ja saama ameti väljaantava loa.

b)

Loataotlus tuleb esitada:

1)

vähemalt 30 päeva enne lendude kavandatavat alguskuupäeva ning

2)

ameti kehtestatud vormis ja viisil.

c)

Ilma et see mõjutaks kohaldatavate kahepoolsete lepingute kohaldamist, peab taotleja ametile esitama mis tahes teavet, mida on vaja, et hinnata, kas kavandatud tegevus viiakse läbi kooskõlas punkti TCO.200 alapunkti a asjakohaste nõuetega. Kõnealune teave hõlmab järgmist:

1)

nõuetekohaselt täidetud taotlust;

2)

taotleja nime, ärinime, aadressi ja postiaadressi;

3)

taotleja lennuettevõtja sertifikaadi ja sellega seotud käitamistingimuste koopiat või käitajariigi väljaantud samaväärset dokumenti, mis tõendab omaniku suutlikkust kavandatud lende läbi viia;

4)

taotleja kehtivat registreerimistunnistust või registriväljavõtet või samaväärset dokumenti, mille on välja andnud selle riigi ettevõtteregister, kus asub taotleja peamine äritegevuse koht;

5)

lennutegevuse kavandatavat alguskuupäeva, liiki ja geograafilisi piirkondi.

d)

Vajaduse korral võib amet nõuda mis tahes muid asjakohaseid dokumente, käsiraamatuid või erilubasid, mille on välja andnud või kinnitanud käitajariik või registreerimisriik.

e)

Õhusõidukite puhul, mis ei ole käitajariigis registreeritud, võib amet nõuda:

1)

iga käitatava õhusõiduki rendilepingu andmeid ning

2)

vajaduse korral koopiat rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni artikli 83bis kohaselt käitajariigi ja registreerimisriigi vahel sõlmitud lepingust, mis kehtib kõnealuse õhusõiduki kohta.

TCO.305   Mitteregulaarlennud — ühekordne teade

a)

Erandina punkti TCO.300 alapunktist a võib kolmanda riigi käitaja ilma esmalt luba saamata teha kiirabilende või sooritada mitteregulaarlennu või mitu mitteregulaarlendu, et rahuldada ettenägematuid, vahetuid ja kiireloomulisi operatiivvajadusi, kui käitaja täidab järgmised tingimused:

1)

teatab ametile esimesest lennust enne selle kavandatud toimumiskuupäev ameti kehtestatud vormis ja viisil;

2)

käitaja suhtes ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 (4) kohast tegevuskeeldu ning

3)

taotleb luba kümne tööpäeva jooksul pärast ameti teavitamist kooskõlas punktiga TCO.300.

b)

Alapunkti a alapunktis 1 sätestatud teates kindlaks määratud lennu(d) võib teha kuni kuue järjestikuse nädala jooksul pärast teate esitamise kuupäeva või kuni amet on võtnud vastu ART-osa kohase otsuse taotluse kohta, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

c)

Käitaja võib teate esitada ainult üks kord 24 kuu jooksul.

TCO.310   Loaomaniku õigused

Käitaja õigused on loetletud loale lisatud käitamistingimustes ja need ei ületa käitajariigi antud õigusi.

TCO.315   Muudatused

a)

Mis tahes muudatusi, milles ei ole kokku lepitud punkti ART.210 alapunkti c alusel ning mis mõjutavad luba või sellele lisatud käitamistingimusi, saab teha pärast seda, kui amet on need eelnevalt heaks kiitnud.

b)

Kolmanda riigi käitaja peab esitama taotluse ametilt eelneva heakskiidu saamiseks vähemalt 30 päeva enne kavandatud muudatuse jõustumise kuupäeva.

Kolmanda riigi käitaja esitab ametile punktis TCO.300 osutatud teabe, mis on seotud kavandatud muudatusega.

Pärast muudatust käsitleva taotluse esitamist järgib kolmanda riigi käitaja ameti poolt punkti ART.225 alapunkti b kohaselt sätestatud tingimusi.

c)

Ametit teavitatakse enne muudatuse tegemist kõikidest muudatustest, mis punkti ART.210 alapunkti c kohaselt ei vaja eelnevat heakskiitu.

TCO.320   Kehtivuse kestvus

a)

Luba kehtib seni, kuni:

1)

kolmanda riigi käitaja täidab TCO-osa asjakohaseid nõudeid. Arvesse võetakse ka punktis TCO.325 nimetatud puuduste menetlemisega seotud sätteid;

2)

kehtib lennuettevõtja sertifikaat või käitajariigi poolt välja antud samaväärne dokument ja sellega seotud käitamistingimused, kui need on olemas;

3)

ametile võimaldatakse punkti TCO.115 kohane juurdepääs kolmanda riigi käitajale;

4)

kolmanda riigi käitaja suhtes ei kohaldata määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohast tegevuskeeldu;

5)

loast ei ole loobutud, seda ei ole peatatud ega kehtetuks tunnistatud;

6)

kolmanda riigi käitaja on teinud vähemalt ühe loakohase lennu 24 kuu jooksul lepingu sätete kohaldamisterritooriumile, kohaldamisterritooriumil või sealt väljapoole.

b)

Loast loobumise või selle kehtetuks tunnistamise korral tuleb luba tagastada ametile.

TCO.325   Puudused

Pärast ametilt teate saamist punkti ART.230 kohaste puuduste leidmise kohta, peab kolmanda riigi käitaja võtma järgmised meetmed:

a)

tegema kindlaks nõuetele mittevastavuse algpõhjuse;

b)

koostama mõistliku aja jooksul nõuetele mittevastavuse algpõhjust käsitleva parandusmeetmete kava ja esitama selle ametile;

c)

tõendama parandusmeetmete rakendamist ametile vastuvõetaval viisil ja ametiga kokkulepitud aja jooksul kooskõlas punkti ART.230 alapunkti e alapunktiga 1.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2008, 20. veebruar 2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ (ELT L 79, 19.3.2008, lk 1). Määrust on viimati muudetud komisjoni 8. jaanuari 2013. aasta määrusega (EL) nr 6/2013 (ELT L 4, 9.1.2013, lk 34).

(2)  Komisjoni määrus (EL) nr 965/2012, 5. oktoober 2012, millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 296, 25.10.2012, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 996/2010, 20. oktoober 2010, tsiviillennunduses toimuvate lennuõnnetuste ja intsidentide uurimise ja ennetamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 94/56/EÜ (ELT L 295, 12.11.2010, lk 35).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2111/2005, 14. detsember 2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, koostamist ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivi 2004/36/EÜ artikkel 9 (ELT L 344, 27.12.2005, lk 15).


2. LISA

ART-OSA

NÕUDED ASUTUSTELE SEOSES KOLMANDATE RIIKIDE KÄITAJATELE ANTAVATE LUBADEGA

I JAOTIS

Üldist

ART.100   Reguleerimisala

Käesoleva lisaga (edaspidi „ART-osa”) kehtestatakse haldusnõuded, mida liikmesriigid ja amet peavad järgima järgmiste valdkondade puhul:

a)

ärilise lennutranspordi lende tegevate kolmandate riikide käitajate lubade väljaandmine, pikendamine, muutmine, peatamine, kehtetuks tunnistamine või neile piirangute kehtestamine ning

b)

järelevalve teostamine kõnealuste käitajate üle.

ART.105   Nõuete täitmise alternatiivsed meetodid

Amet hindab kõiki kolmanda riigi käitajate poolt välja pakutud nõuete täitmise alternatiivseid meetodeid punkti TCO.105 alapunkti b kohaselt, analüüsides esitatud dokumentatsiooni ja kontrollides vajaduse korral kolmanda riigi käitajat.

Kui amet leiab, et nõuete täitmise alternatiivsed meetodid vastavad TCO-osale, siis annab amet taotlejale viivitamata teada, et nõuete täitmise alternatiivseid meetodeid võib rakendada, ja vajaduse korral muudab vastavalt taotleja luba.

ART.110   Teabevahetus

a)

Amet teavitab komisjoni ja liikmesriike, kui ta:

1)

lükkab loataotluse tagasi;

2)

kehtestab ohutuskaalutlustel piirangu, peatab või tunnistab loa kehtetuks.

b)

Amet teavitab liikmesriike talle punkti TCO.305 kohaselt esitatud teadetest ühe tööpäeva jooksul pärast teate saamist.

c)

Amet teeb liikmesriikidele regulaarselt kättesaadavaks ajakohastatud loendi, mis sisaldab teavet ameti poolt välja antud, muudetud, peatatud ja kehtetuks tunnistatud lubade kohta või selliste lubade kohta, millele on kehtestatud piirangud.

d)

Liikmesriigid teavitavad ametit, kui nad soovivad võtta määruse (EÜ) nr 2111/2005 artikli 6 lõike 1 kohaseid meetmeid.

ART.115   Andmete säilitamine

a)

Amet võtab kasutusele andmete säilitamise süsteemi, mis võimaldab järgmiste valdkondadega seotud andmeid nõuetekohaselt säilitada, tagada neile juurdepääs ja neid usaldusväärselt jälgida:

1)

ameti töötajate koolitus, kvalifikatsioon ja volitused;

2)

kolmanda riigi käitajatele antud load või neilt saadud teated;

3)

lubade väljaandmise menetlus ja pidev järelevalve loa saanud kolmanda riigi käitajate üle;

4)

puudused, kokkulepitud parandusmeetmed ja meetmete lõpuleviimise kuupäev;

5)

rakendatud jõustamismeetmed, sh ameti poolt määruse (EÜ) nr 216/2008 kohaselt sisse nõutud trahvid;

6)

ameti poolt määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 22 lõike 1 kohaselt kindlaks määratud parandusmeetmete rakendamine ning

7)

paindlikkussätete kasutamine kooskõlas määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 18 punktiga d.

b)

Kõiki andmeid säilitatakse vähemalt viis aastat, kui kohaldatavatest andmekaitsealastest õigusaktidest ei tulene teisiti.

II JAOTIS

Lubade väljaandmine, järelevalve ja jõustamine

ART.200   Esmase hindamise menetlus — üldist

a)

Punkti TCO.300 kohase loataotluse saamisel hindab amet kolmanda riigi käitaja vastavust TCO-osa kohaldatavatele nõuetele.

b)

Esmane hindamine tehakse 30 päeva jooksul pärast taotluse saamist või 30 päeva enne käitamise kavandatavat alguskuupäeva, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Kui esmase hindamise tulemusena on vajalik täiendav hindamine või auditeerimine, siis pikendatakse hindamisperioode vastavalt täiendava hindamise või auditeerimise kestuse võrra.

c)

Esmane hindamine tehakse järgmiste materjalide põhjal:

1)

kolmanda riigi käitaja esitatud dokumentatsioon ja andmed;

2)

asjakohane teave kolmanda riigi käitaja ohutusnäitajate kohta, sh õhusõidukile seisuplatsil tehtud kontrollimise aruanded, punkti ARO.RAMP.145 alapunkti c kohaselt esitatud teave, asjaomases valdkonnas tunnustatud standardid, andmed õnnetusjuhtumite kohta ja kolmanda riigi rakendatud jõustamismeetmed;

3)

vastavalt kas käitajariigi või registreerimisriigi järelevalvevõimekust käsitlev asjakohane teave, sh rahvusvaheliste konventsioonide või riigi ohutuse hindamise programmi kohaselt tehtud auditite tulemused ning

4)

määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohased otsused ja uurimised või määruse (EÜ) nr 473/2006 (1) kohased ühiskonsultatsioonid.

d)

Amet määrab koostöös liikmesriikidega kindlaks ICAO standardid, mille osas ta võib nõustuda riski maandamise meetmetega, kui käitajariik või registreerimisriik on teatanud siseriiklike nõuete erinevustest ICAO standarditega võrreldes. Amet nõustub riski maandamise meetmetega, kui ta on veendunud, et kõnealused meetmed tagavad samaväärse ohutustaseme kui standard, mille puhul on teatatud siseriiklike nõuete erinevusest.

e)

Kui amet ei suuda esmase hindamise käigus kindlaks teha kolmanda riigi käitaja ja/või käitajariigi piisavat usaldusväärsust, siis amet:

1)

lükkab taotluse tagasi, kui hindamise tulemus viitab sellele, et täiendava hindamise tulemusel ei saa luba välja anda, või

2)

viib läbi täiendava hindamise, mis on piisavalt ulatuslik, et teha kindlaks, kas kavandatud tegevus on kooskõlas TCO-osa kohaldatavate nõuetega.

ART.205   Esmase hindamise menetlus — tegevuskeelu saanud kolmandate riikide käitajad

a)

Määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohaselt tegevuskeelu või tegevuspiirangu saanud käitajalt loataotluse saamisel rakendab amet asjakohast hindamismenetlust kooskõlas punktiga ART.200.

b)

Kui käitaja on saanud tegevuskeelu, kuna käitajariik ei teosta piisavat järelevalvet, siis amet teavitab komisjoni käitaja ja käitajariigi täiendavast hindamisest kooskõlas määrusega (EÜ) nr 2111/2005.

c)

Amet teeb auditi järgmistel tingimustel:

1)

kolmanda riigi käitaja on auditeerimisega nõus;

2)

punktides a ja b osutatud hindamiste tulemused näitavad, et auditil võib olla positiivne tulemus ning

3)

auditi saab teha kolmanda riigi käitaja valdustes ilma ameti töötajate turvalisust ohtu seadmata.

d)

Kolmanda riigi käitaja audit võib hõlmata käitajariigi poolt läbi viidud järelevalve hindamist, kui leidub tõendeid tõsistest puudustest taotleja järelevalve teostamisel.

e)

Amet teavitab komisjoni auditi tulemustest.

ART.210   Loa väljaandmine

a)

Amet annab välja loa (sh sellele lisatud käitamistingimused) I ja II liites sätestatud kujul, kui:

1)

amet on veendunud, et kolmanda riigi käitajal on käitajariigi poolt välja antud kehtiv lennuettevõtja sertifikaat või samaväärne dokument ja sellega seotud käitamistingimused;

2)

amet on veendunud, et kolmanda riigi käitaja on käitajariigilt saanud loa teha lende ELi territooriumile;

3)

amet on veendunud, et kolmanda riigi käitaja on:

i)

tõestanud vastavust tema suhtes kohaldatavatele TCO-osas sätestatud nõuetele;

ii)

suhelnud ametiga täiendava hindamise ja/või auditi käigus (kui see on asjakohane) läbipaistvalt, piisavalt ja õigeaegselt ning

iii)

võtnud õigeaegselt ja tulemuslikult parandusmeetme, mis on kavandatud leitud mittevastavuse kõrvaldamiseks (kui mittevastavusi leiti).

4)

ei ole tõendeid tõsistest puudustest kas käitajariigi või registreerimisriigi võimekuses kohaldatavate ICAO standardite alusel käitajat ja/või õhusõidukit sertifitseerida ning käitaja ja/või õhusõiduki üle järelevalvet teostada ning

5)

taotleja suhtes ei ole kehtestatud määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohast tegevuskeeldu.

b)

Luba antakse välja määramata ajaks.

Õigused ja tegevuste ulatus, mille jaoks kolmanda riigi käitajatele on antud luba, määratakse kindlaks loale lisatud käitamistingimustes.

c)

Amet lepib kolmanda riigi käitajaga kokku käitaja puhul tehtavate muudatuste ulatuse, mille korral ei ole eelnevat heakskiitu vaja.

ART.215   Järelevalve

a)

Amet hindab:

1)

ametilt TCO-osa kohaldatavate nõuete kohaselt loa saanud kolmandate riikide käitajate jätkuvat vastavust nõuetele;

2)

ameti poolt määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 22 lõike 1 kohaselt kehtestatud parandusmeetmete rakendamist (kui see on asjakohane).

b)

Kõnealuse hindamise puhul:

1)

võetakse arvesse kolmanda riigi käitaja esitatud ohutusdokumente ja -andmeid;

2)

võetakse arvesse asjakohast teavet kolmanda riigi käitaja ohutusnäitajate kohta, sh õhusõidukile seisuplatsil tehtava kontrollimise aruandeid, punkti ARO.RAMP.145 alapunkti c kohaselt esitatud teavet, asjaomases valdkonnas tunnustatud standardeid, andmeid õnnetusjuhtumite kohta ning kolmanda riigi rakendatud jõustamismeetmeid;

3)

võetakse arvesse asjakohast teavet käitajariigi või registreerimisriigi järelevalvevõimekuse kohta, sh rahvusvaheliste konventsioonide või riigi ohutuse hindamise programmi kohaselt tehtud auditite tulemusi;

4)

võetakse arvesse määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohaseid otsuseid ja uurimisi või määruse (EÜ) nr 473/2006 kohaseid ühiskonsultatsioone;

5)

võetakse vajaduse korral arvesse eelnevaid hindamisi või auditeid ning

6)

esitatakse ametile vajaduse korral tõendeid täiendavate meetmete, sealhulgas punkti ART.235 kohaste meetmete vajalikkuse kohta.

c)

Alapunktides a ja b kirjeldatud järelevalve ulatus määratakse kindlaks vastavalt eelnevate lubade määramise ja/või järelevalvetegevuse tulemustele.

d)

Kui olemasoleva teabe põhjal tekib kahtlus, et kolmanda riigi käitaja ohutusnäitajate ja/või käitajariigi järelevalvevõimekus on langenud tasemele, mis ei vasta rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni lisades sätestatud kohaldatavatele standarditele, viib amet läbi täiendava hindamise, mis on piisav selleks, et tõestada, et kavandatud tegevus vastab TCO-osa kohaldatavatele nõuetele.

e)

Amet kogub ja töötleb ohutusteavet, mida peetakse järelevalve jaoks asjakohaseks.

ART.220   Järelevalvekava

a)

Amet loob ja haldab järelevalvekava, mis hõlmab punktiga ART.215 ja vajaduse korral alajaoga ARO.RAMP ette nähtud tegevusi.

b)

Järelevalvekava väljatöötamisel võetakse arvesse eelmiste lubade määramise ja/või järelevalvetegevuse tulemusi.

c)

Amet korraldab kolmandate riikide käitajate läbivaatamise vähemalt iga 24 kuu järel.

Seda ajavahemikku võib lühendada, kui ilmneb, et kolmanda riigi käitaja ohutusnäitajad ja/või käitajariigi järelevalvevõimekus on langenud tasemele, mis ei vasta rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni lisades sätestatud kohaldatavatele standarditele.

Amet võib ajavahemikku pikendada kuni 48 kuuni, kui on kindlaks tehtud, et eelmise järelevalveperioodi jooksul:

1)

ei leitud märke sellest, et käitajariigi järelevalveasutus ei suuda teostada tõhusat järelevalvet tema järelevalve alla kuuluvate käitajate üle;

2)

on kolmanda riigi käitaja pidevalt ja õigeaegselt teatanud punkti TCO.315 kohastest muudatustest;

3)

ei ole leitud esimese astme puudusi, millele on osutatud punkti ART.230 alapunktis b ning

4)

kõik parandusmeetmed on rakendatud ameti kinnitatud või pikendatud aja jooksul vastavalt punkti ART.230 alapunkti e alapunktile 1.

d)

Järelevalvekava sisaldab andmeid järelevalvetegevuse (sh kohtumiste) toimumise kuupäevade kohta.

ART.225   Muudatused

a)

Pärast eelnevat heakskiitu eeldavat muudatust käsitleva taotluse saamist rakendab amet punktis ART.200 kirjeldatud asjakohast menetlust sellises ulatuses, mis on asjaomase muudatuse puhul vajalik.

b)

Amet määrab kindlaks tingimused, mille kohaselt kolmanda riigi käitaja võib loa rakendusala ulatuses muudatuse ajal tegutseda, v.a siis, kui amet otsustab, et luba tuleb peatada.

c)

Selliste muudatuste puhul, mis eelnevat heakskiitu ei nõua, hindab amet kohaldatavatele nõuetele vastavuse kontrollimiseks kolmanda riigi käitaja poolt punkti TCO.315 kohases teates esitatud teavet. Mittevastavuse korral amet:

1)

teavitab kolmanda riigi käitajat asjaomasest mittevastavusest ja palub vastavuse tagamiseks esitada muudetud ettepanek ning

2)

tegutseb esimese või teise astme puuduste korral punktide ART.230 või ART.235 kohaselt.

ART.230   Puudused ja parandusmeetmed

a)

Ametil peab olema süsteem puuduste ohutusalase olulisuse analüüsimiseks.

b)

Amet annab välja esimese astme puuduse teatise, kui leitakse määruse (EÜ) nr 216/2008 ja TCO-osa nõuete või loa tingimuste mis tahes oluline rikkumine, mis vähendab ohutustaset või kahjustab lennuohutust.

Esimese astme puudused hõlmavad muu hulgas järgmist:

1)

ametile ei võimaldata punkti TCO.115 alapunkti b kohast juurdepääsu kolmanda riigi käitaja territooriumile tavalisel tööajal ja pärast kirjaliku taotluse esitamist;

2)

muudatusi, mis nõuavad eelnevat heakskiitu, rakendatakse ilma punktis ART.210 kindlaks määratud luba saamata;

3)

luba on saadud või selle kehtivust on pikendatud dokumentide võltsimise teel;

4)

on leitud tõendeid ebaseadusliku tegutsemise kohta või loa kasutamise kohta pettuse eesmärgil.

c)

Amet annab välja teise astme puuduse teatise juhul, kui leitakse määruse (EÜ) nr 216/2008 ja TCO-osa nõuete või loa tingimuste rikkumine, mis võib vähendada ohutustaset või kahjustada lennuohutust.

d)

Kui järelevalve käigus leitakse puudus, teavitab amet puudusest kolmanda riigi käitajat kirjalikult ja nõuab parandusmeetmete võtmist algpõhjuse kõrvaldamiseks või leevendamiseks, et vältida rikkumis(t)e kordumist, ilma et see mõjutaks määruse (EÜ) nr 216/2008 ja selle rakenduseeskirjadega ette nähtud täiendavaid meetmeid.

e)

Teise astme puuduste korral amet:

1)

annab kolmanda riigi käitajale parandusmeetmete rakendamiseks tähtaja, mis vastab puuduse laadile. Tähtaja lõpus ja sõltuvalt puuduse laadist võib amet pikendada tähtaega kooskõlas ameti poolt heaks kiidetud asjakohase parandusmeetmete kavaga ning

2)

hindab kolmanda riigi käitaja esitatud parandusmeetmete kava ja selle rakendamise korda. Kui hindamisel jõutakse järeldusele, et see sisaldab algpõhjus(t)e analüüsi ning tegevuskava(sid) algpõhjus(t)e tõhusaks kõrvaldamiseks või leevendamiseks, et vältida mittevastavus(t)e kordumist, võetakse parandusmeetmete kava ja selle rakendamise kord vastu.

Kui kolmanda riigi käitaja ei suuda punkti ART.230 alapunkti e alapunktis 1 esitatud nõuetele vastavat parandusmeetmete kava esitada või parandusmeetmeid ameti kinnitatud või pikendatud tähtaja jooksul rakendada, tunnistatakse kõnealune puudus esimese astme puuduseks ning võetakse punkti ART.235 alapunktis a sätestatud meetmed.

f)

Amet registreerib kõik leitud puudused ja teavitab vastavalt vajadusele kas käitajariiki või registreerimisriiki kõigist leitud puudustest.

ART.235   Lubade peatamine, kehtetuks tunnistamine ja neile piirangute kehtestamine

a)

Ilma et see mõjutaks mis tahes täiendavaid jõustamismeetmeid, kehtestab amet loale piirangud või peatab selle kehtivuse:

1)

esimese astme puuduse leidmise korral;

2)

kui on kontrollitavaid tõendeid selle kohta, et käitajariik või registreerimisriik ei ole suuteline sertifitseerima käitajat ja/või õhusõidukit ega nende üle järelevalvet teostama kooskõlas kohaldatava ICAO standardiga; või

3)

kolmanda riigi käitaja suhtes on rakendatud määruse (EÜ) nr 2111/2005 artikli 6 lõigete 1 ja 2 kohast meedet.

b)

Luba peatatakse kuni kuueks kuuks. Kuuekuulise perioodi lõppedes võib amet pikendada loa peatamise perioodi veel kolme kuu võrra.

c)

Piirang või peatamine tühistatakse, kui amet on veendunud, et kolmanda riigi käitaja ja/või käitajariik on edukalt võtnud parandusmeetme.

d)

Loa peatamise tühistamist kaaludes teeb amet asjaomase kolmanda riigi käitaja auditi, kui punkti ART.205 alapunkti c tingimused on täidetud. Kui luba on peatatud tõsiste puuduste tõttu käitajariigi või registreerimisriigi poolt taotleja üle teostavas järelevalves, võib audit sisaldada hindamist, mille eesmärk on kontrollida, kas järelevalves esinenud puudused on parandatud.

e)

Amet tunnistab loa kehtetuks, kui:

1)

alapunktis b osutatud ajavahemik on möödunud või

2)

kolmanda riigi käitaja suhtes on kehtestatud määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohane tegevuskeeld.

f)

Kui pärast alapunktis a viidatud piirangut kehtestatakse kolmanda riigi käitaja suhtes määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohane tegevuskeeld, jätab amet kõnealuse piirangu jõusse, kuni tegevuskeeld on tühistatud.


(1)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 473/2006, 22. märts 2006, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud ühenduse nimekirja tarvis, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu (ELT L 84, 23.3.2006, lk 8).

I liide

Image

II liide

Image