1.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/49


KOMISJONI DIREKTIIV 2014/84/EL,

30. juuni 2014,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ (mänguasjade ohutuse kohta) II lisa A liidet seoses nikliga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiivi 2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse kohta, (1) eriti selle artikli 46 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2009/48/EÜ on kehtestatud üldnõuded ainete puhul, mis on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (2) alusel klassifitseeritud kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks (KMR). 2. kategooria KMR aineid ei tohi kasutada mänguasjades, nende koostisosades ega mikrostruktuuriliselt eristatavates osades, välja arvatud juhul, kui need ained sisalduvad kontsentratsioonis, mis on võrdne kindlaksmääratud kontsentratsiooniga või väiksem kindlaksmääratud kontsentratsioonist, mille põhjal need klassifitseeritakse KMR aineteks, nad sisalduvad osades, millega laps füüsilist kontakti ei saa või nende kasutamiseks on luba antud. Komisjon võib lubada 2. kategooria KMR ainete kasutamist mänguasjades, kui aine kasutamist on hinnanud teaduskomitee ja leidnud, et kokkupuude selle ainega on ohutu, ning ainet ei ole Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (3) keelatud kasutada tarbekaupades. Direktiivi 2009/48/EÜ II lisa A liites on esitatud kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste ainete ja nende lubatud kasutamise loetelu.

(2)

Nikkel (CASi nr 7440-02–0) on tüüpiline metall. Seda kasutatakse peamiselt niklit sisaldavate sulamite tootmisel (sealhulgas roostevaba teras), nikeldamisel, niklit sisaldavate toodete (akud ja keevituselektroodid) ja niklit sisaldavate kemikaalide tootmisel. Niklit kasutatakse korrosioonikindluse ja hea elektrijuhtivuse tõttu ka mänguasjades, näiteks mudelraudteedes ja patareiklemmides.

(3)

Määruses (EÜ) nr 1272/2008 on nikkel klassifitseeritud kui 2. kategooria kantserogeenne aine. Erinõuete puudumisel võib nikkel sisalduda mänguasjades kontsentratsioonis, mis on võrdne kindlaksmääratud kontsentratsiooniga või väiksem kindlaksmääratud kontsentratsioonist, mille põhjal klassifitseeritakse niklit sisaldav segu kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks, nimelt 1 %.

(4)

Niklit hinnati põhjalikult nõukogu määruses (EMÜ) nr 793/93 (4). Euroopa Liidu riskihindamise 2008. aasta aruandes (EL RAR) (5) jõuti järeldusele, et seoses kantserogeensuse hindamisega kutsealases kasutamises on vaja täiendavaid uuringuid, et hinnata nikli kantserogeensust sissehingamisel. ELi riskihindamise aruande 2009. aasta lisas, (6) mis koostati määruses (EÜ) nr 1907/2006 sätestatud üleminekumeetmete jaoks, jõuti järeldusele, et liidu tasandil ei ole vaja täiendavaid meetmeid võtta, sest kaheaastasest kantserogeensuse uuringust, milles uuriti rottide kokkupuudet metallilise nikliga sissehingamisel, ei nähtunud, et kehtiv kantserogeensuse klassifikatsioon oleks vaja läbi vaadata.

(5)

Direktiivi 2009/48/EÜ II lisa A liites on juba lubatud kasutada mänguasjades niklit roostevabas terases, sest nikli kasutamine roostevabas terases on osutunud kantserogeensuse seisukohalt ohutuks.

(6)

Selleks et hinnata elektrilistes mänguasjades sisalduva metallilise nikli (nikeldamine, katmine ja elektrijuhtivust võimaldavad sulamid) ohtu tervisele, palus komisjon tervise- ja keskkonnariskide teaduskomitee (SCHER) arvamust. Tervise- ja keskkonnariskide teaduskomitee märgib oma arvamuses „Assessment of the Health Risks from the Use of Metallic Nickel (CAS No 7440-02–0) in Toys” („Mänguasjades metallilise nikli kasutamisest tulenevate terviseriskide hindamine”), mis võeti vastu 25. septembril 2012, et kasvajate tekkimise risk mänguasjade käitlemisest tuleneval kokkupuutel nikliga on olematu, sest metallilise nikli sissehingamine mänguasjadest on äärmiselt ebatõenäoline. SCHER järeldab ka, et suu- või nahakaudne kokkupuude nikliga nikli kasutamise tõttu mänguasjaosades, mis võimaldavad nende asjakohast elektrilist toimimist, on väga ebatõenäoline, kuna nikli eraldumine metalli sisaldavatest mänguasjaosadest on väga väike, metalli sisaldavad osad on raskesti ligipääsetavad ning elektriliste mänguasjade nõuetekohast toimimist võimaldavate niklit sisaldavate osade pindala on väike. Seega ei ole tervise ja keskkonnariskide teaduskomitee arvates vaja ohtu karta.

(7)

Vastavalt direktiivi 2009/48/EÜ II lisa III osa punkti 5 alapunkti c alapunktile ii ei tohi 2. kategooria KMR ainete kasutamist lubada juhul, kui ainet on määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel keelatud kasutada tarbekaupades. Kõnealuse määruse XVII lisa kandes 27 on nikli kasutamine keelatud vaid kõikides augustatud kõrvadest ning muudest augustatud kehaosadest läbi pandavates ehteosades, toodetes, mis on ette nähtud olema nahaga otseses ja pikaajalises kontaktis, ning toodetes, mis on ette nähtud olema nahaga otseses ja pikaajalises kontaktis, kui nende kattekiht ei sisalda niklit. Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa kande 27 piirangud ei tähenda kõnealuse määruse kohaselt täielikku kasutamise keeldu kõikides tarbekaupades. Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisas kande 27 kohaldamist selliste mänguasjade suhtes, mis on ette nähtud olema nahaga otseses ja pikaajalises kontaktis.

(8)

Seepärast tuleks direktiivi 2009/48/EÜ vastavalt muuta.

(9)

Käesolevas direktiivis sätestatud meetmed on kooskõlas direktiivi 2009/48/EÜ artikliga 47 asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2009/48/EÜ II lisa A liide asendatakse järgmisega:

„A liide

Kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste ainete ja nende lubatud kasutamise loetelu vastavalt III osa punktidele 4, 5 ja 6

Aine

Klassifikatsioon

Lubatud kasutamine

Nikkel

CMR 2

Roostevabast terasest mänguasjades ja mänguasjaosades.

Mänguasjaosades, mis on ette nähtud elektrivoolu juhtimiseks.”

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. juulil 2015. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Nad kohaldavad neid sätteid alates 1. juulist 2015.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. juuni 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 170, 30.6.2009, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

(4)  Nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, 23. märts 1993, olemasolevate ainete ohtlikkuse hindamise ja kontrolli kohta (EÜT L 84, 5.4.1993, lk 1).

(5)  http://echa.europa.eu/documents/10162/cefda8bc-2952-4c11-885f-342aacf769b3

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13630/nickel_denmark_en.pdf