24.4.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 121/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 404/2014,

17. veebruar 2014,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 510/2011 II lisa seoses selliste väikeste tarbesõidukite CO2-heite seirega, mis on saanud tüübikinnituse mitmeastmelise protsessi käigus

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2011. aasta määrust (EL) nr 510/2011, millega kehtestatakse uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes väikesõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist, (1) eriti selle artikli 8 lõike 9 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 692/2008 (2) XII lisas sätestatakse uus meetod selliste N1-kategooria sõidukite CO2-heite ja kütusekulu määramiseks, mis on saanud tüübikinnituse mitmeastmelise protsessi käigus (edaspidi „mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukid”). Seda uut meetodit kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014, kuid vabatahtlikult võis seda hakata kohaldama juba alates 1. jaanuarist 2013.

(2)

Määruse (EL) nr 510/2011 II lisa B osa punktiga 7 on ette nähtud, et komplekteeritud sõidukite puhul eraldatakse sõiduki CO2 eriheide baassõiduki tootjale. Selleks peab olema võimalik komplekteeritud sõidukit seireprotsessi käigus tuvastada ning baassõiduki tootja identifitseerida. See nõuab ka baassõiduki kohta teatavaid andmeid, mis määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 692/2008 XII lisas sätestatud metoodikaga.

(3)

Määruse (EL) nr 510/2011 artikli 8 lõike 5 kohaselt on baassõiduki tootjal õigus kontrollida mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukiga seotud andmeid lähtudes sellest, mille põhjal on arvutatud nende CO2 eriheite sihttasemed. Seepärast on kõnealuse kontrollimise tõhususe tagamiseks asjakohane ette näha asjaomased andmeparameetrid.

(4)

Määruse (EÜ) nr 692/2008 XII lisas sätestatud metoodikat kohaldatakse mittekomplektsete ja komplekteeritud sõidukite suhtes. Kui aga komplektset sõidukit enne esmakordset registreerimist veel muudetakse, tuleks täpsustada, et kontrollida ja eriheite sihttaseme arvutamisel arvesse võtta tuleks baassõidukina kasutatava komplektse sõiduki töökorras sõiduki massi ja CO2-heidet.

(5)

Täiendavalt on vaja täpsustada andmed, mida tuleks esitada, et tagada mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukite CO2-heite asjakohane ja tõhus seire ja kontrollimine.

(6)

Sõiduki identifitseerimiseks kasutatakse valmistajatehase tähist (edaspidi „VIN-kood”), st tähtnumbrilist koodi, mille määrab sõidukile tootja kooskõlas komisjoni määrusega (EL) nr 19/2011 (3). Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ (4) XVII lisa punktiga 4 on ette nähtud, et põhireeglina säilitatakse baassõiduki valmistajatehase tähis tüübikinnitusmenetluse kõikidel edasistel etappidel menetluse jälgitavuse tagamise eesmärgil. VIN-koodi abil peaks seega olema võimalik siduda komplekteeritud sõiduk baassõidukiga ja seega kindlaks määrata CO2-heite eest vastutav baassõiduki tootja. Lisaks peaks VIN-kood võimaldama baassõiduki tootjal kontrollida baassõidukiga seotud asjakohaseid andmeid. Kuna puuduvad muud parameetrid, mille abil võiks sellist seost luua, on asjakohane nõuda, et liikmesriigid kontrolliksid äsjaregistreeritud N1-kategooria sõidukite VIN-koode ja esitaksid need komisjonile Euroopa Keskkonnaameti (EEA) andmekogumissüsteemi vahendusel.

(7)

Mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukite eriheite sihttasemete väljaarvutamiseks tuleb vastavalt määruse (EL) nr 510/2011 II lisa B osa punktile 7 võtta arvesse määruse (EÜ) nr 692/2008 XII lisa punkti 5.3 kohaselt kindlaks määratud lisatud massi vaikeväärtus. Selleks on vaja kontrollida ja esitada andmed töökorras baassõiduki massi ja sama sõiduki suurima tehniliselt lubatud täismassi kohta, mille kaudu saab kindlaks teha lisatud massi vaikeväärtuse, või lisatud massi vaikeväärtuse enda kohta. Selleks et määrata kindlaks, kas mitmeastmelise tüübikinnitusega sõiduk kuulub määruse (EL) nr 510/2011 reguleerimisalasse, tuleb kontrollida, ega komplekteeritud sõiduki tuletatud mass ei ületa piire, millele on osutatud kõnealuse määruse artikli 2 lõikes 1.

(8)

Kui liikmesriikidel ei ole võimalik kõiki määruse (EL) nr 510/2011 II lisa kohaselt vajalikke parameetreid esitada oma uute väikeste tarbesõidukite registreerimise süsteemi ülesehitusest tulenevalt, võivad kõnealuseid parameetreid esitada asjaomased tootjad, teavitades komisjoni nendest kooskõlas määruse (EL) nr 510/2011 artikli 8 lõikega 5.

(9)

Samal põhjusel võivad tootjad vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr 293/2012 (5) esitada komisjonile ja EEA-le VIN-koodid, mis on määratud eelmisel kalendriaastal müüdud sõidukitele või sõidukitele, millele anti kõnealusel aastal garantii.

(10)

VIN-koodid võib pärast sõidukile registreerimisega maanteeliikluse loa andmist siduda andmekogumitega, mis võimaldavad kindlaks teha sõiduki omaniku. VIN-kood iseenesest ei ole siiski isikuandmete kandja ning andmete töötlemine määruse (EL) nr 510/2011 tähenduses ei nõua juurdepääsu mis tahes seotud isikuandmetele ega nende töötlemist. Seega ei käsitata VIN-koodide kontrollimist ja esitamist isikuandmete töötlemisena, mis kuuluks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ (6) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 45/2001 (7) reguleerimisalasse. Siiski tunnistatakse, et VIN-koode võib käsitada tundlike andmetena, muu hulgas seoses sõiduki vargusevastase kaitsega, ning seepärast on asjakohane tagada, et komisjonile ja EEA-le esitatud VIN-koode ei avalikustata.

(11)

Liikmesriikide ja tootjate esitatud VIN-koode kokku viies peaks komisjon EEA toel kindlaks tegema ajaomased tootjad ja sõidukid ning valmistama ette esialgse andmekogumi kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 293/2012 artikliga 10b.

(12)

Selleks et tagada määruses (EL) nr 510/2011 sätestatud seirenõuete täielik kooskõla sõiduautodele kohaldatavate nõuetega, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 443/2009, (8) on asjakohane kohandada määruse (EL) nr 510/2011 II lisa kohaseid nõudeid koondandmete esitamise ja uute väikeste tarbesõidukite CO2-heite seireandmete kindlaksmääramise metoodika kohta.

(13)

Seepärast tuleks määruse (EL) nr 510/2011 II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 510/2011 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. veebruar 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 145, 31.5.2011, lk 1.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 692/2008, 18. juuli 2008, millega rakendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 199, 28.7.2008, lk 1).

(3)  Komisjoni määrus (EL) nr 19/2011, 11. jaanuar 2011, mis käsitleb mootorsõidukite ja nende haagiste valmistaja andmesildi ja valmistajatehase tähise tüübikinnituse nõudeid ning millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid (ELT L 8, 12.1.2011, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/46/EÜ, 5. september 2007, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (ELT L 263, 9.10.2007, lk 1).

(5)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 293/2012, 3. aprill 2012, uute väikeste tarbesõidukite registreerimisandmete seire ja esitamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 510/2011 (ELT L 98, 4.4.2012, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ, 24. oktoober 1995, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 45/2001, 18. detsember 2000, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames (ELT L 140, 5.6.2009, lk 1).


LISA

Määruse (EL) nr 510/2011 II lisa muudetakse järgmiselt.

1)

A osa muudetakse järgmiselt.

a)

Punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Üksikasjalikud andmed

1.1.   N1-kategooria sõidukitena registreeritud komplektsed sõidukid

EÜ tüübikinnitusega N1-kategooria sõidukitena registreeritud komplektsete sõidukite puhul registreerivad liikmesriigid igal kalendriaastal iga oma territooriumil registreeritud uue väikese tarbesõiduki kohta järgmised üksikasjalikud andmed:

a)

tootja;

b)

tüübikinnitusnumber ja selle laiendus;

c)

sõiduki tüüp, variant ja versioon;

d)

mark;

e)

tüübikinnitusega sõiduki kategooria;

f)

registreeritud sõiduki kategooria;

g)

CO2 eriheide;

h)

töökorras sõiduki mass;

i)

suurim tehniliselt lubatud täislastis sõiduki mass;

j)

katteala: teljevahe, juhttelje rööbe ja teise telje rööbe;

k)

kütuse tüüp ja kütuse liik;

l)

mootori töömaht;

m)

elektrienergia kulu;

n)

uuendusliku tehnoloogia või uuenduslike tehnoloogiate rühma kood ning CO2-heite vähenemine, mis saavutatakse tänu kõnealusele tehnoloogiale;

o)

sõiduki valmistajatehase tähis.

Kasutatakse C osa punktis 2 esitatud vormi.

1.2.   N1-kategooria sõidukitena registreeritud sõidukid, mis on saanud tüübikinnituse mitmeastmelise protsessi käigus

N1-kategooria sõidukitena registreeritud mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukite puhul registreerivad liikmesriigid igal kalendriaastal järgmised üksikasjalikud andmed:

a)

(mittekomplektse) baassõiduki kohta — punkti 1.1 alapunktides a, b, c, d, e, g, h, i, n ja o osutatud andmed või alapunktides h ja i osutatud andmed ning direktiivi 2007/46/EÜ I lisa punktis 2.17.2 sätestatud tüübikinnitust käsitleva teabe hulka kuuluv lisatud massi vaikeväärtus;

b)

(komplektse) baassõiduki kohta — punkti 1.1 alapunktides a, b, c, d, e, g, h, i, n ja o osutatud andmed;

c)

komplekteeritud sõiduki kohta — punkti 1.1 alapunktides a, f, g, h, j, k, l, m ja o osutatud andmed;

Kui baassõiduki kohta ei ole võimalik esitada käesoleva punkti alapunktides a ja b osutatud andmeid, esitab liikmesriik selle asemel andmed komplekteeritud sõiduki kohta.

Komplekteeritud N1-kategooria sõidukite puhul kasutatakse C osa punktis 2 esitatud vormi.

Punkti 1.1 alapunktis o osutatud valmistajatehase tähist ei avalikustata.”

b)

Punkt 3 asendatakse järgmisega:

„3.

Liikmesriigid määravad iga kalendriaasta kohta kindlaks järgmise:

a)

punktis 1 osutatud üksikasjalike andmete kogumiseks kasutatud allikad;

b)

EÜ tüübikinnitusega uute väikeste tarbesõidukite registreerimiste koguarv;

c)

mitmeastmelise tüübikinnitusega uute väikeste tarbesõidukite registreerimiste koguarv (võimaluse korral);

d)

üksiksõiduki kinnitusega uute väikeste tarbesõidukite registreerimiste koguarv;

e)

väikeseeriate siseriikliku tüübikinnitusega uute väikeste tarbesõidukite registreerimiste koguarv.”

2)

B osa muudetakse järgmiselt:

a)

Sissejuhatavat osa ja punkti 1 muudetakse järgmiselt:

„B.   Uute väikeste tarbesõidukite CO2-heite seireandmete kindlaksmääramise metoodika

Seireandmed, mille liikmesriigid peavad käesoleva lisa A osa punktide 1 ja 3 kohaselt kindlaks määrama, määratakse kindlaks vastavalt käesolevas osas esitatud metoodikale.

1.   Registreeritud uute väikeste tarbesõidukite arv

Liikmesriigid määravad kindlaks oma territooriumil registreeritud uute väikeste tarbesõidukite arvu vastaval seireaastal ning jaotavad selle EÜ tüübikinnitusega sõidukiteks, üksiksõiduki kinnitusega sõidukiteks ja väikeseeriate siseriikliku tüübikinnitusega sõidukiteks ning võimaluse korral mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukiteks.”;

b)

punkt 4 jäetakse välja;

c)

punktile 7 lisatakse järgmine lõik:

„Vaatamata sellele, et käesoleva lisa C osas kasutatakse lisatud massi vaikeväärtust, võib juhul, kui kõnealust väärtust ei saa kindlaks määrata, kasutada artikli 8 lõikes 4 osutatud eriheite esialgse sihttaseme arvutamiseks komplekteeritud sõiduki töökorras sõiduki massi.

Kui baassõiduk on komplektne sõiduk, kasutatakse eriheite sihttaseme arvutamiseks selle töökorras sõiduki massi. Kui aga nimetatud väärtust ei ole võimalik kindlaks määrata, võib eriheite esialgse sihttaseme arvutamiseks kasutada komplekteeritud sõiduki töökorras sõiduki massi.”.

3)

C osa asendatakse järgmisega:

„C.   Andmete edastamise vorm

Liikmesriigid esitavad iga aasta kohta A osa punktides 1 ja 3 kirjeldatud teabe järgmises vormis:

1. jagu. Koondseireandmed

Liikmesriik (1)

 

Aasta

 

Andmeallikas

 

EÜ tüübikinnitusega uute väikeste tarbesõidukite registreerimiste koguarv

 

Üksiksõiduki kinnitusega uute väikeste tarbesõidukite registreerimiste koguarv

 

Väikeseeriate siseriikliku tüübikinnitusega uute väikeste tarbesõidukite registreerimiste koguarv

 

Mitmeastmelise tüübikinnitusega uute väikeste tarbesõidukite registreerimiste koguarv (võimaluse korral)

 


2. jagu. Üksikasjalikud seireandmed

Viide A osa punktile 1.1

Üksikasjalikud andmed iga registreeritud sõiduki kohta (2)

a)

Tootja nimi ELi standardi järgi (3)

Tootja nimi algseadmete valmistaja deklaratsiooni järgi

KOMPLEKTNE SÕIDUK/BAASSÕIDUK (4)

Tootja nimi algseadmete valmistaja deklaratsiooni järgi

KOMPLEKTEERITUD SÕIDUK (4)

Tootja nimi liikmesriigi registri järgi (3)

b)

Tüübikinnitusnumber (TKN) koos laiendusega

c)

Tüüp

Variant

Versioon

d)

Mark

e)

Tüübikinnituse saanud sõiduki kategooria

f)

Registreeritud sõiduki kategooria

g)

CO2 eriheide

h)

Töökorras sõiduki mass

BAASSÕIDUK

Töökorras sõiduki mass

KOMPLEKTEERITUD SÕIDUK/KOMPLEKTNE SÕIDUK

i) (5)

Suurim tehniliselt lubatud täismass

j)

Teljevahe

Juhttelje teljelaius (telg 1)

Teise telje teljelaius (telg 2)

k)

Kütuse liik

Kütuse tüüp

l)

Mootori töömaht (cm3)

m)

Elektrienergia kulu (Wh/km)

n)

Innovatiivse tehnoloogialahenduse või nende rühma kood

Heite vähenemine tänu innovatiivse(te) tehnoloogialahendus(t)e kasutamisele

o)

Valmistajatehase tähis

Direktiivi 2007/46/EÜ I lisa punkt 2.17.2 (6)

Lisatud massi vaikeväärtus (vajaduse korral mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukite puhul)


(1)  Aluseks on standardi ISO 3166 alpha-2 tähised, välja arvatud Kreeka ja Ühendkuningriigi puhul, mille tähised on vastavalt „EL” ja „UK”.

(2)  Kui mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukite puhul ei ole võimalik baassõiduki kohta andmeid esitada, peab liikmesriik esitama vähemalt käesolevas vormis sätestatud andmed komplekteeritud sõiduki kohta. Kui valmistajatehase tähist ei ole võimalik esitada, tuleb esitada kõik üksikasjalikud andmed komplektse sõiduki, komplekteeritud sõiduki ning baassõiduki kohta vastavalt käesoleva lisa A osa punkti 1.2 alapunktidele a, b ja c.

(3)  Väikeseeriate siseriikliku tüübikinnituse (NSS) ja üksiksõiduki kinnituse (IVA) puhul esitatakse tootja nimi veerus „Tootja nimi liikmesriigi registri järgi” ning veerus „Tootja nimi ELi standardi järgi” esitatakse vastavalt tüübikinnituse liigile üks järgmistest märgetest: „AA-NSS” või „AA-IVA”.

(4)  Mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukite puhul tuleb esitada andmed (mittekomplektse/komplektse) baassõiduki tootja kohta. Kui baassõiduki tootja kohta ei ole võimalik teavet esitada, tuleb esitada teave ainult komplekteeritud sõiduki tootja kohta.

(5)  Mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukite puhul tuleb esitada baassõiduki suurim tehniliselt lubatud täismass.

(6)  Mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukite puhul võib baassõiduki töökorras sõiduki massi ja suurima tehniliselt lubatud täismassi asendada direktiivi 2007/46/EÜ I lisa punktis 2.17.2 sätestatud tüübikinnitust käsitleva teabe hulka kuuluva lisatud massi vaikeväärtusega.”