28.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 93/81


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 320/2014,

27. märts 2014,

millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad) VIII lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määrust (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003, (1) eriti selle artikli 57a lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 57a lõike 9 kohaselt on Horvaatia teatanud komisjonile 31. jaanuariks 2014 maa-alast, mis on demineeritud ja tagastatud 2013. aastal põllumajanduslikes tegevustes kasutamiseks. Teatis hõlmas ka vastavaid eelarvelisi vahendeid taotlusaastaks 2014 ja edaspidiseks. Võttes aluseks juurdekasvukava, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklis 121, tuleks nimetatud määruse VIII lisa vastavalt muuta.

(2)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas otsetoetuste korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 73/2009 VIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. märts 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 30, 31.1.2009, lk 16.


LISA

Määruse (EÜ) nr 73/2009 VIII lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Tabeli 2 2014. aasta tulbas asendatakse Horvaatiat käsitlev kanne järgmisega:

(tuhandetes eurodes)

 

2014

„Horvaatia

114 180”

2)

Tabeli 3 2014. aasta tulbas asendatakse Horvaatiat käsitlev kanne järgmisega:

(tuhandetes eurodes)

 

2014

„Horvaatia

114 180”