11.2.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 40/8


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 124/2014,

10. veebruar 2014,

millega muudetakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 31. mai 2013. aasta otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) nr 36/2012 (2) jõustatakse enamik otsuses 2013/255/ÜVJP sätestatud meetmetest.

(2)

10. veebruaril 2014 võttis nõukogu vastu otsuse 2014/74/ÜVJP, (3) millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP.

(3)

Määruses (EL) nr 36/2012 tuleks sätestada täiendav erand varade külmutamisest, et võimaldada vabastada Süüria riigi omandis olevate üksuste või Süüria Keskpanga rahalised vahendid või majandusressursid eesmärgiga teha Süüria Araabia Vabariigi nimel makseid Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioonile (OPCW) tegevuste eest, mis on seotud OPCW kontrollimissiooniga ja Süüria keemiarelvade hävitamisega.

(4)

Kõnealune meede kuulub aluslepingu reguleerimisalasse ja seepärast on selle rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid nimetatud meedet ühetaoliselt.

(5)

Määrust (EL) nr 36/2012 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 36/2012 artikli 16 esimesse lõiku lisatakse järgmine punkt:

„i)

mõeldud eranditult lisades II ja IIa loetletud Süüria riigi omandis olevatele üksustele või Süüria Keskpangale maksete tegemiseks Süüria Araabia Vabariigi nimel OPCW-le tegevuste eest, mis on seotud OPCW kontrollimissiooniga ja Süüria keemiarelvade hävitamisega, sealhulgas eelkõige maksete tegemiseks OPCW spetsiaalsele sihtfondile tegevuste eest, mis on seotud Süüria keemiarelvade täieliku hävitamisega väljaspool Süüria Araabia Vabariigi territooriumi.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. veebruar 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 147, 1.6.2013, lk 14.

(2)  Nõukogu 18. jaanuari 2012. aasta määrus (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 442/2011 (ELT L 16, 19.1.2012, lk 1).

(3)  Vaata käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 63.