22.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 87/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 288/2014,

25. veebruar 2014,

millega sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) kohaselt eeskirjad, mis käsitlevad majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi alla kuuluvate rakenduskavade näidist, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1299/2013 (erisätete kohta, mis käsitlevad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil) kohaselt eeskirjad, milles käsitletakse Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi alla kuuluvate koostööprogrammide näidist

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1083/2006, (1) eriti selle artikli 96 lõiget 9,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1299/2013 erisätete kohta, milles käsitletakse Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist seoses eesmärgiga „Euroopa territoriaalne koostöö”, (2) eriti selle artikli 8 lõiget 11,

olles konsulteerinud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 150 lõike 1 kohaselt Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide koordineerimiskomiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

On vaja koostada kaks näidist, ühe näidise alusel koostataks majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi alla kuuluvaid rakenduskavu ning teise näidise alusel Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi alla kuuluvaid koostööprogramme. Kummaski näidises määratletakse ühetaolised tingimused selle kohta, kuidas esitada teavet rakenduskavade ja koostööprogrammide kõigis osades. See on vajalik selleks, et tagada, et see teave on järjepidev ja võrreldav ning et seda saaks vajaduse korral koondada.

(2)

Käesoleva määruse sätted on omavahel seotud, sest nad käsitlevad ühtekuuluvuspoliitika alla kuuluvate kavade ja programmide sisu. Et need samaaegselt jõustuvad sätted oleksid ühtsed, lihtsalt mõistetavad ja kõigile liidu elanikele kompaktselt kättesaadavad, oleks soovitav panna ühte määrusesse kõik sätted, mis käsitlevad ühtekuuluvuspoliitika alla kuuluvate kavade ja programmide näidiseid, mille sätestamiseks on määruse (EL) nr 1303/2013 ja määruse (EL) nr 1299/2013 kohaselt nõutav rakendusakt.

(3)

Nende näidiste alusel töötatakse välja määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 74 lõikes 4 osutatud elektrooniline andmevahetussüsteem, näidistes määratakse kindlaks rakenduskavade ja koostööprogrammide sisu ning esitamise viis. Seega tuleks neis näidistes määratleda ka see, kuidas rakenduskavade ja koostööprogrammide andmeid sisestatakse elektroonilisse teabevahetussüsteemi. Siiski ei tohiks see mõjutada rakenduskavade ja koostööprogrammide lõplikku esitamist, sealhulgas teksti ja tabelite kuju, sest elektroonilised teabevahetussüsteem võimaldab süsteemi sisestatud andmeid mitmeti struktureerida ja esitada.

(4)

Rakenduskavade näidis peaks järgima määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 96 sätestatud rakenduskava struktuuri ja koostööprogrammi näidis peaks järgima määruse (EL) nr 1299/2013 artiklis 8 sätestatud koostööprogrammi struktuuri. Et tagada andmete sisestamisel ühetaolised tingimused, peaks näidistes olema määratletud elektroonilise andmevahetussüsteemi iga välja tehnilised näitajad. Lisaks struktureeritud andmetele tuleks näidistes ette näha ka võimalus esitada struktureerimata teavet kohustuslike või mittekohustuslike lisadena. Nende lisade puhul ei ole tehnilisi näitajaid vaja määratleda.

(5)

Et tagada määruse (EL) nr 1303/2013 ja määruse (EL) nr 1299/2013 nõuetekohane rakendamine, tuleks näidistes esitada teave, mille alusel võtab komisjon vastu rakendusotsuse rakenduskava või koostööprogrammi heakskiitmise kohta. Lisaks tuleks majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi alla kuuluva rakenduskava näidises esitada elemendid, mida võib esitada üksnes partnerluskokkuleppes, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõikes 8.

(6)

Samuti on vaja täpsustada majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi alla kuuluva rakenduskava näidise need osad, mida liikmesriigid ei pea täitma juhul, kui rakenduskava käsitleb üksnes tehnilist abi või noorte tööhõive algatust, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1304/2013 (3) artiklis 16. Kuna komisjoni soovituses 2003/361/EÜ (4) sätestatud mikro-, väike-, ja keskmise suurusega ettevõtjate toetuseks mõeldud piiristamata garantiide ja väärtpaberistamisega seotud ühisinstrumentide (mida rakendab Euroopa Investeerimispank) rakenduskavade sisulised nõuded on muude majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi alla kuuluvate rakenduskavade sisuliste nõuete alla kuuluvad nõuded, on vaja kindlaks määrata asjakohase näidise need väljad, mis tuleks lisada kõnealustesse rakenduskavadesse.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete kiire kohaldamise võimaldamiseks peaks määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi alla kuuluv rakenduskava koostatakse vastavalt käesoleva määruse I lisas esitatud näidisele.

2.   Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi alla kuuluv koostööprogramm koostatakse vastavalt käesoleva määruse II lisas esitatud näidisele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. veebruar 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 320.

(2)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 259.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1304/2013, 17. detsember 2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 181/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 470).

(4)  Komisjoni soovitus, 6. mai 2003, mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlemise kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).


LISA I

MAJANDUSKASVU JA TÖÖHÕIVE INVESTEERINGUTE EESMÄRGI ALLA KUULUVATE RAKENDUSKAVADE NÄIDIS

CCI

<0.1 type=‘S’ maxlength=‘15’ input=‘S’‘SME’>  (1)

Pealkiri

<0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ „SME”>

Versioon

<0.3 type=‘N’ input=‘G’ „SME”>

Esimene aasta

<0.4 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’ „SME”>

Viimane aasta

<0.5 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’ „SME”>

Toetuskõlblik alates

<0.6 type=‘D’ input=‘G’ „SME”>

Toetuskõlblik kuni

<0.7 type=‘D’ input=‘G’ „SME”>

Euroopa Komisjoni otsuse number

<0.8 type=‘S’ input=‘G’ „SME”>

Euroopa Komisjoni otsuse kuupäev

<0.9 type=‘D’ input=‘G’ „SME”>

Liikmesriigi muutmisotsuse number

<0.10 type=‘S’ maxlength=‘20’ input=‘M’ „SME”>

Liikmesriigi muutmisotsuse kuupäev

<0.11 type=‘D’ input=‘M’ „SME”>

Liikmesriigi muutmisotsuse jõustumise kuupäev

<0.12 type=‘D’ input=‘M’ „SME”>

Selle rakenduskavaga hõlmatud NUTS piirkond

<0.12 type=‘S’ input=‘S’SME>

1.   OSA

STRATEEGIA, MIS KÄSITLEB RAKENDUSKAVA PANUST LIIDU ARUKA, JÄTKUSUUTLIKU JA KAASAVA MAJANDUSKASVU STRATEEGIASSE NING MAJANDUSLIKU, SOTSIAALSE JA TERRITORIAALSE ÜHTEKUULUVUSE SAAVUTAMISEKS

(Viide: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 (2) artikli 27 lõige 1 ja artikli 96 lõike 2 esimese lõigu punkt a)

1.1.   Strateegia, mis käsitleb rakenduskava panust liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegiasse ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks

1.1.1.

Rakenduskava strateegia kirjeldus, milles näidatakse, kuidas rakenduskavaga panustatakse liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegiasse ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamisse

<1.1.1 type=‘S’ maxlength=‘70000’ input=‘M’>

1.1.2.

Selgitus, mille alusel valiti partnerluslepingut arvestades valdkondlikud eesmärgid ja vastavad investeerimisprioriteedid, mis põhinevad piirkonna vajadustel (kui asjakohane, ka riiklikel vajadustel), sealhulgas vajadusel pöörata tähelepanu probleemidele, mis on määratletud asjakohastes riigipõhistes soovitustes, mis võeti vastu ELi toimimise lepingu artikli 121 lõike 2 kohaselt ja asjakohastes nõukogu soovitustes, mis võeti vastu ELi toimimise lepingu artikli 148 lõike 4 kohaselt, võttes arvesse eelhindamise tulemusi.

Tabel 1

Valdkondlike eesmärkide ja vastavate investeerimisprioriteetide valiku põhjendus

Valitud valdkondlik eesmärk

Valitud investeerimisprioriteet

Valiku põhjendus

<1.1.2 type=‘S’ input=‘S’ PA=Y TA=‘NA’>

<1.1.3 type=‘S’ input=‘S’ PA=Y TA=‘NA’>

<1.1.4 type=‘S’ maxlength=‘1000’ input=‘M’ PA=Y TA=‘NA’>

 

 

 

1.2.   Rahaeraldiste põhjendus

Iga valdkondliku eesmärgi ning vajaduse korral investeerimisprioriteedi jaoks eraldatava summa (liidu toetus) põhjendus valdkondliku kontsentreerumise nõuete alusel ja võttes arvesse eelhindamise tulemusi.

<1.2.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ PA=Y TA=‘NA’>

Tabel 2

Ülevaade rakenduskavas esitatud investeerimisstrateegiast

Prioriteetne suund

Fond (ERF, (3) Ühtekuuluvusfond, ESF, (4) või noorte tööhõive algatus) (5)

Liidu toetus (6)

(eurodes)

Rakenduskavale antava liidu toetuse osakaal (7)

Valdkondlik eesmärk (8)

Investeerimisprioriteedid (9)

Investeerimisprioriteedile vastavad konkreetsed eesmärgid

Üldised ja rakenduskavaga seonduvad tulemusnäitajad, mille jaoks on kehtestatud sihtväärtus

<1.2.1 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.3 type=‘N‘ input=’G’>

<1.2.4 type=‘P’ input=„G”>

<1.2.5 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.7 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.8 type=‘S’ input=‘G’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   OSA

PRIORITEETSED SUUNAD

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 esimese lõigu punktid b ja c).

2.A   Prioriteetsete suundade (v.a tehniline abi) kirjeldus

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 esimese lõigu punkt b).

2.A.1    Prioriteetne suund (korratakse iga prioriteetse suuna puhul)

Prioriteetse suuna tunnus (ID)

<2A.1 type=‘N’ input=‘G’‘SME’>

Prioriteetse suuna nimetus

<2A.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’‘SME’>


Kogu prioriteetset suunda rakendatakse üksnes rahastamisvahendite abil

<2A.3 type=‘C’ input=‘M’>

Kogu prioriteetset suunda rakendatakse üksnes liidu tasandil loodud rahastamisvahendite abil

<2A.4 type=‘C’ input=‘M’ ‘SME’>

Kogu prioriteetset suunda rakendatakse kogukondlikult juhitava kohaliku arengu vahendite abil

<2A.5 type=‘C’ input=‘M’>

ESFi puhul: Kogu prioriteetne suund on ette nähtud sotsiaalse innovatsiooni või riikidevahelise koostöö (või mõlema) jaoks

<2A.6 type=‘C’ input=‘M’>

2.A.2.    Selgitus kehtestatud prioriteetse suuna kohta, mis hõlmab rohkem kui ühte piirkonnakategooriat või rohkem kui ühte valdkondlikku eesmärki või rohkem kui ühte fondi (vajaduse korral)

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõige 1)

<2A.0 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.3    Fond, piirkonnakategooria ja liidu toetuse arvutamise põhimõte

(korratakse prioriteetse suuna alla kuuluvate fondide ja piirkonnakategooriate iga kombinatsiooni puhul)

Fond

<2A.7 type=‘S’ input=‘S’‘SME’>

Piirkonnakategooria

<2A.8 type=‘S’ input=‘S’‘SME’>

Toetuse arvutamise põhimõte (rahastamiskõlblikud kulud kokku või rahastamiskõlblikud avaliku sektori kulud)

<2A.9 type=‘S’ input=‘S’‘SME’>

Äärepoolseima piirkonna või väga väikese asustustihedusega põhjapoolseima piirkonna kategooria (kui asjakohane)

<2A.9 type=‘S’ input=‘S’>

2.A.4    Investeerimisprioriteet

(korratakse prioriteetse suuna alla kuuluva iga investeerimisprioriteedi puhul)

Investeerimisprioriteet

<2A.10 type=‘S’ input=‘S’‘SME’>

2.A.5.    Investeerimisprioriteedile vastavad erieesmärgid ja eeldatavad tulemused

(korratakse investeerimisprioriteedi iga konkreetse eesmärgi puhul)

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 esimese lõigu punkti b alapunktid i ja ii).

ID

<2A.1.1 type=‘N’ input=‘G’ „SME”>

Konkreetne eesmärk

<2A.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’ „SME”>

Tulemused, mida liikmesriik liidu toetuse abiga püüab saavutada

<2A.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’ „SME”>


Tabel 3

Rakenduskavaga seonduvad tulemusnäitajad erieesmärgi kaupa (ERFi ja Ühtekuuluvusfondi puhul)

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 esimese lõigu punkti b alapunkt ii)

ID

Näitaja

Mõõtühik

Piirkonnakategooria (kui asjakohane)

Algväärtus

Baasaasta

Sihtväärtus  (10) (2023)

Andmeallikas

Aruandluse sagedus

<2A.1.4 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’ ‘SME’>

<2A.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ ‘SME’>

<2A.1.6 type=‘S’ input=‘M’ „SME”>

<2A.1.7 type=‘S’ input=‘S’ ‘SME’>

Kvantitatiivne näitaja <2A.1.8 type=‘N’ input=‘M’ ‘SME’>

Kvalitatiivne näitaja <2A.1.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’‘SME’

<2A.1.9 type=‘N’ input=‘M’ „SME”>

Kvantitatiivne näitaja<2A.1.10 type=‘N’ input=‘M’>

Kvalitatiivne näitaja <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’‘SME’>

<2A.1.11 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’‘SME’>

<2A.1.12 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’‘SME’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 4

Üldised tulemusnäitajad, mille jaoks on määratletud konkreetsele erieesmärgile vastav sihtväärtus ja rakenduskavaga seonduvad tulemusnäitajad (investeerimisprioriteedi ja piirkonnakategooria kaupa) (ESFi puhul)

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 esimese lõigu punkti b alapunkt ii)

ID

Näitaja

Piirkonnakategooria

Näitaja puhul kasutatav mõõtühik

Üldine väljundnäitaja, mille alusel eesmärke püstitatakse

Algväärtus

Alg- ja sihtväärtuse mõõtühik

Baasaasta

Sihtväärtus  (11) (2023)

Andmeallikas

Aruandluse sagedus

Mehed

Naised

Kokku

Mehed

Naised

Kokku

Programmiga seonduv tulemusnäitaja<2A.1.13 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

Üldine tulemusnäitaja <2A.1..13 type=‘S’ input=‘S’>

Programmiga seonduv tulemusnäitaja<2A.1.14 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Üldine tulemusnäitaja <2A.1.14 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.1.15 type=‘S’ input=‘S’>

Programmiga seonduv tulemusnäitaja <2A.1.16 type=‘S’ input=‘M’>

Üldine tulemusnäitaja<2A.1.16 type=‘S’ input=‘S’>

Programmiga seonduv tulemusnäitaja <2A.1.17 type=‘S’ input=‘M’>

Üldine tulemusnäitaja<2A.1.17 type=‘S’ input=‘S’>

Üldine väljundnäitaja <2A.1.18 type=‘S’ input=‘S’>

Kvantitatiivne näitaja <2A.1.19 type=‘S’ input=‘M’>

Üldine tulemusnäitaja<2A.1.19 type=‘S’ input=‘G’>

<2A.1.20 type=‘N’ input=„M”>

Kvantitatiivne näitaja <2A.1.21 type=‘N’ input=‘M’>

Kvalitatiivne näitaja <2A.1.21 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2A.1.22 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.1.23 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 4a

Noorte tööhõive algatuse tulemusnäitajad ja rakenduskavaga seonduvad tulemusnäitajad, mis vastavad konkreetsele erieesmärgile

(prioriteetse suuna või selle osa kaupa)

(Viide: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1304/2013 (12) artikli 19 lõige 3).

ID

Näitaja

Näitaja puhul kasutatav mõõtühik

Üldine väljundnäitaja, mille alusel eesmärke püstitatakse

Algväärtus

Alg- ja sihtväärtuse mõõtühik

Baasaasta

Sihtväärtus  (13) (2023)

Andmeallikas

Aruandluse sagedus

Mehed

Naised

Kokku

Mehed

Naised

Kokku

Programmiga seonduv tulemusnäitaja <2A.1.24 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

Üldine tulemusnäitaja <2A.1.24 type=‘S’ input=‘S’>

Programmiga seonduv tulemusnäitaja <2A.1.25 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Üldine tulemusnäitaja <2A.1.25 type=‘S’ input=‘S’>

Programmiga seonduv tulemusnäitaja <2A.1.26 type=‘S’ input=‘M’>

Üldine tulemusnäitaja<2A.1.26 type=‘S’ input=‘S’>

Programmiga seonduv tulemusnäitaja <2A.1.27 type=‘S’ input=‘M’>

Üldine tulemusnäitaja<2A.1.27 type=‘S’ input=‘S’>

Üldine väljundnäitaja <2A.1.28 type=‘S’ input=‘S’>

Kvantitatiivne näitaja <2A.1.29 type=‘S’ input=‘M’>

Üldine tulemusnäitaja<2A.1.29 type=‘S’ input=‘G’>

<2A.1.30 type=‘N’ input=„M”>

Kvantitatiivne näitaja <2A.1.31 type=‘N’ input=‘M’>

Kvalitatiivne näitaja <2A.1.31 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2A.1.32 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.1.33 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.6.    Investeerimisprioriteedi raames toetatavad meetmed

(investeerimisprioriteetide kaupa)

2.A.6.1   Toetust saavate meetmete liigi kirjeldus ja näited ning nende eeldatav panus erieesmärkide saavutamisse, sealhulgas vajaduse korral peamised sihtrühmad, konkreetsed sihtterritooriumid ja toetusesaajate liigid

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 esimese lõigu punkti b alapunkt iii)

Investeerimisprioriteet

<2A.2.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.1.2 type=‘S’ maxlength=‘17500’ input=‘M’>

2.A.6.2   Tegevuste valiku juhtpõhimõtted

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 esimese lõigu punkti b alapunkt iii)

Investeerimisprioriteet

<2A.2.2.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M’>

2.A.6.3   Rahastamisvahendite plaanitud kasutamine (kui asjakohane)

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 esimese lõigu punkti b alapunkt iii)

Investeerimisprioriteet

<2A.2.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

Rahastamisvahendite plaanitud kasutamine

<2A.2.3.2 type=‘C’ input=‘M’>

<2A.2.3.3 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.6.4   Suurprojektide plaanitud kasutamine (kui asjakohane)

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 esimese lõigu punkti b alapunkt iii)

Investeerimisprioriteet

<2A.2.4.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.4.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.5   Väljundnäitajad investeerimisprioriteetide kaupa ja kui asjakohane piirkonnakategooriate kaupa

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 esimese lõigu punkti b alapunkt iv)

Tabel 5

Üldised ja rakenduskavaga seonduvad väljundnäitajad

(esitatakse iga investeerimisprioriteedi kohta ja ESFi puhul (kui asjakohane ka ERFi puhul) vastava piirkonnakategooria kaupa)

ID

Näitaja

Mõõtühik

Fond

Piirkonnakategooria (kui asjakohane)

Sihtväärtus (2023)  (14)

Andmeallikas

Aruandluse sagedus

Mehed

Naised

Kokku

<2A.2.5.1 type=‘S’ input=‘S’ SME>

<2A.2.5.2 type=‘S’ input=‘S’ SME>

<2A.2.5.3 type=‘S’ input=‘S’ SME>

<2A.2.5.4 type=‘S’ input=‘S’ SME>

<2A.2.5.5 type=‘S’ input=‘S’ SME>

<2A.2.5.6 type=‘N’ input=„M” SME>

<2A.2.5.7 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’ SME>

<2A.2.5.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’ SME>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7    Sotsiaalne innovatsioon, riikidevaheline koostöö ning panus valdkondlike eesmärkide 1–7 saavutamisse  (15)

ESFi erieeskirjad (16) (prioriteetse suuna kaupa ja vajaduse korral piirkonnakategooriatesse jaotatuna): sotsiaalne innovatsioon ja riikidevaheline koostöö ning ESFi panus valdkondlike eesmärkide 1–7 saavutamisse

Kirjeldus, kuidas prioriteetse suuna raames kavandatud meetmed aitavad kaasa

sotsiaalse innovatsiooni (kui ei ole kaetud vastavasisulise prioriteetse suunaga),

riikidevahelise koostöö (kui ei ole kaetud vastavasisulise prioriteetse suunaga) ja

määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 9 esimese lõigu punktides 1–7 sätestatud valdkondlike eesmärkide saavutamisele.

Prioriteetne suund

<2A.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.3.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.8    Tulemusraamistik

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 esimese lõigu punkti b alapunkt v ja II lisa)

Tabel 6

Prioriteetse suuna tulemusraamistik

(fondi kaupa ja ERFi ja ESFi puhul piirkonnakategooria kaupa) (17)

Prioriteetne suund

Näitaja liik

(Peamised rakendamisetapid ning finants- ja väljundnäitajad, ja tulemusnäitajad, kui see on asjakohane)

ID

Näitaja või rakendamise olulisim etapp

Vajaduse korral mõõtühik

Fond

Piirkonnakategooria

Vahe-eesmärk 2018. aastaks  (18)

Lõppeesmärk (2023)  (19)

Andmeallikas

Vajaduse korral selgitus näitaja asjakohasuse kohta

Mehed

Naised

Kokku

Mehed

Naised

Kokku

<2A.4.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.4.2 type=‘S’ input=‘S’>

Rakendamisetapp või finantsinäitaja<2A.4.3 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

Väljundi- või tulemusnäitaja<2A.4.3 type=‘S’ input=‘S’>

Rakendamisetapp või finantsinäitaja<2A.4.4 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Väljundi- või tulemusnäitaja<2A.4.4 type=‘S’ input=‘Gor’„M”>

Rakendamisetapp või finantsinäitaja <2A.4.5 type=‘S’ input=‘M’>

Väljundi- või tulemusnäitaja <2A.4.5 type=‘S’ input=‘G’ or ‘M’>

<2A.4.6 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.4.7 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.4.8 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Rakendamisetapp või finantsinäitaja <2A.4.9 type=‘S’ input=‘M’>

Väljundi- või tulemusnäitaja <2A.4.8 type=‘S’ input=‘M’>

Rakendamisetapp või finantsinäitaja <2A.4.10 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

Väljundi- või tulemusnäitaja <2A.4.10 type=‘S’ input=‘M’>

<2A.4.11 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täiendav kvalitatiivne teave tulemusraamistiku ülesehituse kohta

(vabatahtlik)

<2A.4.12 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.9    Sekkumiskategooriad

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 punkti b alapunkt vi).

Prioriteetse suuna sisule vastavad sekkumiskategooriad lähtuvalt nomenklatuurist, mille komisjon on vastu võtnud, ning liidu toetuse soovituslik jaotus

Tabelid 7–11

Sekkumiskategooriad  (20)

(fondi ja piirkonnakategooria kaupa, kui prioriteetne suund hõlmab rohkem kui ühte piirkonnakategooriat või fondi)

Tabel 7

Mõõde 1 – Sekkumise valdkond

Fond

<2A.5.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

Piirkonnakategooria

<2A.5.1.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

Prioriteetne suund

Kood

Summa (eurodes)

<2A.5.1.3 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.5.1.4 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.5.1.5 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabel 8

Mõõde 2 – Rahastamise vorm

Fond

<2A.5.2.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

Piirkonnakategooria

<2A.5.2.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

Prioriteetne suund

Kood

Summa (eurodes)

<2A.5.2.3 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.5.2.4 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.5.2.5 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabel 9

Mõõde 3 – Territooriumi liik

Fond

<2A.5.3.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

Piirkonnakategooria

<2A.5.3.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

Prioriteetne suund

Kood

Summa (eurodes)

<2A.5.3.3 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.5.3.4 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.5.3.5 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabel 10

Mõõde 4 – Territoriaalsed rakendamismehhanismid

Fond

<2A.5.4.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

Piirkonnakategooria

<2A.5.4.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

Prioriteetne suund

Kood

Summa (eurodes)

<2A.5.4.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.5.4.4 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.5.4.5 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabel 11

Mõõde 6 – ESFi teisene teema  (21) (ainult ESF)

Fond

<2A.5.5.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

Piirkonnakategooria

<2A.5.5.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

Prioriteetne suund

Kood

Summa (eurodes)

<2A.5.5.3 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.5.5.4 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.5.5.5 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 

2.A.10    Tehnilise abi plaanitud kasutamise kokkuvõte, sealhulgas vajaduse korral tegevused programmide haldamisse ja kontrollimisse kaasatud asutuste ja toetusesaajate haldussuutlikkuse suurendamiseks (kui asjakohane)

(prioriteetse suuna kaupa)

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 punkti b alapunkt vii).

Prioriteetne suund

<3A.6.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.6.2 type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>

2.B   Tehnilise abi prioriteetsete suundade kirjeldus

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 esimese lõigu punkt c).

2.B.1    Prioriteetne suund (korratakse tehnilise abi iga prioriteetse suuna puhul)

Prioriteetse suuna tunnus (ID)

<2B.0.2 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Prioriteetse suuna nimetus

<2B.0.3 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

2.B.2.    Põhjused, miks prioriteetne suund hõlmab rohkem kui ühte piirkonnakategooriat (kui asjakohane)

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõige 1)

<2B.0.1 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.B.3    Fond ja piirkonnakategooria (korratakse prioriteetse suuna alla kuuluvate fondide ja piirkonnakategooriate iga kombinatsiooni puhul)

Fond

<2B.0.4 type=‘S’ input=‘S’>

Piirkonnakategooria

<2B.0.5 type=‘S’ input=‘S’>

Toetuse arvutamise põhimõte (rahastamiskõlblikud kulud kokku või rahastamiskõlblikud avaliku sektori kulud)

<2B.0.6 type=‘S’ input=‘S’>

2.B.4.    Erieesmärgid ja nende eeldatavad tulemused

(korratakse prioriteetse suuna iga konkreetse eesmärgi puhul)

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 esimese lõigu punkti c alapunktid i ja ii).

ID

<2B.1.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Erieesmärk

<2B.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Tulemused, mida liikmesriik ELi toetuse abiga püüab saavutada  (22)

<2B.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.B.5    Tulemusnäitajad  (23)

Tabel 12

Rakenduskavaga seonduvad tulemusnäitajad (erieesmärgi kaupa)

(ERFi, ESFi ja Ühtekuuluvusfondi puhul)

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 esimese lõigu punkti c alapunkt ii)

ID

Näitaja

Mõõtühik

Algväärtus

Baasaasta

Sihtväärtus  (24) (2023)

Andmeallikas

Aruandluse sagedus

Mehed

Naised

Kokku

Mehed

Naised

Kokku

<2.B.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2.B.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

Kvantitatiivsed näitajad <2.B.2.4 type=‘N’ input=‘M’>

<2.B.2.5 type=‘N’ input=‘M’>

Kvantitatiivsed näitajad <2.B.2.6 type=‘N’ input=‘M’>

Kvalitatiivsed näitajad <2.B.2.6 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2.B.2.7 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2.B.2.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.6    Toetatavad meetmed ja nende eeldatav panus erieesmärkide saavutamisse (prioriteetse suuna kaupa)

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 esimese lõigu punkti c alapunktid i ja iii).

2.B.6.1   Toetatavate meetmete kirjeldus ja nende eeldatav panus erieesmärkide saavutamisse

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 esimese lõigu punkti c alapunktid i ja iii).

Prioriteetne suund

<2.B.3.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2.B.3.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.B.6.2   Tulemustele eeldatavasti kaasa aitavad väljundnäitajad (prioriteetse suuna kaupa)

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 esimese lõigu punkti c alapunkt iv).

Tabel 13

Väljundnäitajad (prioriteetse suuna kaupa)

(ERFi, ESFi ja Ühtekuuluvusfondi puhul)

ID

Näitaja

Mõõtühik

Sihtväärtus (2023)  (25)

(vabatahtlik)

Andmeallikas

Mehed

Naised

Kokku

<2.B.3.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2.B.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.3.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

<2.B.3.2.4 type=‘N’ input=‘M’>

<2.B.3.2.5 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

2.B.7    Sekkumiskategooriad (prioriteetse suuna kaupa)

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 esimese lõigu punkti c alapunkt v)

Vastavad sekkumiskategooriad lähtuvalt nomenklatuurist, mille komisjon on vastu võtnud, ning liidu toetuse soovituslik jaotus.

Tabelid 14-16

Sekkumiskategooriad  (26)

Tabel 14

Mõõde 1 – Sekkumise valdkond

Piirkonnakategooria <type=‘S’ input=‘S’>

Prioriteetne suund

Kood

Summa (eurodes)

<2B.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’> Decision=N>

<2B.4.1.2 type=‘S’ input=‘S’> Decision=N>

<2B.4.1.3 type=‘N’ input=‘M’> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabel 15

Mõõde 2 – Rahastamise vorm

Piirkonnakategooria: <type=‘S’ input=‘S’>

Prioriteetne suund

Kood

Summa (eurodes)

<2B.4.2.1 type=‘S’ input=‘S’> Decision=N>

<2B.4.2.2 type=‘S’ input=‘S’> Decision=N>

<2B.4.2.3 type=‘N’ input=‘M’> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabel 16

Mõõde 3 – Territooriumi liik

Piirkonnakategooria: <type=‘S’ input=‘S’>

Prioriteetne suund

Kood

Summa (eurodes)

<2B.4.3.1 type=‘S’ input=‘S’> Decision=N>

<2B.4.3.2 type=‘S’ input=‘S’> Decision=N>

<2B.4.3.3 type=‘N’ input=‘M’> Decision=N>

 

 

 

 

 

 

3.   OSA

RAHASTAMISKAVA

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 esimese lõigu punkt d)

3.1.   Igast fondist saadavad rahalised assigneeringud ja tulemusreservist saadavad summad

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 esimese lõigu punkti d alapunkt i)

Tabel 17

 

Fond

Piirkonnakategooria

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kokku

 

 

 

Põhieraldis (27)

Tulemusreserv

Põhieraldis

Tulemusreserv

Põhieraldis

Tulemusreserv

Põhieraldis

Tulemusreserv

Põhieraldis

Tulemusreserv

Põhieraldis

Tulemusreserv

Põhieraldis

Tulemusreserv

Põhieraldis

Tulemusreserv

 

<3.1.1 type=‘S’ input=‘G’‘SME’>

<3.1.2 type=‘S’ input=‘G’‘SME’>

<3.1.3 type=‘N’ input=‘M’„SME”>

<3.1.4 type=‘N’ input=‘M’

TA - ‘NA’ YEI –‘NA’>

<3.1.5 type=‘N’ input=‘M’ „SME”>

<3.1.6 type=‘N’ input=‘M’

TA - ‘NA’ YEI –‘NA’>

<3.1.7type=‘N’ input=‘M’„SME”>

<3.1.8 type=‘N’ input=‘M’

TA - ‘NA’ YEI –‘NA’>

<3.1.9 type=‘N’ input=‘M’„SME”>

<3.1.10 type=‘N’ input=‘M’

TA - ‘NA’ YEI –‘NA’>

<3.1.11 type=‘N’ input=‘M’„SME”>

<3.1.12 type=‘N’ input=‘M’

TA - ‘NA’ YEI –‘NA’>

<3.1.13 type=‘N’ input=‘M’ „SME”>

<3.1.14 type=‘N’ input=‘M’

TA - ‘NA’ YEI –‘NA’>

<3.1.15 type=‘N’ input=‘M’ „SME”>

<3.1.16 type=‘N’ input=‘M’

TA - ‘NA’ YEI –‘NA’>

<3.1.17 type=‘N’ input=‘G’ „SME”>

<3.1.18 type=‘N’ input=‘G’

TA - ‘NA’ YEI –‘NA’>

(1)

ERF

Vähemarenenud piirkondades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

 

Üleminekupiirkondades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

 

Enam arenenud piirkondades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)

ESF  (28)

Vähemarenenud piirkondades:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)

 

Üleminekupiirkondades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)

 

Enam arenenud piirkondades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)

Noorte tööhõive algatusele tehtud eriotstarbelised eraldised

Ei kohaldata

 

Ei kohaldata

 

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

(10)

Ühtekuuluvusfond

Ei kohaldata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11)

ERF

Eriotstarbelised eraldised äärepoolseimatele piirkondadele või põhjapoolseimate piirkondadele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12)

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Igast fondist saadava kavandatud toetuse ja riigi kaasfinantseeringu rahalise assigneeringute kogusumma (eurodes)

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 esimese lõigu punkti d alapunkt ii)

1.

Tabelis esitatakse rakenduskava rahastamiskava prioriteetsete suundade kaupa.

2.

Kui need prioriteetsed suunad on seotud rohkem kui ühe fondiga, peab liidu toetuse ja eraldatavate riiklike vahendite osa olema esitatud iga fondi kohta ja kajastama iga fondi puhul eraldi kaasfinantseeringu määra konkreetse prioriteetse suuna kohta.

3.

Kui need prioriteetsed suunad on seotud rohkem kui ühe piirkonnakategooriaga, peab liidu toetuse ja eraldatavate riiklike vahendite osa olema esitatud iga piirkonnakategooria kohta ja kajastama iga piirkonnakategooria puhul eraldi kaasfinantseeringu määra konkreetse prioriteetse suuna kohta.

4.

EIP-lt saadav toetus tuleb esitada prioriteetse suuna kaupa.

Tabel 18a

Rahastamiskava

Prioriteetne suund

Fond

Piirkonnakategooria

Liidu toetuse arvutamise põhimõte

(Rahastamiskõlblikud kulud kokku või avaliku sektori rahastamiskõlblikud kulud)

Liidu toetus

Riigi toetus

Riigi toetuse soovituslik jaotus

Toetus kokku

Kaasrahastamise määr

Teadmiseks

EIP toetused

Põhieraldis (Kogu toetus, millest on lahutatud tulemusreserviga seonduvad summad).

Tulemusreserv

Tulemusreservi osatähtsus kogu liidu toetuse puhul

Riigi avaliku sektori toetus

Riigi erasektori toetus (29)

Liidu toetus

Riigi toetus

Liidu toetus

Riigi toetus (31)

 

 

 

 

 

(a)

Formula

(c)

(d)

Formula

Formula

 (30)

(g)

Formula

Formula

(j)

Formula

Formula

<3.2.A.1 type=‘S’ input=‘G’‘SME’>

<3.2.A.2 type=‘S’ input=‘G’‘SME’>

<3.2.A.3 type=‘S’ input=‘G’‘SME’>

<3.2.A.4 type=‘S’ input=‘G’‘SME’>

<3.2.A.5 type=‘N’ input=‘M’‘SME’>

<3.2.A.6 type=‘N‘SME’’ input=‘G’>

<3.2.A.7 type=‘N’ input=‘M’‘SME’>

<3.2.A.8 type=‘N’ input=‘M’‘SME’>

<3.2.A.9 type=‘N’ input=‘G‘SME’’>

<3.2.A.10 type=‘P’ input=‘G’‘SME’>

<3.2.A.11 type=‘N’ input=‘M’‘SME’>

<3.2.A.12 type=‘N’ input=‘M’ TA - ‘NA’ YEI –‘NA’>

<3.2.A.13 type=‘N’ input=‘M’ TA - ‘NA’ YEI –‘NA’>>

<3.2.A.14 type=‘N’ input=‘M’ TA - ‘NA’ YEI –‘NA’>

<3.2.A.15 type=‘N’ input=‘M’ TA - ‘NA’ YEI –‘NA’>>

<3.2.A.16 type=‘N’ input=‘G’ TA - ‘NA’ YEI –‘NA’>

Prioriteetne suund 1

ERF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriteetne suund 2

Euroopa Sotsiaalfond (ESF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriteetne suund 3

Noorte tööhõive algatus (32)

Ei kohaldata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Prioriteetne suund 4

Euroopa Sotsiaalfond (ESF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noorte tööhõive algatus (33)

Ei kohaldata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Prioriteetne suund 5

Ühtekuuluvusfond

Ei kohaldata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

ERF

Vähem arenenud piirkonnad

 

Võrdub tabelis 17 esitatud kogusummaga (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

ERF

Üleminekupiirkonnad

 

Võrdub tabelis 17 esitatud kogusummaga (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

ERF

Enam arenenud piirkonnad

 

Võrdub tabelis 17 esitatud kogusummaga (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

ERF

Eriotstarbelised eraldised äärepoolseimatele piirkondadele või põhjapoolseimate piirkondadele

 

Võrdub tabelis 17 esitatud kogusummaga (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

ESF (34)

Vähem arenenud piirkonnad

 

See ei võrdu tabelis 17 esitatud kogusummaga (5), sest viimane hõlmab ka noorte tööhõive algatusele eraldatavat vastavat ESFi toetust (35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

ESF (36)

Üleminekupiirkonnad

 

See ei võrdu tabelis 17 esitatud kogusummaga (6), sest viimane hõlmab ka noorte tööhõive algatusele eraldatavat vastavat ESFi toetust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

ESF (37)

Enam arenenud piirkonnad

 

See ei võrdu tabelis 17 esitatud kogusummaga (7), sest viimane hõlmab ka noorte tööhõive algatusele eraldatavat vastavat ESFi toetust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

Noorte tööhõive algatus (38)

Ei kohaldata

 

See ei võrdu tabelis 17 esitatud kogusummaga (9), sest viimane hõlmab ka noorte tööhõive algatusele eraldatavaid eriotstarbelisi eraldisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

Ühtekuuluvusfond

Ei kohaldata

 

Võrdub tabelis 17 esitatud kogusummaga (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõik kokku

 

 

 

Võrdub tabelis 17 esitatud kogusummaga (12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 18b

Noorte tööhõive algatus – ESFi vahendid ja noorte tööhõive algatuse - eriotstarbelised eraldised  (41) (kui asjakohane)

 

Fond (42)

Piirkonnakategooria

Liidu toetuse arvutamise põhimõte

(Rahastamiskõlblikud kulud kokku või avaliku sektori rahastamiskõlblikud kulud)

Liidu toetus (a)

Riigi toetus

Formula

Riigi toetuse soovituslik jaotus

Toetus kokku

Formula

Kaasrahastamise määr

Formula  (40)

Riigi avaliku sektori toetus

(c)

Riigi erasektori toetus

(d) (39)

 

<3.2.B.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.3 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.1 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.4 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.B.5 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.6 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.7 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.B.8 type=‘P’ input=‘G’>

1.

Noorte tööhõive algatusele tehtud eriotstarbelised eraldised

Ei kohaldata

 

 

0

 

 

 

100 %

2.

ESFi vastav toetus

Vähem arenenud piirkonnad

 

 

 

 

 

 

 

3.

ESFi vastav toetus

Üleminekupiirkonnad

 

 

 

 

 

 

 

4.

ESFi vastav toetus

Enam arenenud piirkonnad

 

 

 

 

 

 

 

5.

KOKKU Noorte tööhõive algatuse prioriteetne suund või selle osa.

[Peab võrduma [3. prioriteetse suuna või selle osaga]

 

Summa (1:4)

Summa (1:4)

 

 

 

 

6.

 

 

ESFi osatähtsus vähem arenenud piirkondade puhul

2/summa (2:4)

<3.2.c.11 type=‘P’ input=‘G’>

 

 

 

 

 

7.

 

 

ESFi osatähtsus üleminekupiirkondade puhul

3/summa (2:4)

<3.2.c.13 type=‘P’ input=‘G’>

 

 

 

 

 

8.

 

 

ESFi osatähtsus enam arenenud piirkondade puhul

4/summa (2:4)

<3.2.c.14 type=‘P’ input=‘G’>

 

 

 

 

 


Tabel 18c

Rahastamiskava jaotus prioriteetse suuna, fondi, piirkonnakategooria ja valdkondliku eesmärgi kaupa

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 esimese lõigu punkti d alapunkt ii)

Prioriteetne suund

Fond (43)

Piirkonnakategooria

Valdkondlik eesmärk

Liidu toetus

Riigi toetus

Toetus kokku

<3.2.C.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.C.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.C.3 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.C.4 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.C.5 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.C.6 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.C.7 type=‘N’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 


Tabel 19

Soovituslik toetuse summa, mida tuleb kasutada kliimamuutuse eesmärkide tarbeks

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 27 lõige 6) (44)

Prioriteetne suund

Soovituslik toetuse summa, mida tuleb kasutada kliimamuutuse eesmärkide tarbeks (eurodes)

Osatähtsus rakenduskava kogu eraldistes (%)

<3.2.C.8 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.C.9 type=‘N’ input=‘G’> Decision=N>

<3.2.C.10 type=‘P’ input=‘G’> Decision=N>

 

 

 

Kokku

 

 

4.   OSA

TERRITORIAALSE ARENGU INTEGREERITUD LÄHENEMISVIIS

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõige 3)

Võttes arvesse rakenduskava sisu ja eesmärke, kirjeldatakse territoriaalse arengu integreeritud lähenemisviisi, võttes arvesse partnerluslepingut, ning näidatakse, kuidas rakenduskava aitab saavutada selle eesmärke ja oodatavaid tulemusi.

<4.0 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

4.1.   Kohalik areng kogukonna eestvedamisel (kui asjakohane)

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 3 punkt a)

Märgitakse, kuidas kasutada vahendeid kogukonna juhitud kohalikuks arenguks, ning põhimõtted, mille alusel määratakse kindlaks alad, kus seda rakendatakse.

<4.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ PA=Y>

4.2.   Linnade säästva arengu integreeritud meetmed (kui asjakohane)

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 3 punkt b). Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1301/2013 artikli 7 lõiked 2 ja 3 (45))

Asjakohasel juhul märgitakse ERFi toetuse soovituslik summa linnade säästva arengu integreeritud meetmete jaoks, mida rakendatakse vastavalt määruse (EL) nr 1301/2013 artikli 7 lõikele 2, ning ESFi toetuse soovituslik eraldis integreeritud meetmete jaoks.

<4.2.1 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

Tabel 20

Linnade säästva arengu integreeritud meetmed – ERFi ja ESFi toetuse soovituslikud summad

Fond

ERFi ja ESFi toetus (soovituslikud summad)

(eurodes)

Osatähtsus fondist rakenduskavale eraldatavatest kogusummadest

<4.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<4.2.3 type=‘N’ input=‘M’>

<4.2.3 type=‘P’ input=‘G’>

ERF kokku

 

 

ESF kokku

 

 

ERF+ESF KOKKU

 

 

4.3.   Integreeritud territoriaalsed investeeringud (kui asjakohane)

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 3 punkt c).

Märgitakse, kuidas integreeritud territoriaalseid investeeringuid (määratletud määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 36) kasutatakse muuks otstarbeks kui punktis 4.2 nimetatud juhtudel ja lisatakse soovituslik rahaeraldis iga prioriteetse suuna raames.

<4.3.1 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M PA=Y’>

Tabel 21

Soovituslik rahaeraldis integreeritud territoriaalsete investeeringute jaoks, mis ei hõlma punktis 4.2 osutatud investeeringuid

(liidetud summa)

Prioriteetne suund

Fond

Soovituslik rahaeraldis (liidu toetus) (eurodes)

<4.3.2 type=‘S’ input=‘G’ PA=Y>

<4.3.3 type=‘S’ input=‘G’ PA=Y>

<4.3.4 type=‘N’ input=‘M’ PA=Y>

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

4.4.   Rakenduskavaga hõlmatud piirkondade- ja riikidevaheliste meetmete korraldamine toetusesaajate puhul, kes paiknevad vähemalt ühes muus liikmesriigis (kui asjakohane)

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 3 punkt d)

<4.4.1 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’ PA=Y>

4.5.   Rakenduskavas kavandatud meetmete panus makropiirkondlike strateegiate ja mere vesikonna strateegiate rakendamisel vastavalt vajadustele, mis liikmesriik on selle piirkonna jaoks määratlenud (kui asjakohane)

(Juhul, kui liikmesriik ja piirkonnad osalevad makropiirkondlikes ja mere vesikonna strateegiates)

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 3 punkt e)

<4.4.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

5.   OSA

VAESUSEST KÕIGE ROHKEM MÕJUTATUD GEOGRAAFILISTE ALADE VÕI KÕIGE KÕRGEMA DISKRIMINEERIMISE VÕI SOTSIAALSE TÕRJUTUSE RISKIGA SIHTRÜHMADE ERIVAJADUSED (KUI ASJAKOHANE)

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 4 punkt a)

5.1.   Vaesusest kõige rohkem mõjutatud geograafilised alad või kõige kõrgema diskrimineerimise riskiga sihtrühmad

<5.1.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ Decision= N PA=Y>

5.2.   Rakenduskava strateegia selle kohta, kuidas käsitletakse vaesusest kõige rohkem mõjutatud geograafiliste alade või vastavate sihtrühmade erivajadusi, ning kui asjakohane partnerluslepingus sätestatud integreeritud lähenemisviisi panus

<5.2.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ Decision= N PA=Y>

Tabel 22

Meetmed, mis on suunatud vaesusest kõige rohkem mõjutatud geograafiliste alade või kõige kõrgema diskrimineerimise riskiga sihtrühmade erivajaduste toetamiseks  (46)

Sihtrühm/geograafiline ala

Integreeritud lähenemisviisi alla kuuluvate kavandatud meetmete liigid

Prioriteetne suund

Fond

Piirkonnakategooria

Investeerimisprioriteet

<5.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ Decision=N PA=Y>

<5.2.3type=‘S’ maxlength= ‘1500’ input=‘M’ Decision= N PA=Y>

<5.2.4 type=‘S’ input=‘S’ Decision= N PA=Y>

<5.2.6 type=‘S’ input=‘S’ Decision= N PA=Y>

<5.2.7 type=‘S’ input=‘S’ Decision= N PA=Y>

<5.2.5 type=‘S’ input=‘S’ PA=Y>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   OSA

RASKETE JA PÜSIVATE EBASOODSATE LOODUSLIKE VÕI DEMOGRAAFILISTE TINGIMUSTEGA GEOGRAAFILISTE PIIRKONDADE ERIVAJADUSED (KUI ASJAKOHANE)

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 4 punkt b).

<6.1 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M’ Decisions=N PA=Y>

7.   OSA

KORRALDUSE, KONTROLLIMISE NING AUDITEERIMISE EEST VASTUTAVAD ASUTUSED JA ORGANID NING ASJAOMASTE PARTNERITE ROLL

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõige 5)

7.1.   Asjaomased asutused ja organid

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 5 punktid a ja b)

Tabel 23

Asjaomased asutused ja organid

Asutus/organ

Asutuse/organi nimi ja osakonna või üksuse nimi

Asutuse/organi juhataja (ametikoht)

<7.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N ‘SME’>

<7.1.2 type=‘S’ maxlength= ‘255’ input=‘M’ Decision=N ‘SME’>

<7.1.3 type=‘S’ maxlength= ‘255’ input=‘M’ Decision=N ‘SME’>

Korraldusasutus

 

 

Sertifitseerimisasutus (kui see on olemas)

 

 

Auditeerimisasutus

 

 

Organ, kellele komisjon maksed teeb

 

 

7.2.   Asjaomaste partnerite kaasamine

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 5 punkt c).

7.2.1.    Meetmed, mida võetakse asjaomaste partnerite kaasamiseks rakenduskava ettevalmistusse, ning nende partnerite roll rakenduskava elluviimises, järelevalves ja hindamises

<7.2.1 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N ‘SME’>

7.2.2.    Kõik toetused kokku (ESFi puhul, kui asjakohane)

(Viide: määruse (EL) nr 1304/2013 artikli 6 lõige 1)

<7.2.2 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M’ Decisions=N>

7.2.3    Suutlikkuse tõstmiseks eraldatud summad (ESFi puhul, kui asjakohane)

(Viide: määruse (EL) nr 1304/2013 artikli 6 lõiked 2 ja 3)

<7.2.3 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N>

8.   OSA

ERFI, ESFI, ÜHTEKUULUVUSFONDI, NOORTE TÖÖHÕIVE ALGATUSE, EAFRD, EMKFI JA MUUDE LIIDU NING RIIKLIKE RAHASTAMISVAHENDITE JA EIP RAHASTAMISE KOORDINEERIMINE

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 6 punkt a)

Mehhanismid, mis tagavad asjaomaste fondide, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD), Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) ning muude liidu ja riiklike rahastamisvahendite ja EIP vahelise koordineerimise, võttes arvesse ühises strateegilises raamistikus sätestatud sätteid.

<8.1 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N PA=Y>

9.   OSA

EELTINGIMUSED

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 6 punkt b)

9.1.   Eeltingimused

Teave toetuskõlblikkuse hindamise ja eeltingimuste täitmise kohta (vabatahtlik)

<9.0 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ PA=Y>

Tabel 24

Kohaldatavad eeltingimused ja nende täitmise hindamine

Eeltingimus

Prioriteetsed suunad, mille suhtes eeltingimust kohaldatakse

Eeltingimuse täitmine (ja/ei/osaliselt)

Kriteeriumid

Kriteeriumi täitmine (ja/ei)

Viide

(strateegiale, õigusaktile või muule asjakohasele dokumendile, sh vastavale lõigule või artiklile viitamisel tuleb lisada link veebisaidile või terviktekstile)

Selgitused

<9.1.1 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘S’ PA=Y‘SME’>

<9.1.2 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘S’ PA=Y ‘SME’>

<9.1.3 type=‘C’ input=‘G’ PA=Y ‘SME’>

<9.1.4 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘S’ PA=Y ‘SME’>

<9.1.5 type=‘B’ input=‘S’ PA=Y ‘SME’>

<9.1.6 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’ PA=Y ‘SME’>

<9.1.7 type=‘S’ maxlength=‘1000’ input=‘M’ PA=Y ‘SME’>

 

 

 

 

 

 

 

9.2.   Eeltingimuste täitmiseks võetavate meetmete kirjeldus, vastutavad ametkonnad ja ajakava  (47)

Tabel 25

Üldiste eeltingimuste täitmiseks võetavad meetmed

Üldised eeltingimused

Täitmata kriteeriumid

Võetavad meetmed

Tähtaeg (kuupäev)

Vastutavad ametkonnad

<9.2.1 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘G’ PA=Y ‘SME’>

<9.2.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘G’ PA=Y ‘SME’>

<9.2.3 type=‘S’ maxlength=‘1000’ input=‘M’ PA=Y ‘SME’>

<9.2.4 type=‘D’ input=‘M’ PA=Y ‘SME’>

<9.2.5 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’ PA=Y ‘SME’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 26

Valdkondlike eeltingimuste täitmiseks võetavad meetmed

Valdkondlikud eeltingimused

Täitmata kriteeriumid

Võetavad meetmed

Tähtaeg (kuupäev)

Vastutavad ametkonnad

<9.2.1 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘G’ PA=Y ‘SME’ TA- ‘NA’>

<9.2.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘G’ PA=Y ‘SME’

TA- ‘NA’>

<9.2.3 type=‘S’ maxlength=‘1000’ input=‘M’ PA=Y ‘SME’

TA- ‘NA’>

<9.2.4 type=‘D’ input=„M” PA=Y ‘SME’

TA- ‘NA’>

<9.2.5 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’ PA=Y ‘SME’

TA- ‘NA’>

1. X

 

Meede 1

Meetme 1 elluviimise tähtaeg

 

 

Meede 2

Meetme 2 elluviimise tähtaeg

 

10.   OSA

TOETUSESAAJA HALDUSKOORMUSE VÄHENDAMINE

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 6 punkt c)

Toetusesaajate halduskoormuse hindamise kokkuvõte ja vajaduse korral selle vähendamiseks kavandatud meetmed koos soovitusliku ajakavaga

<10.0 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ decision=N PA=Y>

11.   OSA

HORISONTAALSED PÕHIMÕTTED

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõige 7)

11.1.   Säästev areng

Kirjeldatakse konkreetseid meetmeid, kuidas tegevuste valimisel võetakse arvesse keskkonnakaitse nõudeid, ressursitõhusust, kliimamuutuste leevendamist, kliimamuutustega kohanemist, vastupidavust katastroofidele ning riskiennetust ja -juhtimist.

<13.1 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

11.2.   Võrdsed võimalused ja diskrimineerimise vältimine

Kirjeldatakse konkreetseid meetmeid, millega edendatakse võrdseid võimalusi ja ennetatakse diskrimineerimist soo, rassi või rahvuse, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel rakenduskava ettevalmistuse, kavandamise ja elluviimise ajal ning eriti seoses rahastamisele juurdepääsuga, võttes arvesse diskrimineerimise ohus olevate sihtrühmade vajadusi ja eelkõige nõudeid, tagada juurdepääs puuetega inimestele.

<13.2 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

11.3.   Meeste ja naiste võrdõiguslikkus

Kirjeldatakse rakenduskava panust meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamisel, ja vajaduse korral soolise perspektiivi integreerimise tagamise korda rakenduskava ja tegevuse tasandil.

<13.2 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

12.   OSA

ERALDISEISVAD ELEMENDID

12.1.   Suurprojektid, mille rakendamine on kavandatud programmiperioodiks

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõike 2 punkt e)

Tabel 27

Suurprojektide nimekiri

Projekt

Aeg, millal on kavas projektist teatada / projekt esitada

(aasta, kvartal)

Aeg, millal on kavas projekti rakendama hakata

(aasta, kvartal)

Planeeritud lõppkuupäev

(aasta, kvartal)

Prioriteetne suund / investeerimisprioriteet

<12.1.1 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘S’ decision=N>

<12.1.2 type=‘D’ input=‘M’ decision=N>

<12.1.3 type=‘D’ input=‘M’ decision=N>

<12.1.4 type=‘D’ input=‘M’ decision=N>

<12.1.5 type=‘S’ input=‘S’ decision=N>

 

 

 

 

 

12.2.   Rakenduskava tulemusraamistik

Tabel 28

Tulemusraamistik fondi ja piirkonnakategooria kaupa (kokkuvõttev tabel)

Prioriteetne suund

Fond

Piirkonnakategooria

Näitaja või rakendamise olulisim etapp

Vajaduse korral mõõtühik

Vahe-eesmärk 2018. aastaks

Lõppeesmärk (2023) (48)

Mehed

Naised

Kokku

<12.2.1 type=‘S’ input=‘G’>

<12.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<12.2.3 type=‘S’ input=‘G’>

<12.2.4 type=‘S’ input=‘G’>

<12.2.5 type=‘S’ input=‘G’>

<12.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

<12.2.7 type=‘S’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.   Rakenduskava ettevalmistamisse kaasatud partnerid

<12.3 type=‘S’ maxlength=‘10500’ input=‘M’ decision=N>

LISAD (laaditakse elektroonilises teabevahetussüsteemis üles eraldi failidena)

Eelhindamise aruande kavand ja kommenteeritud kokkuvõte (kohustuslik)

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 55 lõige 2)

Eeltingimuste kohaldatavuse hindamist ja nende täitmist käsitlevad dokumendid (kui eeltingimusi kohaldatakse)

Võrdõiguslikkusega tegelevate riiklike asutuste arvamus punktide 11.2 ja 11.3 kohta (Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 96 lõige 7)

Rakenduskava lühikokkuvõte (kui asjakohane)


(1)  Välja karakteristikute kirjeldus:

Tüüp:

N = number, D = kuupäev, S = jada, C = kontroll-lahter, P = protsendimäär, B = Boole' i muutuja (kahendmuutuja)

Otsus:

N = ei ole osa komisjoni otsusest, millega kiidetakse heaks rakenduskava

Sisestus:

M = käsitsi, S = valiku hulgast, G = sisestati süsteemis

‘maxlength’ =

Tähemärkide (sealhulgas tühikute) maksimaalne arv

PA – Y=

elemendid, mida võib esitada üksnes partnerluskokkuleppe puhul

TA – NA =

ei kohaldata juhul, kui rakenduskava on ette nähtud üksnes tehnilise abi andmiseks

YEI – NA =

ei kohaldata juhul, kui rakenduskava on ette nähtud üksnes noorte tööhõive algatuse meetmete jaoks

SME =

kohaldatakse ka nende rakenduskavade suhtes, mis on ette nähtud VKEde toetuseks mõeldud piiristamata garantiide ja väärtpaberistamisega seotud ühisinstrumentide jaoks, mida rakendab EIP.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

(3)  Euroopa Regionaalarengu Fond.

(4)  Euroopa Sotsiaalfond.

(5)  Noorte tööhõive algatus.

(6)  Liidu toetus kokku (sealhulgas põhieraldis ja tulemusreserv).

(7)  Teave esitatakse fondi ja prioriteetse suuna kaupa.

(8)  Valdkondliku eesmärgi pealkiri (ei kohaldata tehnilise abi suhtes).

(9)  Investeerimisprioriteedi pealkiri (ei kohaldata tehnilise abi suhtes).

(10)  ERFi ja Ühtekuuluvusfondi puhul võivad sihtväärtused olla nii kvalitatiivsed kui ka kvantitatiivsed.

(11)  Loetelu sisaldab selliseid üldisi tulemusnäitajaid, mille jaoks on määratletud sihtväärtused, ja kõiki rakenduskavaga seonduvaid tulemusnäitajaid. Üldiste tulemusnäitajate sihtväärtused peavad olema arvulised; rakenduskavaga seonduvad tulemusnäitajad võivad olla nii kvalitatiivsed kui ka kvantitatiivsed. Sihtväärtuse võib esitada terviku kohta (mehed ja naised kokku) või sugude kaupa jaotatult, algväärtusi võib vastavalt kohandada. ‘M’ = mehed, ‘W’ =naised, ‘T’ =kokku.

(12)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1304/2013, 17. detsember 2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 470).

(13)  Loetelu sisaldab selliseid üldisi tulemusnäitajaid, mille jaoks on määratletud sihtväärtused, ja kõiki rakenduskavaga seonduvaid tulemusnäitajaid. Üldiste tulemusnäitajate sihtväärtused peavad olema arvulised; rakenduskavaga seonduvad tulemusnäitajad võivad olla nii kvalitatiivsed kui ka kvantitatiivsed. Kõik määruse (EL) nr 1304/2013 II lisas sätestatud tulemusnäitajad, mida kasutatakse noorte tööhõive algatuse rakendamise jälgimiseks, peavad olema seotud arvulise sihtväärtusega. Sihtväärtuse võib esitada terviku kohta (mehed ja naised kokku) või sugude kaupa jaotatult, algväärtusi võib vastavalt kohandada. ‘M’ = mehed, ‘W’ =naised, ‘T’ =kokku.

(14)  ESFi puhul sisaldab loetelu neid üldisi väljundnäitajaid, mille jaoks on kehtestatud sihtväärtus. Sihtväärtuse võib esitada terviku kohta (mehed ja naised kokku) või sugude kaupa jaotatult. ERFi ja Ühtekuuluvusfondi puhul ei ole sugude kaupa jaotamine enamasti vajalik. ‘M’ = mehed, ‘W’ =naised, ‘T’ =kokku.

(15)  Üksnes ESFi vahenditest toetatavate rakenduskavade puhul.

(16)  ESFi puhul sisaldab loetelu selliseid üldisi väljundnäitajaid, mille jaoks on kehtestatud sihtväärtused, ja kõiki rakenduskavaga seonduvaid väljundnäitajaid.

(17)  Kui selle prioriteetse suuna osana rakendatakse ka noorte tööhõive algatuse meetmeid, tuleb noorte tööhõive algatuse jaoks seatud vahe-eesmärgid ja eesmärgid sisestada eraldi neist vahe-eesmärkidest ja eesmärkidest, mis seati prioriteetse suuna jaoks vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 7 viienda lõigu alusel koostatud rakendusaktile, sest noorte tööhõive algatuse jaoks eraldatud vahendid (konkreetsed eraldised ja neile vastav ESFi toetus) ei lähe tulemusreservi puhul arvesse.

(18)  Vahe-eesmärke võib esitada terviku kohta (mehed ja naised kokku) või sugude kaupa jaotatult. „M” = mehed, „W” =naised, „T” =kokku.

(19)  Sihtväärtuse võib esitada terviku kohta (mehed ja naised kokku) või sugude kaupa jaotatult. ‘M’ = mehed, ‘W’ =naised, ‘T’ =kokku.

(20)  Summad näitavad liidu toetust kokku (st koosnevad põhieraldisest ja tulemusreservist).

(21)  Kui asjakohane, lisada arvandmed ESFi panuse kohta määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 9 esimese lõigu punktides 1–7 sätestatud valdkondlike eesmärkide saavutamisel.

(22)  Andmed tuleb esitada, kui rakenduskavas on tehnilise abi summadena kavandatud liidu toetust üle 15 miljoni euro.

(23)  Andmed tuleb esitada, kui see on objektiivselt põhjendatud meetme sisu arvestades ja kui rakenduskavas on tehnilise abi summadena kavandatud liidu toetust üle 15 miljoni euro.

(24)  Sihtväärtusi võib esitada nii kvantitatiivselt kui kvalitatiivselt. Sihtväärtuse võib esitada terviku kohta (mehed ja naised kokku) või sugude kaupa jaotatult, algväärtusi võib vastavalt kohandada. ‘M’ = mehed, ‘W’ =naised, ‘T’ =kokku.

(25)  Tehnilise abi väljundnäitajate puhul on sihtväärtuste esitamine vabatahtlik. Sihtväärtuse võib esitada terviku kohta (mehed ja naised kokku) või sugude kaupa jaotatult. ‘M’ = mehed, ‘W’ =naised, ‘T’ =kokku.

(26)  Summad näitavad liidu toetust kokku (st koosnevad põhieraldisest ja tulemusreservist).

(27)  Rahaeraldis kokku (liidu toetus), millest on lahutatud tulemusreserviga seonduvad summad.

(28)  ESFi vahenditest eraldatav summa kokku, sealhulgas ESFi toetus noorte tööhõive algatuse jaoks. Tulemusreservi kajastavad andmed ei hõlma ESFi toetust noorte tööhõive algatuse jaoks, sest need summad on tulemusreservist välja jäetud.

(29)  Täita ainult siis, kui prioriteetsed suunad on esitatud kogukuludes.

(30)  Seda määra võib tabelis ümardada lähima täisarvuni. Maksete tagastamiseks kasutatud täpne määr on suhtarv f.

(31)  Riikliku kaasrahastamise summad on jaotatud proportsionaalselt põhieraldise ja tulemusreservi vahel.

(32)  See prioriteetne suund koosneb noorte tööhõive algatusele tehtud eriotstarbelistest eraldistest ja vastavast ESFi toetusest.

(33)  See prioriteetne suund koosneb noorte tööhõive algatusele tehtud eriotstarbelistest eraldistest ja vastavast ESFi toetusest.

(34)  ESFi toetus ilma vastava noorte tööhõive algatusele eraldatava toetuseta.

(35)  Tabelis 18 a esitatud vähem arenenud piirkondadele, üleminekupiirkondadele ja enam arenenud piirkondadele ning noorte tööhõive algatusele eraldatava ESFi toetuse summad kokku võrduvad ESFi toetuse summadega kõnealustele piirkondadele ning noorte tööhõive algatusele eraldatava eriotstarbelise toetusega, mis esitati tabelis 17.

(36)  ESFi toetus ilma vastava noorte tööhõive algatusele eraldatava toetuseta.

(37)  ESFi toetus ilma vastava noorte tööhõive algatusele eraldatava toetuseta.

(38)  Hõlmab noorte tööhõive algatusele eraldatavaid eriotstarbelisi eraldisi ja vastavat ESFi toetust.

(39)  Täita ainult siis, kui prioriteetsed suunad on esitatud kogukuludes.

(40)  Seda määra võib tabelis ümardada lähima täisarvuni. Maksete tagastamiseks kasutatud täpne määr on suhtarv f.

(41)  Täidetakse iga prioriteetse suuna (või selle osa) kohta, kui tegemist on noorte tööhõive algatusega.

(42)  Noorte tööhõive algatust (eriotstarbelised eraldised ja ESFi toetus) loetakse eraldi fondiks ja seda tuleks kajastada eraldi real isegi juhul, kui tegemist on prioriteetse suuna osaga.

(43)  Käesolevas tabelis käsitatakse noorte tööhõive algatust (eriotstarbelised eraldised ja vastav ESFi toetus) fondina.

(44)  Tabel koostatakse automaatselt tabelite põhjal, mis näitavad iga prioriteetse suuna alla kuuluva sekkumiskategooriaid.

(45)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1301/2013, 17. detsember, milles käsitletakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning erisätteid majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1080/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 289).

(46)  Kui rakenduskava hõlmab rohkem kui ühte piirkonnakategooriat, siis tuleb esitada jaotus piirkondade kaupa.

(47)  Tabeleid 25 ja 26 kasutatakse üksnes juhul, kui kohaldatavad üldised ja valdkondlikud eeltingimused on rakenduskava esitamise ajal täitmata või osaliselt täidetud (vt tabel 24).

(48)  Sihtväärtuse võib esitada terviku kohta (mehed ja naised kokku) või sugude kaupa jaotatult.


LISA II

EUROOPA TERRITORIAALSE KOOSTÖÖ EESMÄRGI ALLA KUULUVA KOOSTÖÖPROGRAMMI NÄIDIS JÄRGMISE DOKUMENDI JUURDE

CCI

<0.1 type=‘S’ maxlength=‘15’ input=‘S’>  (1)

Pealkiri

<0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Versioon

<0.3 type=‘N’ input=‘G’>

Esimene aasta

<0.4 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>

Viimane aasta

<0.5 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>>

Toetuskõlblik alates

<0.6 type=‘D’ input=‘G’>

Toetuskõlblik kuni

<0.7 type=‘D’ input=‘G’>>

Euroopa Komisjoni otsuse number

<0.8 type=‘S’ input=‘G’>>

Euroopa Komisjoni otsuse kuupäev

<0.9 type=‘D’ input=‘G’>>

Liikmesriigi muutmisotsuse number

<0.10 type=‘S’ maxlength=‘20’ input=‘M’>>

Liikmesriigi muutmisotsuse kuupäev

<0.11 type=‘D’ input=‘M’>>

Liikmesriigi muutmisotsuse jõustumise kuupäev

<0.12 type=‘D’ input=‘M’>>

Selle koostööprogrammiga hõlmatud NUTS piirkonnad

<0.13 type=‘S’ input=‘S’>>

1.   OSA

STRATEEGIA, MIS KÄSITLEB KOOSTÖÖPROGRAMMI PANUST LIIDU ARUKA, JÄTKUSUUTLIKU JA KAASAVA MAJANDUSKASVU STRATEEGIASSE NING MAJANDUSLIKU, SOTSIAALSE JA TERRITORIAALSE ÜHTEKUULUVUSE SAAVUTAMISEKS

(Viide: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 (2) artikli 27 lõige 1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1299/2013 (3) artikli 8 lõike 2 punkt a)

1.1   Strateegia, mis käsitleb koostööprogrammi panust liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegiasse ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks

1.1.1.

Koostööprogrammi strateegia kirjeldus, milles näidatakse, kuidas koostööprogrammiga panustatakse liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegiasse ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamisse.

<1.1.1 type="S" maxlength="70000" input="M">

1.1.2.

Selgitus, mille alusel valiti ühist strateegilist raamistikku arvesse võttes valdkondlikud eesmärgid ja neile vastavad investeerimisprioriteedid, mis põhinevad programmipiirkonna kui terviku vajaduste analüüsil ja vajadustele vastaval strateegial (kui asjakohane tuleks kirjeldada piiriülese taristu puuduvaid ühendusi) ja võtavad arvesse eelhindamise tulemusi

Tabel 1

Selgitus, mille alusel valiti valdkondlikud eesmärgid ja neile vastavad investeerimisprioriteedid

Valitud valdkondlik eesmärk

Valitud investeerimisprioriteet

Valiku põhjendus

<1.1.2 type="S" input="S" >

<1.1.3 type="S" input="S">

<1.1.4 type="S" maxlength="1000" input="M">

1.2   Rahaeraldiste põhjendus

Iga valdkondliku eesmärgi ning vajaduse korral investeerimisprioriteedi jaoks eraldatava summa (st liidu toetus) põhjendus valdkondliku kontsentreerumise nõuete alusel ja võttes arvesse eelhindamise tulemusi.

<1.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" >

Tabel 2

Ülevaade koostööprogrammis esitatud investeerimisstrateegiast

Prioriteetne suund

ERFi toetus (eurodes)

Koostööprogrammile antava liidu toetuse osatähtsus (%) (fondi kaupa) (4)

Valdkondlik eesmärk (5)

Investeerimisprioriteedid (6)

Investeerimisprioriteedile vastavad erieesmärgid

Erieesmärgile vastavad tulemusnäitajad

ERF (7)

ENI (8) (vajaduse korral)

IPA (9) (vajaduse korral)

<1.2.1 type="S" input="G">

<1.2.2 type="S" input="G">

<1.2.3type="N" " input="G">

<1.2.4 type="S" input="G"><1.2.9 type="P" input="G">

<1.2.5 type="S" input="G"><1.2.1 0type="P" input="G">

<1.2.6 type="S" input="G">

<1.2.7 type="S" input="G">

<1.2.8 type="S" input="G">

<1.2.9 type="S" input="G">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   OSA

PRIORITEETSED SUUNAD

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 2 punktid b ja c)

2.A.   Prioriteetsete suundade (v.a tehniline abi) kirjeldus

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 2 punkt b).

2.A.1.    Prioriteetne suund (korratakse iga prioriteetse suuna puhul)

Prioriteetse suuna tunnus (ID)

<2A.1 type="N" input="G">

Prioriteetse suuna nimetus

<2A.2 type="S" maxlength="500" input="M">


Kogu prioriteetset suunda rakendatakse üksnes rahastamisvahendite abil

<2A.3 type="C" input="M">

Kogu prioriteetset suunda rakendatakse üksnes liidu tasandil loodud rahastamisvahendite abil

<2A.4 type="C" input="M">

Kogu prioriteetset suunda rakendatakse kogukondlikult juhitava kohaliku arengu vahendite abil

<2A.5 type="C" input="M">

2.A.2.    Selgitus kehtestatud prioriteetse suuna kohta, mis hõlmab rohkem kui ühte valdkondlikku eesmärki (vajaduse korral)

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõige 1)

<2.A.0 type="S" maxlength="3 500" input="M">

2.A.3.    Fond ja liidu toetuse arvutamise põhimõte (korratakse prioriteetse suuna alla kuuluva iga fondi puhul)

Fond

<2A.6 type="S" input="S">

Toetuse arvutamise põhimõte (rahastamiskõlblikud kulud kokku või rahastamiskõlblikud avaliku sektori kulud)

<2A.8 type="S" input="S">

2.A.4.    Investeerimisprioriteet (korratakse prioriteetse suuna alla kuuluvate kõikide investeerimisprioriteetide puhul)

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 2 punkti b alapunkt i).

Investeerimisprioriteet

<2A.7 type="S" input="S">

2.A.5.    Investeerimisprioriteedile vastavad erieesmärgid ja eeldatavad tulemused (korratakse investeerimisprioriteedi iga konkreetse eesmärgi puhul)

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 2 punkti b alapunktid i ja ii)

ID

<2A.1.1 type="N" input="G">

Erieesmärk

<2A.1.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Tulemused, mida liikmesriigid liidu toetuse abiga püüavad saavutada

<2A.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M">


Table 3

Koostööprogrammiga seonduvad tulemusnäitajad (erieesmärgi kaupa)

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 2 punkti b alapunkt ii).

ID

Näitaja

Mõõtühik

Algväärtus

Baasaasta

Sihtväärtus (2023) (10)

Andmeallikas

Aruandluse sagedus

<2A.1.4 type="S" maxlength="5" input="M">

<2A.1.5 type="S" maxlength="255" input="M">

<2A.1.6 type="S" input="M">

Kvantitatiivne näitaja <2A.1.8 type="N" input="M">

<2A.1.9 type="N" input="M">

Kvantitatiivne näitaja<2A.1.10 type="N" input="M">

<2A.1.11 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.1.12 type="S" maxlength="100" input="M">

Kvalitatiivne näitaja<2A.1.8 type="S" maxlength="100" input="M"

Kvalitatiivne näitaja <2A.1.10 type="S" maxlength="100" input="M">

2.A.6.    Investeerimisprioriteedi raames toetatavad meetmed (investeerimisprioriteedi kaupa)

2.A.6.1   Toetust saavate meetmete liigi kirjeldus ja näited ning nende eeldatav panus erieesmärkide saavutamisse sealhulgas vajaduse korral peamiste sihtrühmade, konkreetsete sihtterritooriumide ja toetusesaajate määratlus

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 2 punkti b alapunkt iii).

Investeerimisprioriteet

<2A.2.1.1 type="S" input="S">

<2A.2.1.2 type="S" maxlength="14000" input="M">

2.A.6.2   Tegevuste valiku juhtpõhimõtted

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 2 punkti b alapunkt iii).

Investeerimisprioriteet

<2A.2.2.1 type="S" input="S">

<2A.2.2.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.6.3   Rahastamisvahendite plaanitud kasutamine (kui asjakohane)

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 2 punkti b alapunkt iii).

Investeerimisprioriteet

<2A.2.3.1 type="S" input="S">

Rahastamisvahendite plaanitud kasutamine

<2A.2.3.2 type="C" input="M">

<2A.2.3.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.6.4   Suurprojektide plaanitud kasutamine (kui asjakohane)

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 2 punkti b alapunkt iii).

Investeerimisprioriteet

<2A.2.4.1 type="S" input="S">

<2A.2.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.6.5   Väljundinäitajad (investeerimisprioriteedi kaupa)

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 2 punkti b alapunkt iv).

Tabel 4

Üldised ja koostööprogrammiga seonduvad väljundinäitajad

ID

Näitaja (näitaja nimetus)

Mõõtühik

Sihtväärtus (2023)

Andmeallikas

Aruandluse sagedus

<2A.2.5.1 type="S" input="S">

<2A.2.5.2 type="S" input="S">

<2A.2.5.3 type="S" input="S">

<2A.2.5.6 type="N" input="M">

<2A.2.5.7 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.2.5.8 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7    Tulemusraamistik

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 2 punkti b alapunkt v ja määruse (EL) nr 1303/2013 II lisa)

Tabel 5

Prioriteetse suuna tulemusraamistik

Prioriteetne suund

Näitaja liik

(Peamised rakendamisetapid ning finants- ja väljundinäitajad, või tulemusnäitajad, kui see on asjakohane)

ID

Näitaja või rakendamise olulisim etapp

Vajaduse korral mõõtühik

Vahe-eesmärk 2018. aastaks

Lõppeesmärk (2023)

Andmeallikas

Vajaduse korral selgitus näitaja asjakohasuse kohta

<2A.3.1 type="S" input="S">

<2A.3.2 type="S" input="S">

Rakendamisetapp või finantsinäitaja<2A.3.3 type="S" maxlength="5" input="M">

Väljundi- või tulemusnäitaja<2A.3.3 type="S" input="S">

Rakendamisetapp või finantsinäitaja<2A.3.4 type="S" maxlength="255" input="M">

Väljundi- või tulemusnäitaja<2A.4.4 type="S" input="G" või “M”>

Rakendamisetapp või finantsinäitaja <2A.3.5 type="S" input="M">

Väljundi- või tulemusnäitaja <2A.3.5 type="S" input="G" või “M”>

<2A.3.7 type="S" maxlength="255" input="M">

<2A.3.8 type="S" input="M">

Väljundi- või tulemusnäitaja <2A.3.8 type="S" input="M">

<2A.3.9 type="S" maxlength="200" input="M">

Väljundi- või tulemusnäitaja <2A.3.9 type="S" input="M">

<2A.3.10 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täiendav kvalitatiivne teave tulemusraamistiku ülesehituse kohta

(vabatahtlik)

<2A.3.11 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.8    Sekkumiskategooriad

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 2 punkti b alapunkt vii).

Prioriteetse suuna sisule vastavad sekkumiskategooriad lähtuvalt nomenklatuurist, mille komisjon on vastu võtnud, ning liidu toetuse soovituslik jaotus

Tabelid 6–9

Sekkumiskategooriad

Tabel 6

Mõõde 1 – Sekkumise valdkond

Prioriteetne suund

Kood

Summa (eurodes)

<2A.4.1.1 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.4.1.1 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.4.1.3 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabel 7

Mõõde 2 – Rahastamise vorm

Prioriteetne suund

Kood

Summa (eurodes)

<2A.4.1.4 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.4.1.5 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.4.1.6 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabel 8

Mõõde 3 Territooriumi kategooria

Prioriteetne suund

Kood

Summa (eurodes)

<2A.4.1.7 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.4.1.8 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.4.1.9 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabel 9

Mõõde 6 – Territoriaalsed rakendusmeetmed

Prioriteetne suund

Kood

Summa (eurodes)

<2A.4.1.10 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.4.1.11 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.4.1.12 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 

2.A.9    Kokkuvõte tehnilise abi kavandatud kasutusest, sealhulgas vajaduse korral meetmetest, millega tugevdatakse programmide ja toetusesaajate haldamise ja kontrolliga tegelevate asutuste haldussuutlikkust, ning vajaduse korral ka meetmetest, mille eesmärk on suurendada asjaomaste partnerite haldussuutlikkust, et nad saaksid programmide rakendamises osaleda (vajaduse korral)

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 2 punkti b alapunkt vi).

Prioriteetne suund

<3A.5.1 type="S" input="S">

<2A.5.2 type="S" maxlength="2000" input="M">

2.B.   Tehnilise abi prioriteetsete suundade kirjeldus

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 2 punkt c)

2.B.1    Prioriteetne suund

ID

<2B.0.1 type="N" maxlength="5" input="G">

Pealkiri

<2B.0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

2.B.2    Fond ja liidu toetuse arvutamise põhimõte (korratakse prioriteetse suuna alla kuuluvate kõikide fondide puhul)

Fond

<2B.0.3 type="S" input="S">

Toetuse arvutamise põhimõte (rahastamiskõlblikud kulud kokku või rahastamiskõlblikud avaliku sektori kulud)

<2B.0.4 type="S" input="S">

2.B.3.    Erieesmärgid ja nende eeldatavad tulemused

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 2 punkti c alapunktid i ja ii)

Erieesmärk (korratakse iga konkreetse eesmärgi puhul)

ID

<2B.1.1 type="N" maxlength="5" input="G">

Erieesmärk

<2B.1.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Tulemused, mida liikmesriigid liidu toetuse abiga püüavad saavutada  (11)

<2B.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.B.4.    Tulemusnäitajad  (12)

Tabel 10

Koostööprogrammiga seonduvad tulemusnäitajad (erieesmärgi kaupa)

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 2 punkti c alapunkt ii).

ID

Näitaja

Mõõtühik

Algväärtus

Baasaasta

Sihtväärtus (13) (2023)

Andmeallikas

Aruandluse sagedus

<2.B.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.2.3 type="S" input="M">

Kvantitatiivne näitaja <2.B.2.4 type="N" input="M">

<2.B.2.5 type="N" input="M">

Kvantitatiivne näitaja <2.B.2.6 type="N" input="M">

Kvalitatiivne näitaja <2A.1.10 type="S" maxlength="100" input="M">

<2.B.2.7 type="S" maxlength="100" input="M">

<2.B.2.8 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.5    Toetatavad meetmed ja nende eeldatav panus erieesmärkide saavutamisse (prioriteetse suuna kaupa)

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 2 punkti c alapunkt iii).

2.B.5.1.   Toetatavate meetmete kirjeldus ja nende eeldatav panus erieesmärkide saavutamisse

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 2 punkti c alapunkt iii).

Prioriteetne suund

<2.B.3.1.1 type="S" input="S">

<2.B.3.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.B.5.2   Tulemustele eeldatavasti kaasa aitavad väljundnäitajad (prioriteetse suuna kaupa)

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 2 punkti c alapunkt iv).

Tabel 11

Väljundnäitajad

ID

Näitaja

Mõõtühik

Sihtväärtus (2023)

(vabatahtlik)

Andmeallikas

<2.B.3.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.3.2.3 type="S" input="M">

<2.B.3.2.4 type="N" input="M">

<2.B.3.2.5 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

2.B.6.    Sekkumiskategooriad

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 2 punkti c alapunkt v).

Vastavad sekkumiskategooriad lähtuvalt nomenklatuurist, mille komisjon on vastu võtnud, ning liidu toetuse soovituslik jaotus.

Tabelid 12–14

Sekkumiskategooriad

Tabel 12

Mõõde 1 – Sekkumise valdkond

Prioriteetne suund

Kood

Summa (eurodes)

<2B.4.1.1 type="S" input="S" Decision=N >

<2B.4.1.2 type="S" input="S" Decision=N >

<2B.4.1.3 type="N" input="M Decision=N ">

 

 

 

 

 

 


Tabel 13

Mõõde 2 – Rahastamise vorm

Prioriteetne suund

Kood

Summa (eurodes)

<2B.4.2.1 type="S" input="S" Decision=N >

<2B.4.2.2 type="S" input="S" Decision=N >

<2B.4.2.3 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabel 14

Mõõde 3 – Territooriumi kategooria

Prioriteetne suund

Kood

Summa (eurodes)

<2B.4.3.1 type="S" input="S" Decision=N >

<2B.4.3.2 type="S" input=" Decision=N S">

<2B.4.3.3 type="N" input="M Decision=N ">

 

 

 

 

 

 

3.   OSA

RAHASTAMISKAVA

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 2 punkt d)

3.1   ERFist antavale abile vastav rahaline assigneering (eurodes)

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 2 punkti d alapunkt i).

Tabel 15

Fond

<3.1.1 type="S" input="G">

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kokku

ERF

<3.1.3 type="N" input="M">

<3.1.4 type="N" input="M">

<3.1.5 type="N" input="M">

<3.1.6 type="N" input="M">

<3.1.7 type="N" input="M">

<3.1.8 type="N" input="M">

<3.1.9 type="N" input="M">

<3.1.10 type="N" input="G">

IPA summad (vajaduse korral)

 

 

 

 

 

 

 

 

ENI summad (vajaduse korral)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.A.    ERFist antavale kavandatud toetusele vastava rahalise assigneeringu kogusumma ning riigi kaasrahastamise summa (eurodes)

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 2 punkti d alapunkt ii).

1.

Tabelis esitatakse koostööprogrammi rahastamiskava prioriteetsete suundade kaupa. Juhul kui äärepoolsete piirkondade programmid sisaldavad nii piiriüleseid kui ka riikidevahelisi eraldisi, tuleb nende kõigi jaoks sätestada eraldi prioriteetsed suunad.

2.

Tabelis esitatakse teavitamise eesmärgil kõigi koostööprogrammis osalevate kolmandate riikide panus (kui tegemist ei ole IPA või ENI vahenditega)

3.

EIP  (14) vahendid esitatakse prioriteetse suuna tasandil.

Tabel 16

Rahastamiskava

Prioriteetne suund

Fond

Liidu toetuse arvutamise põhimõte

(Rahastamiskõlblikud kulud kokku või avaliku sektori rahastamiskõlblikud kulud)

Liidu toetus (a)

Riigi toetus

Formula

Riigi toetuse soovituslik jaotus

Toetus kokku

Formula

Kaasrahastamise määr

Formula  (16)

Teavitamise eesmärgil

 

 

 

 

Riigi avaliku sektori toetus (c)

Riigi erasektori toetus (d) (15)

 

 

Toetused kolmandatelt riikidelt

EIP toetused

<3.2.A.1 type="S" input="G">

<3.2.A.2 type="S" input="G">

<3.2.A.3 type="S" input="G">

<3.2.A.4 type="N" input="M">

<3.2.A.5 type="N" input="G">

<3.2.A.6 type="N" input="M">

<3.2.A.7 type="N" input="M">

<3.2.A.8 type="N" input="G">

<3.2.A.9 type="P" input="G">

<3.2.A.10 type="N" input="M">

<3.2.A.11 type="N" input="M">

Prioriteetne suund 1

ERF (võib esitada ka IPA ja ENI kaudu ülekantavad summad) (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

ENI

 

 

 

 

 

 

 

Prioriteetne suund N

ERF (võib esitada ka IPA ja ENI kaudu ülekantavad summad)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

ENI

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

ERF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

ENI

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

Kõik fondid kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.B.    Jaotus prioriteetse suuna ja valdkondliku eesmärgi kaupa

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 2 punkti d alapunkt ii).

Tabel 17

Prioriteetne suund

Valdkondlik eesmärk

Liidu toetus

Riigi toetus

Toetus kokku

<3.2.B.1 type="S" input="G">

<3.2.B.2 type="S" input="G">

<3.2.B.3 type="N" input="M">

<3.2.B.4 type="N" input="M">

<3.2.B.5 type="N" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 


Tabel 18

Soovituslik toetuse summa, mida tuleb kasutada kliimamuutuse eesmärkide tarbeks

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 27 lõige 6) (18)

Prioriteetne suund

Soovituslik toetuse summa, mida tuleb kasutada kliimamuutuse eesmärkide tarbeks (eurodes)

Osatähtsus koostööprogrammi kogu eraldistes (%)

<3.2.B.8 type="S" input="G">

<3.2.B.9 type="N" input="G" Decision=N >

<3.2.B.10 type="P" input="G" Decision=N >

 

 

 

Kokku

 

 

4.   OSA

TERRITORIAALSE ARENGU INTEGREERITUD KÄSITUS

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõige 3)

Kirjeldus territoriaalse arengu integreeritud käsitusest, pidades silmas koostööprogrammis sisu ja eesmärke, sealhulgas ELi toimimise lepingu artikli 174 kolmandas lõigus osutatud regioonide ja piirkondadega seonduvaid eesmärke, võttes arvesse osalevate liikmesriikide partnerluslepinguid, ja näidates, kuidas käsitus aitab saavutada koostööprogrammi eesmärke ja eeldatavaid tulemusi

<4.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.1.   Kohalik areng kogukonna eestvedamisel (kui asjakohane)

Märgitakse, kuidas kasutada vahendeid kogukonna juhitud kohalikuks arenguks, ning põhimõtted, mille alusel määratakse kindlaks alad, kus seda rakendatakse.

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 3 punkt a)

<4.1 type="S" maxlength="7000" input="M" >

4.2.   Linnade säästva arengu integreeritud meetmed (kui asjakohane)

Põhimõtted, mille alusel kindlaks määrata linnapiirkonnad, kus tuleb rakendada säästva linnaarenduse integreeritud meetmeid, ning ERFist nende meetmete jaoks antava toetuse suunav jaotus

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 3 punkt b).

<4.2.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

Tabel 19

Linnade säästva arengu integreeritud meetmed – ERFi toetuse soovituslikud summad

Fond

ERFi toetuse soovituslik summa

(eurodes)

<4.2.2 type="S" input="G">

<4.2.3 type="N" input="M">

ERF

 

4.3.   Integreeritud territoriaalsed investeeringud (kui asjakohane)

Märgitakse, kuidas integreeritud territoriaalseid investeeringuid (määratletud määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 36) kasutatakse muudel kui punktis 4.2 osutatud juhtudel, ning lisatakse soovituslik rahaeraldis iga prioriteetse suuna raames

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 3 punkt c)

<4.3.1 type="S" maxlength="5000" input="M ">

Tabel 20

Soovituslik rahaeraldis integreeritud territoriaalsete investeeringute jaoks, mis ei hõlma punktis 4.2 osutatud investeeringuid (liidetud summa)

Prioriteetne suund

Soovituslik rahaeraldis (liidu toetus) (eurodes)

<4.3.2 type="S" input="G" >

<4.3.3 type="N" input="M">

 

 

 

 

Kokku

 

4.4   Kavandatud sekkumiste panus makropiirkondlike ja merepiirkondade strateegiate rakendamisse vastavalt vajadustele, mis asjaomane liikmesriik on selle piirkonna jaoks määratlenud, ja võttes vajaduse korral arvesse kõnealustes strateegiates kindlaks määratud strateegilise tähtsusega projekte (kui asjakohane)

(Juhul, kui liikmesriigid ja piirkonnad osalevad makropiirkondlikes ja merepiirkonna strateegiates)

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 3 punkt d)

<4.4.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M" >

5.   OSA

KOOSTÖÖPROGRAMMI RAKENDUSSÄTTED

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõige 4)

5.1   Asjaomased asutused ja organid

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõige 4)

Tabel 21

Asutused, kes on seotud koostööprogrammiga

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 4 punkti a alapunkt i).

Asutus/organ

Asutuse/organi nimi ja osakonna või üksuse nimi

Asutuse/organi juhataja (ametikoht)

Korraldusasutus

. <5.1.1 type="S" maxlength="255" input="M" decision="N" >

. <5.1.2 type="S" maxlength="255" input="M" decision="N" >

Sertifitseerimisasutus (kui see on olemas)

. <5.1.3 type="S" maxlength="255" input="M" decision="N" >

. <5.1.4 type="S" maxlength="255" input="M" decision="N" >

Auditeerimisasutus

. <5.1.5 type="S" maxlength="255" input="M" decision="N" >

. <5.1.6 type="S" maxlength="255" input="M" decision="N" >

Asutus, kellele komisjon väljamakseid teeb, on:

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 4 punkt b).

korraldusasutus

<5.1.7 type type="C" input="M">

sertifitseerimisasutus

<5.1.8 type type="C" input="M">


Tabel 22

Kontrollimise ja auditeerimisega tegelev asutus (või asutused)

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 4 punkti a alapunktid ii ja iii)

Asutus/organ

Asutuse/organi nimi ja osakonna või üksuse nimi

Asutuse/organi juhataja (ametikoht)

Kontrollimise eest vastutama määratud asutus(ed)

<5.1.9 type="S" maxlength="255" input="M" >

<5.1.10 type="S" maxlength="255" input="M" >

Auditeerimise eest vastutama määratud asutus(ed)

<5.1.11 type="S" maxlength="255" input="M" >

<5.1.12 type="S" maxlength="255" input="M" >

5.2   Ühise sekretariaadi loomise kord

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 4 punkti a alapunkt iv).

<5.2 type="S" maxlength="3500" input="M" >

5.3   Juhtimis- ja kontrollikorra üldkirjeldus

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 4 punkti a alapunkt v).

<5.3. type="S" maxlength="35000" input="M" >

5.4   Vastutuse jagunemine osalevate liikmesriikide vahel juhul, kui korraldusasutus või komisjon teeb finantskorrektsiooni

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 4 punkti a alapunkt vi).

<5.4 type="S" maxlength="10500" input="M" >

5.5   Euro kasutamine (kui asjakohane)

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikkel 28)

Meetod, mida kasutati muus valuutas kui euro tehtud kulutuste konverteerimisel eurodesse

<5.5. type="S" maxlength="2000" input="M" >

5.6   Partnerite kaasamine

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 4 punkt c)

Meetmed, mida võetakse, et kaasata määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 5 kohaselt koostööprogrammi ettevalmistamisse partnereid, nende partnerite roll koostööprogrammi ettevalmistamises ja elluviimises ning nende osalemine seirekomisjonis

<5.6 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N>

6.   OSA

KOORDINEERIMINE

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 5 punkt a)

Mehhanismid, millega tagatakse tõhus kooskõlastatus ERFi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning muude liidu ja riikide rahastamisvahendite (sealhulgas kooskõlastamine ja võimalik kooskasutamine Euroopa ühendamise rahastu, ENI, Euroopa Arengufondi ja IPAga) ning EIP vahel, võttes arvesse määruse (EL) nr 1303/2013 I lisas sätestatud ühist strateegilist raamistikku. Juhul kui liikmesriigid ja kolmandad riigid osalevad koostööprogrammides, mis hõlmavad ERFi eraldiste kasutamist äärepoolseimate piirkondade jaoks ning Euroopa Arengufondi vahendeid, nähakse ette kooskõlastusmehhanismid asjakohasel tasandil, et hõlbustada tulemuslikku kooskõlastamist nende vahendite kasutamisel.

<6.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N >

7.   OSA

TOETUSESAAJATE HALDUSKOORMUSE VÄHENDAMINE

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 5 punkt b (19))

Toetusesaajate halduskoormuse hindamise kokkuvõte ja vajaduse korral halduskoormuse vähendamiseks kavandatud meetmed koos soovitusliku ajakavaga

<7..0 type="S" maxlength="7000" input="M" decision=N >

8.   OSA

HORISONTAALSED PÕHIMÕTTED

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõige 7)

8.1.   Säästev areng  (20)

Kirjeldatakse konkreetseid meetmeid, kuidas tegevuste valimisel võetakse arvesse keskkonnakaitse nõudeid, ressursitõhusust, kliimamuutuste leevendamist, kliimamuutustega kohanemist, vastupidavust katastroofidele ning riskiennetust ja -juhtimist.

<7.1 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

8.2.   Võrdsed võimalused ja diskrimineerimise vältimine  (21)

Kirjeldatakse konkreetseid meetmeid, mille eesmärk on soodustada koostööprogrammi ettevalmistamisel, kavandamisel ja elluviimisel võrdseid võimalusi ning vältida igasugust diskrimineerimist soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel, eelkõige seoses rahastamise kättesaadavusega, võttes arvesse sellise diskrimineerimise ohus olevate sihtrühmade vajadusi ja eriti nõuet tagada puuetega inimeste juurdepääs

<7.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

8.3.   Meeste ja naiste võrdõiguslikkus

Kirjeldatakse koostööprogrammi panust meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamisel, ja vajaduse korral soolise perspektiivi integreerimise tagamise korda koostööprogrammi ja tegevuse tasandil.

<7.3 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

9.   OSA

ERALDISEISVAD ELEMENDID

9.1.   Suurprojektid, mille rakendamine on kavandatud programmiperioodiks

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõike 2 punkt e)

Tabel 23

Suurprojektide loetelu (22)

Projekt

Aeg, millal on kavas projektist teatada / projekt esitada

(aasta, kvartal)

Aeg, millal on kavas projekti rakendama hakata

(aasta, kvartal)

Planeeritud lõppkuupäev

(aasta, kvartal)

Prioriteetne suund / investeerimisprioriteet

<9.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" decision=N>

<9.1.2 type="D" input="M" decision="N" >

<9.1.3 type="D" input="M" decision="N" >

<9.1.4 type="D" input="M" decision="N" >

<9.1.5 type="S" input="S decision="N" ">

 

 

 

 

 

9.2.   Koostööprogrammi tulemusraamistik

Tabel 24

Tulemusraamistik (kokkuvõttev tabel)

Prioriteetne suund

Näitaja või rakendamise olulisim etapp

Vajaduse korral mõõtühik

Vahe-eesmärk 2018. aastaks

Lõppeesmärk (2023)

<9.2.1 type="S" " input="G">

<9.2.3 type="S" input="G">

<9.2.4 type="S" input="G">

<9.2.5 type="S" input="G">

<9.2.6 type="S" input="G">

 

 

 

 

 

9.3   Koostööprogrammi ettevalmistamisse kaasatud partnerid

<9.3 type="S" maxlength="15000" input="M" decision=N>

9.4   Finantsjuhtimise, kavandamise, seire, hindamise ja kontrolli suhtes kehtivad tingimused, mida kohaldatakse programmi rakendamisel, kui kolmandad riigid osalevad riikidevahelise ja piirkondadevahelise koostöö programmides, mille rahastamisel kasutatakse ENI ja IPA vahendeid

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikkel 26)

<9.4 type="S" maxlength="14000" input="S">

LISAD (laaditakse elektroonilises andmevahetussüsteemis üles eraldi failidena):

Eelhindamise aruande kavand ja kommenteeritud kokkuvõte (kohustuslik)

(Viide: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 55 lõige 2)

Kirjalik kinnitus koostööprogrammi sisu käsitleva kokkuleppe kohta (kohustuslik)

(Viide: määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 8 lõige 9)

Koostööprogrammi piirkonna kaart (vajaduse korral)

Koostööprogrammi lühikokkuvõte (kui asjakohane)


(1)  Lühendite seletus:

Tüüp:

N = number, D = kuupäev, S = jada, C = kontroll-lahter, P = protsendimäär, B = Boole' i muutuja (kahendmuutuja)

Otsus:

N = ei ole osa komisjoni otsusest, millega kiidetakse heaks koostööprogramm

Sisestus:

M = käsitsi, S = valiku hulgast, G = sisestati süsteemis

„maxlength” = tähemärkide (sealhulgas tühikute) maksimaalne arv

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1299/2013, 17. detsember 2013, (erisätete kohta, mis käsitlevad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil) (ELT L 347, 20.12.2013, lk 259).

(4)  Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendile (ENI) ja ühinemiseelse abi rahastamisvahendile (IPA) antavatele summadele vastav protsendimäär sõltub valitud juhtimisviisist.

(5)  Valdkondliku eesmärgi pealkiri (ei kohaldata tehnilise abi suhtes).

(6)  Investeerimisprioriteedi pealkiri (ei kohaldata tehnilise abi suhtes).

(7)  Euroopa Regionaalarengu Fond.

(8)  Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend.

(9)  Ühinemiseelse abi rahastamisvahend.

(10)  Sihtväärtusi võib esitada nii kvantitatiivselt kui kvalitatiivselt.

(11)  Andmed tuleb esitada, kui koostööprogrammis on tehnilise abi summadena kavandatud liidu toetust üle 15 miljoni euro.

(12)  Andmed tuleb esitada, kui see on objektiivselt põhjendatud meetme sisu arvestades ja kui koostööprogrammis on tehnilise abi summadena kavandatud liidu toetust üle 15 miljoni euro.

(13)  Sihtväärtusi võib esitada nii kvantitatiivselt kui kvalitatiivselt.

(14)  Euroopa Investeerimispank.

(15)  Täita ainult siis, kui prioriteetsed suunad on esitatud kogukuludes.

(16)  Seda määra võib tabelis ümardada lähima täisarvuni. Maksete tagastamiseks kasutatud täpne määr on suhtarv f.

(17)  Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (ENI) ja ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) kaudu ülekantavate summadele esitamine sõltub valitud juhtimisviisist.

(18)  Tabel koostatakse automaatselt tabelite põhjal, mis näitavad iga prioriteetse suuna alla kuuluvaid sekkumiskategooriaid.

(19)  Ei ole vaja esitada INTERACTi ja ESPONi puhul.

(20)  Ei kohaldata URBACTi, INTERACTi ja ESPONi suhtes.

(21)  Ei kohaldata URBACTi, INTERACTi ja ESPONi suhtes.

(22)  Ei kohaldata INTERACTi ja ESPONi suhtes.