10.4.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 107/56


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 362/2014,

9. aprill 2014,

millega parandatakse määruse (EÜ) nr 1881/2006 (millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes) hispaaniakeelset versiooni

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 3,

võttes arvesse komisjoni 2. detsembri 2011. aasta määrust (EL) nr 1258/2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses toiduainetes sisalduvate nitraatide piirnormidega, (2) eriti selle artikli 1 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1881/2006 (3) ja seda muutva määruse (EL) nr 1258/2011 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses toiduainetes sisalduvate nitraatide piirnormidega) hispaaniakeelses versioonis on ilmnenud viga. Seepärast tuleb parandada määruse (EÜ) nr 1881/2006 hispaaniakeelse versiooni lisas esitatud tabeli teksti. See ei mõjuta muid keeli.

(2)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1881/2006 vastavalt muuta.

(3)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

(Käsitleb ainult määruse hispaaniakeelset versiooni.)

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. aprill 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1.

(2)  ELT L 320, 3.12.2011, lk 15.

(3)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1881/2006, 19. detsember 2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes (ELT L 364, 20.12.2006, lk 5).