1.2.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 32/16


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 92/2014,

31. jaanuar 2014,

millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine tsineebi kasutamine tooteliiki 21 kuuluvates biotsiidides

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 89 lõike 1 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1451/2007 (2) on kehtestatud selliste toimeainete loetelu, mida on vaja hinnata nende kandmiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (3) I, IA või IB lisasse. Tsineeb kuulub kõnealusesse nimekirja.

(2)

Tsineebi on hinnatud direktiivi 98/8/EÜ artikli 11 lõike 2 kohaselt seoses selle kasutamisega toodetes, mis kuuluvad kõnealuse direktiivi V lisas määratletud tooteliiki 21 (saastumisvastased tooted), mis vastab määruse (EL) nr 528/2012 V lisas määratletud tooteliigile 21.

(3)

Referentliikmesriigiks määratud Iirimaa esitas 29. märtsil 2011 komisjonile pädeva asutuse aruande ja soovituse vastavalt määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 14 lõigetele 4 ja 6.

(4)

Komisjon ja liikmesriigid vaatasid pädeva asutuse aruande läbi. Määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 15 lõike 4 kohaselt lisati läbivaatuse tulemused alalises biotsiidide komitees 13. detsembril 2013 hindamisaruandesse.

(5)

Kõnealusest aruandest selgub, et eeldatavasti vastavad biotsiidid, mida kasutatakse tooteliiki 21 kuuluva tootena ja mis sisaldavad tsineebi, määruse 98/8/EÜ artiklis 5 sätestatud nõuetele, kui käesoleva määruse lisas esitatud tingimused on täidetud. Seepärast on asjakohane kiita heaks tsineebi kasutamine tooteliiki 21 kuuluvates biotsiidides.

(6)

Kuna hindamine ei hõlmanud nanomaterjale, ei tohiks heakskiitmine määruse (EL) nr 528/2012 artikli 4 lõike 4 kohaselt hõlmata kõnealuseid materjale.

(7)

Enne toimeaine heakskiitmist tuleks ette näha mõistlik ajavahemik, et liikmesriigid, huvitatud isikud ja komisjon saaksid vastavalt vajadusele valmistuda kaasnevate uute nõuete täitmiseks.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Tsineeb kiidetakse heaks toimeainena tooteliiki 21 kuuluvates biotsiidides kasutamiseks vastavalt käesolevas lisas esitatud nõuetele ja tingimustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. jaanuar 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1451/2007, 4. detsember 2007, Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta (ELT L 325, 11.12.2007, lk 3).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/8/EÜ, 16. veebruar 1998, biotsiidide turuleviimise kohta (EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1).


LISA

Tavanimetus

IUPACi nimetus

Identifitseerimisnumbrid

Toimeaine minimaalne puhtusaste (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiitmise aegumise kuupäev

Tooteliik

Eritingimused (2)

Tsineeb

IUPACi nimetus:

Tsinketüleenbis(ditiokarbamaat) (polümeerne)

EÜ nr: 235–180-1

CASi nr: 12122-67–7

940 g/kg

1. jaanuar 2016

31. detsember 2025

21

Toote hindamisel tuleb pöörata eritähelepanu loataotlusega hõlmatud kasutusviisidega seotud kokkupuutele, riskidele ja tõhususele, mida ELi tasandil ei ole käsitletud toimeaine riskide hindamisel.

Isikud, kes valmistavad tsineebi sisaldavaid tooteid, mis on turul saadaval mittekutselistele kasutajatele, peavad veenduma, et tooteid tarnitakse asjakohaste kaitsekinnastega.

Load antakse järgmistel tingimustel:

1)

tööstusliku või kutselise kasutaja jaoks tuleb kehtestada ohutu kasutamise kord ja asjakohased korralduslikud meetmed; kui kokkupuudet ei ole nõutava tasemeni võimalik muude vahenditega vähendada, tuleb kasutada toodete kasutamisel sobivaid isikukaitsevahendeid;

2)

märgistel ja kasutamisjuhendites, kui need lisatakse, tuleb märkida, et lapsi tuleb hoida eemal, kuni töödeldud pinnad on kuivanud;

3)

kasutamiseks lubatud toodete märgistel ja ohutuskaartidel, kui need lisatakse, tuleb märkida, et tooteid tuleb kasutada, hoida ja parandustöid teha eraldatud alal, kõval veekindlal alusel, millelt äravool on takistatud, või vedelikukindla materjaliga kaetud maapinnal, et ära hoida toote kadu ja vähendada keskkonnaheidet, ning et tsineebi sisaldavad jäägid ja heitmed tuleb koguda taaskasutuseks või kasutuselt kõrvaldamiseks.

4)

Toodete puhul, millest võib tekkida jääke toidus või söödas, tuleb kontrollida, kas on vaja kehtestada uued või muudetud jääkide piirnormid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 470/2009 (3) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 396/2005, (4) ning võtta asjakohased riskivähendamismeetmed, mis tagavad, et kohaldatavaid jääkide piirnorme ei ületataks.

Kui toote töötlemisel on kasutatud tsineebi või sellesse on tahtlikult lisatud tsineebi ning kui tavatingimustes kasutamise korral on võimalik naha kokkupuude tsineebiga ja tsineebi eraldumine tootest, peab töödeldud toote turuleviimise eest vastutav isik tagama, et märgistus sisaldaks naha sensibiliseerimise ohu teavet ja määruse (EL) nr 528/2012 artikli 58 lõike 3 teises lõigus osutatud teavet.


(1)  Selles veerus osutatud puhtusaste on selle toimeaine minimaalne puhtusaste, mida kasutati määruse (EL) nr 528/2012 artikli 8 kohasel hindamisel. Turule lastud tootes oleva toimeaine puhtusaste võib olla sama või erinev, kui on tõendatud, et selline toimeaine on tehniliselt samaväärne hinnatud toimeainega.

(2)  Määruse (EL) nr 528/2012 VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamiseks vajalike hindamisaruannete sisu ja järeldused on kättesaadavad komisjoni veebisaidil http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 470/2009, 6. mai 2009, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004 (ELT L 152, 16.6.2009, lk 11).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 396/2005, 23. veebruar 2005, taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta (ELT L 70, 16.3.2005, lk 1).