2.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 194/10


KOMISJONI DIREKTIIV 2014/85/EL,

1. juuli 2014,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta, (1) eriti selle artiklit 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Oluliselt on parandatud tunnelite ohutust Euroopa Liidus, sealhulgas tänu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2004/54/EÜ (2). Selleks et täielikult tagada kõnealuste paranduste tõhusus, on vaja, et juhid teaksid ja mõistaksid ohutu tunnelisõidu põhimõtteid ning oskaksid neid rakendada oma liikluskäitumises. Nõukogu direktiivis 91/439/EMÜ (3) esitatud teooria- ja sõidueksami nõudeid muudeti seega vastavalt komisjoni direktiiviga 2008/65/EÜ, (4) samuti tuleks muuta uuesti sõnastatud direktiivi 2006/126/EÜ nõudeid.

(2)

Alates direktiivi 2006/126/EÜ vastuvõtmisest on teaduslikult põhjendatud teadmised juhtimissobivust mõjutavate terviseseisundite kohta edasi arenenud, eelkõige seoses nii liiklusohutusele kaasnevate riskide kui ka ravi tõhususega kõnealuste riskide ärahoidmisel. Hiljuti on avaldatud arvukalt uuringuid ja teadustöid, mis kinnitavad, et obstruktiivse uneapnoe sündroom on üks mootorsõidukiõnnetuste suurimaid riskitegureid. Seetõttu ei tohiks seda terviseprobleemi juhiluba käsitlevates ELi õigusaktides enam ignoreerida.

(3)

Direktiivi 2006/126/EÜ tuleks seega muuta, et viia III lisa kooskõlla teaduse ja tehnika arenguga.

(4)

Pärast direktiivi 2006/126/EÜ muutmist komisjoni direktiiviga 2012/36/EL (5) avastati direktiivi 2006/126/EÜ II lisas keelelised vead. Need tuleks parandada.

(5)

Kooskõlas liikmesriikide ja komisjoni 28. septembri 2011. aasta ühise poliitilise deklaratsiooniga selgitavate dokumentide kohta (6) kohustuvad liikmesriigid põhjendatud juhtudel lisama ülevõtmismeetmeid käsitlevale teatele ühe või mitu selgitavat dokumenti, milles selgitatakse seost direktiivi osade ja ülevõtvate siseriiklike õigusaktide vastavate osade vahel.

(6)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas juhilubade komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2006/126/EÜ II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid ja avaldavad need hiljemalt 31. detsembril 2015. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 31. detsembrist 2015.

Kui liikmesriigid need õigusnormid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 1. juuli 2014

Komisjoni nimel

presidendi eest

asepresident

Siim KALLAS


(1)  ELT L 403, 30.12.2006, lk 18.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/54/EÜ, 29. aprill 2004, tunnelite miinimumohutusnõuete kohta üleeuroopalises teedevõrgus (ELT L 167, 30.4.2004, lk 39).

(3)  Nõukogu direktiiv 91/439/EMÜ, 29. juuli 1991, juhilubade kohta (EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1).

(4)  Komisjoni direktiiv 2008/65/EÜ, 27. juuni 2008, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/439/EMÜ juhilubade kohta (ELT L 168, 28.6.2008, lk 36).

(5)  Komisjoni direktiiv 2012/36/EL, 19. november 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 321, 20.11.2012, lk 54).

(6)  ELT C 369, 17.12.2011, lk 14.


LISA

1.

Direktiivi 2006/126/EÜ II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 2.1.3 asendatakse järgmisega:

„2.1.3.

Tee:

ohutu pikivahe hoidmise, pidurdusteekonna ja teelpüsimise kõige tähtsamad põhimõtted erinevate ilmastiku- ja teeolude puhul,

liikluse ohutegurid, mis on seotud erinevate teeoludega, eelkõige nende muutumisega ilma muutudes ning päeva ja öö vaheldudes,

erinevate teeliikide omadused ning sellega seonduvad nõuded,

sõiduki ohutu juhtimine maanteetunnelites;”;

b)

punkt 5.1.3 asendatakse järgmisega:

„5.1.3.

Erisätted C-, CE-, D- ja DE-kategooria sõidukite kohta

Liikmesriigid võivad otsustada, et punktis 5.1.2 osutatud automaatkäigukastiga sõidukite piirangut ei kanta C-, CE-, D- või DE-kategooria sõiduki juhiloale, kui taotleja omab juba käsikäigukastiga sõiduki juhiluba B-, BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, DE-, D1- või D1E-kategooria puhul ning on oskuste ja käitumise eksamil sooritanud punktis 8.4 kirjeldatud tegevused.”;

c)

punkt 6.3.8 asendatakse järgmisega:

6.3.8.

„Erilised teeosad (kui võimalik): ringristmikud; raudteeületuskohad; trammi- ja bussipeatused; ülekäigurajad; pikkadel tõusudel üles-/allamäge sõitmine; tunnelid;”;

d)

punkt 7.4.8 asendatakse järgmisega:

7.4.8.

„Erilised teeosad (kui võimalik): ringristmikud; raudteeületuskohad; trammi- ja bussipeatused; ülekäigurajad; pikkadel tõusudel üles-/allamäge sõitmine; tunnelid;”;

e)

punkt 8.3.8 asendatakse järgmisega:

8.3.8.

„Erilised teeosad (kui võimalik): ringristmikud; raudteeületuskohad; trammi- ja bussipeatused; ülekäigurajad; pikkadel tõusudel üles-/allamäge sõitmine; tunnelid;”;

2.

Direktiivi 2006/126/EÜ III lisa punkt 11 („NEUROLOOGILISED HAIGUSED”) asendatakse järgmisega:

„NEUROLOOGILISED HAIGUSED JA OBSTRUKTIIVSE UNEAPNOE SÜNDROOM

NEUROLOOGILISED HAIGUSED

11.1.

Juhiluba ei väljastata ega uuendata tõsist neuroloogilist haigust põdevatele juhiloa taotlejatele või sõidukijuhtidele, kui lisaks taotlusele ei esitata kinnitatud meditsiinilist arvamust.

Haigustega või kesk- või perifeerset närvisüsteemi mõjutava kirurgilise sekkumisega seotud neuroloogilisi häireid, mis põhjustavad meeleelundite puudulikkust või liikumisvaegust ning mõjutavad tasakaalu ja koordinatsiooni, tuleb arvestada vastavalt nende tagajärgedele ja progresseerumisohule. Sellistel juhtudel toimub juhiloa väljastamine või uuendamine seisundi halvenemise ohu korrapärase hindamise alusel.

OBSTRUKTIIVSE UNEAPNOE SÜNDROOM

11.2.

Järgmistes punktides vastab keskmine obstruktiivse uneapnoe sündroom apnoede ja hüpnoede arvule tunnis (apnoe/hüpnoe indeksile), mis on vahemikus 15–29, ning raske obstruktiivse uneapnoe sündroom apnoe/hüpnoe indeksile, mis on 30 või suurem. Mõlemaid seostatakse ülemäärase päevase unisusega.

11.3.

Keskmise või raske obstruktiivse uneapnoe sündroomi kahtlusega juhiloa taotlejad või sõidukijuhid saadetakse enne juhiloa väljastamist või uuendamist nõu saamiseks edasi volitatud arsti juurde. Neil võidakse soovitada kuni diagnoosi kinnitamiseni sõidukit mitte juhtida.

11.4.

Juhiloa võib väljastada keskmise või raske obstruktiivse uneapnoe sündroomiga juhiloa taotlejatele või sõidukijuhtidele, kes suudavad oma terviseprobleemi piisava kontrolli all hoida, saavad asjakohast ravi ja kelle seisund võib olla paranenud (mida kinnitatakse kinnitatud meditsiinilise arvamusega).

11.5.

Ravitavad keskmise või raske obstruktiivse uneapnoe sündroomiga juhiloa taotlejad või sõidukijuhid peavad läbima korrapärased arstlikud läbivaatused ajavahemike järel, mis ei ületa 1. rühma juhtide puhul kolme aastat ja 2. rühma juhtide puhul üht aastat, et teha kindlaks ravile allumise määr, ravi jätkamise vajadus ja pidev valvsus.”.