14.5.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 140/177


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määruse (EÜ) nr 421/2014 (millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, seoses sellise rahvusvahelise kokkuleppe rakendamisega 2020. aastaks, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelise lennunduse heitkoguste suhtes ühtset üleilmset turupõhist meedet) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 129, 30. aprill 2014 )

Leheküljel 3 artikli 1 punktis 1 artikli 28a lõike 2 kolmandas taandes

asendatakse

„1. augustiks 2014.”

järgmisega:

„1. september 2014.”