30.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 27/7


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 78/2014,

22. november 2013,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 (milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele) II ja III lisa seoses teatavate teraviljadega, mis võivad põhjustada allergiat või talumatust, ja toiduga, millele on lisatud fütosteroole, fütosteroolestreid, fütostanoole või fütostanoolestreid

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrust (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 2 ja artikli 21 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 1169/2011 II lisas on esitatud allergiat või talumatust tekitavate ainete või toodete loetelu. II lisa punktis 1 on muu hulgas loetletud kamut ja speltanisu. Kamut on aga teatavat liiki üldiselt turaani nisu nime all tuntud nisu registreeritud kaubamärk ning ka speltanisu on teatavat liiki nisu. Seepärast tuleks kõnealuse lisa punktis 1 märkida, et turaani nisu ja speltanisu on teatavat liiki nisu.

(2)

Määruse (EL) nr 1169/2011 III lisas on esitatud toidud, mille märgistusel tuleb esitada lisaks üks või mitu üksikasja. Selle lisa punktiga 5.1 on ette nähtud, et selliste toitude ja toidu koostisosade märgistusel, millele on lisatud fütosteroole, fütosteroolestreid, fütostanoole või fütostanoolestreid, peab muu hulgas olema esitatud märge selle kohta, et toode on ette nähtud üksnes inimestele, kes tahavad langetada oma vere kolesteroolitaset.

(3)

Nimetatud märke ja sellega koos esitatavate kõnealuste toitude või toidu koostisosade puhul lubatud tervisealaste väidete tõttu võivad toodet tõenäoliselt kasutada ka tarbijad, kellel ei ole vaja langetada oma vere kolesteroolitaset, ning seepärast tuleks seda märget muuta. Muudatusega tuleks kajastada praegu komisjoni määrusega (EÜ) nr 608/2004 (2) ette nähtud märke sõnastust. See määrus tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse 13. detsembriks 2014 määrusega (EL) nr 1169/2011.

(4)

Määrust (EL) nr 1169/2011 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1169/2011 II lisa punkti 1 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„1.

Gluteeni sisaldavad teraviljad: nisu (näiteks speltanisu ja turaani nisu), rukis, oder, kaer või nende hübriidliinid ja neist valmistatud tooted, välja arvatud:”.

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 1169/2011 III lisa punkti 5.1 teise veeru punkt 3 asendatakse järgmisega:

„3.

märge selle kohta, et toode ei ole ette nähtud inimestele, kellel ei ole vajadust kontrollida oma vere kolesteroolitaset;”.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. november 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 304, 22.11.2011, lk 18.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004, 31. märts 2004, mis käsitleb selliste toidukaupade ja toidu koostisosade märgistamist, millele on lisatud fütosteroole, fütosteroolestreid, fütostanoole ja/või fütostanoolestreid (ELT L 97, 1.4.2004, lk 44).