4.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 62/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 202/2014,

3. märts 2014,

millega muudetakse määrust (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 1, artikli 11 lõiget 3 ja artikli 12 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EL) nr 10/2011 (2) I lisas on kehtestatud liidu loetelu ainetest, mida võib kasutada plastikmaterjalide ja -esemete tootmiseks (edaspidi „ELi lubatud ainete loetelu”)

(2)

24. juulil 2012 andis Euroopa Toiduohutusamet välja heakskiitvad teaduslikud hinnangud kahe täiendava aine kohta: 2-fenüül-3,3-bis(4-hüdroksüfenüül)ftalimidiin (3) ja 1,3-bis(isotsüanatometüül)benseen (4). Need ained tuleks nüüd lisada ELi lubatud ainete loetellu toiduga kokku puutuvate ainetena numbrite all 872 ja 988.

(3)

Toiduga kokku puutuva aine nr 988 teadusliku hinnangu järgi tuleks kontrollida kõnealuse aine hüdrolüüsi saaduse 1,3-benseendimetaanamiini migratsiooni. 1,3-benseendimetaanamiin on juba lubatud toiduga kokku puutuva ainena numbri 421 all. Kuna toiduga kokku puutuvate ainete nr 421 ja 988 migratsiooni kontrollitakse toiduga kokku puutuva aine nr 421 alusel, tuleks kehtestada mõlemat ainet hõlmav rühmapiirang. Seepärast tuleks muuta toiduga kokku puutuva aine nr 421 luba ja kehtestada rühmapiirang määruse (EL) nr 10/2011 I lisa tabelis 2.

(4)

Toiduga kokku puutuvat ainet nr 340 (ditsüanodiamiid) on määruse (EL) nr 10/2011 I lisa tabelis 1 lubatud kasutada lisaainena plastiku puhul ilma migratsiooni konkreetse piirnormita. Toidu teaduskomitee 33. seerias avaldatud arvamuses (5) kehtestati lubatav päevadoos 1 mg kehamassi kg kohta, mis tuleneb migratsiooni konkreetsest piirnormist, mis on 60 mg toidu kg kohta. See piirnorm langeb kokku määruse (EL) nr 10/2011 artikli 11 lõikes 2 kehtestatud migratsiooni üldpiirnormiga. Kuna aga kõnealune migratsiooni konkreetne piirnorm on tuletatud sellisest toksikoloogilisest lävendväärtusest nagu lubatav päevadoos, tuleks migratsiooni konkreetset piirnormi määruse (EL) nr 10/2011 I lisas eraldi nimetada.

(5)

Käitlejate halduskoormuse vähendamiseks tuleks kooskõlas määruse (EL) nr 10/2011 nõuetega seaduslikult turule viidud plastikmaterjale ja -esemeid, mis ei vasta käesoleva määruse nõuetele, lubada turule viia kuni 24. märtsini 2015. Need võiksid turul olla kuni varude lõppemiseni.

(6)

Seepärast tuleb määrust (EL) nr 10/2011 vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 10/2011 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Plastikmaterjale ja -esemeid, mis on seaduslikult turule viidud enne 24. märtsi 2014 ning mis ei vasta käesoleva määruse nõuetele, võib turule viia kuni 24. märtsini 2015. Sellised plastikmaterjalid ja -esemed võivad jääda turule pärast kõnealust kuupäeva, kuni varud on lõppenud.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. märts 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 338, 13.11.2004, lk 4.

(2)  Komisjoni määrus (EL) nr 10/2011, 14. jaanuar 2011, toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta (ELT L 12, 15.1.2011, lk 1).

(3)  EFSA Journal 2012;10(7):2825.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(7):2824.

(5)  Toidu teaduskomitee aruanded, seeria 33, lk 31, Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus, Luxembourg 1995, ISBN 92–826-9275-2.


LISA

Määruse (EL) nr 10/2011 I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Tabelit 1 muudetakse järgmiselt:

a)

kanne, milles käsitletakse toiduga kokku puutuvat ainet nr 340 (ditsüanodiamiid), asendatakse järgmisega:

„340

47440

0000461-58–5

Ditsüanodiamiid

Jah

Ei

Ei

60”

 

 

 

b)

kanne, milles käsitletakse toiduga kokku puutuvat ainet nr 421 (1,3-benseendimetaanamiin), asendatakse järgmisega:

„421

13000

0001477-55–0

1,3-benseendimetaanamiin

Ei

Jah

Ei

 

(34)”

 

 

c)

lisatakse järgmine kanne vastavalt numbrite järjekorrale:

„872

 

0006607-41–6

2-fenüül-3,3-bis(4-hüdroksüfenüül)ftaalimidiin

Ei

Jah

Ei

0,05

 

Kasutada üksnes komonomeerina polükarbonaadikopolümeerides.

(20)”

d)

lisatakse järgmine kanne:

„988

 

3634-83–1

1,3-bis(isotsüanatometüül)benseen

Ei

Jah

Ei

 

(34)

SML(T)-d kohaldatakse selle hüdrolüüsisaaduse 1,3-benseendimetaan-amiini suhtes.

Kasutada üksnes komonomeerina mitmekihilise kile puhul polü(etüleen-tereftalaadist) polümeerkile keskmise kihi pinnakatte tootmisel.”

 

2)

Tabelisse 2 lisatakse järgmine rida:

„34

421

988

0,05

Väljendatud 1,3-benseendimetaanamiinina”

3)

Tabelisse 3 lisatakse järgmine rida:

„(20)

Aine sisaldab lisandina aniliini; on vaja kontrollida vastavust II lisa punktis 2 primaarsete aromaatsete amiinide suhtes kehtestatud piirangutele.”