14.5.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 140/178


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määruse (EL) nr 422/2014 (millega kohandatakse alates 1. juulist 2011 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 129, 30. aprill 2014 )

Leheküljel 7 artikli 3 tabeli Ühendkuningriigi rea viiendas veerus „Töötasu”

asendatakse

„120,8”

järgmisega:

„128,0”.