14.2.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 44/40


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 141/2014,

13. veebruar 2014,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 toimeaine taimeõlid/nelgiõli heakskiitmise tingimuste osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõike 2 punkti c ja artikli 78 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 2229/2004 (2) artiklis 24b ette nähtud korras on toimeaine taimeõlid/nelgiõli kantud komisjoni direktiiviga 2008/127/EÜ (3) nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (4) I lisasse. Pärast seda, kui direktiiv 91/414/EMÜ asendati määrusega (EÜ) nr 1107/2009, käsitatakse seda ainet kõnealuse määruse kohaselt heakskiidetuna ning see on esitatud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (5) lisa A osas.

(2)

Määruse (EÜ) nr 2229/2004 artikli 25a kohaselt esitas Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) 16. detsembril 2011 komisjonile toimeainet taimeõlid/nelgiõli käsitleva esialgse läbivaatamisaruande (6) kohta oma arvamuse. Toiduohutusamet edastas oma arvamuse toimeaine taimeõlid/nelgiõli kohta teavitajale. Komisjon palus toimeainet taimeõlid/nelgiõli käsitleva esialgse läbivaatamisaruande kohta märkusi esitada. Liikmesriigid ja komisjon vaatasid esialgse läbivaatamisaruande ja toiduohutusameti järeldused läbi toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees ning 13. detsembril 2013 vormistati komisjoni lõplik läbivaatamisaruanne toimeaine taimeõlid/nelgiõli kohta.

(3)

Kinnitatakse, et toimeaine taimeõlid/nelgiõli on määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel heaks kiidetud.

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 lõikele 2 koostoimes artikliga 6 ning teaduse ja tehnika arengut arvestades on vaja muuta heakskiitmise tingimusi. Eelkõige on asjakohane nõuda kinnitavat lisateavet.

(5)

Seetõttu tuleks rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa vastavalt muuta.

(6)

Liikmesriikidele tuleks anda aega toimeainet taimeõlid/nelgiõli sisaldavate taimekaitsevahendite lubade muutmiseks või tühistamiseks.

(7)

Kui liikmesriigid annavad toimeainet taimeõlid/nelgiõli sisaldavatele taimekaitsevahenditele ajapikendust kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 46, peab kõnealune ajapikendus lõppema hiljemalt 18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osa muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

Liikmesriigid muudavad või tühistavad vajaduse korral kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1107/2009 toimeainet taimeõlid/nelgiõli sisaldavate taimekaitsevahendite load hiljemalt 6. septembriks 2014.

Artikkel 3

Ajapikendus

Mis tahes ajapikendus, mille liikmesriigid annavad vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklile 46, peab olema võimalikult lühike ja lõppema hiljemalt 6. septembril 2015.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. veebruar 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 2229/2004, 3. detsember 2004, milles sätestatakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi neljanda etapi täiendavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 379, 24.12.2004, lk 13.)

(3)  Komisjoni direktiiv 2008/127/EÜ, 18. detsember 2008, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ mitme toimeaine lisamisega (ELT L 344, 20.12.2008, lk 89).

(4)  Nõukogu direktiiv 91/414/EMÜ, 15. juuli 1991, taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).

(5)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, 25. mai 2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(6)  Kokkuvõte vastastikustest eksperdihinnangutest toimeaine taimeõlid/nelgiõli pestitsiidina kasutamise riskihindamise kohta. EFSA Journal 2012;10(1):2506. [43 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2506. Kättesaadav internetis aadressil www.efsa.europa.eu/efsajournal


LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osa rida 241, mis käsitleb toimeainet taimeõlid/nelgiõli, asendatakse järgmisega:

Number

Üldnimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiitmise aegumine

Erisätted

„241

Taimeõlid/nelgiõli

CASi nr: 84961-50-2 (nelgiõli)

97-53-0 (eugenool – peamine koostisaine)

CIPACi nr: 906

Nelgiõli on keemiliste ainete segu.

Peamine koostisaine on eugenool.

≥ 800 g/kg

Oluline lisand: metüüleugenooli maksimaalne sisaldus tehnilises materjalis 0,1 %

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes sisetingimustes koristamisjärgse fungitsiidi ja bakteritsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees nelgiõli kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi (SANCO/2622/2008), eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu käitajate ja töötajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks vajaduse korral ette piisavad isikukaitsevahendid.

Teataja esitab kinnitavad andmed järgmise kohta:

a)

tehniline kirjeldus;

b)

teave, milles võrreldakse loodusliku toimeaine taimeõlid/nelgiõli, eugenooli ja metüüleugenooli kokkupuuteolukordi olukordadega, mis tekivad toimeaine taimeõlid/nelgiõli kasutamisel taimekaitsevahendina. Kõnealune teave käsitleb inimeste kokkupuudet toimeainega.

Taotleja esitab kõnealuse teabe komisjonile, liikmesriikidele ja toiduohutusametile 30. aprilliks 2016.”